Quyết định số 2233/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 2233/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2233/QĐ-BTC về việc đính chính Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2233/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2233/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2008/QĐ-BTC NGÀY 03/10/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 06 tháng 12 năm 2002. Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Đính chính sai sót tại Danh mục sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BTC ngày 03/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: Thuế suất % Mã số Đã in Sửa lại 0206.80.00.00 13 10 0206.90.00.00 13 10 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2008./. TUQ. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Đức Chi
Đồng bộ tài khoản