Quyết định số 222-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định số 222-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 222-HĐBT về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Kỳ sơn, Hương khê và thạch hà thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 222-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 222-H BT Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 1985 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 222-H BT NGÀY 19-8-1985 V I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A CÁC HUY N KỲ SƠN, HƯƠNG KHÊ VÀ TH CH HÀ THU C T NH NGH TĨNH H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban t ch c c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. - Nay phân v ch a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n Kỳ Sơn, Hương Khê và Th ch Hà thu c t nh Ngh Tĩnh như sau: 1. Huy n Kỳ Sơn: a) Sáp nh p xã Hu i Gi ng và xã Hín Ng n thành m t xã l y tên là xã Tây Sơn. - Xã Tây Sơn g m 4 b n: Hu i Giang Trong, Hu i Giang Ngoài, Vàng Lư và ng Trên. - a gi i xã Tây Sơn: Phía ông giáp xã H u Ki m; phía Tây giáp xã Mư ng Típ; phía Nam giáp xã Na Ngơi; phía B c giáp xã Tà C . b) Chia xã H u Ki m thành 2 xã l y tên là H u Ki m và xã H u L p. - Xã H u Ki m g m 8 b n: Na Lư ng, Na Ch o Bà, Hu i Pà, Hu i Th , Khe Tỳ, Hu i Nhinh và Th ng Nh t. a gi i xã H u Ki m:
  2. Phía ông giáp xã Chiêu Lưu; phía Tây giáp xã Tà C ; phía nam Giáp xã Na Ngoi và xã Chiêu Lưu, phía B c giáp xã H u L p. - Xã H u L p g m 5 b n: X p Nh , X p Th p, X p Th ng, Na và Nóng ó. a gi i xã H u L p: Phía ng giáp xã Chiêu Lưu và xã B o Nam; phía Tây giáp xã Tà C ; phía Nam giáp xã H u Ki m; phía B c giáp xã Phà ánh. c) Chia xã Mư ng Típ thành 2 xã l y tên là xã Mư ng Típ và xã Mư ng ái. - Xã Mư ng Típ g m 6 b n: Th m Lăn, Th m Phá, Hu i Khe, Hu i Khói, Cò Mỳ và Chà L t. a gi i xã Mư ng Típ: Phía ông giáp xã Na Ngoi; phía Tây và Nam giáp xã Mư ng ái và nư c Lào; phía B c giáp xã Hín Ng n và xã Hu i Gi ng. - Xã Mư ng ái g m 9 b n: Hu i Phong, Hu i H ng, Chèng, Piêng Lâu, Cò P t, P ng, ái Khe, Th m Kh p và Gia Nang. a gi i xã Mư ng ái: Phía ông giáp xã Mư ng Típ; phía Tây và phía Nam giáp nư c Lào; phía B c giáp xã Mư ng Típ và nư c Lào. 2. Huy n Hương Khê: Thành l p th tr n Hương Khê (th tr n huy n l huy n Hương Khê) trên cơ s tách 170 héc ta di n tích t nhiên c a xã Gia Ph và 57 héc ta di n tích t nhiên c a xã Phú Phong. a gi i th tr n Hương Khê: Phía ông giáp xã Gia Ph ; phía Tây giáp xã Phú Phong; phía Nam giáp xã Phú Phong và xã L c Yên; phía B c giáp xã Gia Ph và xã Phú Phong. 3. Huy n Th ch Hà: Thành l p th tr n Cày (th tr n huy n l huy n Th ch Hà) trên cơ s tách 60,5 hécta di n tích t nhiên c a xã Th ch Thư ng và 23,5 héc ta di n tích t nhiên c a xã Th ch Trung. a gi i th tr n Cày: Phía ông và phía Nam giáp xã Th ch Trung; phía Tây và phía B c giáp xã Th ch Thư ng.
  3. i u 2. U ban nhân dân t nh Ngh Tĩnh và Ban t ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản