Quyết định số 224/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 224/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 224/2003/QĐ-UB về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 224/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 224/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH, B SUNG K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4323/KH T-TH ngày 06 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung cho 28 d án v i t ng s v n 197,246 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm) ; trong ó : + Công trình kh i công m i (15 d án) : tăng thêm 85,307 t ng; + ChuNn b th c hi n d án (02 d án) : tăng thêm 22,818 t ng; + Công trình chuy n ti p (04 d án) : tăng thêm 22,146 t ng; + Chi tr thi công ng v n (05 d án) : tăng thêm 66,515 t ng; + Bù lãi vay kích c u (02 d án) : tăng thêm 0,460 t ng. i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao.
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các s , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT, VX - Các t , T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản