Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
34
lượt xem
5
download

Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 226/2002/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2002 QUY T Đ NH C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 226/2002/QĐ-NHNN NGÀY 26 THÁNG 3 NĂM 2002 C A TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T Đ NG THANH TOÁN QUA CÁC T CH C CUNG NG D CH V THANH TOÁN TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Lu t các t ch c tín d ng ngày 12-12- 1997. Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 02-3-1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 c a Chính ph v ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán. Theo đ ngh c a V trư ng V chính sách ti n t : QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo quy t đ nh này "quy ch ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th cho Quy t đ nh s 22-QĐ/NH1 ngày 21-2-1994 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c ban hành Th l thanh toán không dùng ti n m t, Quy t đ nh s 144-QĐ-NH1 ngày 30-6-1994 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v đi u ki n th c hi n thanh toán không dùng ti n m t đ i v i các Qu tín d ng nhân dân. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Giám đ c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám đ c (Giám đ c) các t ch c cung ng d ch v thanh toán, các t ch c, cá nhân s d ng d ch v thanh toán ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Dương Thu Hương (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY CH HO T Đ NG THANH TOÁN QUA CÁC T CH C CUNG NG D CH V THANH TOÁN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 226 ngày 26 tháng 3 năm 2002 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Đ i tư ng và ph m vi áp d ng 1- Quy ch này áp d ng cho các đ i tư ng ho t đ ng thanh toán sau: a) T ch c cung ng d ch v thanh toán, bao g m: - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (dư i đây g i t t là Ngân hàng Nhà nư c); - Các Ngân hàng thành l p và ho t đ ng theo Lu t các t ch c tín d ng, bao g m: Ngân hàng thương m i, Ngân hàng phát tri n, Ngân hàng đ u tư, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng h p tác và các lo i hình Ngân hàng khác; - Qu tín d ng nhân dân Trung ương; - Các t ch c tín d ng không ph i là Ngân hàng đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép làm d ch v thanh toán. - Các t ch c khác không ph i là t ch c tín d ng đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép làm d ch v thanh toán. b) Ngư i s d ng d ch v thanh toán là các t ch c, cá nhân. 2- Quy ch này áp d ng cho các ho t đ ng thanh toán trong nư c và qu c t qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n trên lãnh th Vi t Nam, bao g m: a) M tài kho n thanh toán; b) Th c hi n và s d ng d ch v thanh toán; c) T ch c và tham gia các h th ng thanh toán. 3- M i ho t đ ng thanh toán qua các t ch c cung ng d ch v thanh toán ph i tuân th các quy đ nh c a Quy ch này và các văn b n quy đ nh c th khác c a Ngân hàng Nhà nư c có liên quan đ n các ho t đ ng thanh toán. Đi u 2. Đi u ki n cung ng d ch v thanh toán đ i v i các t ch c khác không ph i là Ngân hàng.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- Vi c m tài kho n, th c hi n các d ch v thanh toán c a Kho b c Nhà nư c th c hi n theo các quy đ nh trong Quy ch này và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. 2- Vi c m tài kho n, th c hi n các d ch v thanh toán c a Qu tín d ng nhân dân Trung ương th c hi n theo các quy đ nh trong quy ch này và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan. 3- Vi c m tài kho n, th c hi n các d ch v thanh toán c a Qu tín d ng nhân dân cơ s ch y u ph c v các thành viên khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 4- Vi c m tài kho n, th c hi n các d ch v thanh toán c a các t ch c không ph i t ch c tín d ng đư c th c hi n khi Ngân hàng Nhà nư c cho phép n u đáp ng đ y đ các đi u ki n sau: a) Có gi y phép thành l p ho c gi y phép ho t đ ng ho c đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nư c có th m quy n c p; b) Có phương án ho t đ ng thanh toán, trong đó ch ng minh: - D ch v thanh toán xin phép th c hi n là c n thi t và có liên quan ch t ch v i ho t đ ng chính c a mình; - Đáp ng các đi u ki n v t ch t phù h p v i d ch v thanh toán xin phép th c hi n; - Có đ i ngũ cán b có trình đ chuyên môn và nghi p v đ qu n lý và th c hi n d ch v thanh toán xin phép th c hi n; c) Cung c p đ y đ các thông tin và tài li u có liên quan theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c khi xem xét c p gi y phép và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c c a các thông tin cung c p. Đi u 3. Đi u ki n th c hi n d ch v thanh toán qu c t đ i v i Ngân hàng, các t ch c khác không ph i là Ngân hàng. 1- Đ i v i Ngân hàng: là Ngân hàng đư c phép ho t đ ng ngo i h i và có đi u ki n v t ch t, đ i ngũ cán b có trình đ chuyên môn và nghi p v đ qu n lý, th c hi n d ch v thanh toán qu c t . 2- Đ i v i các t ch c khác không ph i là Ngân hàng: đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép th c hi n d ch v thanh toán qu c t n u đáp ng đ y đ các đi u ki n sau: - Đư c phép ho t đ ng ngo i h i theo quy đ nh c a pháp lu t - D ch v thanh toán qu c t là c n thi t và có liên quan ch t ch v i ho t đ ng chính; - Đáp ng các đi u ki n v t ch t phù h p v i d ch v thanh toán qu c t ; - Có đ i ngũ cán b có trình đ chuyên môn và nghi p v đ qu n lý và th c hi n d ch v thanh toán qu c t .
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. M và s d ng tài kho n thanh toán 1- T ch c cung ng d ch v thanh toán đư c m tài kho n theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân sau đây n u pháp lu t không có quy đ nh khác: a) T ch c tín d ng nư c ngoài ho t đ ng t i nư c ngoài; b) Các t ch c Vi t Nam và các t ch c nư c ngoài đư c phép ho t đ ng trên lãnh th Vi t Nam; c) Cá nhân là công dân Vi t Nam có năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s . d) Cá nhân nư c ngoài có năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s theo quy đ nh c a pháp lu t nư c mà cá nhân đó là công dân. 2- Lo i tài kho n thanh toán, tính ch t, đi u ki n, th t c m và s d ng tài kho n thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c và các quy đ nh pháp lu t có liên quan. Đi u 5. Đ m b o kh năng thanh toán 1- Ch tài kho n ph i đ m b o có đ ti n trên tài kho n thanh toán t i th i đi m mà giao d ch thanh toán ph i đư c th c hi n theo l nh thanh toán mà ch tài kho n đã l p, ho c theo tho thu n gi a ch tài kho n và t ch c cung ng d ch v thanh toán, tr các trư ng h p th u chi đư c quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 2- T ch c, cá nhân s d ng d ch v thanh toán ch đư c phép th u chi theo h n m c th u chi đã đư c tho thu n b ng văn b n v i t ch c cung ng d ch v thanh toán, n u các tho thu n này không trái v i các quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. Đi u 6. Qu n lý ngo i h i trong ho t đ ng thanh toán Các t ch c cung ng d ch v thanh toán, ngư i s d ng d ch v thanh toán ph i tuân th các quy đ nh v qu n lý ngo i h i c a Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c trong vi c m tài kho n, th c hi n và s d ng d ch v thanh toán. Chương 2: S D NG VÀ TH C HI N D CH V THANH TOÁN M C I. L NH THANH TOÁN, CH NG T THANH TOÁN Đi u 7. L nh thanh toán và th c hi n L nh thanh toán 1- L nh thanh toán là l nh c a ngư i s d ng d ch v thanh toán đ i v i t ch c cung ng d ch v thanh toán dư i hình th c ch ng t gi y ho c ch ng t đi n t ho c các hình th c khác theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ yêu c u t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n giao d ch thanh toán.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- T ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v đi u ch nh các giao d ch thanh toán trong trư ng h p t ch c cung ng d ch v thanh toán đã th c hi n giao d ch thanh toán không đúng yêu c u c a L nh thanh toán mà ngư i s d ng d ch v thanh toán l p. Đi u 8. Ch ng t thanh toán 1- Ch ng t thanh toán là cơ s đ th c hi n giao d ch thanh toán. Ch ng t thanh toán có th đư c l p dư i hình th c ch ng t gi y, ch ng t đi n t ho c các hình th c khác theo quy đ nh c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 2- Lo i ch ng t , các y u t c a ch ng t , vi c l p, ki m soát, luân chuy n, b o qu n và lưu tr ch ng t , trách nhi m c a ngư i s d ng và cung ng d ch v thanh toán th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c và pháp lu t có liên quan v ch ng t thanh toán. M C II . PHƯƠNG TI N THANH TOÁN, CUNG NG PHƯƠNG TI N THANH TOÁN Đi u 9. Phương ti n thanh toán Các phương ti n thanh toán bao g m: 1- Ti n m t: là ti n gi y và ti n kim lo i do Ngân hàng Nhà nư c phát hành, dùng làm phương ti n thanh toán trên lãnh th Vi t Nam. 2- Séc: là l nh tr ti n c a ch tài kho n, đư c l p theo quy đ nh c a pháp lu t, yêu c u t ch c cung ng d ch v thanh toán trích m t s ti n t tài kho n ti n g i thanh toán c a mình đ tr cho ngư i th hư ng có tên ghi trên séc ho c tr cho ngư i c m séc. 3- U nhi m chi ho c l nh chi: là phương ti n thanh toán mà ngư i tr ti n l p l nh thanh toán theo m u do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh, g i cho t ch c cung ng d ch v thanh toán nơi mình m tài kho n yêu c u t ch c đó trích m t s ti n nh t đ nh trên tài kho n c a mình đ tr cho ngư i th hư ng. 4- U nhi m thu ho c nh thu: là phương ti n thanh toán mà ngư i th hư ng l p l nh thanh toán theo m u do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh, g i cho t ch c cung ng d ch v thanh toán u thác thu h mình m t s ti n nh t đ nh. 5- Th ngân hàng: là phương ti n thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán phát hành và c p cho ngư i s d ng d ch v thanh toán đ s d ng theo h p đ ng ký k t gi a t ch c cung ng d ch v thanh toán và ngư i s d ng d ch v thanh toán. 6- Các phương ti n thanh toán khác như h i phi u, l nh phi u... theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. Đi u 10. Cung ng phương ti n thanh toán 1- Cung ng phương ti n thanh toán b ng ti n m t
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các t ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v đáp ng đ y đ k p th i các yêu c u g i và rút ti n m t c a ngư i s d ng d ch v thanh toán trong ph m vi s dư trên tài kho n và h n m c th u chi đã tho thu n c a ch tài kho n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. T ch c cung ng d ch v thanh toán đư c tho thu n v i ngư i s d ng d ch v thanh toán v vi c báo trư c khi rút ti n m t s lư ng l n. 2- Cung ng phương ti n thanh toán b ng séc: th c hi n quy đ nh c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c v phát hành và s d ng séc. 3- Cung ng phương ti n thanh toán b ng u nhi m chi ho c l nh chi, u nhi m thu ho c nh thu: th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c v ch ng t thanh toán. 4- Cung ng phương ti n thanh toán b ng th Ngân hàng: th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c v phát hành, s d ng và thanh toán th Ngân hàng. 5- Cung ng phương ti n thanh toán khác th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan. M C III. D CH V THANH TOÁN TRONG NƯ C Đi u 11. Cung ng d ch v thanh toán trong nư c 1- D ch v thanh toán trong nư c là d ch v mà giao d ch thanh toán đư c xác l p, th c hi n và k t thúc trên lãnh th Vi t Nam, tr trư ng h p có liên quan đ n tài kho n m t i nư c ngoài ho c có doanh nghi p ch xu t tham gia. 2- D ch v thanh toán trong nư c bao g m các th th c thanh toán quy đ nh t Đi u 12 đ n Đi u 17 Quy ch này. Đi u 12. Thanh toán b ng séc 1- Trình t , th t c th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph và Ngân hàng Nhà nư c v phát hành và s d ng séc, tr quy đ nh v b o đ m kh năng thanh toán th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u này. 2- Ngư i ký phát hành séc (ch tài kho n ho c ngư i đư c ch tài kho n u quy n) có nghĩa v đ m b o kh năng thanh toán cho t séc mà mình ký phát. T séc đư c đ m b o kh năng thanh toán là t séc khi xu t trình t i t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i tr ti n ph i đáp ng m t trong hai đi u ki n sau: - S dư trên tài kho n c a ch tài kho n đ đ chi tr cho s ti n trên t séc đó; ho c - S dư trên tài kho n c ng v i h n m c th u chi đ đ chi tr cho s ti n trên t séc đó. Đi u 13. Thanh toán b ng l nh chi ho c u nhi m chi
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1- L nh chi ho c u nhi m chi đư c áp d ng trong thanh toán ti n hàng hoá, d ch v ho c chuy n ti n c a ngư i s d ng d ch v thanh toán trong cùng m t t ch c cung ng d ch v thanh toán ho c gi a các t ch c cung ng d ch v thanh toán. 2- L nh chi ho c u nhi m chi bao g m các y u t sau: - Ch l nh chi ho c u nhi m chi, s sê ri; - H tên, đ a ch , s hi u tài kh an ngư i tr ti n; - Tên, đ a ch t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i tr ti n; - H tên, đ a ch s hi u tài kho n ngư i th hư ng; - Tên, đ a ch t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i th hư ng; - S ti n thanh toán b ng ch và b ng s ; - Nơi, ngày tháng năm l p l nh chi ho c u nhi m chi; - Ch ký c a ch tài kho n ho c ngư i đư c ch tài kho n u quy n; - Các y u t khác do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh không trái pháp lu t. 3- Đi u ki n, th t c thanh toán, th i h n th c hi n l nh chi ho c u nhi m chi do t ch c cung ng d ch v thanh toán tho thu n v i ngư i s d ng d ch v thanh toán phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 4- Trong th i gian không quá m t ngày làm vi c k t th i đi m nh n đư c l nh chi ho c u nhi m chi do t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i tr ti n g i đ n, t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i th hư ng ph i ghi có vào tài kho n c a ngư i th hư ng theo yêu c u c a l nh chi ho c u nhi m chi đó. Đi u 14. Thanh toán b ng nh thu ho c u nhi m thu 1- Nh thu ho c u nhi m thu đư c áp d ng trong giao d ch thanh toán gi a nh ng ngư i s d ng d ch v thanh toán có m tài kho n trong n i b t ch c cung ng d ch v thanh toán ho c gi a các t ch c cung ng d ch v thanh toán, trên cơ s có tho thu n ho c h p đ ng v các đi u ki n thu h gi a bên tr ti n và bên th hư ng. 2- Nh thu ho c u nhi m thu, bao g m các y u t sau đây: - Ch nh thu ho c u nhi m thu, s sê ri; - H tên, đ a ch , s hi u tài kh an ngư i nh thu; - Tên, đ a ch t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i nh thu; - H tên, đ a ch s tài kho n ngư i tr ti n;
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tên, đ a ch t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i tr ti n; - S h p đ ng (ho c đơn đ t hàng, tho thu n) làm căn c đ nh thu; s lư ng ch ng t kèm theo; - S ti n nh thu b ng ch và b ng s ; - Nơi, ngày tháng năm l p ch ng t nh thu ho c u nhi m thu - Ngày, tháng năm t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v bên tr ti n thanh toán; - Ngày tháng năm t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v bên nh thu nh n đư c kho n thanh toán; - Các y u t khác do t ch c cung ng d ch v thanh toán quy đ nh không trái pháp lu t. 2- Đi u ki n, th t c thanh toán, th i h n th c hi n nh thu ho c u nhi m thu do t ch c cung ng d ch v thanh toán tho thu n v i ngư i s d ng d ch v thanh toán phù h p v i quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. 3- Trong th i gian không quá m t ngày làm vi c k t th i đi m nh n đư c u nhi m thu do t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i th hư ng g i đ n, t ch c cung ng d ch v thanh toán ph c v ngư i tr ti n ph i hoàn t t vi c trích tài kho n c a ngư i tr ti n n u trên tài kho n c a ngư i đó có đ ti n đ th c hi n giao d ch thanh toán; ho c báo cho ngư i tr ti n bi t n u trên tài kho n c a ngư i đó không có đ ti n đ th c hi n giao d ch thanh toán. Đi u 15. Thanh toán b ng th Ngân hàng Thanh toán b ng th Ngân hàng th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c v phát hành, s d ng và thanh toán th Ngân hàng. Đi u 16. Thanh toán b ng thư tín d ng 1- Thư tín d ng là m t văn b n cam k t có đi u ki n đư c Ngân hàng m theo yêu c u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán (ngư i xin m thư tín d ng), theo đó Ngân hàng th c hi n yêu c u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán (ngư i xin m thư tín d ng) đ : - Tr ti n ho c u quy n cho Ngân hàng khác tr ti n ngay theo l nh c a ngư i th hư ng khi nh n đư c b ch ng t xu t trình phù h p v i các đi u ki n c a thư tín d ng; ho c - Ch p nh n s tr ti n ho c u quy n cho Ngân hàng khác tr ti n theo l nh c a ngư i th hư ng vào m t th i đi m nh t đ nh trong tương lai khi nh n đư c b ch ng t xu t trình phù h p v i các đi u ki n thanh toán c a thư tín d ng.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- Vi c m , phát hành, s a đ i, thông báo, xác nh n, ki m tra ch ng t , thanh toán và quy n, nghĩa v ... c a các bên liên quan trong thanh toán thư tín d ng do các bên tham gia thanh toán tho thu n áp d ng và theo quy đ nh hi n hành cu pháp lu t Vi t Nam. Đi u 17. Các th th c thanh toán trong nư c khác Vi c thanh toán theo các th th c thanh toán trong nư c khác th c hi n theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. M C IV. D CH V THANH TOÁN QU C T Đi u 18. Th c hi n d ch v thanh toán qu c t 1- D ch v thanh toán qu c t là d ch v mà giao d ch thanh toán thu c m t trong các trư ng h p sau: a) Giao d ch thanh toán đư c xác l p ho c th c hi n ho c k t thúc nư c ngoài; ho c giao d ch thanh toán có liên quan đ n tài kho n m t i nư c ngoài; b) Giao d ch thanh toán có doanh nghi p ch xu t tham gia. 2- D ch v thanh toán qu c t bao g m các th th c thanh toán quy đ nh t i Đi u 19 dư i đây: Đi u 19. Các th th c thanh toán qu c t 1- Thanh toán b ng thư tín d ng: vi c m , phát hành, s a đ i, thông báo, xác nh n, ki m tra ch ng t , thanh toán và quy n, nghĩa v ... c a các bên liên quan trong thanh toán thư tín d ng th c hi n theo các quy t c chung v tín d ng ch ng t do Phòng thương m i qu c t ICC ban hành, do các bên tham gia thanh toán tho thu n áp d ng và theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 2- Thanh toán b ng séc thanh toán qu c t , b ng l nh chi ho c u nhi m chi qu c t , b ng nh thu ho c u nhi m thu qu c t , b ng th qu c t và các th th c thanh toán khác: trình t , th t c th c hi n theo t p quán, thông l qu c t và tho thu n không trái pháp lu t Vi t Nam. M C V. D CH V THU H , CHI H Đi u 20. D ch v thu h , chi h 1- D ch v thu h là d ch v thanh toán mà t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n theo yêu c u c a ngư i th hư ng nh m đ t đư c s tr ti n ngay ho c ch p thu n tr ti n vào m t th i đi m nh t đ nh trong tương lai c a ngư i tr ti n. D ch v thu h bao g m vi c nh n, x lý, g i ch ng t đi nh thu và thanh toán k t qu nh thu; hu nh thu theo yêu c u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán. Các th th c thu h bao g m: thu h séc, thu h thương phi u, th c hi n nh thu ho c u nhi m thu và các th th c thu h khác theo tho thu n không- trái pháp lu t.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- D ch v chi h là d ch v thanh toán mà t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n theo yêu c u c a ngư i có nghĩa v tr ti n đ chi tr cho ngư i th hư ng. Các th th c chi h bao g m: đ i lý thanh toán th , séc và các hình th c đ i lý, u thác ho c chi h khác theo tho thu n không trái pháp lu t . Chương 3: T CH C VÀ THAM GIA CÁC H TH NG THANH TOÁN Đi u 21. H th ng thanh toán, ch trì và thành viên c a h th ng thanh toán 1- H th ng thanh toán: là h th ng đư c t ch c theo quy t c, đi u ki n và tiêu chu n chung v thanh toán trên cơ s tho thu n ho c quy đ nh gi a t ch c cung ng d ch v thanh toán ch trì h th ng và các thành viên tr c ti p nh m th c hi n vi c chuy n giao và quy t toán các nghĩa v thanh toán gi a các thành viên. 2- Ch trì h th ng thanh toán: là t ch c cung ng d ch v thanh toán ch u trách nhi m t ch c h th ng thanh toán, ban hành ho c tho thu n v i các thành viên tr c ti p v các quy t c, đi u ki n và tiêu chu n chung cho ho t đ ng c a h th ng thanh toán. 3- Thành viên tr c ti p: là thành viên c a h th ng thanh toán có nghĩa v quy t toán v i t ch c cung ng d ch v thanh toán ch trì h th ng thanh toán ho c v i các thành viên tr c ti p khác đ i v i các giao d ch thanh toán th c hi n theo yêu c u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán c a mình ho c c a các thành viên gián ti p mà mình đ i di n. 4- Thành viên gián ti p: là thành viên không đ đi u ki n đ tr thành thành viên tr c ti p c a h th ng thanh toán, th c hi n giao d ch thanh toán qua h th ng thanh toán thông qua m t thành viên tr c ti p c a h th ng thanh toán đ i di n cho mình và ch có nghĩa v quy t toán v i thành viên tr c ti p đó. Đi u 22. T ch c h th ng thanh toán n i b 1- H th ng thanh toán n i b : là h th ng thanh toán đư c thi t l p đ th c hi n giao d ch thanh toán gi a các thành viên tr c ti p là đơn v tr c thu c c a t ch c cung ng d ch v thanh toán ch trì h th ng. 2- Ngân hàng đư c t ch c h th ng thanh toán n i b cho các thành viên tr c ti p là các đơn v tr c thu c. T ng giám đ c (Giám đ c) Ngân hàng ch u trách nhi m v t ch c ho t đ ng, tiêu chu n trang thi t b k thu t và phương ti n ph c v , cán b v n hành h th ng thanh toán n i bô, quy đ nh các đi u ki n, tiêu chu n, th t c tham gia đ i v i các thành viên c a h th ng thanh toán n i b , quy đ nh các bi n pháp b o m t, phòng ch ng gian l n, quy trình nghi p v có liên quan đ n ho t đ ng c a h th ng thanh toán n i b .
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3- Kho b c Nhà nư c, qu tín d ng nhân dân Trung ương đư c t ch c h th ng thanh toán n i b theo quy đ nh t i Kho n 2 Đi u này. 4- T ch c khác đư c làm d ch v thanh toán không thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 2 và Kho n 3 đi u này t ch c h th ng thanh toán n i b khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. Đi u 23. T ch c và tham gia thanh toán liên Ngân hàng 1- Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c, Qu tín d ng nhân dân Trung ương đư c t ch c và tham gia thanh toán liên Ngân hàng song phương v i t ch c cung ng d ch v thanh toán khác b ng cách: a) M tài kho n thanh toán t i t ch c cung ng d ch v thanh toán đó; b) Cho t ch c cung ng d ch v thanh toán đó m tài kho n thanh toán t i mình. Các đi u ki n, th t c, cam k t, quy đ nh v thanh toán gi a hai bên do hai bên tho thu n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. 2- Các t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán không thu c đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c t ch c và tham gia thanh toán liên Ngân hàng khi đư c Ngân hàng Nhà nư c cho phép. 3- Ngân hàng Nhà nư c t ch c h th ng thanh toán liên Ngân hàng đ th c hi n các giao d ch thanh toán gi a các thành viên tr c ti p là Ngân hàng Nhà nư c, t ch c tín d ng, t ch c khác đư c làm d ch v thanh toán. H th ng thanh toán liên Ngân hàng c a Ngân hàng Nhà nư c đư c t ch c theo hai hình th c sau đây: a) Thanh toán bù tr bao g m các hình th c: thanh toán bù tr gi y và thanh toán bù tr đi n t . Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh các đi u ki n thành viên tham gia h th ng thanh toán bù tr , có quy n đình ch vi c tham gia thanh toán bù tr đ i v i thành viên tham gia n u thành viên đó vi ph m quy đ nh v thanh toán bù tr c a Ngân hàng Nhà nư c. Căn c vào kh i lư ng giao d ch thanh toán trong ngày, Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh s phiên bù tr hàng ngày cho các thành viên tham gia. Các thành viên tr c ti p th c hi n vi c quy t toán ròng vào lúc k t thúc phiên bù tr . b) Thanh toán t ng l n qua tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c bao g m các hình th c: thanh toán b ng ch ng t gi y và thanh toán đi n t . Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh các đi u ki n thành viên tham gia h th ng thanh toán, có quy n đình ch vi c tham gia thanh toán đ iv i thành viên tham gia n u thành viên đó vi ph m quy đ nh v thanh toán t ng l n qua tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các thành viên tr c ti p ph i th c hi n quy t toán t ng ngay khi th c hi n m t l nh thanh toán. Ngân hàng Nhà nư c có quy n t ch i th c hi n giao d ch thanh toán đ i v i l nh thanh toán n u trên tài kho n c a thành viên g i l nh, s dư c ng v i h n m c th u chi (n u có) không đ đ quy t toán cho l nh thanh toán đó. Tr t t ưu tiên th c hi n l nh thanh toán qua tài kho n ti n g i t i Ngân hàng Nhà nư c như sau: - L nh thanh toán kh n đư c th c hi n trư c; và - L nh thanh toán nào đ n trư c đư c th c hi n trư c. Trư ng h p l nh thanh toán g i đ n nhưng trên tài kho n c a thành viên g i l nh, s dư c ng v i h n m c th u chi (n u có) không đ đ quy t toán, thì thành viên đó đư c quy n thay đ i tr t t ưu tiên c a l nh thanh toán ho c chuy n sang th c hi n l nh thanh toán ti p theo. 4- Các t ch c tín d ng, t ch c khác làm d ch v thanh toán đư c tr thành thành viên tr c ti p c a h th ng thanh toán liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c t ch c n u đáp ng đ đi u ki n thành viên theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c. Các t ch c tín d ng, t ch c khác làm d ch v thanh toán n u không đ đi u ki n đ tr thành thành viên tr c ti p, có th tr thành thành viên gián ti p c a h th ng thanh toán liên Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c t ch c. Đi u 24. Quy t toán và đ m b o kh năng quy t toán 1- Quy t toán là vi c chi tr b ng ti n c a thành viên tham gia h th ng thanh toán, nh m hoàn thành nghĩa v tr ti n phát sinh khi th c hi n l nh thanh toán qua h th ng thanh toán v i các thành viên khác c a h th ng thanh toán. Quy t toán bao g m hai lo i sau: a) Quy t toán ròng: là vi c quy t toán đư c th c hi n đ i v i k t qu bù tr gi a s ph i thu, ph i tr trong kho ng th i gian c a m t phiên bù tr đ i v i m i thành viên tham gia. b) Quy t toán t ng: là vi c quy t toán th c hi n đ i v i t ng s ti n c a m i l nh thanh toán ngay khi l nh thanh toán đó đư c th c hi n. 2- Các t ch c cung ng d ch v thanh toán là thành viên tr c ti p c a h th ng thanh toán liên Ngân hàng ph i quy t toán theo quy đ nh t i đi m a và đi m b, kho n 3, Đi u 23 Quy ch này. 3- Trư ng h p không có đ s dư trên tài kho n thanh toán đ th c hi n vi c quy t toán, t ch c cung ng d ch v thanh toán ph i: a) T thu x p ngu n v n ho c vay c a các t ch c tín d ng khác đ quy t toán; b) Vay Ngân hàng Nhà nư c theo đi u ki n do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 4: QUY N VÀ NGHĨA V C A CÁC BÊN THAM GIA HO T Đ NG THANH TOÁN Đi u 25. Quy n c a t ch c cung ng d ch v thanh toán 1- Quy đ nh phí d ch v thanh toán đ i v i d ch v thanh toán mà mình cung c p, các bi n pháp b o m t, phòng ch ng gian l n đ m b o an toàn trong thanh toán, đóng tài kho n khi tài kho n không ho t đ ng trong th i h n dài và s dư th p dư i m c quy đ nh c a t ch c cung ng d ch v thanh toán, quy đ nh v h n m c th u chi và các quy đ nh khác không trái pháp lu t. 2- Yêu c u ngư i s d ng d ch v thanh toán cung c p thông tin có liên quan khi s d ng d ch v thanh toán và trong quá trình s d ng d ch v thanh toán. 3- T ch i cung c p d ch v thanh toán khi ngư i s d ng d ch v thanh toán không đáp ng đ y đ các đi u ki n đ s d ng d ch v thanh toán, không tuân th quy đ nh c a t ch c cung ng d ch v thanh toán ho c vi ph m các tho thu n khác. Đi u 26. Nghĩa v c a t ch c cung ng d ch v thanh toán 1- Th c hi n giao d ch thanh toán k p th i, an toàn theo yêu c u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán, niêm y t công khai v phí d ch v thanh toán, gi bí m t các thông tin liên quan đ n tài kho n thanh toán c a ngư i s d ng d ch v thanh toán, tr các trư ng h p đư c pháp lu t quy đ nh, gi i quy t ho c tr l i các khi u n i c a ngư i s d ng d ch v thanh toán trong ph m vi quy n h n c a mình; 2- T ch i th c hi n giao d ch thanh toán đã có b ng ch ng v ngu n g c b t h p pháp; 3- Không đư c che d u các cơ quan Nhà nư c có th m quy n v ngư i s d ng d ch v thanh toán, s ti n thanh toán và các thông tin có liên quan khác đ i v i các giao d ch thanh toán đã có b ng ch ng v ngu n g c b t h p pháp. 4- Cung c p thông tin cho ch tài kho n theo quy đ nh t i Đi u 31 quy ch này; Báo cáo Ngân hàng Nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 32 Quy ch này. Đi u 27. Quy n c a ngư i s d ng d ch v thanh toán 1- Tho thu n v i t ch c cung ng d ch v thanh toán v h n m c th u chi và các tho thu n khác không trái pháp lu t. 2- Yêu c u t ch c cung ng d ch v thanh toán cung c p thông tin theo quy đ nh t i Đi u 31 quy ch này. 3- Khi u n i và đòi b i thư ng thi t h i t ch c cung ng d ch v thanh toán khi t ch c cung ng d ch v thanh toán: th c hi n giao d ch thanh toán ch m so v i tho thu n; không th c hi n giao d ch thanh toán ho c th c hi n giao d ch thanh toán không đúng s ti n, ngư i đư c th hư ng theo yêu c u c a l nh thanh toán đó; thu
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. phí d ch v thanh toán không theo lo i phí ho c m c phí mà t ch c cung ng d ch v thanh toán đã công b và các vi ph m khác. Đi u 28. Nghĩa v c a ngư i s d ng d ch v thanh toán 1- Tr phí d ch v thanh toán cho t ch c cung ng d ch v thanh toán; hoàn tr đ y đ , đúng h n s ti n th u chi trên tài kho n thanh toán (n u có tho thu n) và ti n lãi tính trên s ti n th u chi đó theo quy đ nh c a t ch c cung ng d ch v thanh toán và th c hi n đ y đ các quy đ nh khác c a t ch c cung ng d ch v thanh toán. 2- Hoàn tr t ch c cung ng d ch v thanh toán trong trư ng h p th hư ng s ti n không có căn c pháp lu t thông qua giao d ch thanh toán do t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n. Đi u 29. Trách nhi m b i thư ng thi t h i 1- Trư ng h p t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n giao d ch thanh toán ch m, sai sót do l i c a t ch c cung ng d ch v thanh toán gây thi t h i cho ngư i s d ng d ch v thanh toán, t ch c cung ng d ch v thanh toán có trách nhi m b i thư ng thi t h i cho ngư i s d ng d ch v thanh toán theo m c ph t ch m tr t i đa b ng m c lãi su t quá h n lo i cho vay cao nh t t i t ch c cung ng d ch v thanh toán vi ph m, s ngày và ngư i th hư ng s ti n ph t tính như sau: a) N u thanh toán ch m, s ngày ph t tính t th i đi m k t thúc th i h n quy đ nh cho th th c thanh toán đó đ n ngày tài kho n c a ngư i s d ng d ch v thanh toán đư c ghi có đ s ti n. b) N u ghi n sai tài kho n ho c ghi n sai th a s ti n thanh toán, s ngày ph t tính t th i đi m tài kho n b ghi sai cho đ n khi t ch c cung ng d ch v thanh toán hoàn tr đ s ti n vào tài kho n c a ngư i s d ng d ch v thanh toán sau khi đi u ch nh sai sót, tính trên s ti n sai th a. c) N u ghi có sai tài kho n ho c ghi có sai thi u s ti n thanh toán: s ngày ph t tính t th i đi m k t thúc th i h n quy đ nh cho th th c thanh toán đó đ n khi tài kho n đúng ho c s ti n sai thi u c a ngư i s d ng d ch v thanh toán đư c ghi có đ sau khi đi u ch nh sai sót, tính trên s ti n sai thi u. 2- Trư ng h p ngư i s d ng d ch v thanh toán, t ch c cung ng d ch v thanh toán vi ph m các quy đ nh do t ch c cung ng d ch v thanh toán công b , các tho thu n, cam k t gi a ngư i s d ng d ch v thanh toán và t ch c cung ng d ch v thanh toán gây thi t h i thì bên gây thi t h i ph i ch u trách nhi m b i thưòng thi t h i. Đi u 30. Tranh ch p và gi i quy t tranh ch p 1- Trư ng h p có khi u n i ho c tranh ch p gi a ngư i s d ng d ch v thanh toán và t ch c cung ng d ch v thanh toán, trư c h t các bên liên quan c n gi i quy t b ng tho thu n.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2- N u hai bên không tho thu n đư c v vi c gi i quy t tranh ch p thì có th tho thu n v cơ quan gi i quy t tranh ch p đ x lý. 3- Trư ng h p không tho thu n đư c v vi c gi i quy t tranh ch p và v cơ quan gi i quy t tranh ch p, các bên liên quan có th kh i ki n trư c cơ quan pháp lu t. Chương 5: THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ B O M T THÔNG TIN Đi u 31. Thông tin 1- T ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v thông tin đ nh kỳ cho ch tài kho n v s dư và giao d ch thanh toán trên tài kho n c a ch tài kho n. 2- T ch c cung ng d ch v thanh toán có th cung c p thông tin đ t xu t theo yêu c u c a ch tài kho n. Đi u 32. Báo cáo 1- Đ nh kỳ hàng tháng, t ch c cung ng d ch v thanh toán báo cáo v ho t đ ng thanh toán theo các ch tiêu do Ngân hàng Nhà nư c quy đ nh. 2- Ngoài các báo cáo đ nh kỳ, t ch c cung ng d ch v thanh toán có nghĩa v báo cáo theo yêu c u c a Ngân hàng Nhà nư c đ ph c v cho các m c tiêu qu n lý Nhà nư c v ho t đ ng thanh toán. Đi u 33. B o m t thông tin Vi c gi bí m t, lưu tr và cung c p các thông tin liên quan đ n ti n g i c a ngư i s d ng d ch v thanh toán t i t ch c cung ng d ch v thanh toán th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6: VI PH M VÀ X LÝ VI PH M Đi u 34. X lý vi ph m 1- T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh trong Quy ch này tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý k lu t, x lý hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t ho c b truy c u trách nhi m hình s . 2- T ch c cung ng d ch v thanh toán vi ph m có th b Ngân hàng Nhà nư c đình ch ho c thu h i gi y phép ho t đ ng thanh toán. 3- Ngư i s d ng d ch v thanh toán vi ph m có th b Ngân hàng Nhà nư c, t ch c cung ng d ch v thanh toán đình ch t m th i ho c vĩnh vi n quy n s d ng d ch v thanh toán theo quy đ nh c a pháp lu t.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 7: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 35. Trách nhi m thi hành T ng Giám đ c (Giám đ c) các t ch c cung ng d ch v thanh toán ch u trách nhi m hư ng d n c th nghi p v thanh toán cho các đơn v tr c thu c và ph biên cho ngư i s d ng d ch v thanh toán bi t. Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m ki m tra vi c th c hi n quy ch này đ i v i các t ch c cung ng d ch v thanh toán. Đi u 36. S a đ i, b sung Vi c s a đ i, b sung Quy ch này thu c th m quy n c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c.
Đồng bộ tài khoản