Quyết định số 225/2008/QĐ-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 225/2008/QĐ-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 225/2008/QĐ-BQP về việc chuyển Công ty 28 thành Tổng công ty hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 225/2008/QĐ-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 225/2008/Q -BQP Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C CHUY N CÔNG TY 28 THÀNH T NG CÔNG TY 28 HO T NG THEO HÌNH TH C CÔNG TY M - CÔNG TY CON B TRƯ NG B QU C PHÒNG Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996, ã s a i, b sung m t s i u ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 104/2008/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Qu c phòng; Căn c Quy t nh s 339/Q -TTg ngày 31 tháng 3 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t phương án s p x p, i m i doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B Qu c phòng giai o n 2008 – 2010; Căn c vào Quy t nh s 1779/Q -TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph Phê duy t án chuy n Công ty 28 thành T ng công ty 28 ho t ng theo hình th c công ty m - công ty con; Theo ngh c a ng chí T ng Tham mưu trư ng, QUY T NNH: i u 1. Chuy n Công ty 28/T ng c c H u c n thành T ng công ty 28 thu c T ng c c H u c n, ho t ng theo hình th c công ty m - công ty con. 1. Tên g i Công ty m : T ng công ty 28. 2. Tên giao d ch qu c t : 28. CORPORATION. 3. Tên vi t t t: Agtex. Corp. 4. Tr s chính: S 03, ư ng Nguy n Oanh, phư ng 10, qu n Gò V p, thành ph H Chí Minh 5. V n i u l : 514,50 t ng. i u 2. Công ty m - T ng công ty 28 là doanh nghi p qu c phòng, an ninh thu c T ng c c H u c n; ư c hình thành trên cơ s t ch c l i kh i cơ quan Công ty 28 và các ơn v h ch toán ph thu c. Công ty m tr c ti p s n xu t, kinh doanh và u tư v n vào các công ty con, công ty liên k t, công ty liên doanh theo i u l t ch c, ho t ng và quy ch qu n lý tài chính c a T ng công ty do B Qu c phòng phê duy t. i u 3. Ngành ngh s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty 28: 1. S n xu t kinh doanh hàng may m c, s n phNm ngành d t, da giày, g , cơ khí, quân d ng. 2. Kinh doanh v t tư thi t b , ph tùng, nguyên li u, hóa ch t ph c v ngành d t, nhu m, ngành may, da giày, g , cơ khí, quân d ng.
  2. 3. Xu t nh p khNu tr c ti p các s n phNm ngành d t, may, da giày, g , cơ khí, quân d ng, dư c phNm và trang thi t b y t . 4. Xu t nh p khNu, i lý bán buôn, bán l xăng d u. 5. u tư phát tri n các công trình h t ng công nghi p, dân d ng. 6. Kinh doanh nhà, h t ng khu ô th . 7. u tư kinh doanh công trình h t ng khu công nghi p, c m công nghi p, môi gi i b t ng s n. 8. D ch v nhà t. 9. Cho thuê kho xư ng, bãi u xe, văn phòng làm vi c. 10. S n xu t kinh doanh nư c u ng óng chai. i u 4. T ch c qu n lý T ng công ty 28 1. Cơ c u qu n lý c a Công ty m - T ng công ty 28 g m: a) T ng giám c, các phó T ng giám c, các Giám c i u hành, K toán trư ng. b) B máy giúp vi c g m: - Phòng Kinh doanh D t may; - Phòng u tư và Kinh doanh b t ng s n; - Phòng Kinh doanh xăng d u; - Phòng Nghiên c u phát tri n; - Phòng K ho ch t ng h p; - Phòng K thu t; - Phòng Tài chính – K toán; - Phòng Chính tr ; - Văn phòng. 2. Cơ c u t ch c T ng công ty 28. a) Các ơn v h ch toán ph thu c tr c thu c Công ty m g m: - Xí nghi p D t; - Xí nghi p S i; - Xí nghi p Nhu m; - Xí nghi p Cơ i n;
  3. - Xí nghi p Thương m i và d ch v ; - Công ty May 28.6; - Xí nghi p Qu n lý khu công nghi p Agtex Long Bình; - Chi nhánh Hà N i; - Chi nhánh C n Thơ. b) Các công ty con: - Công ty c ph n 28-1; - Công ty c ph n 28 Hưng Phú; - Công ty c ph n 28 Qu ng Ngãi; - Công ty c ph n 28 à N ng. Các công ty con có tư cách pháp nhân, tên g i, tài s n, b máy qu n lý riêng; t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty con và quy nh B Qu c phòng. c) Các công ty liên k t (công ty h p danh) do T ng công ty n m gi dư i 50% v n i u l ư c t ch c và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a công ty, g m: - Công ty c ph n Bình Phú; - Công ty c ph n u tư VINATEX; - Công ty c ph n u tư và phát tri n AGTEX – 3D; - Công ty c ph n ông ô; - Công ty c ph n ào t o d t may Qu c t (IGIC); - Công ty c ph n ào t o ngu n nhân l c mi n Trung; - Ngân hàng Thương m i c ph n Quân i; - Công ty Liên doanh KEPPELLAND AGTEX; i u 5. Giao T ng c c H u c n ch o T ng công ty 28 xây d ng i u l t ch c và ho t ng, quy ch qu n lý tài chính c a T ng công ty theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và Quy t nh s 1779/Q -TTg ngày 09 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph Phê duy t án chuy n Công ty 28 thành T ng công ty 28 ho t ng theo hình th c công ty m - công ty con; Xây d ng cơ c u t ch c, ch c danh b máy giúp vi c c a T ng công ty và các ơn v thành viên, phương án và k ho ch c ph n hóa Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 28-1 thành Công ty c ph n 28-1 báo cáo B phê duy t. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. T ng Tham mưu trư ng, Ch nhi m T ng c c Chính tr , Ch nhi m T ng c c H u c n, T ng giám c T ng công ty 28 và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG I TƯ NG Phùng Quang Thanh
Đồng bộ tài khoản