Quyết định số 223/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 223/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 223/2007/qđ-ubnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N Đ c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 223/2007/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 04 tháng 09 năm 2007 QUY T Đ NH PHÊ DUY T Đ ÁN NHÀ XÃ H I TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N. Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Quy t đ nh s 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ nh hư ng phát tri n nhà đ n năm 2010 và 2020; Căn c Lu t Nhà đã đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th 8 thông qua ngày 29/11/2005; Căn c Ngh đ nh s 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; Căn c Ch th s 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Nhà ; Căn c Quy t đ nh s 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ nh hư ng phát tri n nhà đ n năm 2010 và 2020; Căn c Ngh quy t s 02/2007/NQ-HĐND ngày 31/7/2007 c a H i đ ng nhân dân t nh Ninh Thu n khoá VIII kỳ h p th 9 v vi c phê duy t Đ án Nhà xã h i trên đ a bàn t nh Ninh Thu n; Căn c ý ki n th ng nh t t i cu c h p Ch t ch và các Phó Ch t ch y ban nhân dân t nh sáng ngày 29/8/2007, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đ án Nhà xã h i trên đ a bàn t nh Ninh Thu n t năm 2007 đ n năm 2010 và nh ng năm ti p theo (đính kèm n i dung phê duy t). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Th trư ng các S , ban, ngành, cơ quan đơn v có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Đ H u Ngh N I DUNG PHÊ DUY T TÓM T T Đ ÁN NHÀ XÃ H I TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 223/2007/QĐ-UBND ngày 04/09/2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) I. M C TIÊU, QUAN ĐI M VÀ NGUYÊN T C, K HO CH PHÁT TRI N 1. M c tiêu c a Nhà xã h i: - T năm 2007 đ n năm 2010 và nh ng năm ti p theo, gi i quy t cơ b n v nhu c u nhà xã h i trên đ a bàn t nh Ninh Thu n; - Giai đo n t năm 2007 đ n năm 2010 t p trung tri n khai thí đi m trên đ a bàn thành ph Phan Rang - Tháp Chàm đ rút kinh nghi m tri n khai r ng rãi trong ph m vi toàn t nh. 2. Đ i tư ng và đi u ki n đư c thuê, thuê mua nhà xã h i: a) Đ i tư ng đư c thuê, thuê mua: - Cán b , công ch c, viên ch c theo quy đ nh c a pháp lu t v cán b , công ch c;
 2. - Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách Nhà nư c; - Công nhân làm vi c t i các khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao; - Khi cán b , công ch c ph i tr l i nhà công v theo quy đ nh t i Đi u 61 Lu t Nhà mà có khó khăn v nhà thì cơ quan, t ch c nơi ngư i đó công tác ph i h p v i y ban nhân dân c p t nh nơi cán b , công ch c có nhu c u sinh s ng b trí cho h đư c thuê ho c thuê mua nhà xã h i ho c h tr b ng hình th c khác đ h có nhà . b) Đi u ki n đư c thuê, thuê mua: - H gia đình chưa có s h u nhà và chưa đư c thuê ho c thuê mua nhà thu c s h u Nhà 2 nư c; có nhà thu c s h u c a mình nhưng di n tích bình quân trong h gia đình dư i 5m sàn/ngư i; có nhà thu c s h u c a mình nhưng là nhà t m, hư h ng ho c d t nát. - H gia đình có m c thu nh p bình quân hàng tháng c a h gia đình không vư t quá 5 l n t ng s 2 ti n thuê nhà xã h i ph i tr hàng tháng đ i v i căn h có di n tích t i đa là 60m sàn và không th p 2 hơn 4 l n s ti n thuê ph i tr đ i v i căn h có di n tích t i thi u 30m sàn, tính theo m c giá thuê do y ban nhân dân t nh quy đ nh. 3. Nhu c u nhà , đ t xây d ng nhà xã h i: a) Nhu c u nhà xã h i trong toàn t nh giai đo n 2007 - 2010 và nh ng năm ti p theo kho ng 5.800 h ; 2 b) T ng di n tích sàn xây d ng trên 271.000m ; 2 c) T ng qu đ t xây d ng trên 94.000m ; d) Qu đ t xây d ng nhà xã h i là đ t đã b i thư ng gi i phóng m t b ng và đ u tư xây d ng đ ng b h th ng h t ng k thu t, các d án phát tri n nhà thương m i, d án khu đô th m i có quy mô s d ng đ t t 20ha tr lên thì ph n di n tích đ t dành cho vi c xây d ng nhà xã h i không vư t quá 20% di n tích đ t c a d án. 4. Ngu n v n đ đ u tư phát tri n nhà xã h i: nhu c u v n đ th c hi n Đ án trên 433 t đ ng, đư c hình thành t các ngu n: a) Ti n thu t vi c bán, cho thuê, cho thuê mua qu nhà thu c s h u Nhà nư c trên đ a bàn; b) Trích 30% ti n s d ng đ t c a các d án phát tri n nhà thương m i và các d án khu đô th m i trên đ a bàn t nh; c) Ngân sách đ a phương h tr h ng năm theo quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân t nh; d) Ti n h tr , đóng góp t nguy n c a t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; đ) Ti n huy đ ng t các ngu n v n h p pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t; e) Khuy n khích các ch doanh nghi p tham gia gi i quy t nhu c u nhà cho ngư i lao đ ng c a doanh nghi p mình thông qua vi c đóng góp tài chính ho c t b v n xây d ng nhà cho công nhân lao đ ng thuê. 5. Giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i: a) Tính đ chi phí đ m b o thu h i v n đ u tư xây d ng, qu n lý v n hành qu nhà xã h i; b) Không tính ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và các kho n ưu đãi v thu theo hư ng d n c a B Tài chính; c) Giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i: * M c giá cho thuê: Nhà xã h i t i các Nhà th p t ng t i Nhà chung cư khu kinh t , khu công nghi p, khu v c nông thôn khu ch xu t, khu công ngh cao - Vùng đ ng b ng: 2 13.000 đ ng/m /tháng; - Đô th lo i III: 2 - Vùng trung du: 13.000 đ ng/m /tháng; Các khu công nghi p t p trung: 2 2 10.000 đ ng/m /tháng; - Đô th lo i IV, lo i V: 9.000 đ ng/m /tháng. 2 - Vùng mi n núi: 12.000 đ ng/m /tháng. 2 9.000 đ ng/m /tháng.
 3. 2 * M c giá thuê mua nhà xã h i: tr l n đ u b ng 20% giá đ u tư cho 1m sàn s d ng căn h nhân v i (x) di n tích s d ng căn h và tr hàng tháng v i m c giá: 2 - Đô th lo i III: 16.000 đ ng/m . 2 - Đô th lo i IV, lo i V: 14.000 đ ng/m . d) Khung giá thuê, thuê mua nhà xã h i đư c xem xét, đi u ch nh 5 năm m t l n nhưng không vư t quá khung giá thuê, thuê mua nhà xã h i quy đ nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph . II. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a các S , ngành: 1.1. S Xây d ng: - Là cơ quan Thư ng tr c giúp H i đ ng nhân dân t nh, y ban nhân dân t nh theo dõi, t ng h p tình hình và đ xu t gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n Đ án này. Ch trì cùng các S , ngành liên quan xây d ng k ho ch tri n khai thí đi m m t s d án đ u tư xây d ng nhà xã h i t i thành ph Phan Rang - Tháp Chàm - đô th có nhu c u c p thi t v nhà thu nh p th p, qua đó ti n hành công tác t ng k t, đánh giá rút kinh nghi m, xây d ng hoàn ch nh các cơ ch , chính sách c th v mô hình phát tri n và qu n lý qu nhà xã h i qua đó nhân r ng th c hi n trên toàn t nh; - Hư ng d n các đ a phương, đơn v trong công tác l p, xét duy t quy ho ch xây d ng theo tinh th n phát tri n nhà c a Đ án; - Ch trì ph i h p các S Tài chính, S K ho ch và Đ u tư hư ng d n các đ a phương xây d ng chương trình phát tri n qu nhà xã h i h ng năm và 5 (năm) năm, t ng h p k ho ch phát tri n trình y ban nhân dân t nh phê duy t; - Tham mưu ban hành tiêu chu n, quy trình xét ch n đ i tư ng đư c thuê, thuê mua; đi u ki n đư c thuê, thuê mua; m u h p đ ng thuê, thuê mua nhà xã h i; - Tham mưu y ban nhân dân t nh ban hành thi t k đi n hình nhà xã h i trên đ a bàn t nh Ninh Thu n, thông qua t ch c thi tuy n phương án thi t k . 1.2. S K ho ch và Đ u tư: - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Xây d ng và các đ a phương có liên quan l p k ho ch v n t ngu n ngân sách Nhà nư c cho phát tri n qu nhà xã h i hàng năm và t ng th i kỳ trình y ban nhân dân t nh xem xét đ trình H i đ ng nhân dân t nh phê duy t trong d toán ngân sách hàng năm; - Ch trì ph i h p S Xây d ng tham mưu ban hành chính sách ưu đãi đ i v i các d án đ u tư phát tri n các khu chung cư cho ngư i có thu nh p th p t i đô th , các c m công nghi p, khu công nghi p t p trung trên đ a bàn t nh; - Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng và các cơ quan liên quan nghiên c u chính sách khuy n khích các nhà đ u tư trong và nư c ngoài tham gia đ u tư các d án nhà thương m i, khu đô th m i nh m t o ngu n l c th c hi n các d án nhà xã h i đ ng th i đ m b o s phát tri n đ ng b c a các d án. 1.3. S Tài chính: - Ch trì, ph i h p S Xây d ng tham mưu thành l p Qu phát tri n nhà c a t nh; hư ng d n vi c qu n lý và s d ng Qu phát tri n nhà c a t nh đ t o ngu n v n đ u tư phát tri n nhà nh t là nhà xã h i theo Ngh đ nh s 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà ; - T ng h p nhu c u v n đ phát tri n nhà h ng năm và t ng th i kỳ báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh; - Xây d ng khung giá nhà cho thuê, thuê mua trên đ a bàn t nh Ninh Thu n; - B trí ngu n v n th c hi n công tác đi u tra, th ng kê và xây d ng cơ s d li u v nhà trên đ a bàn. 1.4. S Tài nguyên và Môi trư ng: - Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng l p k ho ch s d ng đ t ph c v yêu c u phát tri n nhà , phát tri n các khu đô th m i. - C i ti n các th t c v giao đ t xây d ng nhà t o đi u ki n thu n l i nh t cho các ch đ u tư khi tham gia xây d ng nhà t i đ a phương. 1.5. Các cơ quan có ch c năng ph bi n tuyên truy n: S Văn hoá - Thông tin, Đài Phát thanh và Truy n hình, Báo Ninh Thu n có trách nhi m ph bi n, tuyên truy n r ng rãi chính sách phát tri n nhà
 4. cho các đ i tư ng có thu nh p th p đ nhân dân ti p c n đ ng th i tăng cư ng ki m tra, giám sát c ng đ ng trong vi c t ch c th c hi n. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n, thành ph : - Trong năm 2007 tri n khai th c hi n vi c đi u tra, t ng h p nhu c u v nhà xã h i trên đ a bàn; ch đ o xây d ng chương trình phát tri n nhà xã h i c a đ a phương và công tác l p, phê duy t quy ho ch xây d ng nhà xã h i; b trí đ qu đ t xây d ng nhà xã h i; l a ch n, xác đ nh đ a đi m xây d ng nhà xã h i trên ph m vi đ a bàn; - y ban nhân dân thành ph Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng và các S , ngành có liên quan t ch c tri n khai xây d ng thí đi m m t s d án nhà xã h i trên đ a bàn theo nguyên t c và cơ ch đã đư c đ c p trong Đ án này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH T CH PHÓ CH T CH Đ H u Ngh Đ ÁN PHÁT TRI N NHÀ CHO NGƯ I CÓ THU NH P TH P(NHÀ XÃ H I) TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N Đ N NĂM 2010 Ph n 1 TÌNH HÌNH TH C TR NG VÀ CƠ S XÂY D NG Đ ÁN I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TH C TR NG CHUNG NHÀ T I KHU V C ĐÔ TH , KHU CÔNG NGHI P VÀ C M CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN T NH NINH THU N. Nhà là hàng hoá đ c bi t chi m t tr ng đáng k trong t ng giá tr tài s n qu c gia, là tài s n có giá tr l n c a m i h gia đình, cá nhân và có v trí quan tr ng trên th trư ng b t đ ng s n. Trong đ i s ng xã h i, c i thi n ch là m t trong nh ng yêu c u thi t y u nh m góp ph n nâng cao đ i s ng v t ch t và tinh th n c a nhân dân. Có ch thích h p và an toàn là m t trong nh ng quy n cơ b n c a m i ngư i, là đi u ki n c n thi t đ phát tri n ngu n l c ph c v cho s nghi p phát tri n đ t nư c. Trong nh ng năm v a qua, Đ ng và Nhà nư c ta đã có s quan tâm trong vi c gi i quy t nhà c a nhân dân c khu v c đô th và nông thôn. Trong công tác qu n lý và phát tri n nhà đã đ t đư c nh ng k t qu đáng khích l , góp ph n thúc đ y quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c. Trong lĩnh v c qu n lý và phát tri n nhà đã và đang xu t hi n nhi u v n đ b c xúc, c n s m có chính sách và gi i pháp gi i quy t. Tình tr ng phát tri n nhà t phát, không tuân th quy đ nh c a pháp lu t di n ra ph bi n nhi u nơi. Qu nhà đô th tuy có s gia tăng đáng k nhưng s lư ng nhà xây d ng theo d án còn th p. Nhà dành cho các đ i tư ng có thu nh p th p t i khu v c đô th và ngư i lao đ ng t i các khu công nghi p t p trung chưa đư c quan tâm đúng m c. Xu th xây d ng nhà v i giá thành cao đ bán cho m t b ph n có thu nh p cao đã thu hút đư c nhi u doanh nghi p tham gia đ u tư, nhưng vi c phát tri n nhà giá th p đ cho thuê ho c cho thuê mua ít đư c quan tâm, lo i hình nhà này ch y u đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách. Y u t xã h i c a lĩnh v c nhà b l n át b i cơ ch kinh doanh thương m i. Gi i quy t nhà cho các đ i tư ng chính sách nói chung và các đ i tư ng thu nh p th p t i khu v c đô th , cán b , công ch c, viên ch c, sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân, công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, c m công nghi p s p đư c hình thành nói riêng là m t trong nh ng v n đ b c xúc hi n nay, th hi n trên các m t sau đây: 1. V nhu c u nhà : Theo báo cáo c a Liên đoàn Lao đ ng t nh, s h cán b , công ch c, viên ch c chưa có nhà , đang nhà t m, nhà d t nát là 1.664 h ; theo báo cáo c a các đơn v l c lư ng vũ trang s h sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách Nhà nư c là 979 h và d ki n công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, c m công nghi p đ n năm 2010 là 3.200 h , t ng s h có nhu c u nhà là 5.843 h (xem Ph l c 1). Theo s li u sơ b đi u tra các nhà máy ho t đ ng s n xu t trên đ a bàn t nh, do đi u ki n s phát tri n công nghi p trên đ a bàn toàn t nh trong nh ng năm trư c đây chưa m nh, s c hút lao đ ng t
 5. vùng nông thôn và các nơi khác v các đô th và các c m công nghi p chưa cao, do đó v n đ v xây d ng nhà cho công nhân trên đ a bàn t nh chưa đư c đ t ra như là v n đ c p bách đ có m t cơ ch phát tri n riêng cho lo i hình này. Vì v y qu nhà dành cho đ i tư ng này là h u như không có cho nên h u h t các nhà máy t i các c m công nghi p t p trung và không t p trung trên đ a bàn t nh đ u gi i quy t v n đ lao đ ng b ng gi i pháp ưu tiên tuy n d ng ph n l n công nhân làm vi c là ngư i đ a phương nơi đ t nhà máy đ gi m áp l c v nhà cho công nhân, s còn l i đ n t các đ a phương khác ph i t túc lo v nhà , nhà máy h u như không có kh năng gi i quy t đư c nhu c u này, nh t là các nhà máy có l c lư ng lao đ ng l n như Công ty Xu t nh p kh u Nông s n, Công ty may Ti n Thu n; m t s công ty c g ng đ u tư nhà t p th b ng ngu n v n công ty đ gi i quy t nhu c u nhà cho công nhân như Công ty c ph n Xây d ng Ninh Thu n t ch c đư c 5 căn nhà 2 t p th t i Nhà máy g ch tuynen Phư c Nam di n tích kho ng 150m gi i quy t ch cho 50/150 công nhân. T i m t s c m công nghi p đang phát tri n như C m công nghi p Tháp Chàm, công nhân t các xã lân c n thu c huy n Ninh Phư c như: Phư c H u, Phư c Thu n, Phư c H u, Phư c Sơn, ... ho c ch n gi i pháp l i ăn trưa bên ngoài nhà máy, đ i đ n gi làm vi c bu i chi u ho c ch p nh n thuê nhà tr c a tư nhân v i giá thuê bình quân t 50.000 -150.000 đ ng/ngư i/tháng. Các phòng tr do tư nhân xây d ng cho thuê h u h t đ u r t ch t h p (di n tích 2 s d ng bình quân t 2 - 3m /ngư i), đi u ki n v sinh, môi trư ng không đ m b o. Theo quy ho ch phát tri n ngành công nghi p đ n năm 2020, trên đ a bàn t nh cùng v i s phát tri n c a các khu công nghi p như: Du Long (22.000 lao đ ng), Phư c Nam (18.000 lao đ ng), Quán Th (2.000 lao đ ng), Công ty may Ti n Thu n (2.000 lao đ ng) và các c m công nghi p đ a phương (bình quân 2.000 lao đ ng/c m công nghi p) là s phát tri n c a l c lư ng lao đ ng công nghi p, kéo theo nhu c u v nhà c a công nhân lao đ ng t i các khu công nghi p s tăng cao. 2. V tình hình thu nh p: Theo s li u th ng kê 2005 m c thu nh p bình quân lao đ ng trong khu v c Nhà nư c là 1.074.000 đ ng như v y t ng thu nh p bình quân h gia đình 2 con ăn theo là 2.148.000 đ ng/tháng, trong khi đó theo t l chi tr các kho n sinh ho t gia đình t k t qu đi u tra xã h i h c c a B Xây d ng (ăn u ng chi m 25,2%, mua s m đ dùng gia đình 18,6%, h c t p c a b n thân và con cái 11,5%, giao ti p xã h i 11,2%, đi n nư c sinh ho t 8,9%, may m c 6,1%, khám ch a b nh 3,8%, chi khác 3,2%) thì kh năng chi cho nhà t lương t i đa đ t kho ng 11% tương đương 236.280 đ ng/tháng (chi ti t xem Ph l c 3). Theo m c lương m i gia đình có v , ch ng là công ch c h ng A1 thu nh p hàng tháng là 2x2,34x450.000 = 2.106.000 đ ng, m c chi tr ti n nhà ti n nhà t lương đ t t i đa đ t 232.000 đ ng/tháng. Đ i v i công nhân làm vi c t i các c m công nghi p, m c thu nh p bình quân hàng tháng t 500.000 - 1.000.000 đ ng/ngư i/tháng. V i k t qu nêu trên cho th y m c thu nh p bình quân và kh năng tích lũy các đ i tư ng thu nh p th p so v i giá nhà trên th trư ng có s chênh l ch r t l n, đó chính là nguyên nhân cơ b n làm cho đ i b ph n nh ng ngư i lao đ ng, bao g m c nh ng đ i tư ng hư ng lương t ngân sách và làm vi c các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác r t khó có đi u ki n đ t o l p ch n u không có chính sách t o đi u ki n và s h tr c a Nhà nư c. 3. S c ép c a s gia tăng dân s tác đ ng t i nhu c u nhà : D báo dân s toàn t nh (theo Ngh quy t Đ i h i t nh Đ ng b t nh Ninh Thu n l n XI) đ n năm 2010 s vào kho ng 630.000, tăng 73.274 ngư i (bình quân tăng dân s là 1,2 %/năm). Theo s li u th ng 2 kê, di n tích bình quân nhà đô th t nh ta hi n m i ch đ t trên 8,18m sàn/ngư i, ph n l n thu c s h u tư nhân chi m 97,46%, nhà thu c s h u Nhà nư c chi m 2,54%. Riêng nhà c a công nhân t i các xí nghi p công nghi p chi m t l r t nh . T u trung l i, tình hình th c t cho th y các khu v c có nhu c u b c xúc v nhà hi n nay t p trung t i thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, đô th trung tâm t nh, các c m công nghi p, khu công nghi p t p trung. Đ gi i quy t tình hình trên đây, n u không có s quan tâm thích đáng c a Nhà nư c c v cơ ch chính sách cũng như các gi i pháp h p lý đ gi i quy t v n đ nhà nói chung và nhà cho ngư i có thu nh p th p nói riêng, đ c bi t là s thay đ i cơ b n v công tác quy ho ch, cơ ch đ u tư, qu n lý s d ng qu nhà dành cho ngư i có thu nh p th p thì trong nh ng năm t i tình tr ng thi u nhà s là v n đ b c xúc, đ c bi t là t i thành ph Phan Rang - Tháp Chàm và các khu công nghi p t p trung đang b t đ u hình thành. 4. Th c tr ng trong công tác phát tri n và qu n lý nhà. T sau năm 1975, Nhà nư c áp d ng chính sách đ u tư xây d ng nhà đ phân ph i cho cán b , công nhân viên. Hình th c đ u tư, cách phân ph i đư c áp d ng r t đa d ng đ i v i t ng B , ngành, đ a phương nhưng t u trung l i chính sách nhà trong th i kỳ này là mang n ng tính bao c p. Ngư i đ i di n cho s h u Nhà nư c (cơ quan phân ph i nhà ) bao g m cơ quan hành chính, s nghi p, các công ty, xí nghi p Nhà nư c, đơn v l c lư ng vũ trang và các công ty qu n lý nhà t i các đ a phương không th c hi n đ y đ quy n h n và nghĩa v c a mình trong vi c qu n lý qu nhà này. M t v n đ b t c p khác là giá cho thuê nhà quá th p (ch chi m kho ng 1% ti n lương/tháng) so v i chi phí duy tu b o dư ng vì v y trình tr ng xu ng c p các công trình này là không tránh kh i. T t c nh ng v n đ t n t i nêu trên đã th c s t o ra nh ng h u qu n ng n trong vi c qu n lý tài s n Nhà nư c mà đ n th i đi m hi n nay các ngành và đ a phương v n đang ph i x lý, kh c ph c.
 6. Tâm lý "d ng" v i mô hình nhà thu c s h u Nhà nư c v n còn n ng n trong xã h i cũng như trong cán b , công ch c, viên ch c. Th c ti n c a cơ ch th trư ng, nhu c u nhà t i đô th và các khu công nghi p t p trung cho th y ngoài hình th c khuy n khích ho t đ ng đ u tư xây d ng nhà đ bán thì v n đ phát tri n qu nhà cho các đ i tư ng có thu nh p th p thuê, thuê mua là r t quan tr ng và c n thi t. Đây là v n đ mang tính kinh t - xã h i b c xúc, đòi h i ngu n v n l n nhưng l i nhu n th p, thu h i v n ch m. Vì v y, Nhà nư c ph i có cơ ch , chính sách tho đáng đ khuy n khích phát tri n qu nhà cho thuê, cho thuê mua; đ ng th i Nhà nư c c n đ u tư phát tri n qu nhà đ cho thuê, cho thuê mua và có bi n pháp qu n lý có hi u qu đ i v i qu nhà này. T o l p qu nhà cho thuê, cho thuê mua v i giá c phù h p là m t trong nh ng bi n pháp quan tr ng đ đ gi i quy t nhà cho các đ i tư ng có thu nh p th p đã đư c áp d ng nhi u nư c trên th gi i. Kinh nghi m cho th y hình th c thuê nhà là phù h p đ i v i các đ i tư ng có kh năng tích lũy bình quân c a m t h gia đình thu nh p th p hi n nay ch m i đ t kho ng 3 đ n 5 tri u đ ng/năm. V i s ti n tích lũy ít i này thư ng ph i d phòng đ chi dùng cho nhi u m c đích khác nhau. M c chi tiêu dành cho nhà c a m i h gia đình hàng tháng t i đa ch kho ng 300.000 - 400.000 đ ng. Đ i v i đ a bàn t nh Ninh Thu n thì giá thuê nhà do đư c đ u tư t ngu n v n ngân 2 sách và đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh nên giá thuê nhà th p (kho ng 4.000 đ ng/m /tháng) cho nên đáp ng đư c kh năng thuê, thuê mua c a đ i tư ng thu nh p th p, nhưng n u tính thêm ti n s d ng đ t và trư t giá hi n nay thì giá thuê s tăng r t cao, vì v y m t b ph n đáng k trong s nh ng ngư i thu nh p th p r t khó có đi u ki n đ c i thi n ch n u không đư c ti p c n v i qu nhà cho thuê, cho thuê mua c a Nhà nư c. M t khác, hình th c nhà cho thuê, cho thuê mua c a Nhà nư c thích h p v i nh ng đ i tư ng m i l p gia đình, t m trú có th i h n như công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, ngư i lao đ ng ngoài t nh. Phát tri n qu nhà đ cho thuê, cho thuê mua còn t o ra nh ng y u t thu n l i trong quá trình khai thác, s d ng. Vi c qu n lý nhà cho thuê, cho thuê mua thu c s h u Nhà nư c đòi h i ph i có nh ng thay đ i theo hư ng quy đ nh rõ quy n l i, nghĩa v c a bên cho thuê và bên thuê nhà , kh c ph c tình tr ng buông l ng qu n lý qu nhà cho thuê c a Nhà nư c trong nh ng năm trư c đây. Vi c Nhà nư c đ u tư xây d ng qu nhà đ cho thuê, cho thuê mua b ng ngu n v n ngân sách s tr c ti p gi i quy t đư c nhu c u b c xúc c a nh ng ngư i hư ng lương trong vi c c i thi n nhà , đ m b o s công b ng xã h i. II. CƠ S XÂY D NG Đ ÁN. 1. Đánh giá khái quát v nh ng cơ ch , chính sách nhà đã ban hành trong th i gian qua: Gi i quy t v n đ nhà nói chung và nhà các đ i tư ng chính sách xã h i t i khu v c đô th và các khu công nghi p t p trung nói riêng là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng mà Đ ng, Nhà nư c và chính quy n các c p đã và đang áp d ng nhi u gi i pháp tháo g . Trong nh ng năm qua Đ ng và Nhà nư c ban hành nhi u cơ ch , chính sách đ gi i quy t v n đ này: b t đ u t nh ng năm 1986, c th hoá b ng Pháp l nh Nhà ban hành tháng 4/1991, sau đó là nh ng văn b n quy ph m pháp lu t khác như Ngh đ nh s 61/CP ngày 05/7/1994 c a Chính ph v mua bán và kinh doanh nhà , Ngh đ nh s 71/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 v ưu đãi đ u tư xây d ng nhà đ bán và cho thuê, Quy t đ nh s 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t đ nh hư ng phát tri n nhà đ n 2010 và 2020. Đ n năm 2005 nh m theo k p ti n trình h i nh p đ ng th i lu t hoá các chính sách phát tri n nhà , t o cơ s pháp lý cao nh t cho công tác này, Qu c h i khoá XI đã nh t trí thông qua Lu t Nhà và có hi u l c t ngày 01/7/2006, đ tri n khai Lu t Nhà , Chính ph đã ban hành Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà . 2. Th c tr ng v vi c tri n khai cơ ch , chính sách phát tri n nhà cho ngư i có thu nh p th p t nh ta trong th i gian qua. Đ i v i t nh ta trong th i gian qua, v n đ gi i quy t nhu c u nhà cho ngư i có thu nh p th p đư c đánh d u rõ nét t giai đo n 2000 - 2005. Th c hi n Ngh đ nh s 71/2001/NĐ-CP c a Chính ph v ưu đãi đ u tư xây d ng nhà đ bán và cho thuê, y ban nhân dân t nh ch trương trong giai đo n đ u s d ng hình th c đ u tư xây d ng nhà chung cư ch y u b ng ngu n v n ngân sách nh m gi i quy t nhu c u nhà cho ngư i có thu nh p th p thông qua Công ty Phát tri n và Kinh doanh nhà Ninh Thu n - là đơn v doanh nghi p Nhà nư c; song song đó là khuy n khích xã h i hoá công tác phát tri n nhà chung cư đ bán và cho thuê b ng cơ ch : l y l i th và s c h p d n c a hình th c giao đ t xây d ng nhà liên k làm tác nhân kích thích và ràng bu c các nhà đ u tư kinh doanh nhà có trách nhi m phát tri n nhà cho các đ i tư ng chính sách và ngư i có thu nh p th p theo hình th c đ u tư nhà chung cư s đư c giao 60% di n tích đ t liên k tương ng v i di n tích xây d ng chung cư đ xây d ng nhà liên k đ bán, giá bán và cho thuê chung cư do y ban nhân dân 2 t nh quy đ nh. V i cơ ch này t năm 2001 - 2005 đã phát tri n đư c 14.838m sàn v i 180 căn h chung cư các lo i đư c xây d ng m i như: chung cư H Xuân Hương, chung cư Nguy n Văn Tr i, chung cư C2, chung cư C4 (ch y u trên đ a bàn thành ph Phan Rang - Tháp Chàm). Do cơ ch bán căn h , giá thuê, giá bán căn h đư c y ban nhân dân t nh quy đ nh nên nhìn chung lo i hình nhà chung cư phát tri n trong th i gian qua tương đ i phù h p v i các đ i tư ng thu nh p 2 2 th p, bình quân giá bán căn h dao đ ng t 680.000 đ ng/m đ n 1.788.941 đ ng/m (đ i v i căn h 2 2 t ng tr t); giá thuê căn h dao đ ng t 3.630 đ ng/m /tháng đ n 10.125 đ ng/m /tháng (đ i v i căn
 7. h t ng tr t). Ngoài vi c bán căn h v i hình th c thanh toán m t l n còn áp d ng hình th c bán tr d n, theo hình th c này ngư i mua ph i n p ít nh t là 50% giá tr căn h khi ký h p đ ng, s ti n còn l i tr d n h ng tháng nhưng không quá 15 năm và ph i ch u lãi su t b o toàn v n c a d án là 3,6% năm (xem chi ti t Ph l c 2). Song song và đáp ng cho công tác phát tri n nhà là công tác quy ho ch xây d ng đô th ; th i gian qua v i s t p trung đ u tư ngu n v n cho công tác này nên có th nói th i gian qua công tác này th c hi n tương đ i t t, h u h t các đô th trên đ a bàn t nh đ u đã có quy ho ch chung xây d ng làm cơ s đ nh hư ng quy ho ch và đ u tư các d án nhà ; riêng thành ph Phan Rang - Tháp Chàm quy ho ch chi ti t chi m g n 65% di n tích đ t xây d ng theo quy ho ch chung xây d ng đô th , đ đ đáp ng các chương trình phát tri n nhà trên đ a bàn. Có th nói v i m t t nh nh có ngu n ngân sách h n h p nhưng đã t ng bư c hình thành th trư ng nhà chung cư gi i quy t nhu c u nhà cho ngư i có thu nh p th p là m t c g ng l n c a chính quy n các c p. Tuy nhiên quá trình th c hi n cũng b c l nhi u h n ch không ngoài nh ng h n ch chung đã nêu trên. Nhu c u th c s v nhà c a ngư i có thu nh p th p ngày càng tăng, trong khi s lư ng nhà xây d ng đáp ng cho nhu c u c a đ i tư ng này l i quá ít, chưa có nhi u doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t tham gia r ng rãi, chưa đư c s h tr , ưu đãi c th c a Nhà nư c v ngu n v n vay, vì v y dư i áp l c t ngu n v n vay m t s căn h đã xây d ng trong nh ng năm qua l ra ph i đư c dành đ bán cho ngư i có thu nh p th p l i đư c bán cho các đ i tư ng khác. Th c tr ng trên xu t phát t nhi u nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là t nh ta chưa có cơ ch , chính sách chung v v n, v đ t, v thu , v giá đ h tr khuy n khích nhi u thành ph n kinh t tham gia vào lĩnh v c phát tri n nhà nh t là nhà xã h i; đ ng th i có cơ ch giám sát đ đ m b o nhà cho ngư i có thu nh p th p đư c cho thuê, cho thuê mua đúng đ i tư ng. 3. Cơ s pháp lý xây d ng Đ án. V i nhìn nh n, đánh giá và rút ra nh ng v n đ t th c ti n phát tri n nhà trong th i gian qua, t i kỳ h p th 8, Qu c h i khoá XI đã nh t trí thông qua Lu t Nhà quy đ nh v s h u nhà , phát tri n, qu n lý vi c s d ng, giao d ch v nhà và qu n lý Nhà nư c v nhà và nh t là nh ng quy đ nh v phát tri n nhà xã h i. Lu t Nhà có hi u l c t ngày 01/7/2006; đ ng th i đ tri n khai Lu t Nhà , Chính ph đã ban hành Ngh đ nh s 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà (sau đây g i t t là Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP), Ch th s 34/2006/CT-TTg ngày 26/9/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai thi hành Lu t Nhà ; Ngh quy t s 27-NQ/TU ngày 24/11/2003 c a T nh y v phát tri n nhà đô th đ n năm 2005 và 2010, là nh ng cơ s pháp lý cho vi c xây d ng và hình thành Đ án phát tri n nhà xã h i nói riêng và công tác phát tri n nhà trong th i gian đ n. Ph n 2 M C TIÊU, QUAN ĐI M, NGUYÊN T C VÀ N I DUNG Đ ÁN I. M C TIÊU 1. Tăng ngu n cung nhà dành cho các đ i tư ng thu nh p th p, ph n đ u đ n năm 2010, cơ b n gi i quy t nhu c u v nhà cho các đ i tư ng thu nh p th p, hoàn thành m c tiêu v phát tri n nhà theo Ngh quy t s 27-NQ/TU ngày 24/11/2003 c a T nh y phát tri n nhà đô th đ n năm 2005 và 2010. 2. Th c hi n chính sách nhà xã h i g n v i chương trình c i t o, ch nh trang đô th , phát tri n ngu n nhân l c ph c v quá trình công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c và góp ph n th c hi n m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i theo tinh th n Đ i h i đ i bi u toàn qu c l n th IX c a Đ ng đã đ ra là phát tri n nhanh, có hi u qu và b n v ng, tăng trư ng kinh t đi đôi v i th c hi n ti n b , công b ng xã h i và b o v môi trư ng. 3. Góp ph n nâng cao ch t lư ng nhà và h th ng k t c u h t ng và môi trư ng s ng c a các đ i tư ng thu nh p th p, t ng bư c th c hi n gi m kho ng cách chênh l ch v ch t lư ng ch gi a các nhóm đ i tư ng khác nhau, đ m b o s công b ng xã h i. 4. Trong giai đo n 2006 - 2010, tri n khai th c hi n vi c đ u tư xây d ng m t s d án nhà xã h i t i thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, đô th b c xúc v nhu c u nhà do quá trình đô th hoá, đ rút kinh nghi m, làm cơ s tri n khai r ng rãi mô hình nhà xã h i áp d ng r ng rãi trên ph m vi toàn t nh. II. QUAN ĐI M 1. Gi i quy t nhà cho các đ i tư ng có thu nh p th p là m t trong nh ng v n đ mang ý nghĩa c v chính tr - kinh t và xã h i nhưng cũng là v n đ r t ph c t p. Vì v y, bên c nh vi c khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia phát tri n nhà theo cơ ch th trư ng, Nhà nư c c n tr c ti p tham gia đ u tư xây d ng qu nhà dành cho các đ i tư ng thu nh p th p thay vì th n i cho th trư ng. Qu nhà này thu c s h u Nhà nư c và ch dành đ cho thuê ho c cho thuê mua. 2. Qu nhà xã h i do Nhà nư c đ u tư xây d ng ch dành đ gi i quy t cho m t s đ i tư ng thu nh p th p g p khó khăn v ch , g m: cán b , công ch c, viên ch c theo quy đ nh pháp lu t v cán
 8. b , công ch c; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, c m công nghi p đ a phương và các đ i tư ng đã tr l i nhà công v quy đ nh t i kho n 4 Đi u 40 Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP. 3. Qu nhà xã h i do Nhà nư c đ u tư xây d ng là tài s n thu c s h u Nhà nư c, do đó c n đư c qu n lý ch t ch t giai đo n đ u tư xây d ng, qu n lý v n hành, khai thác b o đ m công khai, minh b ch, ch ng l i d ng, gây th t thoát, lãng phí. 4. Song song v i vi c đ u tư xây d ng qu nhà xã h i b ng ngu n v n ngân sách, Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c phát tri n nhà xã h i; t ch c, cá nhân tham gia phát tri n qu nhà xã h i đư c Nhà nư c mi n ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t đ i v i đ t xây d ng nhà xã h i; đư c mi n, gi m các kho n thu liên quan theo quy đ nh c a pháp lu t; vi c xét đ i tư ng cho thuê, cho thuê mua và giá thuê, thuê mua nhà xã h i do y ban nhân dân t nh quy đ nh. III. NGUYÊN T C PHÁT TRI N NHÀ XÃ H I. 1. Mu n t o l p qu nhà xã h i, trư c h t y ban nhân dân t nh ph i thành l p Qu phát tri n nhà đ đ m b o v n đ u tư xây d ng qu nhà này. 2. Vi c phát tri n nhà xã h i ph i đ m b o phù h p v i quy ho ch xây d ng, quy ho ch và k ho ch s d ng đ t do cơ quan Nhà nư c có th m quy n phê duy t; đ m b o các quy đ nh quy chu n, tiêu chu n xây d ng Vi t Nam đã ban hành; có h th ng k t c u h t ng k thu t thi t y u đ ng b (đư ng giao thông, c p nư c, thoát nư c, c p đi n sinh ho t, x lý rác th i, cây xanh, ...). Trong các khu nhà cho thuê mua, ngư i thuê mua nhà s đư c cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà sau khi hoàn thành nghĩa v tr ti n thuê mua nhà. Vi c qu n lý các khu nhà sau khi chuy n quy n s h u cho ngư i thuê mua s đư c th c hi n như các khu nhà chung cư đa s h u. 3. Các d án nhà xã h i ph i đư c g n v i các d án khu đô th m i đ đ m b o ngu n l c th c hi n và tính đ ng b , văn minh c a đô th , t o đi u ki n cho nh ng ngư i thu nh p th p s ng hoà nh p v i c ng đ ng, đư c ti p c n v i h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i t i các khu đô th m i thay vì Nhà nư c ph i đ u tư xây d ng n u các d án nhà xã h i đư c xây d ng theo quy ho ch riêng. V m t xã h i, ngư i thu nh p th p s ng hoà đ ng v i ngư i có thu nh p cao trong cùng m t khu đô th s khơi d y ý chí vươn lên đ t o l p m t cu c s ng khá gi hơn. Đ i v i công nhân lao đ ng làm vi c t i các khu công nghi p t p trung, nhà c n đư c b trí g n v i nơi làm vi c, vì v y các d án nhà dành cho công nhân thuê ph i g n v i các d án phát tri n khu công nghi p, ngay t khâu l p quy ho ch phát tri n khu công nghi p c n ph i tính toán, dành qu đ t xây d ng các khu nhà cho công nhân đ ng b v i h th ng h t ng xã h i, k thu t thi t y u kèm theo. 4. Các d án nhà xã h i ph i tuân th các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách Nhà nư c; phù h p v i kh năng thanh toán ti n thuê, thuê mua c a ngư i có thu nh p th p và đư c s qu n lý ch t ch t khâu đ u tư xây d ng đ n khâu xét duy t đ i tư ng đư c thuê, thuê mua qu nhà xã h i; d án nhà xã h i dành đ cho thuê và cho thuê mua ph i đ m b o có quy mô căn h h p lý, giá xây d ng th p nh m ti t ki m đ t đai và chi phí đ u tư, có giá cho thuê r phù h p v i kh năng chi tr c a các đ i tư ng thu c di n thu nh p th p, giá cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i do y ban nhân dân t nh quy đ nh trên nguyên t c: tính đ chi phí đ m b o thu h i v n đ u tư xây d ng, qu n lý v n hành qu nhà xã h i; không tính ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và các kho n ưu đãi v thu ; đ m b o phù h p v i khung giá cho thuê, cho thuê mua quy đ nh t i Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP. Khung giá cho thuê, thuê mua nhà xã h i đư c xem xét đi u ch nh 5 năm 1 l n. Đ đ m b o nguyên t c này, Nhà nư c c n ph i kh ng ch m t s tiêu chu n c th v nhà xã h i đ gi m thi u chi phí đ u tư xây d ng cũng như chi phí qu n lý, s d ng. 5. Vi c cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i ph i đúng đ i tư ng, ngư i thuê, thuê mua không đư c chuy n như ng nhà dư i m i hình th c nào trong th i gian thuê, thuê mua, tr trư ng h p th a k nhà theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 106 Lu t Nhà ; n u vi ph m đơn v qu n lý qu nhà xã h i đư c quy n thu h i nhà đó. Trong cùng m t th i gian m i đ i tư ng thu nh p th p ch đư c thuê ho c thuê mua m t di n tích nh t đ nh theo tiêu chu n nhà xã h i. Đ i tư ng đư c thuê mua nhà xã h i sau khi c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà n u bán nhà thì đơn v qu n lý nhà xã h i đư c quy n ưu tiên mua, trư ng h p đơn v qu n lý nhà xã h i không mua, ch s h u đư c quy n bán cho ngư i khác. IV. N I DUNG Đ ÁN. 1. Gi i h n ph m vi c a Đ án. Chính sách nhà c a m i qu c gia ph thu c vào s tăng trư ng c a n n kinh t và kh năng thu nh p c a các t ng l p dân cư, bao g m các đ i tư ng thu nh p cao, thu nh p trung bình, thu nh p th p và ngư i nghèo t i t ng khu v c khác nhau. Đ gi i quy t t ng th v n đ nhà đô th và nông thôn nh m đáp ng nhu c u v ch c a t t c m i t ng l p dân cư trong xã h i. B Xây d ng đã ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u, xây d ng và trình Th tư ng Chính ph "Đ nh
 9. hư ng phát tri n nhà đ n năm 2020". Ngày 06/5/2004, Th tư ng Chính ph đã ban hành Quy t đ nh s 76/2004/QĐ-TTg phê duy t n i dung và nh ng gi i pháp cơ b n đ th c hi n đ nh hư ng phát tri n nhà đô th và nông thôn đ n năm 2010 và 2020. V v n đ nhà nông thôn, Đ ng và Nhà nư c ta đã ban hành m t s ch trương và cơ ch , chính sách c th nh m h tr các h gia đình g p khó khăn v nhà c i thi n ch (chính sách h tr đ t s n xu t, đ t , nhà và nư c sinh ho t cho h đ ng bào dân t c thi u s nghèo, có đ i s ng khó khăn theo Quy t đ nh s 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/07/2004 c a Th tư ng Chính ph , ...). Riêng đ i v i ngư i nghèo đô th (thu nh p 260.000đ ng/ngư i/tháng) là nh ng h có thu nh p ch đ ăn, hoàn toàn không có kh năng tích lũy thì trư c h t c n thông qua Chương trình xoá đói, gi m nghèo đ giúp đ h c i thi n thu nh p. N u h rơi vào hoàn c nh không có ch thì Nhà nư c và c ng đ ng t o đi u ki n giúp đ h thông qua các hình th c tr giúp khác (xây d ng nhà tình thương, nhà tr r ti n ho c cơ s b o tr xã h i, ...). V n đ gi i quy t ch cho sinh viên các trư ng đ i h c, cao đ ng, Th tư ng Chính ph đã có ý ki n ch đ o giao cho B Giáo d c và Đào t o ch trì xây d ng Đ án riêng trình Chính ph xem xét, quy t đ nh. Đ án gi i quy t ch cho sinh viên các trư ng đ i h c và cao đ ng đ n năm 2010 đã đư c Th tư ng Chính ph phê duy t theo Quy t đ nh s 155/2005/QĐ-TTg ngày 23/6/2005. Đ án này t p trung gi i quy t v n đ nhà cho các đ i tư ng có thu nh p th p t i khu v c đô th , đi m dân cư nông thôn và các khu công nghi p, c m công nghi p t p trung trên đ a bàn t nh bao g m: cán b , công ch c, viên ch c theo quy đ nh pháp lu t v cán b , công ch c; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách Nhà nư c; công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, c m công nghi p đ a phương; các đ i tư ng đã tr l i nhà công v quy đ nh t i kho n 4 Đi u 40 Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP. Đ i tư ng thu nh p th p trong ph m vi nghiên c u c a Đ án là nh ng h gia đình th c s g p khó khăn v ch , có m c thu nh p n đ nh, đ chi tiêu cho các nhu c u thi t y u hàng ngày và có kh năng tích lũy đ tr ti n thuê ho c thuê mua nhà . Đ i v i các đ i tư ng khác Nhà nư c có chính sách h tr đ đ m b o các đ i tư ng này có kh năng c i thi n v nhà . 2. Nh ng yêu c u trong công tác phát tri n và qu n lý qu nhà xã h i 2.1. Qu đ t phát tri n nhà xã h i: - Trong quy ho ch xây d ng đô th , đi m dân cư nông thôn, khu công nghi p, c m công nghi p đ a phương ph i xác đ nh rõ quy ho ch xây d ng nhà xã h i; - Khi phê duy t quy ho ch xây d ng, đ ng th i y ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch phát tri n nhà , công khai quy ho ch, k ho ch phát tri n nhà và các cơ ch chính sách t o đi u ki n c th v i t ng d án phát tri n nhà . 2.2. Tri n khai các d án nhà xã h i: a) Ch đ u tư d án phát tri n nhà xã h i: Giao cho Trung tâm Quy ho ch Ki m đ nh ch t lư ng xây d ng Ninh Thu n là đơn v đang qu n lý các chung cư cho thuê thu c s h u Nhà nư c. Đơn v ch u trách nhi m tri n khai th c hi n và đi u hành qu n lý các d án nhà xã h i đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách trên ph m vi toàn t nh. b) Tiêu chu n nhà xã h i : Khi l p d án đ u tư xây d ng qu nhà xã h i ngoài vi c tuân th các quy đ nh v l p d án đ u tư xây d ng công trình, ch đ u tư còn ph i đ m b o các yêu c u v tiêu chu n xây d ng nhà xã h i, c th : - Nhà xã h i t i đô th ph i là nhà chung cư đư c thi t k đ m b o các tiêu chu n chung v xây d ng và không quá 5 t ng, riêng đ i v i các th tr n có đi u ki n thu n l i v đ t đai có th xây d ng nhà chung cư th p t ng ho c nhà riêng l nhưng ph i đ m b o ch t lư ng xây d ng tương ng v i nhà c p 3 tr lên; 2 - Di n tích m i căn h không quá 60m sàn và đư c hoàn thi n theo c p nhà nhưng không th p hơn 2 30m sàn; - Đ m b o các tiêu chu n h t ng k thu t, h t ng xã h i theo quy đ nh c a t ng lo i đô th ; - Khuy n khích áp d ng thi t k m u đi n hình nhà xã h i đ gi m chi phí đ u tư và giá thuê c a các d án nhà xã h i; - D án nhà xã h i ph i đư c b trí thành t ng khu cho thuê và thuê mua riêng bi t đ t o đi u ki n thu n l i trong quá trình qu n lý và b o trì nhà theo giá quy đ nh c a y ban nhân dân t nh; trong m i d án cơ c u t l nhà chung cư dành cho thuê mua t i đa không vư t quá 30% t ng di n tích nhà c a toàn d án. 2.3. Qu n lý và v n hành qu nhà xã h i:
 10. - L a ch n đơn v qu n lý, v n hành và khai thác qu nhà xã h i: y ban nhân dân t nh quy t đ nh đơn v qu n lý v n hành qu nhà xã h i thu c s h u Nhà nư c theo các nguyên t c: - N u có t 2 đơn v đăng ký tham gia đ m nh n vi c qu n lý, v n hành và khai thác qu nhà xã h i thì vi c l a ch n đơn v qu n lý th c hi n theo nguyên t c đ u th u. N u không có đơn v đăng ký tham gia đ m nh n vi c qu n lý thì giao cho đơn v qu n lý nhà xã h i đ m nh n vi c qu n lý, v n hành và khai thác qu nhà xã h i; - Vi c qu n lý v n hành và khai thác qu nhà xã h i thu c s h u các thành ph n kinh t khác do Ch đ u tư quy t đ nh trên nguyên t c đ m b o cho thuê, cho thuê mua đúng đ i tư ng quy đ nh t i Đ án này và m c giá cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i không đư c cao hơn m c giá cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i do y ban nhân dân t nh ban hành. Đơn v qu n lý v n hành và khai thác qu nhà xã h i đư c hư ng các cơ ch c a đơn v s nghi p, các ưu đãi trong ho t đ ng d ch v công ích theo quy đ nh pháp lu t v đơn v s nghi p. b) Đ i tư ng và đi u ki n đư c thuê, thuê mua qu nhà xã h i: - Đ i tư ng đư c thuê nhà xã h i: cán b , công ch c, viên ch c theo quy đ nh pháp lu t v cán b công ch c; sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng vũ trang nhân dân hư ng lương t ngân sách Nhà nư c; công nhân làm vi c t i các khu công nghi p, c m công nghi p đ a phương; các đ i tư ng đã tr l i nhà công v quy đ nh t i kho n 4 Đi u 40 Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP. Các đ i tư ng trên ch đư c gi i quy t cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i n u b o đ m các đi u ki n sau: + Chưa có s h u nhà và chưa đư c thuê ho c thuê mua nhà thu c s h u Nhà nư c; có nhà 2 thu c s h u c a mình nhưng di n tích bình quân trong h gia đình dư i 5m sàn/ngư i; có nhà thu c s h u c a mình nhưng là nhà t m, hư h ng ho c d t nát; + Có m c thu nh p bình quân hàng tháng c a h gia đình không vư t quá 5 l n t ng s ti n thuê nhà 2 xã h i ph i tr hàng tháng đ i v i căn h có di n tích t i đa là 60m sàn và không th p hơn 4 l n s 2 ti n thuê ph i tr đ i v i căn h có di n tích t i thi u là 30m sàn, tính theo m c giá thuê do y ban nhân dân t nh quy đ nh. - Đ i tư ng đư c thuê mua nhà xã h i: là các đ i tư ng đ m b o các đi u ki n thuê, thuê mua nhà xã h i theo quy đ nh nêu trên và còn ph i thanh toán l n đ u 20% giá tr c a nhà đư c thuê mua. c) Xét duy t đ i tư ng thuê ho c thuê mua qu nhà xã h i : H i đ ng th m đ nh, xét duy t đ i tư ng cho thuê, thuê mua là Ban Ch đ o chính sách nhà c a t nh; Ban Ch đ o có trách nhi m ti p nh n đơn xin thuê và thuê mua c a nhân dân, căn c các quy đ nh v đ i tư ng và đi u ki n đư c thuê, thuê mua nhà xã h i đ ki n ngh danh sách c th các đ i tư ng đư c thuê và thuê mua nhà xã h i, trình y ban nhân dân t nh phê duy t, làm cơ s cho đơn v qu n lý nhà xã h i ký h p đ ng cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i. N u qu nhà xã h i không đ đáp ng nhu c u thuê và thuê mua thì th c hi n gi i quy t theo th t ưu tiên: - Các đ i tư ng có nhu c u b c thi t v nhà (chưa có nhà , m i l p gia đình, di n tích nhà bình quân đ u ngư i quá th p), các đ i tư ng có đóng góp xây d ng Qu phát tri n nhà c a t nh; - Các đ i tư ng đư c hư ng lương t ngân sách Nhà nư c, cán b tr t t nghi p đ i h c tr lên, công nhân có tay ngh t b c 5 tr lên chưa đư c Nhà nư c h tr v nhà dư i m i hình th c; - Cán b công ch c thu c di n hư ng chính sách nhà công v nhưng đã tr l i nhà công v cho Nhà nư c mà có nhu c u thuê, thuê mua nhà xã h i trên đ a bàn. d) H p đ ng cho thuê, thuê mua nhà xã h i: - Vi c thuê, thuê mua nhà xã h i ph i th c hi n thông qua h p đ ng đư c ký k t gi a cơ quan qu n lý nhà xã h i và ngư i thuê, thuê mua. Trư ng h p bên thuê, thuê mua trong quá trình s d ng phát sinh m t trong nh ng vi ph m h p đ ng như: không tr ti n thuê nhà liên t c trong 3 tháng mà không có lý do chính đáng; ngư i thuê, thuê mua t ý s a ch a, đ c phá thay đ i k t c u; ngư i thuê mua t ý chuy n quy n thuê nhà cho ngư i khác mà không đư c s đ ng ý c a các cơ quan qu n lý nhà thì đơn v qu n lý nhà xã h i đư c quy n đơn phương đình ch th c hi n h p đ ng thuê, thuê mua. - H p đ ng thuê nhà xã h i đư c ký theo đ nh kỳ, t i đa không vư t quá 5 năm (60 tháng). Sau khi h t th i h n cho thuê, bên thuê đư c cơ quan có th m quy n xem xét gia h n h p đ ng n u trong quá trình thuê nhà th c hi n đ y đ các quy đ nh v thuê nhà và v n thu c đ i tư ng, đi u ki n đư c thuê nhà xã h i. - Đ i v i trư ng h p thuê mua qu nhà xã h i, sau khi tr trư c 20% giá tr c a nhà đư c thuê mua, bên thuê đư c phép tr s ti n còn l i trong th i gian t i t i thi u không th p hơn 15 năm và không vư t quá 20 năm. - H p đ ng thuê, thuê mua nhà xã h i th c hi n theo m u quy đ nh t i Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP. V nguyên t c, qu nhà cho thuê, cho thuê mua ph i đư c qu n lý ch t ch đ không s d ng lãng
 11. phí ho c s d ng không đúng m c đích làm cho qu nhà b xu ng c p. Đ i v i qu nhà này, bên thuê ph i cam k t th c hi n đúng các quy đ nh c a Nhà nư c trong quá trình s d ng, có trách nhi m b o qu n, gi gìn ph n di n tích đư c thuê cũng như các di n tích s d ng chung và có nghĩa v giao l i nhà cho Nhà nư c trư c khi h t h p đ ng đư c thuê ho c khi Nhà nư c thu h i nhà đ b trí cho đ i tư ng khác thuê ho c c i t o, xây d ng l i. e) Xác đ nh giá thuê, thuê mua nhà xã h i : Giá thuê, thuê mua nhà xã h i đư c xác đ nh theo nguyên t c sau đây: - Tính đ chi phí đ m b o thu h i v n đ u tư xây d ng, qu n lý v n hành qu nhà xã h i; - Không tính ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t và các kho n ưu đãi v thu theo hư ng d n c a B Tài chính; - Giá thuê, thuê mua nhà xã h i trên đ a bàn t nh do y ban nhân dân t nh quy đ nh trên nguyên t c b o đ m phù h p v i khung giá thuê, thuê mua nhà xã h i quy đ nh t i Ph l c 1 c a Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP (xem chi ti t t i Ph l c 7); - Khung giá thuê, thuê mua nhà xã h i đư c xem xét đi u ch nh 5 năm 1 l n; - Cơ s đ xác đ nh giá cho thuê, cho thuê mua nhà đư c th c hi n theo công th c sau: A = K/n + TL + SC + BH Trong đó: - K: giá bán căn h ; - n: s năm kh u hao; - TL: ti n tr lãi vay (n u có); - SC: chi phí s a ch a, b o dư ng; - QL: chi cho công tác qu n lý; - BH: chi phí b o hi m tài s n hàng năm (n u có); Trong các kho n chi phí c u thành giá thuê nhà trên đây thì các kho n chi phí thư ng xuyên đ nh kỳ như: chi phí s a ch a, b o dư ng nhà (SC); chi cho công tác qu n lý (QL) là nh ng kho n chi phí t i thi u b t bu c ngư i thuê nhà ph i chi tr . Các chi phí còn l i như chi phí v n đ u tư; chi phí kh u hao thì ph thu c vào các cơ ch chính sách theo quy đ nh c a Nhà nư c. S h tr c a Nhà nư c có th tác đ ng thông qua vi c mi n, gi m các kho n chi phí này đ tác đ ng gi m giá cho thuê, cho thuê mua nhà . K t qu tính toán giá cho thuê nhà căn h chung cư 5 - 6 t ng (không trang b thang máy) trên đ a bàn 2 t nh trong th i gian qua cho th y, n u tính th i gian kh u hao là 40 năm thì giá thuê căn h lo i 24m sàn (2 ngư i) ngư i thuê ph i tr hàng tháng kho ng trên 700.000 đ ng/tháng/căn h (tính t t c các chi phí, k c lãi vay v n đ u tư theo lãi su t th trư ng, k c trư t giá). Trong khi đó ti n lương c a h gia đình tr (v i đi u ki n c 2 ngư i đ u t t nghi p đ i h c) theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP là 2.106.000 đ ng/tháng, v y chi phí ti n thuê nhà hàng tháng chi m kho ng 30% t ng thu nh p c a c h gia đình. M c chi phí ti n thuê nhà trên đây là khá cao so v i chi phí thuê nhà c a các nư c trong khu v c và trên th gi i (bình quân chi phí thuê nhà c a h gia đình t i đa chi m 20 - 25% thu nh p hàng tháng). Trong trư ng h p có s h tr c a Nhà nư c, v i đi u ki n không tính ti n s d ng đ t, m c lãi v n 2 đ u tư trong giá cho thuê tính v i t l ưu đãi 3% năm thì ti n thuê căn h 24m (2 ngư i) kho ng 320.000 đ ng/tháng/căn h (chi m kho ng 15% t ng thu nh p hàng tháng). V i m c chi tr này, ngư i có thu nh p th p có th đ m b o kh năng chi tr ti n thuê nhà hàng tháng. 2 2 2 Tương t , đ i v i các lo i căn h 36m (3 ngư i), 48m (4 ngư i), 60m (5 ngư i) n u tính đ y đ các chi phí thì các h thuê nhà cũng không th có đ đi u ki n đ thanh toán ti n thuê, thuê mua nhà hàng tháng. Vì v y đ đ m b o kh năng tr ti n thuê, thuê mua nhà c a các đ i tư ng thu nh p th p đòi h i ph i có s h tr c a Nhà nư c thông qua vi c ban hành các cơ ch , chính sách đi u ti t v ti n s d ng đ t, v n đ u tư nhà và công trình h t ng, thu , lãi su t, ... đ gi m chi phí thuê, thuê mua nhà. C th là mi n n p ti n s d ng đ t đ i v i các d án đ u tư xây d ng qu nhà xã h i (trong giá ti n thuê, thuê mua nhà không tính ti n s d ng đ t, cho phép áp d ng m c lãi su t v n đ u tư ưu đãi t 3 - 3,5%/năm trong cơ c u giá cho thuê, cho thuê mua nhà ; đ i v i các kho n thu ph i n p đư c áp d ng m c ưu đãi cao nh t theo quy đ nh t i các lu t thu hi n hành). Trong các phương án h tr , l a ch n phương án xác đ nh giá cho thuê, cho thuê mua nhà không tính ti n s d ng đ t, lãi su t v n đ u tư ưu đãi 3%/năm, th i gian thu h i v n 40 năm, áp d ng thu su t m c ưu đãi nh t theo quy đ nh t i các lu t thu hi n hành (tham kh o giá cho thuê c a Đ án thí đi m do B Xây d ng t ch c t i thành ph H Chí Minh và Hà N i t i Ph l c 10). B NG SO SÁNH GI A THU NH P VÀ GIÁ THUÊ CĂN H (có s h tr c a Nhà nư c theo d ki n)
 12. Di n Giá thuê nhà Đ i tư ng thuê nhà M c Lo i tích T l Đ tu i Th i gian thu nh p Thành ti n căn h sàn so v i bình quân công tác (đ ng/h ) (đ ng/tháng) m 2 thu nh p (ch h ) bình quân 2 ngư i 24
 13. - Đ t xây d ng nhà xã h i là đ t đã b i thư ng gi i phóng m t b ng và đã đ u tư xây d ng h th ng h t ng k thu t đ n chân d án, thu c các d án phát tri n khu đô th m i trên đ a bàn (chi ti t danh m c d trù qu đ t phát tri n nhà xã h i xem Ph l c 8). 3.3. Nhu c u v n, ngu n l c, phương th c và k ho ch phát tri n nhà xã h i đ n năm 2010: - Nhu c u v n đ u tư xây d ng nhà xã h i ch y u t p trung đ u tư các căn h chung cư, không tính v n đ u tư xây d ng cơ s h t ng k thu t và b i thư ng gi i phóng m t b ng; d ki n toàn giai 2 đo n nhu c u v n là 433.716.800.000 đ ng (su t đ u tư tính bình quân 1.600.000 đ ng/m sàn xây d ng). - Ngu n l c đ u tư t Qu phát tri n nhà bao g m: ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c; ti n h tr , đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân tham gia vào qu phát tri n nhà ; ti n ngân sách đ a phương h tr hàng năm theo quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân và 30% ti n s d ng đ t các d án phát tri n nhà thương m i và khu đô th m i trên đ a bàn. - Phương th c th c hi n: các d án nhà xã h i ph thu c các d án phát tri n nhà thương m i và khu đô th m i trên đ a bàn, nghĩa là ch y u s ngu n thu 30% ti n s d ng đ t các d án khu đô th m i và các ngu n khác c a Qu phát tri n nhà ti n hành th c hi n d án, c th ngu n v n đ u tư giai đo n đ u (2006 - 2010) bao g m: + Ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c; + 30% ti n s d ng đ t thu t các d án khu dân cư, khu đô th m i trên đ a bàn c th : Khu dân cư Mương Cát, Khu dân cư Phư c M 1, Khu dân cư Tháp Chàm 1, Khu dân cư c nh Trư ng trung h c ph thông Tháp Chàm, Khu dân cư K1, Khu dân cư D2 - D7. - K ho ch th c hi n: tri n khai th c hi n Đ án theo hư ng: trư c m t gi i quy t nhu c u nhà xã h i cho các đ a bàn có nhu c u c p bách v nhà xã h i, có d trù kinh phí phát tri n cho các đ a bàn còn l i. Các đ a phương trên cơ s k t qu đi u tra nhà trong năm 2007 s xây d ng k ho ch b sung cu i năm 2007. Trong năm 2007 t ch c đi u tra nhu c u nhà trên đ a bàn t nh Ninh Thu n. Qua k t qu đi u tra và k t qu th c hi n các mô hình nhà xã h i trên đ a bàn thành ph s xây d ng k ho ch phát tri n nhà xã h i giai đo n 2008 - 2010 (chi ti t k ho ch th c hi n xem Ph l c 9). Ph n 3 GI I PHÁP, T CH C TH C HI N I. CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N QU NHÀ XÃ H I 1. Gi i pháp v quy ho ch, ki n trúc: 1.1 V quy ho ch xây d ng: - Nhà xã h i dành cho các đ i tư ng thu nh p th p là m t b ph n c u thành c a h th ng nhà đô th . Vì v y, vi c quy ho ch xây d ng nhà xã h i cũng đòi h i ph i đư c g n v i các d án nhà thương m i ho c các d án khu đô th m i đ đ m b o tính đ ng b v h t ng k thu t cũng như h t ng xã h i c a đô th . Thông qua vi c l p quy ho ch xây d ng nhà , c n t o đi u ki n cho ngư i thu nh p th p, công nhân lao đ ng t i các khu công nghi p t p trung s ng hoà nh p v i c ng đ ng trong các khu dân cư, đư c ti p c n v i h th ng d ch v công c ng đ ng b (trư ng h c, nhà tr , c a hàng, sân chơi c a tr em, ...) cũng như các công trình h t ng k thu t (đi n, nư c, đư ng giao thông, ...) và có cơ h i v vi c làm đ t ng bư c tăng thu nh p. - Đ có cơ s tri n khai các d án đ u tư xây d ng nhà nói chung và nhà xã h i nói riêng, công tác quy ho ch có vai trò r t quan tr ng và đòi h i ph i đư c chính quy n các đô th quan tâm ngay t đ u (t giai đo n l p quy ho ch, đ c bi t là khu quy ho ch chi ti t xây d ng đô th , quy ho ch phát tri n khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao). Chính quy n đ a phương các c p, các ngành có trách nhi m b trí, cân đ i v n ngân sách hàng năm đ đ y nhanh công tác l p quy ho ch chi ti t xây d ng đô th t l 1/2000, quy ho ch chi ti t xây d ng đô th t l 1/500; trên cơ s quy ho ch chi ti t đư c duy t, l p d án đ u tư đ m b o phù h p v i quy ho ch chung xây d ng đã đư c duy t. - Vi c l a ch n đ a đi m quy ho ch xây d ng nhà xã h i ph i đư c g n v i quy ho ch đư c duy t, có h t ng k thu t, h t ng xã h i. 1.2 V ki n trúc nhà xã h i: - Ban hành thi t k m u, thi t k đi n hình nhà xã h i cho phù h p v i t ng vùng. Các d án nhà xã h i trên cơ s s d ng thi t k m u, thi t k đi n hình nhà chung cư và nhà t p th th p t ng do cơ quan Nhà nư c có th m quy n ban hành đ tri n khai thi t k b n v thi công đ i v i các d án nhà xã h i nh m góp ph n ti t ki m chi phí đ u tư c a d án. - Đ i v i các đ i tư ng là công nhân lao đ ng các khu công nghi p, c m công nghi p c n phát tri n nhà căn h t p th , bao g m nhà chung cư, nhà th p t ng đ phù h p v i đi u ki n sinh ho t cũng như kh năng kinh t c a nhóm đ i tư ng này.
 14. 2. V chính sách đ t đai đ phát tri n qu nhà xã h i - y ban nhân dân các c p c n đ y m nh công tác l p quy ho ch xây d ng, k ho ch s d ng đ t t i đ a phương, đ c bi t là k ho ch s d ng đ t chi ti t c a xã, phư ng, th tr n; trong quá trình phê duy t quy ho ch ph i xác đ nh qu đ t xây d ng nhà xã h i, b o đ m đ qu đ t đáp ng nhu c u đ u tư xây d ng qu nhà xã h i; - Các d án phát tri n nhà thương m i và khu đô th m i trên đ a bàn có quy mô t 20 ha tr lên có trách nhi m dành m t ph n di n tích đ t đã đ u tư xây d ng h t ng k thu t đ chính quy n đ a phương phát tri n nhà xã h i t i đa b ng 20% di n tích đ t c a d án. Kho n chi phí b i thư ng gi i phóng m t b ng và chi phí đ u tư h t ng k thu t c a ph n di n tích này đư c tr vào ti n s d ng đ t ho c ti n thuê đ t mà ch đ u tư ph i n p cho ngân sách Nhà nư c theo quy đ nh, trư ng h p kho n chi phí l n hơn s ti n s d ng đ t mà ch đ u tư ph i n p ngân sách thì kho n chênh l ch đư c hoàn tr t v n ngân sách; - Nhà nư c mi n thu ti n s d ng đ t đ i v i các d án đ u tư xây d ng qu nhà xã h i. 3. Chính sách tài chính: - Thành l p Qu phát tri n nhà c a t nh, ngu n v n xây d ng qu nhà xã h i đư c đ u tư t Qu phát tri n nhà c a t nh; Qu phát tri n nhà đư c hình thành t các ngu n: + Ti n thu đư c t vi c bán, cho thuê, cho thuê mua nhà thu c s h u Nhà nư c; + Trích 30% ti n s d ng đ t c a các d án phát tri n nhà thương m i và các d án khu đô th m i trên đ a bàn; + Ngân sách đ a phương h tr hàng năm theo quy t đ nh c a H i đ ng nhân dân t nh; + Ti n h tr , đóng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; + Ti n huy đ ng t các ngu n v n h p pháp khác theo quy đ nh c a pháp lu t; - Khuy n khích các ch doanh nghi p s d ng lao đ ng có trách nhi m dành m t t l v n tham gia gi i quy t nhà cho ngư i lao đ ng thông qua vi c đóng góp tài chính ho c t b v n xây d ng nhà cho ngư i lao đ ng thuê. 4. V chính sách thu đ i v i nhà xã h i: Ban hành chính sách ưu đãi m c cao nh t v thu phù h p v i quy đ nh c a các lu t thu hi n hành (như cho phép ch đ u tư đư c hoàn thu giá tr gia tăng; đư c mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p và thu s d ng đ t) đ i v i các d án nhà xã h i đư c đ u tư t ngân sách Nhà nư c và các d án nhà do các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t đ u tư xây d ng đ cho các đ i tư ng thu nh p th p thuê ho c thuê mua đáp ng đ y đ các quy đ nh c a Nhà nư c. 5. V qu n lý đ u tư xây d ng qu nhà xã h i: Giao Trung tâm Quy ho ch Ki m đ nh ch t lư ng xây d ng, đơn v ch u trách nhi m tri n khai th c hi n, đi u hành qu n lý và ch u trách nhi m v hi u qu và ch t lư ng các d án nhà xã h i đư c đ u tư b ng ngu n v n ngân sách trên ph m vi toàn t nh. Các d án đ u tư xây d ng nhà xã h i s d ng ngân sách Nhà nư c, c n qu n lý ch t ch toàn b quá trình đ u tư xây d ng t vi c l a ch n đ a đi m; l p, th m đ nh và phê duy t d án; thi t k và t ng d toán; l a ch n đơn v thi công xây d ng; nghi m thu; bàn giao đưa công trình vào khai thác b o đ m ch t lư ng, h n ch th t thoát, lãng phí; nghiên c u áp d ng thi t k m u, thi t k đi n hình trong quá trình phát tri n qu nhà xã h i đ góp ph n ti t ki m chi phí đ u tư, gi m giá cho thuê, cho thuê mua nhà . 6. M t s gi i pháp đ ng b khác: 6.1. Quá trình th c hi n đ u tư xây d ng qu nhà xã h i, t khâu xác đ nh ch trương đ u tư, l p d án, quy t đ nh đ u tư, l p thi t k , t ng d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng đ n khi nghi m thu, bàn giao và đưa công trình vào khai thác, s d ng đư c th c hi n theo các quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình, Ngh đ nh s 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 16/2005/NĐ-CP. T p trung ch đ o đ y nhanh ti n đ l p, th m đ nh và phê duy t các d án đ u tư xây d ng nhà xã h i t i đ a phương; t ch c l a ch n nhà th u tư v n và nhà th u thi công xây d ng nhà xã h i theo quy đ nh c a pháp lu t đ đ m b o các yêu c u v ti n đ , ch t lư ng xây d ng và giá thành h p lý; 6.2. Tri n khai th c hi n r ng rãi vi c đ i m i quy trình công ngh xây d ng, ng d ng v t li u xây d ng m i trong vi c xây d ng nhà cho các đ i tư ng thu nh p th p t i khu v c đô th và công nhân lao đ ng t i các khu công nghi p t p trung đ đ y nhanh ti n đ thi công nhà , h giá thành xây d ng nhà , góp ph n t o đi u ki n c i thi n v ch cho các đ i tư ng thu nh p th p. Nghiên c u áp d ng bi n pháp l p ghép c u ki n đúc s n, v t li u nh ; ng d ng công ngh thi công tiên ti n đ rút ng n th i gian xây d ng nhà dành cho ngư i thu nh p th p và công nhân lao đ ng t i các khu công nghi p t p trung;
 15. 6.3. Ban hành chính sách ưu đãi, khuy n khích đ u tư phát tri n h t ng các khu đô th m i đ t các d án này t o ra ngu n l c xây d ng Qu phát tri n nhà c a t nh. II. CÁC GI I PHÁP QU N LÝ QU NHÀ XÃ H I 1. y ban nhân dân t nh ban hành tiêu chu n, quy trình xét ch n đ i tư ng đư c thuê, thuê mua; đi u ki n đư c thuê, thuê mua; m u h p đ ng thuê, thuê mua; giá thuê, thuê mua nhà xã h i. 2. Giao Trung tâm Quy ho ch Ki m đ nh ch t lư ng xây d ng là đơn v tr c thu c S Xây d ng, th c hi n ch c năng phát tri n, ti p nh n và qu n lý qu nhà xã h i. Đơn v này s th c hi n nhi m v qu n lý các d án nhà xã h i cho thuê, cho thuê mua đ u tư t ngu n v n ngân sách (trong giai đo n đ u tư xây d ng), v a là đơn v qu n lý v n hành qu nhà xã h i (giai đo n sau đ u tư). Đ i v i ho t đ ng qu n lý v n hành đơn v qu n lý đư c hư ng các ch đ đ i v i đơn v s nghi p và ưu đãi trong ho t đ ng d ch v . Trung tâm Quy ho ch Ki m đ nh ch t lư ng xây d ng có trách nhi m tri n khai th c hi n các d án phát tri n qu nhà xã h i, đ ng th i th c hi n qu n lý qu nhà đư c giao; th c hi n vi c cho thuê, cho thuê mua đ thu h i v n đ u tư; b o trì qu nhà này theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c; 3. Ki m soát, công khai r ng rãi quy trình đăng ký, xét duy t đ i tư ng ngư i có thu nh p th p đ tăng cư ng công tác giám sát công đ ng đ i v i công tác này. Căn c theo các tiêu chí quy đ nh, S Xây d ng - cơ quan thư ng tr c Ban Ch đ o, ch trì ph i h p các ngành liên quan xem xét th m đ nh đ i tư ng đư c thuê, thuê mua nhà xã h i, trư c khi trình Ban Ch đ o quy t đ nh. Công b r ng rãi các tiêu chí và k t qu xét đ nhân dân th c hi n ch c năng giám sát th c hi n. Các cơ quan ch c năng có trách nhi m giám sát, ki m tra vi c l a ch n đ i tư ng đư c thuê, thuê mua nhà xã h i; 4. Giá cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i đư c xác đ nh theo nguyên t c ưu đãi cao nh t (không tính ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t; đư c mi n gi m, kh u tr các lo i thu theo quy đ nh, lãi su t v n đ u tư tính theo m c ưu đãi); giá cho thuê, cho thuê mua nhà xã h i đư c mi n gi m ti n s d ng đ t; đư c gi m các lo i thu có liên quan. Đ i v i m t s đ i tư ng chính sách xã h i đ c bi t khó khăn s đư c h tr tr c ti p giá thuê, thuê mua nhà ; giám sát ch t vi c xác đ nh đ i tư ng và giá cho thuê, cho thuê mua c a các d án đ u tư xây d ng nhà xã h i t các ngu n v n ngoài ngân sách. 5. H p đ ng thuê, thuê mua nhà xã h i th c hi n theo m u quy đ nh do S Xây d ng tham mưu y ban nhân dân t nh ban hành trên cơ s quy đ nh c th quy n l i và nghĩa v c a các bên có liên quan. Vi c thuê, thuê mua nhà xã h i ph i đúng đ i tư ng, không đư c chuy n như ng nhà dư i b t c hình th c nào trong th i h n thuê, thuê mua. Trư ng h p không còn có nhu c u thuê mua thì ph i giao l i nhà đó cho đơn v qu n lý nhà xã h i, đơn v qu n lý nhà xã h i ph i hoàn l i s ti n 20% giá tr h p đ ng nhà ngư i thuê mua nhà xã h i đã tr l n đ u, n u vi ph m thì đơn v qu n lý nhà xã h i đư c quy n thu h i nhà đó. Đ i tư ng thuê mua nhà xã h i sau khi đư c c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà n u bán nhà đó thì đơn v qu n lý nhà xã h i đư c quy n ưu tiên mua; trong trư ng h p đơn v qu n lý nhà xã h i không mua thì ch s h u nhà đư c quy n bán nhà đó cho ngư i khác. III. T CH C TH C HI N. 1. Trách nhi m c a các S , ngành. 1.1 S Xây d ng: - Là cơ quan Thư ng tr c giúp H i đ ng nhân dân t nh, y ban nhân dân t nh theo dõi, t ng h p tình hình và đ xu t gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n Đ án này. Ch trì cùng các S , ngành liên quan xây d ng k ho ch tri n khai thí đi m m t s d án đ u tư xây d ng nhà xã h i t i thành ph Phan Rang - Tháp Chàm - đô th có nhu c u c p thi t v nhà thu nh p th p, qua đó ti n hành công tác t ng k t, đánh giá rút kinh nghi m, xây d ng hoàn ch nh các cơ ch , chính sách c th v mô hình phát tri n và qu n lý qu nhà xã h i qua đó nhân r ng th c hi n trên toàn t nh; - Hư ng d n các đ a phương, đơn v trong công tác l p, xét duy t quy ho ch xây d ng theo tinh th n phát tri n nhà c a Đ án; - Ch trì ph i h p các S Tài chính, S K ho ch và Đ u tư hư ng d n các đ a phương xây d ng chương trình phát tri n qu nhà xã h i hàng năm và năm năm, t ng h p k ho ch phát tri n trình y ban nhân dân t nh phê duy t; - Tham mưu ban hành tiêu chu n, quy trình xét ch n đ i tư ng đư c thuê, thuê mua; đi u ki n đư c thuê, thuê mua; m u h p đ ng thuê, thuê mua nhà xã h i; - Tham mưu y ban nhân dân t nh ban hành thi t k đi n hình nhà xã h i trên đ a bàn t nh Ninh Thu n, thông qua t ch c thi tuy n phương án thi t k . 1.2 S K ho ch và Đ u tư:
 16. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Xây d ng và các đ a phương có liên quan l p k ho ch v n t ngu n ngân sách Nhà nư c cho phát tri n qu nhà xã h i h ng năm và t ng th i kỳ trình y ban nhân dân t nh xem xét đ trình H i đ ng nhân dân t nh phê duy t trong d toán ngân sách hàng năm; - Ch trì ph i h p S Xây d ng xây tham mưu ban hành chính sách ưu đãi đ i v i các d án đ u tư phát tri n các khu chung cư cho ngư i có thu nh p th p t i đô th , các c m công nghi p, khu công nghi p t p trung trên đ a bàn t nh; - Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng và các cơ quan liên quan nghiên c u chính sách khuy n khích các nhà đ u tư trong và nư c ngoài tham gia đ u tư các d án nhà thương m i, khu đô th m i nh m t o ngu n l c th c hi n các d án nhà xã h i đ ng th i đ m b o s phát tri n đ ng b c a các d án. 1.3 S Tài chính: Ch trì, ph i h p S Xây d ng tham mưu Đ án thành l p Qu phát tri n nhà c a t nh trong năm 2006 - 2007; hư ng d n vi c qu n lý và s d ng Qu phát tri n nhà c a t nh đ t o ngu n v n đ u tư phát tri n nhà nh t là nhà xã h i theo tinh th n Quy t đ nh s 76/2004/QĐ-TTg và Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP; - T ng h p nhu c u v n đ phát tri n nhà hàng năm và t ng th i kỳ báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét, quy t đ nh; - Xây d ng khung giá nhà cho thuê, thuê mua trên đ a bàn t nh Ninh Thu n; - B trí ngu n v n th c hi n công tác đi u tra, th ng kê và xây d ng cơ s d li u v nhà trên đ a bàn. 1.4 S Tài nguyên và Môi trư ng: - Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng l p k ho ch s d ng đ t ph c v yêu c u phát tri n nhà , phát tri n các khu đô th m i. - C i ti n các th t c v giao đ t xây d ng nhà t o đi u ki n thu n l i nh t cho các ch đ u tư khi tham gia xây d ng nhà t i đ a phương; 1.5 Các cơ quan có ch c năng ph bi n tuyên truy n: S Văn hoá - Thông tin, Đài Truy n hình và Ninh Thu n, Báo Ninh Thu n có trách nhi m ph bi n tuyên truy n r ng rãi chính sách phát tri n nhà cho các đ i tư ng có thu nh p th p đ nhân dân ti p c n đ ng th i tăng cư ng ki m tra, giám sát c ng đ ng trong vi c t ch c th c hi n. 2. Trách nhi m c a y ban nhân dân c p huy n: 2.1 Trong năm 2006 tri n khai th c hi n vi c đi u tra, t ng h p nhu c u v nhà xã h i trên đ a bàn; ch đ o xây d ng chương trình phát tri n nhà xã h i c a đ a phương và công tác l p, phê duy t quy ho ch xây d ng nhà xã h i; b trí đ qu đ t xây d ng nhà xã h i; l a ch n, xác đ nh đ a đi m xây d ng nhà xã h i trên ph m vi đ a bàn; 2.2 y ban nhân dân thành ph Phan Rang - Tháp Chàm có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng và các S , ngành có liên quan t ch c tri n khai xây d ng thí đi m m t s d án nhà xã h i trên đ a bàn theo nguyên t c và cơ ch đã đư c đ c p trong Đ án này. 3. M t s ki n ngh : 3.1 Trong giai đo n hi n nay và nh ng năm s p t i, do nhu c u v nhà cho ngư i thu nh p th p t i khu v c đô th và công nhân lao đ ng t i các khu công nghi p t p trung là r t l n, trong khi đó ngu n cung c p nhà t i đô th , nh t là nhà cho thuê giá th p còn r t h n ch . Do đó, vi c th c hi n ch trương phát tri n nhà đ gi i quy t nhu c u b c xúc v ch cho các đ i tư ng nêu trên cũng như vi c tri n khai đ u tư xây d ng qu nhà xã h i b ng ngu n ngân sách Nhà nư c, trư c h t th c hi n thí đi m t i thành ph Phan Rang - Tháp Chàm như đã nêu trên là r t c n thi t; 3.2 Vi c tri n khai Đ án phát tri n nhà cho các ngư i có thu nh p th p đòi h i các ngành trong t nh theo trách nhi m đư c giao, t p trung tham mưu ban hành các s văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan đ n phát tri n nhà xã h i. 3.3 H i đ ng nhân dân t nh, trong giai đo n 2006 - 2010, h ng năm dành m t kho n kinh phí tho đáng đ đ u tư xây d ng qu nhà xã h i theo k ho ch phát tri n nhà . Trư c m t t p trung đ u tư qu nhà xã h i cho đô th có nhu c u b c xúc v nhà như thành ph Phan Rang - Tháp Chàm, chu n b đ y đ nhu c u đ t đai và ngu n l c cho đ u tư nhà xã h i t i các Khu công nghi p Du Long, huy n Thu n B c, Khu công nghi p Phư c Nam, huy n Ninh Phư c. PH L C 1 NHU C U NHÀ XÃ H I TRÊN Đ A BÀN T NH (theo s li u th ng kê c a Liên doàn Lao đ ng t nh, báo cáo c a các đơn v l c lư ng vũ trang tính đ n tháng 10/2006 và d ki n công nhân làm vi c t i các khu công nghi p đ n năm 2010)
 17. S lư ng h gia S lư ng h gia đình l c lư ng vũ Công nhân làm đình CNVC-LĐ trang chưa có vi c t i các khu T ng s chưa có nhà , nhà , đang công nghi p, nhu c u STT Đ A BÀN đang thuê, thuê, t m c m công nhà t m chung b m , chung b m , nhà nghi p, … nhà d t nát (căn h ) d t nát (căn h ) (căn h ) (căn h ) T ng c ng 1.664 Thành ph 1 891 Phan Rang - Tháp Chàm 2 Huy n Ninh Phư c 79 3 Huy n Ninh H i 204 979 3.200 5.843 4 Huy n Ninh Sơn 117 5 Huy n Bác Ái 245 6 Huy n Thu n B c 128 PH L C 2 KH NĂNG THU NH P VÀ CHI TR C A CÁC H THU NH P TH P K t qu đi u tra kh o sát v tình hình thu nh p c a cán b , công nhân, viên ch c t i các cơ quan Trung ương cho th y h u h t cán b , công ch c, viên ch c đ u có ngu n thu nh p t lương là ch y u. Kh năng tích lũy c a các h gia đình cán b , công ch c là r t th p. M c thu nh p bình quân đ u ngư i c a cán b , công ch c kho ng 1.074.000 đ ng/tháng (t i th i đi m năm 2005), trong khi đó ph i chi nhi u kho n khác nhau: - Ăn u ng: 25,2%; - Mua s m đ dùng gia đình: 18,6%; - H c t p c a b n thân và con cái: 11,5%; - Giao ti p xã h i: 11,2%; - Ti n đi n nư c sinh ho t: 8,9%; - May m c: 6,1%; - Khám ch a b nh: 3,8%; - Chi khác: 3,2%. Kh năng tích lũy đ chi tr cho nhà t i đa ch đ t kho ng trên 11% t ng thu nh p (n u 1 h gia đình g m 2 ngư i có thu nh p thì kh năng thanh toán ti n nhà là 236.000 đ ng/h /tháng), m t t l r t th p so v i chi phí ti n nhà th c t hi n nay. Đ i v i công nhân lao đ ng làm vi c t i các khu công nghi p, m c thu nh p bình quân hàng tháng t 800.000 - 1.000.000 đ ng/ngư i/tháng. Riêng kho n chi tiêu dành cho nhà t i đa t 100.000 - 150.000 đ ng/ngư i/tháng. V i m c thu nh p bình quân và kh năng tích lũy nêu trên, đ i b ph n nh ng ngư i lao đ ng, bao g m c nh ng đ i tư ng hư ng lương t ngân sách và nh ng đ i tư ng làm vi c trong các thành ph n kinh t khác r t khó có đi u ki n t o l p ch cho mình n u không có s h tr c a Nhà nư c ho c c a c ng đ ng. Gi s hai v ch ng đ u là công ch c Nhà nư c có 1 con và đ u có m c lương công ch c lo i A1 (theo b ng lương quy đ nh ban hành kèm theo Ngh đ nh s 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004) v i h s là 2,34. Lương cơ b n c a m t ngư i: 2,34 x 450.000 = 1.053.000 đ ng/tháng, chưa tính các kho n b o hi m xã h i.
 18. Thu nh p m t tháng c a hai ngư i là 1.053.000 đ ng x 2 = 2.106.000 đ ng/tháng. Theo t l m c tiêu dùng trên thì chi phí dành cho nhà là 11% tương đương kho ng 232.000 đ ng/tháng. Nhưng v i 2 2 m c giá thuê nhà trên th trư ng hi n nay t 27 - 30.000 đ ng/m /tháng thì chi phí thuê căn h 36m 2 sàn (27m s d ng) kho ng 800.000 đ ng/tháng (chi m kho ng 38% t ng thu nh p c h gia đình). V i m c thuê nêu trên, h gia đình thu nh p th p không th chi tr ti n thuê theo giá th trư ng. 2 Cũng v i căn h 36m , n u tính giá thuê có s h tr c a Nhà nư c (nhà chung cư có tiêu chu n trung bình, đư c mi n ti n s d ng đ t, lãi su t v n đ u tư ưu đãi 3%/năm, các lo i thu đư c hư ng 2 2 2 ưu đãi nh t theo quy đ nh hi n hành) thì giá thuê m i m kho ng 9.000 đ ng/m /tháng (căn h 27m có giá thuê kho ng 243.000 đ ng/tháng) V i phương án này có th ngư i thuê nhà có kh năng chi tr ti n thuê theo m c thu nh p hàng tháng c a h gia đình. PH L C 3 TIÊU CHU N V NHÀ CHO THUÊ HO C CHO THUÊ MUA V I CÁC Đ I TƯ NG THU NH P TH P 1. T i thi u hoá ch tiêu v ti n nghi c a các căn h . 2. T i ưu hoá v ch tiêu t l di n tích s d ng căn h so v i di n tích sàn xây d ng nhà. 3. T i thi u hoá ch tiêu v kh i tích (chi u cao t i thi u). 4. T i thi u hoá ch tiêu v chi u sáng chung trong nhà. 5. T i thi u hoá ch tiêu v thông thoáng. 6. T i thi u hoá ch tiêu v h th ng k thu t (đi n, c p nư c, thoát nư c th i, phòng ho ). 7. T i ưu hoá ch tiêu v k t c u. 8. T i ưu hoá ch tiêu v v sinh môi trư ng. 9. T i thi u hoá ch tiêu v hoàn thi n. PH L C 4 L A CH N LO I NHÀ H P LÝ Đ Đ U TƯ XÂY D NG CHO THUÊ, CHO THUÊ MUA 1. Lo i nhà chung cư 1 - 3 t ng: - Giá thành xây d ng: 1.650.000 đ ng; - L p và phê duy t d án đ u tư: 82.500 đ ng; - Các chi phí: thi t k , th m đ nh, giám sát, m i th u, Ban Qu n lý d án, th m đ nh thi t k : 345.000 đ ng; - Chi phí gi i phóng m t b ng: 330.000 đ ng; - Ti n s d ng đ t: 1.666.000 đ ng; - Chi phí xây d ng h t ng k thu t: 166.000 đ ng; 2 * Su t v n đ u tư cho 1m sàn xây d ng là: 4.245.000 đ ng. 2. Lo i nhà chung cư 4 - 6 t ng: - Giá thành xây d ng: 2.000.000 đ ng; - L p và phê duy t d án đ u tư: 100.000 đ ng; - Các chi phí: thi t k , th m đ nh, giám sát, m i th u, Ban Qu n lý d án, th m đ nh thi t k : 420.000 đ ng; - Chi phí gi i phóng m t b ng: 200.000 đ ng; - Ti n s d ng đ t: 1.000.000 đ ng; - Chi phí xây d ng h t ng k thu t: 100.000 đ ng; 2 * Su t v n đ u tư cho 1m sàn xây d ng là: 3.820.000 đ ng. 3. Lo i nhà chung cư 7 - 9 t ng: - Giá thành xây d ng: 2.800.000 đ ng;
 19. - L p và phê duy t d án đ u tư: 140.000 đ ng; - Các chi phí: thi t k , th m đ nh, giám sát, m i th u, Ban Qu n lý d án, th m đ nh thi t k : 588.000 đ ng; - Chi phí gi i phóng m t b ng: 110.000 đ ng; - Ti n s d ng đ t: 555.500 đ ng; - Chi phí xây d ng h t ng k thu t: 55.500 đ ng; 2 * Su t v n đ u tư cho 1m sàn xây d ng là: 4.250.000 đ ng. 4. L a ch n lo i nhà chung cư: t k t qu tính toán nêu trên cho th y lo i nhà chung cư 5 - 6 t ng có su t v n đ u tư th p nh t. PH L C 5 QUY MÔ CĂN H CHO THUÊ VÀ CHO THUÊ MUA V i nguyên t c nhà bình quân cho thuê ho c cho thuê mua ph i nh hơn di n tích bình quân c a xã h i theo đ nh hư ng phát tri n nhà đ n năm 2020. - T i Quy t đ nh s 76/2004/QĐ-TTg ngày 06/5/2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t đ nh hư ng phát tri n nhà đ n năm 2020 đã xác đ nh các ch tiêu c th : 2 2 + Đ n năm 2010: t i đô th bình quân 15m sàn/ngư i tương đương v i 12m s d ng/ngư i; 2 2 + Đ n năm 2020: t i đô th bình quân 20 m sàn/ngư i tương đương v i 15 - 16 m s d ng/ngư i; - T cơ s nêu trên, di n tích bình quân cho các đ i tư ng thu nh p th p đ t m c bình quân b ng 70 - 80 % m c bình quân chung, c th là: 2 2 + Đ n năm 2010: đ t 12 m sàn/ngư i (8 - 9 m s d ng/ngư i); 2 2 + Đ n năm 2020: đ t 16 m sàn/ngư i (12 m s d ng ngư i); - Di n tích sàn căn h cho các đ i tư ng thu nh p th p như sau. * Đ n năm 2010: 2 2 - Đ i v i căn h 2 ngư i kho ng 24 m sàn (16 - 18 m s d ng); 2 2 - Đ i v i căn h 3 ngư i kho ng 36 m sàn (24 - 27 m s d ng); 2 2 - Đ i v i căn h 4 ngư i kho ng 48 m sàn (32 - 36 m s d ng); 2 2 - Đ i v i căn h 5 ngư i kho ng 60 m sàn (40 - 45 m s d ng). * Đ n năm 2020: 2 - Đ i v i căn h 2 ngư i kho ng 28 - 32 m s d ng; 2 - Đ i v i căn h 3 ngư i kho ng 42 - 48 m s d ng; 2 - Đ i v i căn h 4 ngư i kho ng 56 - 64 m s d ng; 2 - Đ i v i căn h 5 ngư i kho ng 70 - 80 m s d ng; - Các kho n chi phí qu n lý qu nhà cho thuê: chi phí qu n lý bình quân kho ng: 32.000 đ ng h /tháng. PH L C 6 B NG KHUNG GIÁ THUÊ, THUÊ MUA NHÀ XÃ H I (theo Ngh đ nh 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 quy đ nh chi ti t v hư ng d n thi hành Lu t Nhà ) B NG 1 Khung giá thuê nhà xã h i đ i v i nhà th p t ng t i khu v c nông thôn. 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Vùng Đ ng b ng Trung du Mi n núi Giá thuê t i Giá thuê t i Giá thuê Giá thuê t i Giá thuê t i Giá thuê Giá thi u đa t i thi u đa thi u t i đa Khung giá 13 20 10 18 9 16
 20. B NG 2 Khung giá thuê nhà xã h i đ i v i nhà chung cư. 2 Đơn v tính: 1.000đ ng/m Lo i Đô th đ c bi t và lo i I Đô th lo i II, lo i III Đô th lo i IV, lo i V đô th Giá thuê t i Giá thuê t i Giá thuê Giá thuê t i Giá thuê t i Giá thuê t i Giá thi u đa t i thi u đa thi u đa Khung giá 15 28 13 25 12 22 B NG 3 Khung giá cho thuê nhà xã h i t i các khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao 2 Đơn v tính: 1.000đ ng/m Các khu công nghi p t p trung Giá thuê t i thi u Giá thuê t i đa M c giá 9 25 B NG 4 Khung giá cho thuê mua nhà xã h i 2 Đơn v tính: 1.000 đ ng/m Tr hàng tháng Đô th đ c bi t và lo i I Đô th lo i II, lo i III Đô th lo i IV, lo i V Tr l n đ u Giá thuê Giá thuê Giá thuê Giá thuê Giá thuê Giá thuê t i M c t i thi u t i đa t i thi u t i đa t i thi u đa giá 20% giá đ u tư cho 2 1m sàn s d ng căn h x 18 30 16 27 14 24 di n tích s d ng căn h PH L C 8 DANH M C D TRÙ QU Đ T PHÁT TRI N NHÀ XÃ H I Quy mô Di n tích xây STT Đ a đi m đ t d ng (50% Giai đo n Hi n tr ng khu đ t (ha) di n tích đ t) I Th xã Phan Rang - Tháp Chàm 2 đ t đã có h t ng 1 Khu chung cư Mương Cát 0,19 1.900 m 2006 - 2010 k thu t Khu chung cư 2 đ t đã có h t ng 2 0,156 1.560 m 2006 - 2010 phư ng Thanh Sơn k thu t Khu chung cư C1 2 đ t đã có h t ng 3 0,067 670 m 2006 - 2010 đư ng Tr n Quang Di u k thu t Khu tái đ nh cư c m công 2 đ t đã có h t ng 4 1,1174 5.587 m 2006 - 2010 nghi p Thành H i k thu t Khu tái đ nh cư 2 đã có Quy t đ nh 5 1,700 8.500 m 2006 - 2010 Tháp Chàm thu h i đ t 2 6 Khu dân cư Phư c M 1 1,050 5.250 m 2006 - 2010 đã thu h i đ t Khu dân cư tr c D7-D10 2 đã có d án 7 0,720 3.600 m 2006 - 2010 (chung cư Hư ng dương) đư c duy t
Đồng bộ tài khoản