Quyết định số 223/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 223/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 223/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 08 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7562 : 2005 Công nghệ thông tin- (ISO/IEC 17799 : 2000) Mã thực hành quản lý an toàn thông tin 2. TCVN 7563-1 : 2005 Công nghệ thông tin- Từ vựng- (ISO/IEC 2382-1 : 1993) Phần 1: Thuật ngữ cơ bản 3. TCVN 7563-4 : 2005 Công nghệ thông tin - Từ vựng - (ISO/IEC 2382-4 : 1999) Phần 4: Tổ chức dữ liệu 4. TCVN 7563-8 : 2005 Công nghệ thông tin - Từ vựng - (ISO/IEC 2382-8 : 1998 Phần 8: An ninh 5. TCVN ISO/TS 20625 : 2005 Trao đổi dữ liệu điện tử trong hành chính, (ISO/TS 20625 : 2002) thương mại và vận tải (EDIFACT) - Quy tắc tạo các tập lược đồ XML (XSD) trên cơ sở các hướng dẫn thực thi của EDI (FACT) 6. TCVN ISO/TS 16668 : 2005 Bộ đăng ký ngữ nghĩa cơ sở (BSR) (ISO/TS 16668 : 2000) 7. TCVN 7560 : 2005 Công nghệ thông tin-
  2. (ISO/IEC 14662 : 2004) Mô hình tham chiếu EDI - mở 8. TCVN 7561 : 2005 Xử lý thông tin - Cách trình bày các giá trị số (ISO 6093 : 1985) trong chuỗi ký tự cho trao đổi thông tin Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản