Quyết định số 224/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
5
download

Quyết định số 224/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 224/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 224/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 224/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 13 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 4244 : 2005 Thiết bị nâng - Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật 2. TCVN 7565 : 2005 Quy phâm thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa 3. TCVN 6171 : 2005 Công trình biển cố định - Giám sát kỹ thuật và phân cấp 4. TCVN 7539 : 2005 Thông tin và dữ liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục 5. TCVN 6259 : 2003 Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép sửa đổi 2 : 2005 6. TCVN 6272 : 2003 Quy phạm thiết bị nâng hàng sửa đổi 2 : 2005 7. TCVN 6276 : 2003 Quy phạm các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu sửa đổi 2 : 2005 8. TCVN 6277 : 2003 Quy phạm hệ thống điều khiển tự động và từ xa sửa đổi 2 : 2005
  2. 9. TCVN 6278 : 2003 Quy phạm trang bị an toàn tàu biển sửa đổi 2 : 2005 10. TCVN 7391-2 : 2005 Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế ISO 10993-2 : 1992 Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật 11. TCVN 7391-3 : 2005 Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế ISO 10993-3 : 2003 Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản 12. TCVN 7391-4 : 2005 Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế ISO 10993-4 : 2002 Phần 4: Chọn phép thử tương tác với máu 13. TCVN 7391-5 : 2005 Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế ISO 10993-5 : 1999 Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in vitro Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản