Quyết định số 225/2006/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số 225/2006/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2006/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 225/2006/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2003/NĐ-CP; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24/12/1999; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành 16 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây: 1. TCVN 7544 : 2005 Giầy, ủng cao su - ủng bằng cao su lưu hóa chống axít, kiềm 2. TCVN 7545 : 2005 Giầy, ủng cao su - ủng bằng cao su lưu hóa chống xăng, dầu, mỡ 3. TCVN 7546 : 2005 Phương tiên bảo vệ cá nhân - Phân loại các yếu tố nguy hiểm và có hại 4. TCVN 7547 : 2005 Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phân loại 5. TCVN 7493 : 2005 Bi tum - Yêu cầu kỹ thuật 6. TCVN 7494 : 2005 Bi tum - Phương pháp lấy mẫu (ASTM D 140 - 01) 7. TCVN 7495 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ kim lún (ASTM D 5 - 97) 8. TCVN 7496 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ kéo dài (ASTM D 113 - 99)
  2. 9. TCVN 7497 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định điểm hóa mềm (dụng cụ (ASTM D 36 - 00) vòng-và-bi) 10. TCVN 7198 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm (ASTM D 92 - 02b) cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland 11. TCVN 7499 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định tổn thất khối lượng sau (ASTM D 6 - 00) gia nhiệt 12. TCVN 7500 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ hòa tan trong (ASTM D 2042 - 01) tricloetylen 13. TCVN 7501 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định khối lượng riêng (ASTM D 70 - 03) (phương pháp Pycnometer) 14. TCVN 7502 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ nhớt động học (ASTM D 2170 - 01a) 15. TCVN 7503 : 2005 Bi tum - Xác định hàm lượng paraphin bằng phương pháp chưng cất 16. TCVN 7504 : 2005 Bi tum - Phương pháp xác định độ bám dính với đá Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Tổng cục TĐC; - Lưu HS, VT. Bùi Mạnh Hải
Đồng bộ tài khoản