Quyết định số 2209/2005/QĐ-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Quyết định số 2209/2005/QĐ-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2209/2005/QĐ-UBTDTT về việc ban hành tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên môn Cờ do Uỷ Ban Thể Dục Thể Thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2209/2005/QĐ-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phc S : 2209/2005/Q -UBTDTT Hà N i , ngày 17 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N PHONG NG C P V N NG VIÊN C B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH D C TH THAO Căn c Ngh nh s 22/2003/N -CP ngày 11 thng 03 năm 2003 c a Chnh ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a y ban Th d c Th thao; Theo ngh c a ngh V trư ng V Th thao thành tích cao I, QUY T NNH: i u 1. Ban hành tiêu chuNn phong ng c p v n ng viên C . i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các Quy nh trư c ây trái v i Quy nh này u b bi b . i u 3. Chnh Văn phòng, V trư ng, Th trư ng các ơn v tr c thu c y ban Th d c Th thao; Gim c S Th d c Th thao, S Văn hóa Thông tin và Th d c Th thao các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Liên oàn C Vi t Nam, và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN TH D C TH THAO Nguy n Danh Thi TIÊU CHU N PHONG C P V N NG VIÊN C VUA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2209/2005/Q -UBTDTT gy 17 thng 11 năm 2005) PH I T M T TRONG CÁC TIÊU CHU N CHUYN MN SAU Y: I. C P KI N TƯ NG QU C GIA 1. t tiêu chuNn Ki n tư ng c a FIDE: 2. t tiêu chuNn Ki n tư ng d b 2 l n trong năm. 3. t th h ng t 1-12 t i gi i Vô ch h ng nh t toàn qu c. 4. t th h ng cá nhân t 1-6 t i gi i Vô ch C vua Nhanh v Ch p nhong toàn qu c. 5. t 70% s i m t i gi i Vô ch ng i toàn qu c. Thi u 9 vn t 6,5 i m, 11 vn t 7,5 i m, 13 vn t 9 i m. 6. t th h ng t 1-8 t i gi i các u th m nh toàn qu c.
  2. 7. N m trong i hình chính th c o t huy chương vàng t i gi i Vô ch ng i toàn qu c ho c vô ch gi i i m nh toàn qu c. 8. t h ng nh t cá nhân t i gi i Vô ch tr v Vô ch C Nhanh tr toàn qu c các h ng tu i 15, 17, 20. 9. t th h ng c nhn: 1 - 3 bn 1, 1-2 bn 2 v nh t bn 3 trong gi i các i m nh toàn qu c. II. C P KI N TƯ NG D BN QU C GIA 1. t th h ng t 13-20 t i gi i Vô ch C Vua h ng nh t toàn qu c. 2. t th h ng cá nhân t 7 - 10 t i gi i Vô ch C vua Nhanh v Ch p nhong toàn qu c. 3. T i gi i vô ch ng i toàn qu c. Thi u 9 vn t 6 i m, 11 vn t 7 i m, 13 vn t 8,5 i m. 4. t th h ng t 9-12 t i gi i các u th m nh toàn qu c. 5. N m trong i hình chính th c o t huy chương B c t i gi i Vô ch ng i toàn qu c ho c h ng nh gi i i m nh toàn qu c. 6. t h ng nh t cá nhân các h ng tu i 9, 11, 13 v nh, ba các h ng tu i 15, 17, 20 t i gi i Vô ch tr v Vô ch C Nhanh tr toàn qu c. 7. t th h ng cá nhân 3 bn 2, h ng 2-3 bn 3 v h ng 1 bn 4 trong gi i các i m nh toàn qu c. III. C P I QU C GIA 1. t 50% s i m t i gi i Vô ch ng i toàn qu c v gi i C nhanh toàn qu c. 2. t th h ng 2-3 các h ng tu i 9, 11, 13 v 4-6 các h ng tu i t 15, 17, 20 t i gi i Vô ch tr v Vô ch C nhanh tr toàn qu c. 3. N m trong i hình chính th c o t h ng 3-4 t i gi i Vô ch ng i toàn qu c ho c gi i i m nh toàn qu c./.
Đồng bộ tài khoản