Quyết định số 224-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 224-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 224-CP về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 224-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 224-CP Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1980 QUY T NNH C AH I NG CHÍNH PH S 224 - CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1980 V VI C S A I T CH C B MÁY C A U BAN K HO CH NHÀ NƯ C H I NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c H i ng Chính ph ban hành ngày 14 tháng 7 năm 1960; Căn c vào b n i u l v t ch c và ho t ng c a U ban K ho ch Nhà nư c ban hành kèm theo Ngh nh c a H i ng Chính ph s 49 - CP ngày 25 tháng 3 năm 1974; Xét yêu c u c n thi t và theo ngh c a ng chí ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c. QUY T NNH i u 1 - Nay h p nh t V t ng h p k ho ch kinh t a phương và k ho ch kinh t lãnh th (A) v i V t ng h p k ho ch kinh t a phương và k ho ch kinh t lãnh th (B) g i là V t ng h p k ho ch a phương và cân i lãnh th . i u 2 - V t ng h p k ho ch a phương và cân i lãnh th có nhi m v giúp U ban K ho ch Nhà nư c: a. Nghiên c u phương hư ng phát tri n kinh t , văn hoá toàn di n c a các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương; nghiên c u cơ c u kinh t a phương, t ng h p cân i k ho ch a phương và cân i lãnh th . b. Giúp U ban ch o, hư ng d n các t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch toàn di n c a a phương; ph i h p v i các v là trung tâm t ng h p xây d ng k ho ch toàn di n c a a phương. c. Theo dõi ki m tra, phân tích và ánh giá tình hình th c hi n k ho ch c a các a phương. i u 3 - V t ng h p k ho ch a phương và cân i lãnh th do m t V trư ng ph trách và m t s Phó v trư ng giúp vi c. Nhi m v c th và cơ c u t ch c c a V do ng chí Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c quy t nh.
  2. i u 4 - ng chí Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản