Quyết định số 228/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 228/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228/1999/QĐ-TTg về việc bổ sung mục tiêu bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm vào Chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/1999/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 228/1999/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 12 năm 1999 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 228/1999/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1999 V VI C B SUNG M C TIÊU B O M CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M VÀ CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA THANH TOÁN M T S B NH XÃ H I VÀ B NH DNCH NGUY HI M TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c vào Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c vào Quy t nh s 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình Qu c gia; Căn c vào Quy t nh s 05/1998/Q -TTg ngày 14 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý các Chương trình m c tiêu qu c gia; Xét ngh c a B trư ng B Y t (T trình s 8644/TTr-BYT ngày 26 tháng 11 nâưm 1999) và B trư ng B K ho ch và u tư (Công văn s 7680BKH/L VX ngày 24 tháng 11 năm 1999). QUY T NNH i u 1. B sung m c tiêu B o m ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm vào Chương trình m c tiêu Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m t năm 2000 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên m c tiêu: B o m ch t lương, v sinh an toàn th c phNm thu c Chương trình m c tiêu Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m t năm 2000. 2. N i dung c a m c tiêu: Ch ng qu n lý, giám sát ô nhi m c h i th c phNm và ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm lưu hành trên th trư ng; phòng ch ng ng c và các b nh t t do th c phNm gây ra, b o v s c kho nhân dân, góp ph n phát tri n s n xu t th c phNm. 3. Kinh phí: s ư c c th hoá trong t ng d án thành ph n và b trí trong k ho ch hàng năm. Ngu n v n u tư: - Ngân sách nhà nư c,
  2. - Ngu n v n ODA, - Huy ng các ngu n v n khác. 4. Cơ ch qu n lý: Th c hi n theo cơ ch qu n lý c a Chương trình m c tiêu Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m. i u 2. B Y t ch o Ban ch o Chương trình m c tiêu Qu c gia thanh toán m t s b nh xã h i và b nh d ch nguy hi m, căn c vào m c tiêu ưu tiên ư c duy t l a ch n nh ng d án và cơ s th c hi n tr ng i m, áp ng nh ng yêu c u c p bách và phù h p v i kh năng huy ng v n, chuNn b và th c hi n m c tiêu theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Các B trư ng: Tài chính, K ho ch và u tư, Y t , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này theo ch c năng và nhi m v ư c giao. Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản