Quyết định số 2238/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 2238/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2238/QĐ-UBND về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2238/QĐ-UBND

  1. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 2238/QĐ-UBND Quận 8, ngày 02 tháng 05 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Căn cứ Quyết định số 137/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2008; Căn cứ Quyết định số 8/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các phường - xã, thị trấn; Căn cứ Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao định mức kinh phí thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính đối với các quận- huyện; Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 8 khóa IX, kỳ họp lần thứ 11 về điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2007; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2008; Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2008 của các cơ quan, đơn vị là 10.797.410.000 đồng (Mười tỷ bảy trăm chín mươi bảy triệu bốn trăm mười ngàn đồng) theo phụ lục 01, 02, 03, 04, 05 đính kèm. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực trong năm ngân sách 2008. Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Giám đốc Kho bạc nhà nước quận 8, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như điều 3; - TT: HĐND, UBND Q8; -VP (PVP, Khánh); - Lưu: VT. Nguyễn Thành Chung
Đồng bộ tài khoản