Quyết định số 225/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
4
download

Quyết định số 225/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2003/QĐ-BGTVT về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Quảng Ngãi do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2003/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 225/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH V VÙNG NƯ C CÁC C NG BI N THU C NA PH N T NH QU NG NGÃI VÀ KHU V C TRÁCH NHI M C A C NG V QU NG NGÃI B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c i u 58 B Lu t Hàng H i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính Ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c ý ki n c a y ban nhân dân t nh Qu ng Ngãi t i Công văn s 785/UB ngày 04 tháng 6 năm 2002; Xét ngh c a V trư ng V Pháp ch - V n t i và C c trư ng C c Hàng H i Vi t Nam; QUY T NNH: i u 1: Nay công b vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ngãi bao g m: 1. Vùng nư c trư c c u c ng Dung Qu t, Sa Kỳ. 2. Vùng nư c các tuy n lu ng hàng h i, vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão thu c khu v c c ng bi n Dung Qu t, Sa Kỳ. 3. Vùng nư c trư c c u c ng và khu v c neo u, chuy n t i, tránh bão s ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2: Ph m vi vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ngãi tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Khu v c c ng Dung Qu t; a) Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, có t a sau ây: - DQ1. 15023’42” N; 108044’24” E - DQ2. 15027’30” N; 108044’24” E - DQ3. 15027’30” N ; 108047’42” E - DQ4. 15025’30” N ; 108047’42” E (phía ông mũi Van Ca). b) Ranh gi i v phía t li n: t i m DQ4 (mũi V n Ca) ch y d c theo b bi n v phía Tây, r i xu ng phía Nam, qua c a sông Trà B ng t i i m DQ1 2. Khu v c c ng Sa Kỳ: a) Ranh gi i v phía bi n: Là vùng nư c ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m SK1, SK2, SK3, SK4 có t a sau ây: - SK1. 15012’36” N; 108055’28” E - SK2. 15012’36” N; 108056’06” E - SK3. 15011’36” N; 108056’06” E - SK4. 15012’00” N; 108054’48” E b) Ranh gi i v phía t li n: t hai i m SK1, SK4 ch y v c a sông Sa Kỳ, sau ó ch y theo hai b sông Sa Kỳ, n i ti p t i hai b sông Châu Me và sông Bài Ca: - T hai b sông Châu Me ch y d c n ư ng th ng c t ngang sông, song song và cách c ng Tân c 100 mét v phía h lưu.
  2. - T hai b sông Bài Ca ch y d c t i ư ng th ng c t ngang sông t i hai i m BC1, BC2 có t a sau ây: + BC1. 15012’42” N; 108054’00” E + BC2. 15013’06” N; 108054’00” E i u 3: Vùng ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i và tránh bão cho t u thuy n vào các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ngãi ư c quy nh như sau: 1. Khu v c c ng Dung Qu t: a) Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: Là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 01 h i lý, v i tâm t i t a : 15026’30” N; 108045’30” E b) Khu v c neo u, chuy n t i và tránh bão: Là vùng nư c ư c quy nh t i kho n 1, i u 2 c a Quy t nh này 2. Khu v c c ng Sa kỳ: a) Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch: Là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 0,3 h i lý, v i tâm t i t a : 15012’18” N; 108055’42” E b) Khu v c neo u, chuy n t i và tránh bão: Là vùng nư c ư c quy nh t i kho n 2, i u 2 c a Quy t nh này. i u 4: 1. C ng v Qu ng Ngãi có trách nhi m th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và các văn b n pháp lu t có liên quan i v i m i ho t ng hàng h i t i vùng nư c các c ng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ngãi 2. C ng v Qu ng Ngãi căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a t u thuy n, ch nh v trí c th cho t u thuy n neo u, chuy n t i và tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i n b kho n 1 và i m b kho n 2, i u 3 c a Quy t nh này, m b o an toàn hàng h i và v sinh môi trư ng. i u 5: Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v Qu ng Ngãi còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v tr t t an toàn hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Qu ng Ngãi. i u 6: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 7: Các Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Qu ng Ngãi, Giám c C ng v Qu ng Ngãi, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I TH TRƯ NG Ph m Th Minh
Đồng bộ tài khoản