Quyết định số 228/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 228/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 228/2003/QĐ-TTg về việc thí điểm cho thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng Cái Lân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 228/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 228/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 06 tháng 11 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 228/2003/Q -TTG NGÀY 06 THÁNG 11 NĂM 2003 V THÍ I M CHO THUÊ QU N LÝ, KHAI THÁC K T C U H T NG C U C NG CÁI LÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990; Căn c Quy t nh s 202/1999/Q -TTg ngày 12 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (T trình s 3248/TTr-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2003) và ý ki n c a B Tư pháp (Công văn s 628/BTP-PLQT ngày 01 tháng 9 năm 2003), Nh m s d ng hi u qu k t c u h t ng c u c ng Cái Lân; góp ph n thu h i v n u tư và tăng ngu n thu c a Nhà nư c; t o s ch ng và t ch u trách nhi m c a doanh nghi p trong kinh doanh khai thác c ng bi n; làm cơ s cho vi c xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t v cơ ch u tư, xây d ng và khai thác c ng bi n trong ph m vi c nư c, QUY T NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh nh ng nguyên t c th c hi n thí i m vi c cho thuê k t c u h t ng c u c ng Cái Lân qu n lý, kinh doanh khai thác. 2. Quy t nh này áp d ng i v i Bên cho thuê, Bên thuê và các t ch c, cá nhân có liên quan n vi c qu n lý, khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
  2. 1. "H p ng thuê" là văn b n ký k t gi a Bên cho thuê và Bên thuê qu n lý, khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân. 2. "Tài s n thuê" là k t c u h t ng c u c ng Cái Lân ư c quy nh t i kho n 1 i u 3 c a Quy t nh này. 3. "Giá thuê" là kho n ti n trong t ng th i gian Bên thuê ph i tr cho Bên cho thuê ư c quy n qu n lý, khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân. 4. "Th i h n thuê" là th i gian b t u t khi Bên cho thuê giao k t c u h t ng c u c ng Cái Lân cho Bên thuê qu n lý, khai thác cho n th i i m Bên thuê giao tr l i k t c u h t ng c u c ng này. 5. "D án c ng Cái Lân" là d án u tư xây d ng c ng Cái Lân ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 483/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 1996. i u 3. K t c u h t ng c u c ng Cái Lân 1. K t c u h t ng c u c ng Cái Lân quy nh t i Quy t nh này bao g m: c u c ng s 5, c u c ng s 6, c u c ng s 7, vùng nư c trư c c ng, văn phòng, kho bãi, nhà xư ng, h th ng i n nư c và ư ng giao thông trong c ng thu c d án c ng Cái Lân. 2. K t c u h t ng c u c ng Cái Lân ư c u tư xây d ng b ng ngân sách nhà nư c và thu c quy n s h u c a Nhà nư c do C c Hàng h i Vi t Nam làm i di n ch s h u. i u 4. Thi t b , máy móc, phương ti n thu c D án c ng Cái Lân 1. Toàn b thi t b b c x p, phương ti n v n chuy n hàng hoá trên b , sà lan thu gom, x lý ch t th i, tàu lai d t và các trang thi t b khác ã ư c u tư theo D án c ng Cái Lân là v n tài s n nhà nư c giao. 2. B Tài chính th c hi n vi c giao v n tài s n nêu t i kho n 1 i u này cho c ng Qu ng Ninh thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam theo quy nh hi n hành. 3. C ng Qu ng Ninh có trách nhi m qu n lý, khai thác, b o toàn v n, tài s n ư c giao theo quy nh. Chương 2: THUÊ VÀ CHO THUÊ K T C U H T NG C U C NG CÁI LÂN i u 5. H p ng thuê qu n lý và khai thác k t c u h t ng c u c ng Cái Lân 1. Vi c thuê và cho thuê k t c u h t ng c u c ng Cái Lân ư c th c hi n thông qua H p ng thuê. 2. H p ng thuê ph i m b o nh ng nguyên t c chính quy nh t i các i u 9, i u 10, i u 11 và ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh t i i u 8 c a Quy t nh này.
  3. i u 6. Bên cho thuê 1. Giao C c Hàng h i Vi t Nam thu c B Giao thông v n t i làm i di n c a ch s h u là Bên cho thuê ký k t H p ng thuê v i Bên thuê. 2. C c Hàng h i Vi t Nam v i tư cách là Bên cho thuê có nhi m v và quy n h n sau: a) T ch c th c hi n vi c cho thuê tài s n theo H p ng thuê và các quy nh c a pháp lu t có liên quan; b) Qu n lý ti n thuê do Bên thuê tr n p ngân sách nhà nư c; c) Ki m tra, giám sát vi c qu n lý, khai thác, s a ch a, b o dư ng tài s n thuê c a Bên thuê b o m s d ng úng m c ích và phù h p v i tính năng k thu t theo quy nh; d) Ki m tra, giám sát Bên thuê th c hi n các bi n pháp b o m an toàn hàng h i, phòng, ch ng cháy n , phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo các quy nh c a pháp lu t; ) Th c hi n s a ch a t xu t k t c u h t ng c u c ng Cái Lân và nh ng công vi c khác không thu c trách nhi m c a Bên thuê; e) ư c s d ng m t ph n ti n thuê th c hi n nh ng công vi c do Bên cho thuê m nhi m theo quy nh c a B Tài chính; g) Trong trư ng h p Bên thuê c n c i t o, m r ng các h ng m c c a tài s n thuê, Bên cho thuê xem xét và gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t; h) Th c hi n các quy n và nghĩa v khác c a ch s h u theo quy nh c a pháp lu t. i u 7. Bên thuê 1. Ch nh c ng Qu ng Ninh thu c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam là Bên thuê qu n lý, khai thác tài s n thuê, ký k t H p ng thuê v i Bên cho thuê. 2. Bên thuê là c ng Qu ng Ninh có nhi m v và quy n h n sau: a) T ch c qu n lý, khai thác tài s n thuê theo úng H p ng thuê và các quy nh pháp lu t có liên quan; b) Tr ti n thuê theo quy nh t i H p ng thuê; c) Không ư c thay i tính năng k thu t k t c u h t ng c u c ng Cái Lân khi chưa có s ng ý b ng văn b n c a Bên cho thuê; d) Th c hi n s a ch a nh kỳ và duy tu, b o dư ng thư ng xuyên k t c u h t ng c u c ng Cái Lân;
  4. ) Th c hi n n o vét và duy tu vùng nư c trư c c u c ng ư c thuê b o m có sâu theo công b c a cơ quan có thNm quy n; e) Th c hi n các bi n pháp b o m an toàn hàng h i, phòng, ch ng cháy n và phòng ng a ô nhi m môi trư ng; g) m b o tài s n thuê không b m t mát, hư h i và ho t ng t t; h) S d ng t i a lao ng a phương trong quá trình qu n lý, khai thác c u c ng Cái Lân; i) ư c quy n ăng ký và thông báo công khai thương hi u c a mình trong vi c khai thác tài s n thuê; k) ư c thu các kho n ti n khi cung c p d ch v theo quy nh c a pháp lu t; l) ư c máy móc u tư thêm, thi t b máy móc, phương ti n tăng hi u qu khai thác. Trong trư ng h p thi t b có g n k t v i k t c u h t ng c u c ng Cái Lân ho c làm thay i k t c u h t ng c u c ng Cái Lân thì ph i ư c Bên cho thuê ch p thu n b ng văn b n và ph i th c hi n theo quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng; m) Th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. i u 8. Cơ quan phê duy t H p ng thuê B Tài chính là cơ quan phê duy t H p ng thuê sau khi có ý ki n th ng nh t b ng văn b n c a B Giao thông v n t i. Chương 3: NH NG NGUYÊN T C CHÍNH C A H P NG CHO THUÊ i u 9. Giá thuê 1. Cơ s tính giá thuê bao g m các y u t sau: a) V n u tư xây d ng k t c u h t ng c u c ng Cái Lân ư c quy t toán n th i i m công trình ưa vào s d ng có tính n th i h n cho thuê, th i h n vay v n, th i gian ân h n, lãi su t ti n vay và vi c s a ch a, duy tu, b o dư ng k t c u h t ng c u c ng Cái Lân; b) L i th v v trí a lý c a c u c ng và tình hình th c t c a th trư ng trong th i gian th c hi n H p ng thuê; c) m b o t l thu h i v n ngân sách nhà nư c và Bên thuê kinh doanh khai thác c u c ng có lãi. 2. Giá thuê ư c quy nh c th trong H p ng thuê.
  5. 3. Giá thuê ư c i u ch nh 05 năm m t l n ho c trong trư ng h p có bi n ng th trư ng ho c t l l m phát t 10%/năm tr lên. i u 10. Phương th c thanh toán, th i h n thanh toán Phương th c thanh toán, th i h n thanh toán ư c quy t nh c th trong H p ng thuê. i u 11. Th i h n thuê Th i h n thuê ư c th c hi n theo H p ng thuê, t i a là 25 năm, k t ngày tài s n thuê ư c giao cho Bên thuê theo H p ng thuê. i u 12. i u ch nh H p ng thuê Trong th i h n thuê, h p ng thuê có th ư c i u ch nh nhưng ph i tuân th các nguyên t c quy nh t i i u 9, i u 10, i u 11 c a Quy t nh này. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i quy nh trình t , th t c i u ch nh h p ng thuê. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a các cơ quan liên quan 1. B Giao thông v n t i: a) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n thí i m; b) Hàng năm, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch và u tư, y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và các cơ quan liên quan t ch c ánh giá k t qu th c hi n thí i m và báo cáo Th tư ng Chính ph . c) Trong quá trình th c hi n thí i m n u có vư ng m c phát sinh, B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xem xét, gi i quy t theo thNm quy n, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t các v n vư t quá thNm quy n. d) Căn c tình hình th c hi n thí i m, B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan ch ng ánh giá k t qu báo cáo Th tư ng Chính ph . N u vi c th c hi n thí i m ã t ư c m c ích, yêu c u thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét k t thúc vi c thí i m và cho phép áp d ng nh ng quy nh c a Quy t nh này i v i các c ng bi n khác. Trong trư ng h p vi c thí i m không t m c ích yêu c u thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c d ng thí i m và các bi n pháp thích h p th c hi n vi c qu n lý, khai thác có hi u qu k t c u h t ng c u c ng Cái Lân.
  6. ) Ch o C c Hàng h i Vi t Nam th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c t i c ng bi n nh m t o i u ki n cho công tác th c hi n thí i m t k t qu t t. 2. B Tài chính: a) Ki m tra, giám sát vi c th c hi n thanh quy t toán các kho n tr theo H p ng thuê ã ư c duy t; b) Hư ng d n Bên cho thuê và Bên thuê th c hi n nghi p v thanh toán theo quy nh c a Quy t nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. c) Th c hi n các nhi m v khác quy nh t i Quy t nh này. 3. B K ho ch và u tư: Ph i h p v i B Tài chính và B Giao thông v n t i t ng h p, ánh giá hi u qu kinh t c a vi c cho thuê, k c vi c tr n v n vay theo quy nh. 4. U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh: Ph i h p v i B Giao thông v n t i, B Tài chính và các cơ quan liên quan giám sát quá trình cho thuê, t o m i i u ki n thu n l i cho Bên thuê và Bên cho thuê vi c qu n lý, khai thác k t c u h t ng và trang, thi t b D án c u c ng Cái Lân thu ư c k t qu t t. 5. T ng công ty Hàng h i Vi t Nam: Ch o và h tr c ng Qu ng Ninh th c hi n úng các quy nh c a Quy t nh này. i u 14. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Vi c k t thúc thí i m s do B Giao thông v n t i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh theo quy nh t i m c d kho n 1 i u 13 c a Quy t nh này. i u 15. Trách nhi m thi hành Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Ninh và các t nh, thành ph có liên quan, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam, Giám c c ng Qu ng Ninh và Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản