Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VP về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2228/QĐ-BNN-VP

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------- -------------- S : 2228/QĐ-BNN-VP Hà N i, ngày 10 tháng 8 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B B TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t đ nh s 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Đ án Đơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c Quy t đ nh s 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch th c hi n Đ án Đơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai đo n 2007-2010; Căn c ch đ o c a Th tư ng Chính ph v vi c công b b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Xét đ ngh c a T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, QUY T Đ NH Đi u 1. Công b kèm theo Quy t đ nh này b th t c hành chính thu c ph m vi ch c năng qu n lý c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1. Trư ng h p th t c hành chính nêu t i Quy t đ nh này đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n s a đ i, b sung ho c bãi b sau ngày Quy t đ nh này có hi u l c và các th t c hành chính m i đư c ban hành thì áp d ng đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . 2. Trư ng h p th t c hành chính do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành nhưng chưa đư c công b t i Quy t đ nh này thì đư c áp d ng theo đúng quy đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n và ph i c p nh t đ công b . Đi u 2. T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, đơn v có liên quan thư ng xuyên c p nh t đ trình B trư ng công b nh ng th t c hành chính nêu t i kho n 1, Đi u 1 Quy t đ nh này. Th i h n c p nh t ho c lo i b th t c hành chính này ch m nh t không quá 10 ngày k t ngày văn b n quy đ nh th t c hành chính có hi u l c thi hành. Đ i v i các th t c hành chính nêu t i kho n 2, Đi u 1 Quy t đ nh này, T công tác th c hi n Đ án 30 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các v , c c, đơn v có liên quan trình B trư ng công b trong th i h n không quá 10 ngày k t ngày phát hi n th t c hành chính chưa đư c công b . Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 4. T trư ng T công tác th c hi n Đ án 30, Th trư ng các V , C c, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 4; - B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph ; - T CTCT CCTTHC c a TTg; - Lưu: VT, VPCCHC. Cao Đ c Phát TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 2228 /QĐ-BNN-VP ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn)
 2. PH N I - DANH M C TH T C HÀNH CHÍNH THU C PH M VI CH C NĂNG QU N LÝ C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN STT Tên th t c hành chính Lĩnh v c Cơ quan th c hi n I. Th t c hành chính c p trung ương 1. C p gi y ch ng nh n cơ s s n xu t thu c thú y đ t tiêu Nông C c Thú y chu n GMP, GSP, GLP. nghi p 2. C p gi y ch ng nh n đăng ký lưu hành thu c thú y. Nông C c Thú y nghi p 3. Gia h n gi y ch ng nh n đăng ký lưu hành thu c thú y Nông C c Thú y nghi p 4. Nh p kh u thu c thú y, nguyên li u làm thu c thú y, ch Nông C c Thú y ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y ngoài nghi p Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam và v c xin, vi sinh v t dùng trong thú y đã có trong Danh m c thu c thú y đư c phép lưu hành t i Vi t Nam. 5. Thay đ i, b sung n i dung gi y ch ng nh n đăng ký lưu Nông C c Thú y hành thu c thú y nghi p 6. C p Quy t đ nh th nghi m, kh o nghi m thu c thú y Nông C c Thú y nghi p 7. Nh p kh u thu c thú y thu s n Nông C c Thú y nghi p 8. Thay đ i, b sung n i dung gi y ch ng nh n đăng ký lưu Nông C c Thú y hành thu c thú y thu s n nghi p 9. C p gi y ch ng nh n đăng ký lưu hành thu c thú y thu s n Nông C c Thú y nghi p 10. Đăng ký qu ng cáo v thu c thú y, v t tư thú y. Nông C c Thú y nghi p 11. C p ch ng ch hành ngh s n xu t thu c thú y, thu c thú y Nông C c Thú y thu s n, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong nghi p thú y, thú y thu s n; hành ngh ki m nghi m thu c thú y, thu c thú y thu s n, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá ch t dùng trong thú y, thú y thu s n 12. C p ch ng ch hành ngh th nghi m, kh o nghi m thu c thú Nông C c Thú y y, thu c thú y thu s n, ch ph m sinh h c, vi sinh v t, hoá nghi p ch t dùng trong thú y, thú y thu s n 13. C p ch ng ch hành ngh xu t kh u, nh p kh u thu c thú y, Nông C c Thú y thu c thú y thu s n, ch ph m sinh h c dùng trong thú y, thú nghi p y thu s n 14. Gia h n ch ng ch hành ngh trong lĩnh v c thú y (Đ i v i các Nông C c Thú y ch ng ch hành ngh do C c Thú y c p) nghi p 15. Công nh n vùng, cơ s an toàn d ch b nh đ ng v t Nông C c Thú y nghi p 16. Đăng ký ki m d ch nh p kh u s n ph m đ ng v t dùng cho Nông C c Thú y ngư i nh p kh u vào Vi t Nam nghi p 17. Đăng ký ki m d ch nh p kh u s n ph m đ ng v t không dùng Nông C c Thú y cho ngư i nh p kh u vào Vi t Nam nghi p 18. Đăng ký ki m d ch đ ng v t nh p kh u vào Vi t Nam Nông C c Thú y nghi p 19. Đăng ký ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t m nh p tái Nông C c Thú y xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th
 3. Vi t Nam nghi p 20. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t xu t kh u Nông Các cơ quan thú y nghi p vùng, các Chi c c Ki m d ch vùng, các Tr m ki m d ch c a kh u thu c C c Thú y 21. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t xu t Nông Các cơ quan thú y kh u nghi p vùng, các Chi c c Ki m d ch vùng, các Tr m ki m d ch c a kh u thu c C c Thú y 22. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t nh p kh u Nông Các cơ quan thú y nghi p vùng, các Chi c c Ki m d ch vùng, các Tr m ki m d ch c a kh u thu c C c Thú y 23. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch s n ph m đ ng v t nh p Nông Các cơ quan thú y kh u nghi p vùng, các Chi c c Ki m d ch vùng, các Tr m ki m d ch c a kh u thu c C c Thú y 24. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch đ ng v t, SPĐV t m nh p tái Nông Các cơ quan thú y xu t, chuy n c a kh u, quá c nh lãnh th Vi t Nam nghi p vùng, các Chi c c Ki m d ch vùng, các Tr m ki m d ch c a kh u thu c C c Thú y 25. C p ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s chăn Nông C c Thú y nuôi t p trung, cơ s s n xu t con gi ng; cơ s gi t m đ ng nghi p v t, cơ s sơ ch , b o qu n s n ph m đ ng v t; khu cách ly ki m d ch, nơi t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t; c a hàng kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t do cơ quan trung ương qu n lý 26. Th m đ nh đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s do Trung Nông C c Thú y ương qu n lý nghi p 27. Đăng ký đư c ch đ nh phòng th nghi m th c ăn chăn nuôi Nông C c Chăn nuôi nghi p 28. Nh p kh u tinh, phôi Nông C c Chăn nuôi nghi p 29. Nh p kh u môi trư ng pha ch , b o qu n tinh, phôi Nông C c Chăn nuôi nghi p 30. Nh p kh u gi ng v t nuôi ngoài Danh m c gi ng v t nuôi Nông C c Chăn nuôi đư c phép s n xu t, kinh doanh nghi p 31. Đăng ký nh p kh u th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn Nông C c Chăn nuôi chăn nuôi ngoài Danh m c nh p kh u đ phân tích, kh o nghi p nghi m 32. Xác nh n ch t lư ng và đăng ký s n ph m vào Danh m c Nông C c Chăn nuôi th c ăn chăn nuôi, nguyên li u th c ăn chăn nuôi nh p kh u nghi p 33. Đăng ký s a đ i thông tin v th c ăn chăn nuôi, nguyên li u Nông C c Chăn nuôi
 4. th c ăn chăn nuôi nh p kh u nghi p 34. Đ ngh đư c phép san bao, đóng gói th c ăn chăn nuôi, Nông C c Chăn nuôi nguyên li u th c ăn chăn nuôi nh p kh u nghi p 35. Đ ngh c p gi y ch ng nh n lưu hành t do (Certificate of Nông C c Chăn nuôi free sale) cho s n ph m xu t kh u nghi p 36. C p gi y phép trao đ i ngu n gen v t nuôi quý hi m Nông C c Chăn nuôi nghi p 37. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho các cơ s chăn nuôi l n Nông C c Chăn nuôi đ c gi ng do B Nông nghi p và PTNT qu n lý, các công ty nghi p có 100% v n nư c ngoài 38. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho các cơ s chăn nuôi bò Nông C c Chăn nuôi đ c gi ng s n xu t tinh đông l nh nghi p 39. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho các cơ s chăn nuôi trâu Nông C c Chăn nuôi đ c gi ng đ s n xu t tinh đông l nh nghi p 40. C p ch ng ch cho ngư i l y m u th c ăn chăn nuôi và Nông C c Chăn nuôi nguyên li u th c ăn chăn nuôi nghi p 41. Đăng ký qu ng cáo v gi ng v t nuôi, th c ăn chăn nuôi, Nông C c Chăn nuôi nguyên li u th c ăn chăn nuôi, ch ph m sinh h c ph c v nghi p chăn nuôi trên báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo đi n t ) c a các cơ quan Trung ương; trên internet; trên xu t b n ph m (bao g m c phim, nh, băng hình, đĩa hình, băng âm thanh, đĩa âm thanh) 42. Đăng ký đ đư c đánh giá, ch đ nh là T ch c ch ng nh n Nông C c Chăn nuôi Quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m và nghi p ong (đăng ký ho t đ ng t i 02 t nh, thành ph tr lên) 43. C p Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh xông hơi kh Nông C c B o v th c v t trùng v t th xu t - nh p kh u. nghi p 44. C p l i Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh xông hơi Nông C c B o v th c v t kh trùng v t th xu t - nh p kh u. nghi p 45. C p Ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng v t th xu t - Nông C c B o v th c v t nh p kh u. nghi p 46. C p Gia h n ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng v t th Nông C c B o v th c v t xu t - nh p kh u. nghi p 47. C p Th xông hơi kh trùng v t th xu t nh p kh u, quá Nông C c B o v th c v t c nh. nghi p 48. C p đ i Th xông hơi kh trùng v t th xu t nh p kh u, quá Nông C c B o v th c v t c nh. nghi p 49. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t th c v t (đ đăng ký b sung ph m vi s d ng, li u lư ng, nghi p cách s d ng). 50. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t th c v t (đ đăng ký b sung hàm lư ng ho t ch t). nghi p 51. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t th c v t (đ đăng ký b sung d ng). nghi p 52. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t th c v t (đ đăng ký b sung tên thương m i). nghi p 53. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t th c v t (đ đăng ký chính th c). nghi p 54. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t
 5. th c v t (đ đăng ký h n h p). nghi p 55. Kh o nghi m và c p gi y ch ng nh n đăng ký thu c b o v Nông C c B o v th c v t th c v t (đ đăng ký m c đích s d ng m i). nghi p 56. C p gi y ch ng nh n gia h n đăng ký thu c b o v th c v t. Nông C c B o v th c v t nghi p 57. C p gi y phép nh p kh u thu c b o v th c v t. Nông C c B o v th c v t nghi p 58. Tr l i t ch c kinh t , cá nhân s n xu t, gia công, sang chai, Nông C c B o v th c v t đóng gói thu c b o v th c v t. nghi p 59. Thông qua n i dung qu ng cáo thu c b o v th c v t (qu ng Nông C c B o v th c v t cáo trên báo chí c a các cơ quan Trung ương; trên internet; nghi p trên xu t b n ph m). 60. Thay đ i nhà s n xu t đã u quy n đăng ký thu c b o v th c Nông C c B o v th c v t v t. nghi p 61. Thay đ i đơn v đăng ký thu c b o v th c v t. Nông C c B o v th c v t nghi p 62. Thay đ i tên thương m i thu c b o v th c v t. Nông C c B o v th c v t nghi p 63. C p Gi y phép ki m d ch th c v t nh p kh u (đ i v i nh ng Nông C c B o v th c v t v t th ph i phân tích nguy cơ d ch h i nghi p 64. C p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t nh p kh u, quá Nông Chi c c Ki m d ch c nh, v n chuy n n i đ a. nghi p th c v t vùng, Tr m Ki m d ch th c v t c a kh u. 65. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t (xu t kh u). Nông Chi c c Ki m d ch nghi p th c v t vùng, Tr m Ki m d ch th c v t c a kh u. 66. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t tái xu t kh u Nông Chi c c Ki m d ch nghi p th c v t vùng, Tr m Ki m d ch th c v t c a kh u. 67. C p Gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t sau nh p kh u Nông Trung tâm ki m d ch nghi p th c v t Sau nh p kh u I , II. 68. Ki m tra ch t lư ng thu c b o v th c v t nh p kh u. Nông Trung tâm Ki m đ nh nghi p và Kh o nghi m thu c BVTV (phía B c, phía Nam) 69. Ki m đ nh ch t lư ng thu c b o v th c v t lưu thông trên th Nông Trung tâm Ki m đ nh trư ng. nghi p và Kh o nghi m thu c BVTV (phía B c, phía Nam) 70. Ki m đ nh dư lư ng thu c b o v th c v t Nông Trung tâm Ki m đ nh nghi p và Kh o nghi m thu c BVTV (phía B c, phía Nam) 71. Đăng ký vào Danh m c phân bón đư c phép s n xu t kinh Nông C c Tr ng tr t doanh và s d ng Vi t Nam (áp d ng đ i v i phân bón là nghi p k t qu c a đ tài nghiên c u khoa h c c p B ho c c p Nhà nư c).
 6. 72. Đăng ký l i Danh m c phân bón đư c phép s n xu t, kinh Nông C c Tr ng tr t doanh và s d ng Vi t Nam nghi p 73. Đăng ký nh p kh u phân bón, nguyên li u s n xu t phân bón Nông C c Tr ng tr t ngoài Danh m c phân bón đư c phép s n xu t, kinh doanh nghi p và s d ng t i Vi t Nam 74. Đăng ký kh o nghi m phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 75. S n xu t phân bón đ kh o nghi m Nông C c Tr ng tr t nghi p 76. Đăng ký đ i tên đơn v nh n chuy n giao toàn ph n công Nông C c Tr ng tr t ngh s n xu t phân bón nghi p 77. Đăng ký đ i tên đơn v nh n chuy n quy n s h u phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 78. Thay đ i t ch c, cá nhân đăng ký kh o nghi m phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 79. Thay đ i n i dung kh o nghi m phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 80. Công nh n đơn v th c hi n kh o nghi m phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 81. Đăng ký ch đ nh l i đơn v th c hi n kh o nghi m phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 82. Đăng ký th m đ nh k t qu kh o nghi m và công nh n phân Nông C c Tr ng tr t bón m i nghi p 83. Đ i tên phân bón Nông C c Tr ng tr t nghi p 84. B o m t d li u th nghi m phân bón hoá h c Nông C c Tr ng tr t nghi p 85. Đăng ký qu ng cáo phân bón, ch ph m sinh h c ph c v Nông C c Tr ng tr t tr ng tr t nghi p 86. Đăng ký qu ng cáo gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p 87. Ch đ nh ngư i l y m u gi ng, s n ph m cây tr ng và phân Nông C c Tr ng tr t bón nghi p 88. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh ngư i l y m u gi ng, Nông C c Tr ng tr t s n ph m cây tr ng và phân bón nghi p 89. Ch đ nh ngư i ki m đ nh gi ng cây tr ng nông nghi p Nông C c Tr ng tr t nghi p 90. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh ngư i ki m đ nh gi ng Nông C c Tr ng tr t cây tr ng nông nghi p nghi p 91. Ch đ nh phòng ki m nghi m ch t lư ng gi ng, s n ph m cây Nông C c Tr ng tr t tr ng và phân bón nghi p 92. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh phòng ki m nghi m Nông C c Tr ng tr t ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón nghi p 93. Mi n gi m th t c đánh giá Phòng ki m nghi m ch t lư ng Nông C c Tr ng tr t gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón nghi p 94. Mi n gi m giám sát ho t đ ng đ i v i Phòng ki m nghi m Nông C c Tr ng tr t ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón nghi p 95. Ch đ nh t ch c ch ng nh n ch t lư ng gi ng, s n ph m cây Nông C c Tr ng tr t
 7. tr ng và phân bón (đ i v i T ch c đăng ký ho t đ ng trên nghi p đ a bàn nhi u t nh) 96. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh t ch c ch ng nh n Nông C c Tr ng tr t ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón (đ i v i nghi p T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn nhi u t nh) 97. Mi n gi m th t c đánh giá T ch c ch ng nh n ch t lư ng Nông C c Tr ng tr t gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón (đ i v i T ch c đăng nghi p ký ho t đ ng trên đ a bàn nhi u t nh) 98. Mi n gi m giám sát ho t đ ng đ i v i T ch c ch ng nh n Nông C c Tr ng tr t ch t lư ng gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón đư c ch nghi p đ nh có ch ng ch công nh n (Đ i v i T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn nhi u t nh) 99. Ch đ nh T ch c ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t Nông C c Tr ng tr t nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu , chè an toàn (đ i v i nghi p T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn nhi u t nh) 100. Thay đ i, b sung, gia h n quy t đ nh Ch đ nh T ch c Nông C c Tr ng tr t ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t nghi p (VietGAP) cho rau, qu , chè an toàn (đ i v i T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn nhi u t nh) 101. Nh p kh u gi ng cây tr ng ngoài Danh m c gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t đư c phép s n xu t, kinh doanh (đ kh o nghi m) nghi p 102. Nh p kh u gi ng cây tr ng ngoài Danh m c gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t đư c phép s n xu t, kinh doanh (làm nguyên li u chuyên nghi p dùng ph c v s n xu t c a doanh nghi p) 103. Nh p kh u gi ng cây tr ng ngoài Danh m c gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t đư c phép s n xu t, kinh doanh (đ ph c v nghiên c u khoa nghi p h c, h p tác qu c t , các d án đ u tư v gi ng cây tr ng, làm m u, tham gia tri n lãm, quà t ng…) 104. Nh p kh u gi ng cây tr ng ngoài Danh m c gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t đư c phép s n xu t, kinh doanh (đ s n xu t th ) nghi p 105. Trao đ i qu c t ngu n gen cây tr ng quý hi m Nông C c Tr ng tr t nghi p 106. Đăng ký ch đ nh cơ s kh o nghi m gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p 107. Công nh n gi ng cây tr ng cho s n xu t th Nông C c Tr ng tr t nghi p 108. Công nh n chính th c gi ng cây tr ng m i Nông C c Tr ng tr t nghi p 109. Công nh n đ c cách giông cây tr ng m i Nông C c Tr ng tr t nghi p 110. Đăng ký b o h quy n đ i v i gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p 111. Đăng ký h p đ ng chuy n như ng quy n đ i v i gi ng cây Nông C c Tr ng tr t tr ng đư c b o h nghi p 112. Chuy n giao quy n s d ng gi ng cây tr ng đư c b o h Nông C c Tr ng tr t theo quy t đ nh b t bu c nghi p 113. Đình ch hi u l c B ng b o h gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p 114. Ph c h i hi u l c B ng b o h gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p
 8. 115. Hu b hi u l c B ng b o h gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p 116. S a đ i, c p l i B ng b o h gi ng cây tr ng Nông C c Tr ng tr t nghi p 117. C p gi y phép xu t nh p kh u gi ng cây tr ng lâm nghi p Lâm C c Lâm nghi p nghi p 118. Công nh n vư n gi ng cây tr ng lâm nghi p Lâm C c Lâm nghi p nghi p 119. Hu b ch ng ch công nh n vư n gi ng Lâm C c Lâm nghi p nghi p 120. Khôi ph c hi u l c thi hành Quy t đ nh công nh n ti n b k Lâm C c Lâm nghi p thu t thu c th m quy n B NN và PTNT (lĩnh v c Lâm nghi p nghi p) 121. T m d ng Quy t đ nh công nh n ti n b k thu t thu c th m Lâm C c Lâm nghi p quy n B Nông nghi p và PTNT (lĩnh v c Lâm nghi p) nghi p 122. Phê duy t h sơ thi t k ch t nuôi dư ng đ i v i khu r ng Lâm C c Lâm nghi p đ c d ng B NN & PTNT qu n lý nghi p 123. Hu b ch ng ch công nh n gi ng cây tr ng lâm nghi p m i Lâm C c Lâm nghi p nghi p 124. Kh o nghi m gi ng cây tr ng lâm nghi p m i (kh o nghi m Lâm C c Lâm nghi p qu c gia) nghi p 125. C i t o r ng (đ i v i Vư n Qu c gia, đơn v s nghi p thu c Lâm C c Lâm nghi p B ) nghi p 126. Th m đ nh và phê duy t phương án đi u ch r ng cho các Lâm C c Lâm nghi p ch r ng t ch c thu c B NN và PTNT qu n lý. nghi p 127. Chuy n đ i m c đích s d ng gi a 3 loài r ng đ i v i nh ng Lâm C c Lâm nghi p khu r ng do Th tư ng Chính ph xác l p. nghi p 128. Cho phép tr ng cao su trên đ t r ng tr ng b ng ngu n v n Lâm C c Lâm nghi p ngân sách, v n vi n tr không hoàn l i đ i v i các t ch c nghi p không thu c t nh 129. Công nh n gi ng cây tr ng lâm nghi p m i t i B NN và Lâm C c Lâm nghi p PTNT (đ i v i gi ng m i đăng ký công nh n áp d ng trên đ a nghi p bàn c a hai t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên ) 130. Phê duy t h sơ và c p phép t n thu g đ i v i các khu r ng Lâm C c Lâm nghi p đ c d ng do t ch c thu c B NN và PTNT qu n lý. nghi p 131. C p gi y phép nh p kh u m u v t săn b n Lâm C c Ki m lâm nghi p 132. C p phép CITES nh p kh u m u v t tri n lãm, bi u di n xi c Lâm C c Ki m lâm nghi p 133. C p phép CITES nh p kh u m u v t là đ ng v t s ng vì m c Lâm C c Ki m lâm đích thương m i nghi p 134. C p phép CITES nh p kh u m u v t không ph i là đ ng v t Lâm C c Ki m lâm s ng vì m c đích thương m i nghi p 135. C p phép CITES nh p kh u m u v t ti n Công ư c Lâm C c Ki m lâm nghi p 136. C p phép CITES nh p kh u m u v t vì m c đích nghiên c u Lâm C c Ki m lâm khoa h c, ngo i giao nghi p 137. C p phép v n chuy n quá c nh m u v t là đ ng v t s ng Lâm C c Ki m lâm
 9. nghi p 138. C p phép CITES xu t kh u, tái xu t kh u m u v t nghiên c u Lâm C c Ki m lâm khoa h c, ngo i giao nghi p 139. C p phép CITES xu t kh u, tái xu t kh u m u v t vì m c đích Lâm C c Ki m lâm thương m i nghi p 140. C p phép CITES xu t kh u, tái xu t kh u m u v t ti n Công Lâm C c Ki m lâm ư c nghi p 141. C p phép CITES xu t kh u, tái xu t kh u m u v t đ tri n Lâm C c Ki m lâm lãm, bi u di n xi c không vì m c đích thương m i nghi p 142. C p phép CITES xu t kh u, tái xu t kh u m u v t săn b n Lâm C c Ki m lâm nghi p 143. C p phép CITES xu t kh u s n ph m làm t g quy đ nh t i Lâm C c Ki m lâm ph l c II, III c a công ư c CITES vì m c đích thương m i nghi p 144. C p gi y ch ng ch m u v t ti n công ư c Lâm C c Ki m lâm nghi p 145. C p Gi y phép (áp d ng cho m u v t đ ng v t, th c v t Lâm C c Ki m lâm hoang dã nguy c p, quý, hi m không thu c CITES nhưng nghi p thu c Danh m c đ ng th c v t r ng hoang dã quý hi m theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam). 146. C p gi y phép nh p n i t bi n m u v t quy đ nh t i các Ph Lâm C c Ki m lâm l c I, II c a Công ư c CITES nghi p 147. Lưu gi , sưu t m m u v t, ngu n gen sinh v t r ng thu c Lâm C c Ki m lâm nhóm th c v t r ng, đ ng v t r ng quý hi m trong khu r ng nghi p đ c d ng vì m c đích khoa h c (Ph m vi gi i quy t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) 148. Ki m tra và công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh thu s n Thu s n C c Qu n lý ch t đ đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m (thu c th m lư ng nông lâm s n quy n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và Thu s n; các Trung tâm Ch t lư ng nông lâm thu s n vùng 1,2,3,4,5,6 149. Đình ch hi u l c công nh n cơ s s n xu t, kinh doanh th y Thu s n C c Qu n lý ch t s n đ đi u ki n đ m b o v sinh an toàn th c ph m (thu c lư ng nông lâm s n th m quy n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và Thu s n 150. Gia h n Gi y ch ng nh n đ đi u ki n đ m b o v sinh an Thu s n C c Qu n lý ch t toàn th c ph m trong ch bi n th y s n (thu c th m quy n lư ng nông lâm s n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và Thu s n; các Trung tâm Ch t lư ng nông lâm thu s n vùng 1,2,3,4,5,6 151. C p l i Gi y ch ng nh n đ đi u ki n đ m b o v sinh an Thu s n C c Qu n lý ch t toàn th c ph m trong ch bi n th y s n (thu c th m quy n lư ng nông lâm s n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) và Thu s n 152. Xin hoãn ki m tra đ nh kỳ đi u ki n đ m b o v sinh an toàn Thu s n C c Qu n lý ch t th c ph m (thu c th m quy n c a B Nông nghi p và Phát lư ng nông lâm s n tri n nông thôn) và Thu s n 153. Ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn th c Thu s n Các Trung tâm Ch t ph m hàng hóa thu s n (đ i v i hàng hoá thu s n xu t lư ng nông lâm thu kh u) s n vùng 1,2,3,4,5,6 154. Ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn th c Thu s n Các Trung tâm Ch t ph m hàng hóa thu s n (đ i v i hàng hoá thu s n nh p lư ng nông lâm thu
 10. kh u) s n vùng 1,2,3,4,5,6 155. Mi n ki m tra và ch ng nh n ch t lư ng, v sinh an toàn Thu s n Các Trung tâm Ch t th c ph m hàng hóa thu s n (đ i v i hàng hóa th y s n tri u lư ng nông lâm thu h i ho c b tr v ) s n vùng 1,2,3,4,5,6 156. Xem xét áp d ng gi m ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn Thu s n C c Qu n lý ch t th c ph m hàng hóa th y s n xu t kh u lư ng nông lâm s n và Thu s n 157. Th c hi n gi m ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c Thu s n Các Trung tâm Ch t ph m hàng hóa th y s n (đ i v i hàng hóa th y s n xu t lư ng nông lâm thu kh u) s n vùng 1,2,3,4,5,6. 158. Th c hi n gi m ki m tra ch t lư ng, v sinh an toàn th c Thu s n Các Trung tâm Ch t ph m hàng hóa th y s n (đ i v i hàng hóa th y s n nh p lư ng nông lâm thu kh u dùng làm nguyên li u cho các cơ s ch bi n) s n vùng 1,2,3,4,5,6. 159. Ki m tra tăng cư ng ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m Thu s n Các Trung tâm Ch t hàng hóa th y s n (đ i v i hàng hóa th y s n xu t kh u ho c lư ng nông lâm thu nh p kh u đ ch bi n) s n vùng 1,2,3,4,5,6. 160. Ki m d ch đ ng v t th y s n, s n ph m đ ng v t th y s n Thu s n Các Trung tâm Ch t xu t kh u lư ng nông lâm thu s n vùng 1,2,3,4,5,6. 161. Đánh giá l n đ u và ch đ nh phòng ki m nghi m ch t lư ng Thu s n C c Qu n lý ch t nông lâm th y s n lư ng nông lâm s n và Thu s n 162. Đánh giá l i và ch đ nh phòng ki m nghi m ch t lư ng nông Thu s n C c Qu n lý ch t lâm th y s n lư ng nông lâm s n và Thu s n 163. Đình ch ho c hu b hi u l c Quy t đ nh ch đ nh phòng ki m Thu s n C c Qu n lý ch t nghi m ch t lư ng nông lâm th y s n. lư ng nông lâm s n và Thu s n 164. Đánh giá m r ng và ch đ nh phòng ki m nghi m ch t lư ng Thu s n C c Qu n lý ch t nông lâm th y s n lư ng nông lâm s n và Thu s n 165. Ki m tra, c p gi y ch ng nh n vùng, cơ s nuôi tôm an toàn; Thu s n C c Nuôi tr ng thu đ t tiêu chu n an toàn th c ph m. s n 166. Thu h i gi y ch ng nh n vùng, cơ s nuôi tôm an toàn đ t Thu s n C c Nuôi tr ng thu tiêu chu n an toàn th c ph m. s n 167. Đánh giá, ch đ nh cơ quan ki m tra, cơ quan ch ng nh n Thu s n C c Nuôi tr ng thu nuôi tr ng thu s n theo hư ng b n v ng. s n 168. Gia h n gi y ch ng nh n cơ s , vùng nuôi tr ng thu s n Thu s n C c Nuôi tr ng thu theo h ng b n v ng (có giá tr 1 v nuôi). s n 169. Ki m tra, ch ng nh n cơ s , vùng nuôi tr ng thu s n theo Thu s n C c Nuôi tr ng thu hư ng b n v ng. s n 170. Đánh giá, ch đ nh l i cơ quan ki m tra, cơ quan ch ng nh n Thu s n C c Nuôi tr ng thu nuôi tr ng thu s n theo hư ng b n v ng. s n 171. Ki m tra l i và ch ng nh n cơ s , vùng nuôi tr ng th y s n Thu s n C c Nuôi tr ng thu theo hư ng b n v ng s n 172. Thu h i Gi y ch ng nh n lưu hành s n ph m x lý, c i t o Thu s n C c Nuôi tr ng thu môi trư ng nuôi tr ng th y s n. s n 173. Ch ng nh n đăng ký lưu hành s n ph m x lý, c i t o môi Thu s n C c Nuôi tr ng thu trư ng nuôi tr ng thu s n (đ i v i s n ph m copy) s n 174. Ch ng nh n đăng ký lưu hành s n ph m x lý, c i t o môi Thu s n C c Nuôi tr ng thu
 11. trư ng nuôi tr ng thu s n (đ i v i s n ph m g c, s n ph m s n m i s n xu t trong nư c) 175. Ch ng nh n đăng ký lưu hành s n ph m x lý, c i t o môi Thu s n C c Nuôi tr ng thu trư ng nuôi tr ng thu s n (Đ i v i s n ph m nh p kh u đã s n qua kh o nghi m, nghiên c u) 176. Đăng ký l i s n ph m x lý, c i t o môi trư ng nuôi tr ng Thu s n C c Nuôi tr ng thu th y s n. s n 177. Nh p kh u s n ph m x lý c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu Thu s n C c Nuôi tr ng thu s n đ kh o nghi m. s n 178. Nh p kh u s n ph m x lý c i t o môi trư ng nuôi tr ng thu Thu s n C c Nuôi tr ng thu s n đ nghiên c u. s n 179. Nh p kh u s n ph m chưa có tên trong Danh m c hàng hóa Thu s n C c Nuôi tr ng thu nh p kh u thông thư ng, Danh m c hàng hóa nh p kh u có s n đi u ki n cho m c đích gi i thi u t i h i ch , tri n lãm thương m i t i Vi t Nam. 180. C p phép nh p kh u ch ph m sinh h c m i chưa có tên Thu s n C c Nuôi tr ng thu trong Danh m c t i Ph l c 3 các m t hàng ph c v nuôi s n tr ng th y s n nh p kh u có đi u ki n (trư ng h p nh p kh u đ kh o nghi m). 181. C p phép nh p kh u ch ph m sinh h c m i chưa có tên Thu s n C c Nuôi tr ng thu trong Danh m c t i Ph l c 3 các m t hàng ph c v nuôi s n tr ng th y s n nh p kh u có đi u ki n (trư ng h p nh p kh u đ nghiên c u). 182. Xu t kh u th y s n có tên trong Danh m c t i ph l c 5 Thu s n C c Nuôi tr ng thu (Quy t đ nh s 15/2006/QĐ-BTS ngày 08/9/2006). s n 183. Nh p kh u th y s n chưa có tên trong Danh m c hàng hóa Thu s n C c Nuôi tr ng thu nh p kh u thông thư ng, Danh m c hàng hóa nh p kh u có s n đi u ki n đ gi i thi u t i h i ch , tri n lãm thương m i t i Vi t Nam. 184. Nh p kh u thu s n làm gi ng đ nghiên c u. Thu s n C c Nuôi tr ng thu s n 185. Nh p kh u th y s n làm gi ng đ kh o nghi m. Thu s n C c Nuôi tr ng thu s n 186. C p phép nh p kh u hàng hoá chuyên ngành thu s n đ Thu s n C c Nuôi tr ng thu kh o nghi m, nghiên c u, gi i thi u t i h i ch tri n lãm (th c s n ăn, ch t b sung th c ăn thu s n). 187. C p phép xu t kh u hàng hoá chuyên ngành thu s n (th c Thu s n C c Nuôi tr ng thu ăn cho thu s n). s n 188. Ki m tra và ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá Thu s n C c Nuôi tr ng thu th y s n nh p kh u th c ăn, ch t b sung th c ăn, nguyên s n li u s n xu t th c ăn thu s n. 189. Ki m tra và ch ng nh n Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá Thu s n C c Nuôi tr ng thu th y s n xu t kh u th c ăn, ch t b sung th c ăn thu s n. s n 190. Ki m tra, c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 191. C p gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá t m th i Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 192. C p l i gi y ch ng nh n đăng ký tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 193. C p s thuy n viên tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o
 12. v ngu n l i thu s n 194. Đăng ký tàu cá đ i v i tàu cá c i hoán Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 195. Đăng ký tàu cá đ i v i tàu cá chuy n như ng quy n s h u Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 196. Đăng ký tàu cá đ i v i tàu cá nh p kh u Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 197. Đăng ký tàu cá đ i v i tàu cá thu c di n thuê tàu tr n, ho c Thu s n C c Khai thác và B o thuê - mua tàu v ngu n l i thu s n 198. Đăng ký tàu cá đ i v i tàu cá đóng m i Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 199. Đăng ký thuy n viên và c p s danh b thuy n viên tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 200. Phê duy t h sơ thi t k tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 199. Đăng ký thuy n viên và c p s danh b thuy n viên tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 200. Phê duy t h sơ thi t k tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 201. Xóa đăng ký tàu cá Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 202. C p gi y phép ho t đ ng th y s n cho tàu cá nư c ngoài Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 203. Gia h n gi y phép ho t đ ng th y s n cho tàu cá nư c ngoài Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 204. Đ i và c p l i Gi y phép ho t đ ng th y s n cho tàu cá nư c Thu s n C c Khai thác và B o ngoài v ngu n l i thu s n 205. Thu h i Gi y phép ho t đ ng th y s n cho tàu cá nư c ngoài Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 206. C p Gi y phép khai thác th y s n Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 207. Gia h n gi y phép khai thác th y s n Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 208. C p l i gi y phép khai thác th y s n Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 209. Thu h i gi y phép khai thác th y s n Thu s n C c Khai thác và B o v ngu n l i thu s n 210. C p các gi y t có liên quan cho tàu cá ho t đ ng khai thác Thu s n C c Khai thác và B o th y s n ngoài vùng bi n Vi t Nam v ngu n l i thu s n 211. Th m đ nh và C p phép t ch c b i dư ng và c p ch ng ch Thu s n C c Khai thác và B o thuy n trư ng máy trư ng tàu cá h ng tư và năm cho các cơ v ngu n l i thu s n s đào t o 212. Gia h n, đi u ch nh n i dung gi y phép cho các ho t đ ng Thu l i C c Thu l i trong ph m vi b o v công trình thu l i 213. C p gi y phép cho các ho t đ ng giao thông v n t i c a xe Thu l i C c Thu l i cơ gi i trong ph m vi b o v công trình th y l i, tr các trư ng h p sau: a) Các lo i xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe g n máy, xe cơ gi i dùng cho ngư i tàn t t; b) Xe cơ gi i đi trên đư ng giao thông công c ng trong ph m vi b o
 13. v công trình th y l i; c) Xe cơ gi i đi qua công trình th y l i k t h p đư ng giao thông công c ng có t i tr ng, kích thư c phù h p v i tiêu chu n thi t k c a công công trình th y l i 214. C p gi y phép cho ho t đ ng n mìn và các ho t đ ng gây n Thu l i C c Thu l i không gây tác h i khác trong ph m vi b o v công trình th y l i. 215. Th t c Quy đ nh v vi c c p gi y phép cho các ho t đ ng Thu l i C c Thu l i trong ph m vi b o v công trình th y l i đư c quy đ nh t i kho n 1, 2, 6, 7, 8, 10 Đi u 1 Quy t đ nh 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004. 216. Th t c Quy đ nh v vi c c p gi y phép cho vi c khai thác các Thu l i C c Thu l i ho t đ ng du l ch, th thao có m c đích kinh doanh; ho t đ ng nghiên c u khoa h c làm nh hư ng đ n v n hành, an toàn công trình và các ho t đ ng kinh doanh d ch v trong ph m vi b o v công trình th y l i. 217. Gia h n s d ng, đi u ch nh n i dung gi y phép x nư c th i Thu l i C c Thu l i vào h th ng công trình th y l i. 218. C p gi y phép x nư c th i vào h th ng công trình th y l i. Thu l i C c Thu l i 219. Tho thu n đ u ban nhân dân c p t nh c p phép đ i v i các Thu l i C c Qu n lý Đê đi u ho t đ ng liên quan đ n đê đi u và phòng ch ng l t bão 220. Th m đ nh, trình B tho thu n các d án đ u tư xây d ng Thu l i C c Qu n lý Đê đi u công trình do Th tư ng Chính ph phê duy t bãi sông nơi và phòng ch ng l t chưa có công trình xây d ng bão 221. Đăng ký, ch ng nh n hàng nông lâm th y s n Vi t Nam ch t Phát tri n S NN&PTNT, Hi p lư ng cao và uy tín thương m i; nông thôn h i ngành hàng c a s n ph m đăng ký (H i đ ng c p cơ s ); C c Ch bi n, Thương m i Nông lâm thu s n và ngh mu i (H i đ ng c p B ) 222. Xét duy t D án xây d ng mô hình khuy n nông lâm ngư, h Phát tri n C c Ch bi n, tr s n xu t, phát tri n ngành ngh thu c Chương trình m c nông thôn thương m i nông lâm tiêu Qu c gia gi m nghèo 2006-2010; thu s n và ngh mu i 223. Ki m đ nh K thu t an toàn các thi t b có yêu c u nghiêm Phát tri n Trung tâm ki m đ nh ng t v an toàn lao đ ng, c p phi u k t qu ki m đ nh. nông thôn KTAT máy, thi t b nông nghi p 224. Phê duy t chuy n đ i doanh nghi p nhà nư c Nông Ban đ i m i và qu n nghi p và lý doanh nghi p nông PTNT nghi p 225. Phê duy t xác đ nh giá tr doanh nghi p Nông Ban đ i m i và qu n nghi p và lý doanh nghi p nông PTNT nghi p 226. Ch p thu n ch trương l p các d án đ u tư phát tri n c a Nông Ban đ i m i và qu n các doanh nghi p thu c th m quy n c a B Nông nghi p – nghi p và lý doanh nghi p nông Phát tri n nông thôn PTNT nghi p 227. Xét t ng c , B ng khen c a B (Khen thư ng thư ng xuyên). Nông V T ch c cán b nghi p và PTNT
 14. 228. Xét T ng huân chương, B ng khen c a Th tư ng Chính Nông V T ch c cán b Ph , Anh hùng lao đ ng, Chi n sĩ thi đua toàn qu c. nghi p và PTNT 229. Xét khen thư ng theo di n cán b Lãnh đ o có quá trình c ng Nông V T ch c cán b hi n lâu dài trong các cơ quan, t ch c đoàn th ; nghi p và PTNT 230. Xét khen thư ng đ t xu t. Nông V T ch c cán b nghi p và PTNT 231. Xét t ng c , B ng khen c a B trư ng theo đ t, chuyên đ . Nông V T ch c cán b nghi p và PTNT 232. Xét T ng huân chương, B ng khen c a Chính ph theo đ t Nông V T ch c cán b theo chuyên đ . nghi p và PTNT 233. Xét k ni m chương “ Vì s nghi p Nông nghi p và Phát tri n Nông V T ch c cán b nông thôn”. nghi p và PTNT 234. Công nh n Ban v n đ ng thành l p H i. Nông V T ch c cán b nghi p và PTNT 235. Th m đ nh báo cáo quy t toán v n đ u tư xây d ng cơ b n Nông V Tài chính thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c theo niên đ ngân sách nghi p và năm thu c trách nhi m qu n lý c a B Nông nghi p và Phát PTNT tri n nông thôn. 236. Th m tra, phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành Nông V Tài chính thu c ngu n v n Nhà nư c do B Nông nghi p và Phát tri n nghi p và nông thôn qu n lý (*Đ i v i chi phí chu n b đ u tư c a d án PTNT đư c hu b theo quy t đ nh c a c p có th m quy n). 237. Th m tra, phê duy t quy t toán v n đ u tư d án hoàn thành Nông V Tài chính thu c ngu n v n Nhà nư c do B Nông nghi p và Phát tri n nghi p và nông thôn qu n lý (đ i v i công trình, h ng m c công trình, d PTNT án hoàn thành). 238. Xin phép xu t - nh p c nh cho ngư i Vi t Nam Nông V H p tác qu c t nghi p và PTNT 239. Xin phép xu t - nh p c nh cho ngư i nư c ngoài Nông V H p tác qu c t nghi p và PTNT 240. Xin phép gia h n visa cho ngư i nư c ngoài Nông V H p tác qu c t nghi p và PTNT 241. Th m đ nh, phê duy t các d án, chương trình s d ng Nông V H p tác qu c t ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) nghi p và PTNT 242. Th m đ nh, phê duy t các d án, chương trình s d ng Nông V H p tác qu c t ngu n vi n tr phi chính ph nư c ngoài (NGO). nghi p và PTNT 243. Xin phép t ch c H i ngh , H i th o qu c t . Nông V H p tác qu c t nghi p và PTNT 244. Th m đ nh, phê duy t D án đ u tư Nông C c Qu n lý Xây
 15. nghi p và d ng công trình PTNT 245. Th m đ nh, phê duy t H sơ m i th u Nông C c Qu n lý Xây nghi p và d ng công trình PTNT 246. Th m đ nh k ho ch đ u th u Nông C c Qu n lý Xây nghi p và d ng công trình PTNT 247. Th m đ nh phê duy t k t qu đ u th u Nông C c Qu n lý Xây nghi p và d ng công trình PTNT 248. Th m đ nh t ng m c đ u tư Nông C c Qu n lý Xây nghi p và d ng công trình PTNT 249. Tuy n ch n ch trì đ tài/d án nghiên c u khoa h c công Nông V Khoa h c Công ngh c p B nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 250. C p phép khai thác và s d ng ngu n gen cây r ng quý Nông V Khoa h c Công hi m, Khu b o t n thiên nhiên, Vư n qu c gia nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 251. Đăng ký công nh n ti n b k thu t Nông V Khoa h c Công nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 252. Nghi m thu c p B k t qu th c hi n đ tài/d án nghiên c u Nông V Khoa h c Công khoa h c công ngh nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 253. Th m đ nh báo cáo đánh giá tác đ ng môi trư ng (ĐTM), báo Nông V Khoa h c Công cáo đánh giá môi trư ng chi n lư c (ĐMC) nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 254. Th m đ nh phòng th nghi m nông nghi p Nông V Khoa h c Công nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 255. Phê duy t các d án ”tăng cư ng trang thi t b khoa h c công Nông V Khoa h c Công ngh thu c ngu n v n s nghi p khoa h c” nghi p và ngh và môi trư ng PTNT 256. Nghi m thu c p cơ s k t qu th c hi n đ tài và d án Nông Đơn v cơ s th c nghiên c u khoa h c công ngh (áp d ng cho đ tài c p B nghi p và hi n đ tài. và đ tài c p cơ s ) PTNT 257. Phê duy t n i dung chi ti t và d toán chương trình khuy n Nông Trung tâm Khuy n nông, khuy n ngư. nghi p và nông - Khuy n ngư PTNT Qu c gia 258. Đi u ch nh (v quy mô, đ a đi m) các d án khuy n nông, Nông Trung tâm Khuy n khuy n ngư trung ương nghi p và nông - Khuy n ngư PTNT Qu c gia 259. Nghi m thu k t qu th c hi n hàng năm các d án khuy n Nông Trung tâm Khuy n nông, khuy n ngư đ i v i d án đ a phương nghi p và nông - Khuy n ngư PTNT Qu c gia 260. Nghi m thu k t qu th c hi n hàng năm các d án khuy n Nông Trung tâm Khuy n nông, khuy n ngư đ i v i d án trung ương nghi p và nông - Khuy n ngư PTNT Qu c gia 261. Nghi m thu t ng h p các chương trình d án khuy n nông, Nông Trung tâm Khuy n nghi p và nông - Khuy n ngư
 16. khuy n ngư. PTNT Qu c gia 262. Thanh quy t toán các d án khuy n nông, khuy n ngư. Nông Trung tâm Khuy n nghi p và nông - Khuy n ngư PTNT Qu c gia 263. Phê duy t D án Khuy n nông, lâm, ngư và H tr Phát tri n Phát tri n Các B , ngành, cơ s n xu t, Phát tri n ngành ngh thu c Chương trình M c tiêu nông thôn quan Trung ương Qu c gia Gi m nghèo giai đo n 2006-2010 c a các B , đư c giao xây d ng ngành, các cơ quan Trung ương đư c giao xây d ng mô hình mô hình, D án d án. 264. Ki m đ nh, ki m nghi m và ch ng nh n ch t lư ng gi ng lúa Nông Trung tâm Kh o ki m (đ i v i h t gi ng lúa Siêu nguyên ch ng, gi ng b m lúa lai) nghi p nghi m gi ng, s n ph m cây tr ng và phân bón Qu c gia II. Th t c hành chính c p t nh 265. C p ch ng ch hành ngh tư v n, d ch v k thu t v thú y Nông Chi c c Thú y nghi p 266. C p ch ng ch hành ngh Kinh doanh thu c thú y, ch ph m Nông Chi c c Thú y sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y nghi p 267. C p ch ng ch hành ngh xét nghi m b nh, ph u thu t đ ng Nông Chi c c Thú y v t nghi p 268. C p ch ng ch hành ngh Tiêm phòng, ch n đoán b nh, kê Nông Chi c c Thú y đơn, ch a b nh, chăm sóc s c kho đ ng v t nghi p 269. Gia h n ch ng ch hành ngh trong lĩnh v c thú y (Đ i v i các Nông Chi c c Thú y ch ng ch hành ngh do Chi c c Thú y c p) nghi p 270. Đăng ký xây d ng vùng an toàn d ch b nh, cơ s an toàn Nông Chi c c Thú y d ch b nh nghi p 271. Ki m d ch đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n Nông Chi c c Thú y ngh thu t, thi đ u th thao (đ ng v t v n chuyên trong nư c) nghi p 272. Ki m d ch s n ph m đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm (s n Nông Chi c c Thú y ph m đ ng v t trong nư c) nghi p 273. Ki m d ch đ ng v t tham gia h i ch , tri n lãm, bi u di n Nông Chi c c Thú y ngh thu t, thi đ u th thao; s n ph m đ ng v t tham gia h i nghi p ch , tri n lãm (mang t nư c ngoài vào Vi t Nam). 274. Ki m d ch đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh Nông Chi c c Thú y nghi p 275. Ki m d ch s n ph m đ ng v t v n chuy n ra ngoài t nh Nông Chi c c Thú y nghi p 276. Ki m d ch đ ng v t, s n ph m đ ng v t t i Tr m ki m d ch Nông Tr m Ki m d ch đ ng đ ng v t đ u m i giao thông. nghi p v t đ u m i giao thông thu c Chi c c thú y c p t nh 277. Th m đ nh đi u ki n v sinh thú y đ i v i các cơ s do đ a Nông Chi c c Thú y phương qu n lý nghi p 278. C p ch ng nh n đi u ki n v sinh thú y đ i v i cơ s chăn Nông Chi c c Thú y nuôi t p trung, cơ s s n xu t con gi ng; cơ s gi t m đ ng nghi p v t, cơ s sơ ch , b o qu n s n ph m đ ng v t; khu cách ly ki m d ch, nơi t p trung đ ng v t, s n ph m đ ng v t; c a hàng kinh doanh đ ng v t, s n ph m đ ng v t do đ a phương qu n lý 279. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho cơ s chăn nuôi l n đ c Nông S Nông nghi p và gi ng trên đ a bàn c a t nh, thành ph tr các cơ s do B
 17. Nông nghi p và PTNT qu n lý nghi p Phát tri n nông thôn 280. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho cơ s chăn nuôi bò đ c Nông S Nông nghi p và gi ng do t nh, thành ph qu n lý nghi p Phát tri n nông thôn 281. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho cơ s chăn nuôi trâu Nông S Nông nghi p và đ c gi ng nghi p Phát tri n nông thôn 282. C p ch ng ch ch t lư ng gi ng cho các cơ s chăn nuôi dê Nông S Nông nghi p và đ c gi ng thu c t nh qu n lý nghi p Phát tri n nông thôn 283. Đăng ký qu ng cáo v gi ng v t nuôi, th c ăn chăn nuôi, Nông S Nông nghi p và nguyên li u th c ăn chăn nuôi, ch ph m sinh h c ph c v nghi p Phát tri n nông thôn chăn nuôi trên các phương ti n qu ng cáo không thu c quy đ nh t i đi m a kho n 2 M c III Thông tư liên t ch s 96/2004/TTLT/BVHTT-BNN&PTNT ngày 03/11/2004 c a liên B Văn hóa Thông tin và B Nông nghi p và PTNT hư ng d n qu ng cáo m t s hàng hóa trong lĩnh v c nông nghi p và phát tri n nông thôn 284. Đăng ký đ đư c đánh giá, ch đ nh là T ch c ch ng nh n Nông S Nông nghi p và Quy trình th c hành chăn nuôi t t cho bò s a, l n, gia c m và nghi p Phát tri n nông thôn ong (đăng ký ho t đ ng t 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 285. C p gi y ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v th c Nông Chi c c B o v th c v t nghi p v t 286. Gia h n gi y ch ng ch hành ngh buôn bán thu c b o v Nông Chi c c B o v th c th c v t nghi p v t 287. C p gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang chai, Nông Chi c c B o v th c đóng gói thu c b o v th c v t nghi p v t 288. Gia h n gi y ch ng ch hành ngh s n xu t, gia công, sang Nông Chi c c B o v th c chai, đóng gói thu c b o v th c v t nghi p v t 289. Thông qua n i dung qu ng cáo thu c b o v th c v t t i đ a Nông Chi c c B o v th c phương (qu ng cáo trên báo chí c a đ a phương). nghi p v t 290. C p gi y ch ng nh n hu n luy n chuyên môn v thu c b o Nông Chi c c B o v th c v th c v t nghi p v t 291. C p Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh xông hơi kh Nông Chi c c B o v th c trùng v t th b o qu n n i đ a nghi p v t 292. C p l i Gi y ch ng nh n đ đi u ki n hành ngh xông hơi Nông Chi c c B o v th c kh trùng v t th b o qu n n i đ a nghi p v t 293. C p ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng v t th b o Nông Chi c c B o v th c qu n n i đ a nghi p v t 294. C p gia h n ch ng ch hành ngh xông hơi kh trùng v t th Nông Chi c c B o v th c b o qu n n i đ a nghi p v t 295. C p Th xông hơi kh trùng v t th b o qu n n i đ a Nông Chi c c B o v th c nghi p v t 296. Đ i Th xông hơi kh trùng v t th b o qu n n i đ a Nông Chi c c B o v th c nghi p v t 297. Công nh n ngu n gi ng (đ i v i gi ng cây công nghi p và Nông S Nông nghi p và cây ăn qu lâu năm) nghi p Phát tri n nông thôn 298. Công nh n l i ngu n gi ng (đ i v i gi ng cây công nghi p và Nông S Nông nghi p và cây ăn qu lâu năm) nghi p Phát tri n nông thôn 299. C p gi y ch ng nh n đ đi u ki n s n xu t, sơ ch rau, qu , Nông S Nông nghi p và an toàn nghi p Phát tri n nông thôn
 18. 300. C p l i gi y ch ng nh n đ đi u ki n s n xu t, sơ ch rau, Nông S Nông nghi p và qu , an toàn nghi p Phát tri n nông thôn 301. Ch đ nh T ch c ch ng nh n s n ph m cây tr ng an toàn, Nông S Nông nghi p và gi ng cây công nghi p và cây ăn qu lâu năm (đ i v i T nghi p Phát tri n nông thôn ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng trên ph m vi 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 302. Ch đ nh l i, m r ng ph m vi ch đ nh T ch c ch ng nh n Nông S Nông nghi p và s n ph m cây tr ng an toàn, gi ng cây công nghi p và cây ăn nghi p Phát tri n nông thôn qu lâu năm (đ i v i T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng trên ph m vi 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 303. Mi n gi m th t c đánh giá T ch c ch ng nh n s n ph m Nông S Nông nghi p và cây tr ng an toàn, gi ng cây công nghi p và cây ăn qu lâu nghi p Phát tri n nông thôn năm (đ i v i T ch c ch ng nh n đăng ký ho t đ ng trên ph m vi 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 304. Mi n gi m giám sát ho t đ ng đ i v i T ch c ch ng nh n Nông S Nông nghi p và s n ph m cây tr ng an toàn, gi ng cây công nghi p và cây ăn nghi p Phát tri n nông thôn qu lâu năm đư c ch đ nh có ch ng ch công nh n (đ i v i T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn 01 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương) 305. Ch đ nh T ch c ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t Nông S Nông nghi p và nông nghi p t t (VietGAP) cho rau, qu , chè an toàn (đ i v i nghi p Phát tri n nông thôn T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn 01 t nh) 306. Thay đ i, b sung, gia h n quy t đ nh Ch đ nh T ch c Nông S Nông nghi p và ch ng nh n Quy trình th c hành s n xu t nông nghi p t t nghi p Phát tri n nông thôn (VietGAP) cho rau, qu , chè an toàn (đ i v i T ch c đăng ký ho t đ ng trên đ a bàn 01 t nh) 307. Ti p nh n công b s n ph m rau, qu , chè an toàn (Trư ng Nông S Nông nghi p và h p công b d a trên kêt qu đánh giá c a T ch c ch ng nghi p Phát tri n nông thôn nh n) 308. Ti p nh n công b s n ph m rau, qu , chè an toàn (Trư ng Nông S Nông nghi p và h p công b d a trên k t qu t đánh giá và giám sát n i b ) nghi p Phát tri n nông thôn 309. Ti p nh n Công b s n ph m đư c s n xu t theo VietGAP Nông S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 310. Công nh n cây tr i (cây m ) Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 311. C p gi y ch ng nh n đ đi u ki n s n xu t kinh doanh gi ng Lâm S Nông nghi p và cây tr ng lâm nghi p chính nghi p Phát tri n nông thôn 312. Công nh n gi ng cây tr ng lâm nghi p m i t i t nh, thành ph Lâm S Nông nghi p và tr c thu c Trung ương (đ i v i gi ng m i đăng ký công nh n nghi p Phát tri n nông thôn áp d ng ch trên đ a bàn c a m t t nh, thành ph tr c thu c trung ương) 313. Công nh n lâm ph n tuy n ch n Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 314. C p gi y ch ng nh n ngu n g c lô cây con Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 315. C p gi y ch ng nh n ngu n g c lô gi ng Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 316. Công nh n r ng gi ng chuy n hoá Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 317. Công nh n r ng gi ng cây tr ng lâm nghi p Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn
 19. 318. Công nh n vư n cây đ u dòng Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 319. Hu b ch ng ch công nh n ngu n gi ng (5 lo i: Cây tr i, Lâm S Nông nghi p và Lâm ph n tuy n ch n, R ng gi ng chuy n hoá, R ng gi ng nghi p Phát tri n nông thôn tr ng, Vư n cây đ u dòng) 320. Khôi ph c hi u l c thi hành Quy t đ nh công nh n ti n b k Lâm S Nông nghi p và thu t thu c th m quy n t nh, Thành ph tr c thu c Trung nghi p Phát tri n nông thôn ương 321. Th m đ nh, phê duy t d án h tr tr ng r ng s n xu t c a t Lâm S Nông nghi p và ch c ngoài qu c doanh. nghi p Phát tri n nông thôn 322. Đ u tư, nghi m thu, thanh quy t toán r ng gi ng, vư n gi ng Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 323. H tr tr ng r ng sau đ u tư đ i v i t ch c ngoài qu c Lâm Ban qu n lý d án doanh nghi p c p t nh 324. H tr trư c đ u tư tr ng r ng đ i v i t ch c ngoài qu c Lâm Ban qu n lý d án doanh nghi p c p t nh 325. Ch t nuôi dư ng r ng đ i v i khu r ng đ c d ng do t nh Lâm S Nông nghi p và qu n lý nghi p Phát tri n nông thôn 326. C i t o r ng (đ i v i ch r ng: không ph i h gia đình, cá Lâm S Nông nghi p và nhân, không ph i Vư n qu c gia, đơn v s nghi p thu c B nghi p Phát tri n nông thôn NN và PTNT) 327. Th m đ nh và phê duy t phương án đi u ch r ng cho các Lâm S Nông nghi p và ch r ng là t ch c thu c t nh. nghi p Phát tri n nông thôn 328. Phê duy t thi t k khai thác chính g r ng t nhiên cho ch Lâm S Nông nghi p và r ng. nghi p Phát tri n nông thôn 329. C p phép khai thác chính g r ng t nhiên cho các ch r ng. Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 330. Thông báo đóng c a r ng khai thác g . Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 331. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác t n d ng g Lâm S Nông nghi p và trong r ng s n xu t là r ng t nhiên c a các t ch c thu c nghi p Phát tri n nông thôn t nh. 332. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép t n thu g n m trong Lâm S Nông nghi p và r ng s n xu t là r ng t nhiên c a t ch c. nghi p Phát tri n nông thôn 333. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác tre n a trong Lâm S Nông nghi p và r ng s n xu t, r ng phòng h là r ng t nhiên c a các t nghi p Phát tri n nông thôn ch c thu c t nh. 334. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác g r ng tr ng Lâm S Nông nghi p và t p trung b ng v n ngân sách, vi n tr không hoàn l i c a nghi p Phát tri n nông thôn các t ch c thu c t nh. 335. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác, t n thu g Lâm S Nông nghi p và trong r ng phòng h là r ng t nhiên đ i v i các t ch c. nghi p Phát tri n nông thôn 336. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác g r ng tr ng Lâm S Nông nghi p và phòng h do Nhà nư c đ u tư c a các t ch c thu c t nh. nghi p Phát tri n nông thôn 337. Cho phép tr ng cao su trên đ t r ng t nhiên nghèo ki t đ i Lâm S Nông nghi p và v i các t ch c, doanh nghi p. nghi p Phát tri n nông thôn 338. Chuy n đ i m c đích s d ng gi a 3 loài r ng đ i v i nh ng Lâm S Nông nghi p và khu r ng do UBND c p t nh xác l p nghi p Phát tri n nông thôn 339. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác g r ng tr ng Lâm S Nông nghi p và
 20. phòng h do Ban qu n lý ho c bên khoán t đ u tư c a các nghi p Phát tri n nông thôn t ch c thu c t nh. 340. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác t n d ng g Lâm S Nông nghi p và trong r ng phòng h khi chuy n m c đích s d ng r ng c a nghi p Phát tri n nông thôn các t ch c thu c t nh 341. H tr đ u tư trung tâm s n xu t gi ng cây r ng ch t lư ng Lâm S Nông nghi p và cao nghi p Phát tri n nông thôn 342. Phê duy t h sơ thi t k và c p phép khai thác g trong r ng Lâm S Nông nghi p và phòng h là r ng khoanh nuôi do nhà nư c đ u tư v n c a nghi p Phát tri n nông thôn các t ch c. 343. Phê duy t h sơ và c p phép t n thu g đ i v i các khu r ng Lâm S Nông nghi p và đ c d ng c a t ch c không thu c B NN và PTNT qu n lý. nghi p Phát tri n nông thôn 344. Cho phép tr ng cao su trên đ t r ng tr ng b ng ngu n v n Lâm S Nông nghi p và ngân sách, v n vi n tr không hoàn l i đ i v i các t ch c nghi p Phát tri n nông thôn thu c t nh 345. Đăng ký tr i nuôi sinh s n, cơ s tr ng c y nhân t o các loài Lâm Chi c c Ki m lâm đ ng v t, th c v t hoang dã quy đ nh t i Ph l c I c a Công nghi p ho c S Nông ư c CITES nghi p &PTNT 346. Đăng ký tr i nuôi sinh s n, tr i nuôi sinh trư ng, cơ s tr ng Lâm Chi c c Ki m lâm c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t hoang dã nguy c p, nghi p ho c S Nông quý, hi m theo quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam, không quy nghi p &PTNT đ nh t i các Ph l c c a Công ư c CITES 347. Đăng ký Tr i nuôi sinh s n, tr i nuôi sinh trư ng, cơ s tr ng Lâm Chi c c Ki m lâm c y nhân t o các loài đ ng v t, th c v t hoang dã quy đ nh t i nghi p ho c S Nông các Ph l c II và III c a Công ư c CITES nghi p &PTNT 348. Đăng ký Tr i nuôi sinh s n, tr i nuôi sinh trư ng, các loài Lâm Chi c c Ki m lâm đ ng v t, th c v t hoang dã thông thư ng nghi p ho c S Nông nghi p &PTNT 349. C p gi y ch ng nh n tr i nuôi g u Lâm Chi c c Ki m lâm nghi p ho c S Nông nghi p &PTNT 350. C p gi y phép v n chuy n g u Lâm Chi c c Ki m lâm nghi p ho c S Nông nghi p &PTNT 351. Giao n p g u cho nhà nư c Lâm Chi c c Ki m lâm nghi p ho c S Nông nghi p &PTNT 352. Ti p nh n g u Lâm Chi c c Ki m lâm nghi p ho c S Nông nghi p &PTNT 353. C p Gi y phép v n chuy n đ c bi t Lâm Chi c c Ki m lâm nghi p 354. Cho thuê r ng đ i v i t ch c Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 355. Giao r ng đ i v i t ch c Lâm S Nông nghi p và nghi p Phát tri n nông thôn 356. Thu h i r ng đ i v i các trư ng h p quy đ nh t i đi m a và Lâm S Nông nghi p và đi m b kho n 1 Đi u 26 Lu t b o v và phát tri n r ng và nghi p Phát tri n nông thôn kho n 2 Đi u 26 NĐ s 23/2006/NĐ-CP thu c th m quy n c a UBND c p t nh (Trư ng h p thu h i r ng chưa có d án đ u tư)
Đồng bộ tài khoản