Quyết định Số: 2217/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 2217/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở SINH VIÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC BỘ CÔNG AN BẰNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 2217/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 2217/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở SINH VIÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC BỘ CÔNG AN BẰNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; Căn cứ Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung năm 2009 cho các Bộ và địa phương; Căn cứ Điều 2, Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại tờ trình số 104/TTr-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2009 về việc phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên
  2. tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và điều chỉnh Danh mục dự án nhà ở sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công an bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án phát triển nhà ở sinh viên tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định này bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 đã được phân bổ cho thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng ý điều chỉnh Danh mục dự án nhà ở học viên cao cấp Bộ Nội vụ Campuchia thuộc trường Trung cấp An ninh nhân dân II tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ thành dự án nhà ở cho học viên Việt Nam thuộc trường Trung cấp An ninh nhân dân II. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan có tên trong Danh mục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Giáo dục và Đào tạo;
  3. - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND thành phố Hà Nội; - HĐND, UBND thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thiện Nhân - Văn phòng Trung ương Đảng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; - Kiểm toán Nhà nước; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ngân hành Chính sách Xã hội; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu Văn thư, KGVX (5b). DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẰNG NGUỒN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2217/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ) Phân bổ Tiến độ thực Số sinh vốn đầu tư hiện viên Chủ đầu từ trái TT Tên dự án được tư phiếu Khởi Hoàn đáp Chính phủ công thành ứng năm 2009
  4. (tỷ đồng) TỔNG SỐ 1.425 127.619 A1 Thành phố Hà Nội 625 52.419 Dự án nhà ở sinh viên cụm trường tại Khu đô Sở Xây 1 300 24.000 2009 2011 thị mới Pháp Vân – Tứ dựng Hiệp Dự án nhà ở sinh viên Sở Xây 2 cụm trường tại Mỹ 200 14.856 2009 2011 dựng Đình – Từ Liêm Dự án nhà ở sinh viên ĐH Nông 3 10 1.200 2009 2010 Đại học Nông nghiệp nghiệp Dự án nhà ở sinh viên ĐH Lâm 4 10 2.680 2009 2010 Đại học Lâm nghiệp nghiệp Dự án nhà ở sinh viên ĐH Ngoại 5 15 1.240 2009 2010 Đại học Ngoại thương thương Dự án nhà ở sinh viên CĐ Công 6 Cao đẳng Công nghệ nghệ Việt 10 680 2009 2010 Việt Hưng cơ sở II Hưng HV chính Dự án nhà ở sinh viên trị - Hành Học viên Chính trị - 7 chính QG 20 1.800 2009 2010 Hành chính Quốc gia Hồ Chí Hồ Chí Minh Minh 8 Dự án nhà ở sinh viên ĐH Sư 30 3.443 2009 2010
  5. Đại học Sư phạm Hà phạm Hà Nội Nội Dự án nhà ở sinh viên Đại học 9 20 1.600 2009 2010 Đại học Thủy Lợi Thủy Lợi Dự án nhà ở sinh viên Đại học 10 10 920 2009 2010 Đại học Điện lực Điện lực Thành phố Hồ Chí A2 800 75.200 Minh KTX cụm trường tại ĐHQG Đại học Quốc gia thành phố 1 thành phố Hồ Chí 715 62.160 2009 2011 Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 – Minh 2011 ĐH Sư DA KTX ĐH Sư phạm phạm kỹ 2 kỹ thuật thành phố Hồ thuật thành 30 3.320 2009 2010 Chí Minh phố Hồ Chí Minh DA KTX ĐH Tôn Đức ĐH Tôn 3 10 3.280 2009 2010 Thắng Đức Thắng ĐH Giao DA KTX ĐH Giao 4 thông vận 25 1.680 2009 2010 thông vận tải cơ sở 2 tải cơ sở 2 DA KTX ĐH Văn hóa ĐH Văn 5 thành phố Hồ Chí hóa thành 20 4.760 2009 2010 Minh – cơ sở 2 phố Hồ
  6. Chí Minh
Đồng bộ tài khoản