Quyết định số 223/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
79
lượt xem
3
download

Quyết định số 223/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 223/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 223/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 223/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2005 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước và Tồng công ty nhà nước; Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam; ý kiến các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam đến năm 2005 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp điều chỉnh, bổ sung phải được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3. Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng Công ty Thép Việt Nam trong thực hiện Đề án này. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiệnĐề án này, đồng thời kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Thép Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 (Ban hành kèm theo Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 25/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ) I. Những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và giữ nguyên pháp nhân đến năm 2005: 1. Công ty Gang thép Thái Nguyên 2. Công ty Thép Miền Nam 3. Công ty Thép Đà Nẵng 4. Công ty Vật liệu chịu lửa và khai thác đất sét Trúc Thôn 5. Công ty Cơ điện luyện kim 6. Công ty Kim khí và vật tư tổng hợp miền Trung 7. Công ty Kim khí Hà Nội 8. Công ty Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh. II. Lộ trình sắp xếp doanh nghiệp nhà nước: A. Năm 2003: 1. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu (1 doanh nghiệp): Công ty Kim khí Hải Phòng. 2. Doanh nghiệp thực hiện sáp nhập (2 doanh nghiệp): - Công ty ty kinh doanh thép và vật tư tổng hợp sáp nhập vào Công ty Kim khí Hà Nội. - Công ty Kinh doanh thép và thiết bị công nghiệp sáp nhập vào Công ty Kim khí thành phố Hồ Chí Minh. B. Năm 2004:
  3. Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, trong đó Nhà nước giữ cổ phần thấp nhất là 51% khi bán cổ phần lần đầu (1 doanh nghiệp): Công ty Kim khí Bắc Thái./.
Đồng bộ tài khoản