Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
89
lượt xem
9
download

Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt chính sách quốc gia về Y Dược học cổ truyền đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 222/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 222/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 222/2003/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T CHÍNH SÁCH QU C GIA V Y DƯ C H C C TRUY N N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v s c kho nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989; Căn c Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 35/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 v vi c phê duy t Chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân giai o n 2001-2010; Xét ngh c a B trư ng B Y t , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n n năm 2010, g m nh ng n i dung chính sau: 1. M c tiêu chung: K th a, b o t n và phát tri n y dư c h c c truy n (YDHCT), k t h p v i y dư c h c hi n i (YDHH ) trong chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; xây d ng n n Y Dư c Vi t Nam hi n i, khoa h c, dân t c và i chúng. 2. M c tiêu c th : a) Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý YDHCT: S y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có phòng qu n lý YDHCT; trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có cán b chuyên trách theo dõi công tác YDHCT nh m b o m th c hi n t t nhi m v nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , khám ch a b nh, nuôi tr ng cây, con làm thu c, bào ch và s n xu t thu c. b) V cơ s khám ch a b nh: t nh, thành ph tr c thu c trung ương có b nh vi n a khoa YHCT; b nh vi n a khoa, trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh có khoa YHCT; tr m y t xã, phư ng, th tr n có t ch c khám ch a b nh b ng YHCT do m t th y thu c YHCT (y sĩ YHCT ho c lương y tr lên) trong biên ch c a tr m y t ph trách.
 2. Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư thành l p các lo i hình khám ch a b nh b ng YHCT theo quy nh c a pháp lu t. B nh vi n YHCT, trư ng i h c y, dư c, trư ng trung h c y, dư c và tr m y t xã, phư ng, th tr n có vư n cây thu c. c) Ch tiêu khám ch a b nh b ng YHCT hàng năm: Tuy n trung ương b ng 10%, tuy n t nh b ng 20%, tuy n huy n b ng 25% và tuy n xã b ng 40% s ngư i ư c khám và i u tr . d) Ch tiêu s d ng thu c YHCT các tuy n: 30% s thu c ư c s n xu t, lưu hành trong nư c là thu c YHCT; ch tiêu s d ng thu c YHCT tuy n trung ương là 10%, tuy n t nh là 20%, tuy n huy n b ng 25% và tuy n xã b ng 40%. 3. Các gi i pháp và chính sách ch y u: a) Gi i pháp v t ch c, qu n lý: - Hoàn thi n h th ng qu n lý, khám ch a b nh, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , s n xu t thu c YHCT t trung ương n xã, phư ng. - a d ng hoá các lo i hình d ch v khám ch a b nh b ng YHCT. b) Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c: - ChuNn hoá, a d ng hoá và m r ng các lo i hình ào t o cán b trong lĩnh v c YDHCT. Ny m nh ào t o i ngũ cán b , th y thu c th c hành (lương y, lương dư c, y sĩ YHCT, bác sĩ YHCT) cho các cơ s i u tr , ng th i tăng cư ng ào t o i ngũ th y thu c chuyên sâu (n i trú, chuyên khoa c p 1, chuyên khoa c p 2, th c sĩ, ti n sĩ YHCT) cho các cơ s nghiên c u và các tuy n i u tr . - Thành l p H c vi n Y Dư c h c c truy n. - Thành l p khoa ho c b môn YDHCT t i các trư ng i h c, trung h c y, dư c thu c trung ương và a phương. - Xây d ng và ban hành chương trình ào t o các lo i hình cán b YDHCT. - Có k ho ch thư ng xuyên b i dư ng chuNn hoá i ngũ th y thu c YHCT; phân khoa, phân h ng lương y, lương dư c có chính sách s d ng và ãi ng h p lý. c) Các gi i pháp v cơ ch , chính sách: - Nhà nư c b o h quy n tác gi , quy n s h u và có ch khuy n khích các th y thu c c ng hi n và phát huy nh ng bài thu c hay, cây thu c quý, nh ng kinh nghi m phòng và ch a b nh b ng YHCT có hi u qu ; có chính sách ưu ãi, khuy n khích vi c nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p YDHCT v i YDHH .
 3. - Ban hành chính sách ưu ãi, b o tr vi c nuôi tr ng dư c li u, s n xu t thu c YHCT và chính sách khai thác dư c li u t nhiên h p lý b o m lưu gi , tái sinh và phát tri n ngu n gen dư c li u; thành l p gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông khuy n khích các t ch c, cá nhân có nhi u óng góp trong lĩnh v c YDHCT. - Khuy n khích vi c t ch c khám ch a b nh, s n xu t, s d ng và xu t khNu thu c YHCT; nh p khNu gi ng cây thu c t o ngu n dư c li u; nghiên c u, hi n i hoá YDHCT; k t h p YDHCT v i YDHH . - Xã h i hoá các ho t ng YDHCT huy ng các ngu n l c nh m k th a, b o t n và phát tri n YDHCT. - M r ng h p tác qu c t . d) B o m, nâng cao ch t lư ng thu c y h c c truy n: - Quy ho ch vùng tr ng dư c li u thích h p b o m dư c li u thi t y u. - Tăng cư ng hi n i hoá thu c YHCT . ) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác YDHCT. 4. B o m tài chính: Huy ng t i a và s d ng có hi u qu các ngu n v n t ngân sách nhà nư c, các ngu n v n h p tác song phương và a phương c a các t ch c phi chính ph , v n u tư nư c ngoài, v n c a các doanh nghi p trong nư c và c a c ng ng. - Ngu n v n ngân sách nhà nư c u tư cho nhu c u nghiên c u khoa h c, ào t o ngu n nhân l c, phát tri n ti m năng dư c li u, nâng cao năng l c c a cơ quan qu n lý nhà nư c và cơ quan ki m nghi m YDHCT. - Ngu n v n nư c ngoài u tư vào khu v c s n xu t dư c phNm, thay i công ngh s n xu t theo hư ng hi n i, ưu tiên cho s n xu t thu c t ngu n dư c li u trong nư c. B K ho ch và u tư, B Tài chính, căn c vào k ho ch th c hi n Chi n lư c c a B Y t , cân i ngu n v n vào ngân sách hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách. 5. T ch c th c hi n: a) B Y t : - Ch trì, ph i h p v i B N i v , B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính và các B , ngành có liên quan nghiên c u, xây d ng ho c s a i, b sung các văn b n qui ph m pháp lu t v cơ ch , chính sách trong lĩnh v c YDHCT.
 4. - Ch o các cơ quan chuyên môn xây d ng chương trình ào t o cán b YDHCT các b c h c theo qui nh c a nhà nư c v ào t o; huy ng m i ngu n l c trong và ngoài nư c tham gia ào t o cán b YDHCT. - Ph i h p ch t ch v i các B , ngành có liên quan trong vi c m r ng quan h qu c t v YDHCT. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c, các quy ch chuyên môn trong các cơ s khám b nh, ch a b nh và s n xu t kinh doanh thu c YHCT không ng ng nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. b) B N i v ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng gi i pháp hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý và khám ch a b nh YHCT; ch trì ph i h p v i B Y t nghiên c u trình Chính ph ban hành tiêu chuNn và quy trình xét trao t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông cho t ch c, cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong công tác k th a, b o t n và phát tri n YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH . c) B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Y t hoàn thi n án thành l p H c vi n Y dư c h c c truy n và xây d ng chương trình ào t o lương y, lương dư c, y sĩ, bác sĩ, bác sĩ n i trú, chuyên khoa c p 1, chuyên khoa c p 2, th c sĩ, ti n sĩ v YDHCT; hư ng d n tr ng và cách s d ng m t s cây thu c các trư ng ph thông có i u ki n. d) B Khoa h c và Công ngh ưu tiên tri n khai nh ng tài nghiên c u thu c lĩnh v c YDHCT, k t h p YDHCT v iYHH , m r ng quan h qu c t v nghiên c u, ào t o, i u tr , s n xu t thu c và trang thi t b trong lĩnh v c YDHCT. ) B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ph i h p v i B Y t và các a phương t ch c nghiên c u xác nh danh m c, s phân b và h sinh thái cây, con làm thu c hi n có c a nư c ta; nghiên c u xây d ng án b o v , tái sinh và t ch c nuôi tr ng dư c li u, c bi t là vi c thu n hoá, phát tri n nh ng dư c li u quý ã di th c ư c, ng th i có k ho ch nuôi tr ng t p trung nh ng dư c li u có nhu c u s d ng l n và giá tr kinh t cao; t o ra và duy trì ngu n gen cây thu c, tr ng cây thu c s n có a phương ph c v công tác khám ch a b nh cho nhân dân. e) B Thương m i ph i h p v i B Y t , B Tài chính (T ng c c H i quan) qu n lý ch t ch vi c nh p khNu thu c YHCT; ng th i xây d ng cơ ch t o thu n l i cho vi c xu t khNu dư c li u và thu c YHCT c a Vi t Nam. g) B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan th c hi n các quy nh t i các i u 18, 19, 24 và i u 26 c a Lu t Di s n văn hoá v b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá c a YDHCT. h) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o ngành y t a phương ph i h p v i các ngành, các t ch c xã h i có liên quan quán tri t và tri n khai y nh ng n i dung và gi i pháp c a chính sách qu c gia v YDHCT n 2010; t o i u ki n thu n l i các H i ông y và H i Châm c u ho t ng và phát tri n, góp ph n tích c c vào s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân.
 5. U ban nhân dân các c p ch o các ban, ngành có liên quan, ph i h p v i các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p a phương tuyên truy n, giáo d c, v n ng nhân dân khôi ph c phong trào tr ng, s d ng các "cây thu c gia ình" và nh ng phương pháp ch a b nh ơn gi n không dùng thu c phòng và ch a m t s ch ng b nh thông thư ng t i c ng ng. Vi c tr ng "cây thu c gia ình" c n g n li n v i phát tri n kinh t , c i t o môi trư ng và xoá ói gi m nghèo c a a phương. i u 2: B Y t ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan xây d ng và tri n khai th c hi n k ho ch th c hi n Chính sách qu c gia v YDHCT giai o n n năm 2010, hàng năm báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Gia Khiêm ( ã ký) CHI N LƯ C PHÁT TRI N Y DƯ C H C C TRUY N GIAI O N N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. PH N TH NH T TH C TR NG C A CÔNG TÁC Y DƯ C H C C TRUY N 1. Nh ng thành t u cơ b n: Vi t Nam có m t n n y dư c h c c truy n (YDHCT) lâu i. Trư c khi n n y dư c h c hi n i (YDHH ) thâm nh p vào Vi t Nam, YDHCT là h th ng y dư c duy nh t, có vai trò và ti m năng to l n trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân trong su t hàng ngàn năm u tranh d ng nư c và gi nư c. Trong nhi u năm qua ng và Nhà nư c ã có các Ngh quy t, Ch th ch o ngành y t ph i h p v i các ngành, các t ch c xã h i nghiên c u k th a, b o t n và phát tri n YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH nh m xây d ng n n Y Dư c h c Vi t Nam hi n i, khoa h c, dân t c và i chúng. Ch t ch H Chí Minh v lãnh t vĩ i c a chúng ta dù b n trăm công nghìn vi c nhưng Ngư i v n quan tâm ch o vi c "k t h p thu c ông y v i tây y". Nhà nư c
 6. ã cho thành l p H i ông y, Vi n ông y, Vi n Châm c u. Chính ph , Th tư ng Chính ph cũng ã ban hành nhi u ngh quy t, ch th ch o c th t ng lĩnh v c t th a k , nghiên c u, phát tri n dư c li u, ào t o cán b YDHCT, khám ch a b nh... Hơn năm mươi năm qua, kiên trì th c hi n ư c l i ó c a ng, ngành y t ã t ư c m t s thành t u quan tr ng: - ã ưa YDHCT có v trí trong vi c chăm sóc s c kho nhân dân; có h th ng t ch c t trung ương n các a phương. C nư c có 5 Vi n nghiên c u; 46 b nh vi n YHCT c p t nh; có khoa ho c t YHCT 80% vi n, b nh vi n YHH c p qu n, huy n; 30% tr m y t xã có ho t ng khám ch a b nh b ng YHCT; có trên 10.000 cơ s YDHCT tư nhân. - ã ào t o ư c i ngũ th y thu c YHCT và k t h p YDHCT v i YDHH g m 35 ti n sĩ, 100 th c sĩ, 100 bác sĩ chuyên khoa c p 2, 500 bác sĩ chuyên khoa c p 1; 2000 bác sĩ y h c c truy n; 5000 cán b trung h c YDHCT. - T ch c k th a ư c nhi u bài thu c hay, cây thu c quý c a các lương y trên m i mi n t nư c. Nhi u a phương như L ng Sơn, Thanh Hoá, Sóc Trăng, Thái Nguyên,... ã sưu t m và lưu l i hàng ngàn cây thu c, bài thu c kinh nghi m c a ng bào các dân t c ít ngư i; t ch c nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p, t ng bư c phát huy ư c ti m năng c a YDHCT ph c v cho s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. - Dư c li u nói chung và thu c YHCT nói riêng ã có trong danh m c thu c thi t y u. ã i u tra kh o sát có 3850 loài th c v t ư c s d ng làm thu c thu c 309 h , trong ó tuy t i a s là cây m c tư nhiên. V ng v t, có 406 loài thu c 22 l p, 6 ngành ư c s d ng làm thu c. V khoáng v t, th ng kê ư c 70 lo i khoáng v t có Vi t Nam ư c s d ng làm thu c. Các cơ s s n xu t thu c YHCT ngày càng ư c nâng lên c v ch t lư ng và s lư ng. Hi n nay, c nư c có trên 450 cơ s , xí nghi p s n xu t, kinh doanh thu c YHCT (Nhà nư c, dân l p, tư nhân, c ph n). B Y t ã c p s ăng ký cho trên 2000 ch phNm thu c YHCT ư c s n xu t lưu hành trên th trư ng. Thu c YHCT ã a d ng v ch ng lo i v i giá c phù h p áp ng nhu c u phòng và ch a b nh c a nhân dân. Thu c YHCT Vi t Nam ã ư c xu t khNu sang nhi u nư c như C ng hoà Liên bang Nga, C ng hoà Ucraina, Cu Ba, Lào, Thái Lan, Căm pu chia,... - Hàng năm tuy s cơ s YDHCT còn ít, nhưng s lư ng b nh nhân n khám và i u tr ngày m t nhi u. Có kho ng 30% s b nh nhân trong c nư c ư c khám và i u tr b ng YHCT, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng còn nhi u khó khăn. YHCT ã góp ph n th c hi n chính sách xã h i và công b ng xã h i trong chăm sóc s c kho cho nhân dân. - Công tác xã h i hoá v YDHCT cũng ư c Ny m nh. Ngành y t ã ph i h p v i H i ông y t ch c tuyên truy n và v n ng nhân dân tr ng, s d ng nh ng cây thu c s n có a phương, nh ng bài thu c ơn gi n t phòng và ch a m t s b nh thông thư ng, không nh ng ã góp ph n tích c c th c hi n chi n lư c chăm sóc và b o v s c kho nhân dân mà còn góp ph n th c hi n chương trình xoá ói gi m nghèo và c i thi n môi trư ng.
 7. - H p tác qu c t ngày càng m r ng, uy tín c a các phương pháp ch a b nh c a YHCT Vi t Nam ngày càng ư c nâng cao trên trư ng qu c t . Hi n t i, Vi t Nam có quan h h p tác v YDHCT v i hơn 40 nư c. Nhìn l i ch ng ư ng phát tri n c a n n Y dư c Vi t Nam nói chung và n n YDHCT nói riêng t sau Cách m ng Tháng Tám năm 1945, nh t là sau hơn mư i lăm năm i m i, có th kh ng nh r ng s nghi p chăm sóc và b o v s c kho cho nhân dân ã t ư c nh ng thành t u to l n. ư ng l i k th a, b o t n và phát tri n YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH mà ng và Nhà nư c ta ã v ch ra là hoàn toàn úng n. N n y dư c h c xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã th hi n ư c tính ưu vi t c a ch t t p do ng C ng s n Vi t Nam mang l i. 2. Nh ng t n t i chính: Tuy t ư c m t s thành t u quan tr ng như ã trình b y trên, song vi c th c hi n ư ng l i YDHCT c a chúng ta trong th i gian qua v n còn nhi u t n t i: - H th ng t ch c YDHCT chưa phát tri n ng b ; cơ s vât ch t, trang thi t b k thu t quá nghèo nàn và l c h u, t t h u ngày càng xa so v i các ngành trong nư c và so v i các nư c trong khu v c; ch t lư ng chNn oán và i u tr c a thày thu c YHCT còn th p nên chưa h p d n v i b nh nhân trong và ngoài nư c. B nh nhân n khám và i u tr b ng YHCT chưa nhi u, có ngư i, k c cán b y t còn chưa tin tư ng v hi u qu c a thu c YHCT. - i ngũ th y thu c chuyên sâu v YHCT ang m ng d n, trong khi ó vi c s d ng chưa h p lý. Nhi u a phương b trí bác s YHCT làm chuyên khoa khác, ngư c l i có a phương l i b trí cán b không có trình chuyên môn YDHCT theo dõi và ho t ng trong lĩnh v c YDHCT. H th ng ào t o, quy mô ào t o chưa phù h p, trư ng l p ào t o cán b YDHCT thi u, hàng năm ch tiêu chiêu sinh quá ít ,nên s ra trư ng không bù áp s cán b ã n tu i ngh hưu. Chương trình, n i dung và lo i hình ào t o cán b YDHCT chưa th ng nh t nên trình chuyên môn c a cán b YDHCT còn h n ch . - Công tác nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p ti n hành còn ch m và kém hi u qu . Nhi u bài thu c hay, nhi u cây thu c quý nh t là c a ng bào các dân t c ít ngư i còn chưa ư c u tư thu th p sưu t m, ang có nguy cơ th t truy n. Vi c nghiên c u khoa h c trong lĩnh v c YDHCT chưa ư c quan tâm úng m c, phương pháp nghiên c u còn lúng túng, thi u phương pháp nghiên c u thích h p mang tính c thù cho YDHCT, chưa g n li n v i nhu c u s d ng, k t qu nghiên c u thi u tính thuy t ph c nên v a t n kém v ti n c a, lãng phí v th i gian. Vi c hi n i hoá YDHCT ti n hành ch m nên có nguy cơ t t h u ngày càng xa. - Chưa Ny m nh công tác k t h p YDHCT v i YDHH . Quan i m v k t h p YDHCT v i YDHH chưa ư c th c hi n th ng nh t mà m i nơi ti n hành theo nh n th c riêng c a mình. Chưa có m t t ch c m nh tri n khai công tác này m t cách có k ho ch, toàn di n và hi u qu . - V n hi n i hoá YDHCT ã có nh ng ti n b , song còn ch m và, chưa ư c t ng k t cũng như chưa ư c u tư phù h p.
 8. - V nuôi tr ng, phát tri n dư c li u còn nhi u b t c p, ch y u là t phát, chưa có k ho ch và quy vùng s n xu t. Dư c li u s d ng ch y u d a vào khai thác t nhiên và nh p khNu, chưa có k ho ch tái sinh và nuôi tr ng, nên ch t lư ng, giá c thư ng xuyên b bi n ng và ngu n dư c li u ang có khuynh hư ng ph thu c vào nư c ngoài. D ng thu c còn thô sơ, ch m ư c c i ti n, hi n i hoá, s d ng chưa thu n ti n, h n s d ng ng n nh hư ng n ch t lư ng i u tr . Công tác qu n lý thu c YHCT còn nhi u y u kém, t l thu c YHCT không rõ ngu n g c, thu c nh p l u còn nhi u, không nh ng không qu n lý ư c ch t lư ng thu c mà còn nh hư ng n vi c nuôi tr ng, s n xu t thu c trong nư c. - Vi c qu n lý hành ngh YDHCT còn chưa ch t ch , ã cho m t s ngư i t cho mình là lương y hành ngh không úng y c truy n th ng và quy nh c a pháp lu t. Di s n văn hoá do n n YDHCT sáng t o nên có nguy cơ mai m t d n. 3. M t s nguyên nhân ch y u: - Chưa có m t quy ho ch chi n lư c phát tri n YDHCT m t cách ng b và toàn di n. - Cơ ch chính sách chưa y và ch m i m i, chưa khuy n khích YDHCT phát tri n. - Nh n th c v YDHCT c a m t b ph n cán b lãnh o, trong ó có c cán b c a ngành y t còn chưa úng, chưa quán tri t y quan i m, ư ng l i c a ng và Nhà nư c v công tác YDHCT. M t s a phương chưa th t s quan tâm ch o vi c tri n khai th c hi n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, văn b n hư ng d n c a B Y t trong vi c tri n khai các m t công tác YDHCT. - Thi u s ki m tra ôn c và ph i h p gi a các ngành, các c p trong vi c tri n khai th c hi n các m t công tác YDHCT; thi u vi c t ch c ki m i m rút kinh nghi m. - Chưa quan tâm u tư ngân sách tho áng cho các m t công tác YDHCT. - i ngũ cán b YDHCT thi u, nh t là cán b u àn, cán b chuyên sâu cũng như cán b YDHCT ph c v t i y t cơ s và c ng ng II. PH N TH HAI CHI N LƯ C PHÁT TRI N Y DƯ C H C C TRUY N N NĂM 2010 1. Quan i m ch o: a) Y dư c h c c truy n là m t di s n văn hoá c a dân t c có vai trò và ti m năng to l n trong s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân, do ó c n ph i t p trung k th a, b o t n và phát tri n. b) Hi n i hoá YDHCT nh ng ph i gi ư c b n s c c a nó. K t h p YDHCT v i YDHH xây d ng n n y dư c Vi t Nam hi n i, khoa h c, dân t c và i chúng.
 9. c) C ng c và hoàn thi n h th ng t ch c khám ch a b nh b ng YHCT áp ng nhu c u phòng và ch a b nh b ng YHCT v i ch t lư ng ngày càng cao c a nhân dân. d) Ny m nh công tác ào t o áp ng nhu c u cán b YDHCT cho công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. ) Ti p t c nghiên c u th a k , nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p, xác nh nh ng b nh ưu tiên ch a b ng YHCT, nh ng b nh c n k t h p YHCT v i YHH , tìm ra mũi nh n phát huy th m nh c a YDHCT Vi t Nam. e) Phát huy ti m năng, th m nh v dư c li u và thu c YHCT, Ny m nh công tác quy ho ch, nuôi tr ng và ch bi n dư c li u, xây d ng ngành công nghi p bào ch thu c YHCT tr thành mũi nh n c a ngành Dư c Vi t Nam; t ng bư c tăng d n t tr ng xu t khNu thu c thành phNm YHCT thay th xu t khNu dư c li u thô trên th trư ng th gi i hi n nay. g) Phát huy n i l c và a d ng hoá các lo i hình d ch v trong lĩnh v c YDHCT, khuy n khích u tư trong nư c và u tư nư c ngoài, t o i u ki n thu hút ngu n v n và k thu t, công ngh c a nư c ngoài c bi t các nư c trong khu v c, b o m vai trò qu n lý c a nhà nư c, th c hi n công b ng gi a các thành ph n kinh t trong lĩnh v c khám ch a b nh và s n xu t, kinh doanh thu c YHCT. h) Ch ng h i nh p qu c t trong lĩnh v c YDHCT nh m huy ng v n, k thu t và công ngh c a các nư c, phát huy n i l c gi v ng b n s c c a YDHCT. 2. M c tiêu: a) M c tiêu t ng quát: K th a, b o t n và phát tri n YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH trong chăm sóc và b o v s c kho nhân dân; xây d ng n n Y dư c Vi t Nam hi n i, khoa h c, dân t c và i chúng. b) M c tiêu c th t ư c vào năm 2010: - Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý YDHCT: S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có phòng qu n lý YDHCT; trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có cán b chuyên trách theo dõi công tác YDHCT. - V cơ s khám ch a b nh: t nh, thành ph tr c thu c trung ương có b nh vi n a khoa YHCT; b nh vi n a khoa t nh, khu v c và b nh vi n trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh có khoa YHCT; tr m y t xã, phư ng, th tr n có t ch c khám ch a b nh b ng YHCT do m t th y thu c YHCT (có trình ys YHCT ho c lương y tr lên) ph trách. Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư thành l p các cơ s khám ch a b nh b ng YHCT theo quy nh c a pháp lu t. B nh vi n YHCT; trư ng i h c y, dư c; trư ng trung h c y, dư c và tr m y t xã, phư ng, th tr n có vư n cây thu c.
 10. - Ch tiêu khám ch a b nh b ngYHCT: + Tuy n trung ương b ng 10% so v i t ng s ngư i b nh. + Tuy n t nh b ng 20% so v i t ng s ngư i b nh. + Tuy n huy n b ng 25% so v i t ng s ngư i b nh. + Tuy n xã b ng 40% so v i t ng s ngư i b nh. - Ch tiêu s d ng thu c YHCT: + 30% ch phNm thu c ư c s n xu t lưu hành trên th trư ng là thu c YHCT. + Ch tiêu s d ng thu c YHCT tuy n trung ương là 10%. + Ch tiêu s d ng thu c YHCT tuy n t nh là 20%. + Ch tiêu s d ng thu c YHCT tuy n huy n là 25%. + Ch tiêu s d ng thu c YHCT tuy n xã, phư ng, th tr n là 40%. 3. Các gi i pháp và chính sách ch y u: a) Gi i pháp v cơ ch chính sách: - Nhà nư c b o h quy n tác gi , quy n s h u và có ch khuy n khích các th y thu c c ng hi n nh ng bài thu c hay, cây thu c quý và nh ng kinh nghi m phòng và ch a b nh b ng YHCT; có chính sách ưu ãi, khuy n khích vi c nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p YDHCT v i YDHH . - Ban hành chính sách ưu ãi, b o tr vi c nuôi tr ng dư c li u, s n xu t thu c YHCT và chính sách khai thác t nhiên h p lý b o m lưu gi , tái sinh và phát tri n ngu n gen dư c li u; t ch c gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông d khuy n khích các t ch c và cá nhân có nhi u óng góp trong lĩnh v c YDHCT. - Khuy n khích vi c t ch c khám ch a b nh, s n xu t, s d ng và xu t khNu thu c YHCT; nh p khNu gi ng cây thu c t o ngu n dư c li u; nghiên c u hi n i hoá YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH . - Xã h i hoá, a d ng hoá các ho t ng YDHCT, huy ng các ngu n l c nh m k th a, b o t n và phát tri n n n YDHCT. - M r ng h p tác qu c t b) Gi i pháp v t ch c, qu n lý: - Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý:
 11. + C ng c và tăng cư ng cán b lãnh o, chuyên viên v i trình chuyên môn cao cho V Y h c c truy n, B Y t làm tham mưu cho B trư ng B Y t trong vi c xây d ng ch trương chính sách và ch o o tri n khai các m t công tácYDHCT. + Thành l p Phòng qu n lý YDHCT t i S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương. + B trí cán b chuyên trách theo dõi công tác YDHCT t i trung tâm y t các qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh. - Tăng cư ng u tư v cơ s v t ch t k thu t và trình cán b chuyên môn Ny m nh và nâng cao ch t lư ng nghiên c u trong lĩnh v c YDHCT c a các Vi n, B nh vi n. - Hoàn thi n h th ng khám ch a b nh b ng YHCT: + Các t nh, thành ph tr c thu c trung ương u có b nh vi n a khoa YHCT có trang thi t b hi n i cho công tác nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng và chNn oán nâng cao ch t lư ng i u tr b ng YHCT. + Các b nh vi n y h c hi n i có khoa YHCT v i ôi ngũ cán b có trình tương ương các khoa c a YHH th c hi n t t ch c năng khám ch a b nh và nghiên c u k t h p YDHCT v i YDHH . + Các tr m y t xã, phư ng, th tr n có t ch c khám ch a b nh b ngYHCT do m t y s YHCT ho c m t lương y là cán b c a tr m ph trách. + Khuy n khích và t o m i i u ki n thu n l i cho các th y thu c YHCT có tiêu chuNn và i u ki n quy nh tham gia ho t ng chuyên môn trong các cơ s d ch v YHCT dân l p, t p th , tư nhân. + Không ng ng nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh, tinh th n và thái ph c v . Ph n u t ch tiêu khám ch a b nh b ng YHCT ã ra cho t ng tuy n i u tr . + Thư ng xuyên trao d i o c ngh nghi p và năng l c chuyên môn, qu n lý, ki n th c pháp lu t cho cán b YDHCT. c) Gi i pháp v ngu n nhân l c: - Thành l p H c vi n YDHCT; c ng c trư ng trung h c YHCT Tu Tĩnh Hà N i; c ng c khoa ho c b môn YHCT trong các trư ng i h c và trung h c y, dư c c a trung ương; xây d ng b môn YHCT và nâng cao ch t lư ng ào t o cán b YDHCT c a các trư ng trung h c y t a phương. - Khuy n khích các t ch c và cá nhân trong, ngoài nư c u tư thành l p trư ng i h c, trung h c YDHCT theo quy nh c a pháp lu t. - So n th o và ban hành th ng nh t n i dung, chương trình ào t o các lo i hình cán b YDHCT, g m n i dung chương trình ào t o lương y; chương trình o t o lương
 12. dư c; chương trình ào t o y sĩ YDHCT; chương trình ào t o bác sĩ YDHCT; chương trình ào t o bác sĩ chuyên khoa c p 1, c p 2, th c sĩ, ti n sĩ YDHCT. - M r ng v s lư ng, hình th c ào t o, lo i hình ào t o trong lĩnh v c ào t o th y thu c YDHCT v i nhi u trình khác nhau như lương y, lương dư c, y sĩ YHCT, bác sĩ chuyên khoa YHCT, bác sĩ n i trú, bác sĩ chuyên khoa c p 1, bác sĩ chuyên khoa c p 2, th c sĩ, ti n sĩ YDHCT. - ChuNn hoá i ngũ lương y, lương dư c hi n có, t ch c phân khoa, phân h ng lương y, lương dư c có chính sách ãi ng và tuy n d ng h p lý. - Thư ng xuyên t ch c b i dư ng, nâng cao trình cho các th y thu c YHCT. d) Gi i pháp v phát tri n dư c li u và thu c y h c c truy n: - Hình thành các trung tâm dư c li u t i các vùng dư c li u mi n núi phía b c, vùng trung du, vùng dư c li u mi n trung và Tây nguyên, vùng dư c li u ng b ng sông H ng, vùng dư c li u duyên h i mi n trung, vùng dư c li u ng b ng sông Cưu long... - Xây d ng và b o v ngu n qu gen v dư c li u. - Xác nh nhu c u s d ng dư c li u ph c v cho công tác khám ch a b nh và xu t khNu hàng năm. - T ch c kh o sát nghiên c u i u tra sưu t m th ng kê các lo i cây, con làm thu c; s phân b , h sinh thái và tr lư ng cây, con làm thu c hi n có trên cơ s ó có k ho ch t ch c b o v , t ch c khai thác và tái sinh m t cách h p lý tránh khai thác b a bãi làm m t cân b ng sinh thái và ti t ch ng ngu n dư c li u t nhiên quý hi m. - Phát tri n công tác nghiên c u khoa h c v công ngh bào ch , s n xu t thu c t dư c li u, công ngh sinh h c b o v ngu n qu gen dư c li u quý hi m và t o ngu n gi ng cây thu c v i năng su t ch t lư ng cao ph c v cho công tác s n xu t thu c. - Ny m nh vi c tr ng cây làm thu c các cơ s c a ngành y t , các a phương và t ng gia ình tăng ngu n thu c t túc ph c v phòng ch a b nh ng th i phát tri n nuôi tr ng t p trung v i quy mô l n. - Quy ho ch vùng chuyên canh, xen canh cây con làm thu c, ưu tiên các lo i cây có giá tr kinh t cao, hi u qu i u tr t t, có nhu c u s d ng l n. Vi c nuôi tr ng ph i k t h p ch t ch gi a nhà nư c, nhà khoa h c, doanh nghi p và ngư i nuôi tr ng. - T ch c cung c p gi ng b o m ch t lư ng, hư ng d n k thu t nuôi tr ng, chăm sóc cho các cơ s nuôi tr ng dư c li u, tư v n v cách phòng và ch a b nh cho cây thu c, tư v n và hư ng d n cách thu ho ch, k thu t sơ ch , và k thu t b o qu n. - T ch c ký h p ng s n xu t và thu mua k p th i các s n phNm do các cơ s và h gia ình nuôi tr ng. Giá c thu mua ph i h p lý có tác d ng khuy n khích vi c nuôi tr ng dư c li u, tránh ngư i nuôi tr ng b thi t thòi do tr ng cây thu c trong vùng
 13. chuyên canh và xen canh, t ch c cơ s sơ ch , bào ch v i quy mô công nghi p. Xây d ng kho tàng b o qu n và m ng lư i phân ph i n các cơ s s d ng m t cách k p th i và thu n ti n m b o ch t lư ng quy nh. - Xây d ng khu công ngh chuyên sơ ch , bào ch , s n xu t thu c YHCT v i công ngh và k thu t hi n i t i mi n B c, mi n Trung và mi n Nam t o i u ki n thu n l i cho vi c thu mua dư c li u và s n xu t áp ng nhu c u s d ng trong nư c và xu t khNu. - M r ng m ng lư i cung c p dư c li u ã bào ch v i ch t lư ng cao cho các cơ s khám ch a b nh trong c nư c. - K t h p ch t ch ngu n l c v con ngư i và trang thi t b c a ngành YDHCT v i các B , ngành, các vi n nghiên c u, các trung tâm nghiên c u khoa h c nghiên c u phát tri n dư c li u và thu c YHCT. G n quá trình nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng, nghiên c u k t h p v i s n xu t. ) Xã h i hoá, a d ng hoá các lo i hình d ch v trong lĩnh v c y dư c h c c truy n. - Ph i h p v i các H i ông y, H i Châm c u, H i dư c li u t ch c t p hu n, tuyên truy n trên các phương ti n truy n thông i chúng nh m v n ng, khuy n khích nhân dân tr ng và s d ng thu c nam s n có a phương t phòng và ch a m t b nh thông thư ng t i c ng ng, th c hi n thày t i ch thu c t i vư n. - Hư ng d n cách tr ng, s d ng m t s cây thu c nam s n có a phương phòng và ch a m t s b nh thông thư ng t i gia ình cho các em h c sinh ph thông. Có k ho ch b i dư ng các em thành nh ng tuyên truy n viên cho công tác xã h i hoá vi c ng d ng YHCT trong chăm sóc s c kho ban u. - T o i u ki n thu n l i cho các th y thu c YHCT có tiêu chuNn và i u ki n hành ngh YDHCT thành l p ho c tham gia ho t ng trong các cơ s YDHCT c a nhà nư c, dân l p, tư nhân nh m huy ng m i ngu n l c c a YDHCT ph c v s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. - K t h p ch t ch gi a tr m y t xã v i các cơ s hành ngh YDHCT tư nhân; coi y t tư nhân nói chung và các cơ s hành ngh YDHCT tư nhân nói riêng là l c lư ng c a ngành y t ; khuy n khích ng viên h óng góp tích c c vào s nghi p k th a, b o t n và phát tri n, làm giàu thêm cho n n YDHCT nư c nhà. e) Ny m nh h p tác qu c t : - M r ng h p tác v i các nư c c bi t là các nư c trong khu v c, các t ch c xã h i, a phương cũng như song phương trên nguyên t c gi v ng ch quy n và c l p dân t c, hai bên cùng có l i hi n i hoá YDHCT nhưng không làm m t i b n s c c a YDHCT Vi t Nam. - Tăng cư ng tuyên truy n v ti m năng và kh năng c a YDHCT Vi t Nam trên các lĩnh v c ào t o, nghiên c u khoa h c, khám ch a b nh, nuôi tr ng và s n xu t thu c trên cơ s ó:
 14. + Vi t Nam ti p nh n sinh viên, h c sinh nư c ngoài n h c và trao i kinh nghi m v xây d ng chính sách và qu n lý YDHCT; ti p nh n h c sinh, sinh viên nư c ngoài h c v YDHCT v i các trình bác sĩ, th c sĩ, ti n sĩ YDHCT; ti p nh n các nhà nghiên c u nư c ngoài sang cùng ph i h p nghiên c u v YDHCT. + Tăng cư ng gi i thi u ngu n dư c li u phong phú c a Vi t Nam qua ó tìm ki m th trư ng xu t khNu dư c li u và thu c thành phNm YHCT. + Khuy n khích h p tác liên doanh, liên k t hay u tư 100% v n nư c ngoài thành l p các cơ s khám ch a b nh, d ch v và s n xu t kinh doanh thu c YHCT t i Vi t Nam. + C ng c các cơ s khám ch a b nh b ng YHCT i u ki n ti p nh n b nh nhân nư c ngoài có nhu c u n Vi t Nam khám và i u tr b ng YHCT. + M i chuyên gia là nh ng th y thu c YHCT gi i c a các nư c sang trao i kinh nghi m trong các lĩnh v c c a YDHCT như nghiên c u khoa h c, khám ch a b nh, ào t o, qu n lý, nuôi tr ng dư c li u, bào ch s n xu t thu cYHCT. + Hàng năm B Y t c các oàn i nư c ngoài h c t p và trao i kinh nghi m; h p tác trong lĩnh v c qu n lý, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , khám ch a b nh; gi i thi u và tăng cư ng xu t khNu thu c YHCT sang các nư c. g) B o m tài chính: th c hi n t t các m c tiêu ã ra trong Chi n lư c c n huy ng t i a và s d ng có hi u qu các ngu n v n t ngân sách nhà nư c, các ngu n v n h p tác song phương và a phương c a các t ch c phi chính ph , v n vay, v n u tư nư c ngoài, v n u tư trong nư c và t c ng ng. T p trung ngu n v n u tư cho nh ng d án tr ng i m như c ng c hoàn thi n h th ng t ch c, thành l p H c vi n y dư c h c c truy n, tăng cư ng công tác ào t o, Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c, hi n i hoá và phát tri n s n xu t thu c YHCT t ngu n dư c li u trong nư c. Ngu n v n ngân sách Nhà nư c ư c chi cho nhu c u qu n lý, c ng c m ng lư i khám ch a b nh, nghiên c u khoa h c, ào t o cán b và phát tri n bào ch s n xu t thu c y h c c truy n t ngu n dư c li u trong nư c. Căn c vào nhi m v ư c giaoth c hi n chính sách phát tri nYDHCT.. Ngu n v n u tư nư c ngoài t p trung thành l p cơ s khám ch a b nh và nghiên c u khoa h c và s n xu t thu c y h c c truy n v i công ngh k thu t cao. Nhu c u v u tư cho phát tri n nuôi tr ng dư c li u và s n xu t thu c y h c c truy n cũng như a d ng hoá các lo i hình d ch v khám ch a b nh b ng y h c c truy n c a các các nhân, t ch c thu c các thành ph n kinh t khác ư c huy ng t ngu n v n vay, v n t có, c ph n hoá,... B K ho ch và u tư, B Tài chính, căn c vào k ho ch th c hi n Chi n lư c c a B Y t , cân i ngu n v n vào ngân sách hàng năm theo quy nh c a Lu t Ngân sách.
 15. 4. T ch c th c hi n: a) B Y t : - Ch trì, ph i h p v i B N i v , B K ho ch và u tư, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, B Tài chính và các B , ngành có liên quan nghiên c u, xây d ng ho c s a i, b sung các văn b n qui ph m pháp lu t v cơ ch , chính sách trong lĩnh v c YDHCT. - Ch o các cơ quan chuyên môn xây d ng chương trình ào t o cán b YDHCT các b c h c theo qui nh c a nhà nư c v ào t o; huy ng m i ngu n l c trong và ngoài nư c tham gia ào t o cán b YDHCT. - Ph i h p ch t ch v i các B , ngành có liên quan trong vi c m r ng quan h qu c t v YDHCT. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan thư ng xuyên thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c, các quy ch chuyên môn trong các cơ s khám b nh, ch a b nh và s n xu t kinh doanh thu c c truy n không ng ng nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. b) B N i v ch trì, ph i h p v i B Y t xây d ng gi i pháp hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý và khám ch a b nh YHCT; ch trì ph i h p v i B Y t nghiên c u trình Chính ph ban hành tiêu chuNn và quy trình xét trao t ng gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông cho t ch c, cá nhân có thành tích c bi t xu t s c trong công tác k th a, phát huy, phát tri n YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH . c) B Giáo d c và ào t o ph i h p v i B Y t hoàn thi n án thành l p H c vi n Y dư c h c c truy n và xây d ng chương trình ào t o lương y, lương dư c, y sĩ, bác sĩ, bác sĩ n i trú, chuyên khoa I, chuyên khoa II, th c sĩ, ti n sĩ v YDHCT; hư ng d n tr ng và cách s d ng m t s cây thu c các trư ng ph thông có i u ki n. d) B Khoa h c và Công ngh ưu tiên tri n khai nh ng tài nghiên c u thu c lĩnh v c YDHCT, k t h p YDHCT v iYHH , m r ng quan h qu c t v nghiên c u, ào t o, i u tr , s n xu t thu c và trang thi t b trong lĩnh v c YDHCT. ) B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ph i h p v i B Y t và các a phương t ch c nghiên c u xác nh danh m c, s phân b và h sinh thái cây, con làm thu c hi n có c a nư c ta; nghiên c u xây d ng án b o v , tái sinh và t ch c nuôi tr ng dư c li u, c bi t là vi c thu n hoá, phát tri n nh ng dư c li u quý ã di th c ư c, ng th i có k ho ch nuôi tr ng t p trung nh ng dư c li u có nhu c u s d ng l n và giá tr kinh t cao và nhu c u s d ng l n; t o ra và duy trì ngu n gen cây thu c, tr ng cây thu c s n có a phương ph c v công tác khám ch a b nh cho nhân dân. e) B Thương m i ph i h p v i B Y t , B Tài chính (T ng c c H i quan) qu n lý ch t ch vi c nh p khNu thu c YHCT, ng th i xây d ng cơ ch t o thu n l i cho vi c xu t khNu dư c li u và thu c YHCT c a Vi t Nam.
 16. g) B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i B Y t và các B , ngành liên quan th c hi n các quy nh t i các i u 18, 19, 24 và i u 26 c a Lu t Di s n văn hoá v b o v và phát huy giá tr di s n văn hoá c a YDHCT. h) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o ngành y t a phương ph i h p v i các ngành, các t ch c xã h i có liên quan quán tri t và tri n khai y nh ng n i dung và gi i pháp c a chính sách qu c gia v YDHCT n 2010; t o i u ki n thu n l i các H i ông y và H i Châm c u ho t ng và phát tri n, góp ph n tích c c vào s nghi p chăm sóc và b o v s c kho nhân dân. U ban nhân dân các c p ch o các ban, ngành có liên quan, ph i h p v i các t ch c xã h i, t ch c xã h i ngh nghi p a phương tuyên truy n, giáo d c, v n ng nhân dân khôi ph c phong trào tr ng, s d ng các "cây thu c gia ình" và nh ng phương pháp ch a b nh ơn gi n không dùng thu c phòng và ch a m t s ch ng b nh thông thư ng t i c ng ng. Vi c tr ng "cây thu c gia ình" c n g n li n v i phát tri n kinh t , c i t o môi trư ng và xoá ói gi m nghèo c a a phương.
Đồng bộ tài khoản