Quyết định số 2238/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 2238/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2238/2005/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2238/2005/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2238/2005/QĐ-UBND Vinh, ngày 12 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH “VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CNTT TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2006 – 2010” UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ chỉ thị 06/2001/CT.UB “ Về phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An “ của UBND tỉnh Nghệ An; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính- Viễn thông , QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo Công gnhệ thông tin Nghệ An giai đoạn 2006 – 2010, gồm các thành viên sau đây: Chức danh Họ và tên ban chỉ đạo 1. Ông Nguyễn Hồng Trường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng BCĐ 2. Ông Hồ Quang Thành - Giám đốc Sở Bưu chính Viễn Thông Phó ban thường trực 3. Ông Nguyễn Quang Trạch - Chánh văn phòng UBND Tỉnh Phó ban 4. Ông Nguyễn Xuân Thảo - Phó văn phòng Tỉnh uỷ Uỷ viên 5. Ông Trần Danh Phiêng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Uỷ viên 6. Ông Đỗ Duy Dũng - Giám đốc Bưu điện tỉnh Uỷ viên 7. Ông Lê Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở Tài chính Uỷ viên 8. Ông Lê Văn Ngọ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Uỷ viên 9. Ông Hoàng Hiếu - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Uỷ viên 10. Ông Trần Trúc Lâm - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ Uỷ viên
  2. 11. Ông Hoàng Văn Tám - Phó Giám đốc Sở KH&CN Uỷ viên 12. Ông Lê Xuân Đại - Phó Giám đốc Sở Tài chính Uỷ viên 13. Ông Hồ Minh Thắng - Phó Bí Thư Tỉnh đoàn Nghệ An Uỷ viên 14. Ông Nguyễn Trung Hoà - Chủ nhiệm khoa CNTT - Đại học Uỷ viên Vinh 15. Ông Phan Nguyên Hào - Giám đốc Trung tâm CNTT Nghệ An Thư ký BCĐ Điều 2. - Sở Bưu chính - Viễn thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo - Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng CNTT tỉnh giai đoạn 2005 – 2010; Theo dõi các dự án trong kế hoạch tổng thể đã được xây dựng trên cơ sở hướng dẫncủa Ban chỉ đạo Chương trình CNTT Quốc gia. - Kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí trong kinh phí sự nghiệp Bưu chính - Viễn thông hàng năm, thuộc ngân sách Tỉnh. - Ban chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc thảo luận tập thể, Trưởng ban quyết định. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có phụ cấp. Trong quá trình thực hiện Ban chỉ đạo có thể mờI các nhà khoa học hoặc các nhà chuyên môn kỹ thuật làm tư vấn. - Ban chỉ đạo xây dựng quy chế hoạt động và có Tổ thư ký giúp việc. Điều 3. - Quyết định này thay thế quyết định số 1860/QĐ/UB.TH ngày 10 tháng 6 năm 2005 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký - Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Bưu chính - Viễn thông, Sở Khoa học và Công nghệ, thủ trưởng các Ban, Ngành liên quan và các ông, bà có tên trong danh dách nói ở điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này TM. UBND TỈNH NGHỆ AN CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Trung
Đồng bộ tài khoản