Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2286/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2009

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H I PHÒNG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 2286/QĐ-UBND H i Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH GIÁ Đ T TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H I PHÒNG NĂM 2009. Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Căn c Thông tư s 145/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 c a Chính ph v phương pháp xác đ nh giá đ t và khung giá các lo i đ t; Ngh đ nh s 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 c a Chính ph s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 188/2004/NĐ-CP; Căn c Ngh quy t s 11/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 c a H i đ ng nhân dân thành ph v giá đ t trên đ a bàn thành ph H i Phòng năm 2009; Xét đ ngh c a Liên S : Tài nguyên và môi trư ng, Tài chính t i T trình s 15/TTr-LS ngày 19/12/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành giá đ t trên đ a bàn thành ph H i Phòng năm 2009, g m 11 ph l c b ng giá các lo i đ t chi ti t kèm theo. Đi u 2. Giá đ t quy đ nh t i quy t đ nh này s d ng làm căn c đ : 1. Tính thu đ i v i vi c s d ng đ t theo quy đ nh c a pháp Lu t. 2. Tính thu thu nh p cá nhân và thu thu nh p doanh nghi p. 3. Tính ti n s d ng đ t và ti n thuê đ t khi giao đ t, cho thuê đ t không thông qua đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t. 4. Tính giá tr quy n s d ng đ t khi giao đ t không thu ti n cho các t ch c, cá nhân theo quy đ nh tài Đi u 33 Lu t Đ t đai năm 2003. 5. Xác đ nh giá tr quy n s d ng đ t đ tính vào giá tr tài s n doanh nghi p nhà nư c khi doanh nghi p c ph n hoá, l a ch n hình th c giao đ t có thu ti n s d ng đ t. 6. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ thu l phí trư c b chuy n quy n s d ng đ t. 7. Tính giá tr quy n s d ng đ t đ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t s d ng vào m c đích qu c phòng, an ninh, l i ích qu c gia công c ng và phát tri n kinh t . 8. Tính b i thư ng đ i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp Lu t v đ t đai gây thi t h i cho Nhà nư c theo quy đ nh c a pháp Lu t. Đi u 3. 1. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày 01/01/2009. 2. Trư ng h p giao đ t đã có Quy t đ nh tính ti n s d ng đ t; Quy t đ nh phê duy t phương án b i thư ng, h tr , tái đ nh cư trư c ngày 01/01/2009 v n th c hi n theo quy t đ nh v m c giá đ t t i th i đi m ban hành quy t đ nh. 3. Vi c đi u ch nh giá cho thuê đ t đ i v i các đ i tư ng có h p đ ng thuê đ t tr ti n hàng năm: Giao C c thu nhà nư c thành ph ch trì cùng v i các ngành: Tài chính, Tài nguyên và môi
 2. trư ng t ng h p, đi u ch nh l i giá cho thuê đ t (theo m c giá quy đ nh t i quy t đ nh này và th c hi n) theo quy đ nh hi n hành. Khi có đi u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, thay đ i m c đích s d ng đ t, lo i đô th , lo i đư ng ph và v trí đ t thì Liên ngành: Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng, C c Thu nhà nư c thành ph có trách nhi m ph i h p v i các U ban nhân dân qu n, huy n kh o sát, đi u ch nh b sung, báo cáo U ban nhân dân thành ph xem xét, th ng nh t v i Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph , Quy t đ nh đi u ch nh giá đ t đ th c hi n t ngày 01/01 năm sau. Trư ng h p Nhà nư c giao đ t có thu ti n s d ng đ t không thông qua hình th c đ u giá quy n s d ng đ t ho c đ u th u d án có s d ng đ t, Nhà nư c thu h i đ t và trư ng h p doanh nghi p nhà nư c ti n hành c ph n hoá l a ch n hình th c giao đ t mà giá đ t do U ban nhân dân thành ph quy đ nh t i th i đi m giao đ t, th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t, th i đi m tính giá đ t vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá chưa sát v i giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng trong đi u ki n bình thư ng thì Liên ngành: Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng, C c Thu nhà nư c thành ph có trách nhi m ph i h p v i các U ban nhân dân qu n, huy n kh o sát giá chuy n như ng quy n s d ng đ t th c t trên th trư ng báo cáo U ban nhân dân thành ph xét quy t đ nh m c giá c th cho phù h p không b gi i h n b i các quy đ nh t i đi u 1 c a quy t đ nh này. Đi u 4. Giao Liên ngành: Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng, C c Thu nhà nư c thành ph hư ng d n và t ch c th c hi n quy t đ nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, báo cáo U ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 5. Chánh Văn phòng U ban nhân dân thành ph , Giám đ c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Xây d ng, C c trư ng C c Thu nhà nư c thành ph , Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các đơn v liên quan căn c Quy t đ nh thi hành./. T/M. U BAN NHÂN DÂN TP H I PHÒNG Nơi nh n: CH T CH - Ch t ch, các PCT UBND TP; - TT TU, TT HĐND, UBND TP; - Các B : TC, TN&MT, XD,KH&ĐT; - Các Ban HĐND TP. - Các S , Ban, ngành TP; - Như đi u 5; Tr nh Quang S - CPVP; - CV: ĐC, TC, XD; - Lưu VP. PH L CS 01 QUY Đ NH V PHÂN LO I ĐƯ NG PH VÀ GIÁ Đ T , Đ T PHI NÔNG NGHI P T I CÁC QU N NĂM 2009 (Kèm theo Quy t đ nh s 2286/QĐ-UBND ngày 31/12/ 2008 c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng) QU N H NG BÀNG ( 1.1 ) Đơn v tính: đ ng/m2 Giá đ t phi Lo i nông nghi p TT Tên đư ng ph Đo n đư ng ph đư ng Giá đ t b ng 60% ph giá đ t li n k
 3. T Đ n 1 2 3 4 5 6 7 1 Quang Trung Đ u đư ng Cu i đư ng 1 30,000,000 18,000,000 2 Lãn Ông Đ u đư ng Cu i đư ng 1 30,000,000 18,000,000 3 Hoàng Văn Th Nhà Hát l n Đi n Biên Ph 1 30,000,000 18,000,000 4 Đi n Biên Ph C ng C ng 2 25,000,000 15,000,000 Ngã tư Tr n 5 Đi n Biên Ph C u L c Long Hưng Đ o 1 30,000,000 18,000,000 6 Tr n Hưng Đ o Đinh Tiên Hoàng Đi n Biên Ph 1 30,000,000 18,000,000 7 Đi n Biên Ph Hoàng Di u 2 25,000,000 15,000,000 8 Phan B i Châu Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000 Tr n Quang 9 Kh i Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000 Đinh Tiên 10 Hoàng Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000 11 Lê Đ i Hành Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000 12 Tr ng Trình Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 13 Hoàng Ngân Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 14 Tôn Th t Thuy t Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 Nguy n Thái 15 H c Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 16 Minh Khai Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000 17 B n Bính Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 18 Cù Chính Lan Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 19 Phan Chu Chinh Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 Ph m H ng 20 Thái Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 21 H Xuân Hương Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 22 Hoàng Di u Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000
 4. Đ n ngã 3 Đi n Biên Ph - Tam 23 Tam B c T ch s t B c 3 20,000,000 12,000,000 Đ n ngã 3 Đi n Biên Ph -Tam Đ n cu i 24 B c đư ng 4 16,000,000 9,600,000 25 Lý T Tr ng Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 Nguy n Tri 26 Phương Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000 Ngã tư Lãn 27 Lý Thư ng Ki t Đi n Biên Ph Ông 3 20,000,000 12,000,000 Ngã 3 Ph m 28 Ngã tư Lãn Ông H ng Thái 4 16,000,000 9,600,000 29 Ký Con Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000 30 B ch Đ ng Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000 Nguy n Thư ng 31 Hi n Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000 32 Kỳ Đ ng Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000 33 Ph m Bá Tr c Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000 34 Th t Khê Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000 35 Tôn Đ n Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000 Ngã 5 Thư ng 36 Đư ng Hà N i C u Xi Măng Lý 5 12,000,000 7,200,000 37 Ngã 5 Thư ng Lý Ngã 3 S D u 6 8,000,000 4,800,000 C ng Tr ng Huy n An 38 Ngã 3 S D u Dương 9 2,700,000 1,620,000 Đư ng Hùng Ngã 5 Thư ng 39 Vương C u Quay Lý 7 6,000,000 3,600,000 40 Tôn Đ c Th ng Ngã 3 S D u C ng Cái T t 7 6,000,000 3,600,000 Đư ng C u 41 Bính Ngã 5 Thư ng Lý C u Bính 7 6,000,000 3,600,000 42 Ph m Phú Th Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000 43 Bãi S y Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 44 H Lý Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000 Đư ng H ng Ngã 4 Tôn Đ c 45 Bàng Ngã 5 Thư ng Lý Th ng 8 4,000,000 2,400,000
 5. Phan Đình 46 Phùng Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000 Giáp đ a ph n xã Nam Sơn Ngã 4 Tôn Đ c huy n An 47 Đư ng 5 m i Th ng Dương 9 2,700,000 1,620,000 H i Tri u H t đ a ph n (đư ng 10 đi phư ng Quán 48 Phà Ki n) Ngã 3 Quán Toan Toan 9 2,700,000 1,620,000 Ph Quán Toan 49 1 Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 Ph Quán Toan 50 2 Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 Ph Quán Toan 51 3 Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 52 Tiên Dung Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000 1,080,000 53 Đinh Nhu Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 54 Quang Đàm Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 55 Vũ H i Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000 56 Núi Voi Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 57 Đình H Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 58 Th L Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000 59 T n Viên Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 60 Cao Sơn Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000 1,080,000 Nguy n H ng 61 Quân Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 62 Quý Minh Đ u đư ng Cu i đư ng 10 1,800,000 1,080,000 H ng Du 63 Vương Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 64 Chi Lăng Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 C ng Nhà máy Xi măng H i Phòng Giáp ph Chi 65 V n Ki p cũ Lăng 10 2,100,000 1,260,000 66 Chương Dương Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 67 Cao Th ng Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000
 6. 68 Ti n Đ c Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 69 Tr i Sơn Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 70 Đ c Tít Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 71 C Bình Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 72 Tán Thu t Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 73 Do Nha Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 74 Ph C ng M Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 75 Trơng Văn L c Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 76 Quỳnh Cư Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 L nh Bá-Chinh 77 Tr ng Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 78 Cam L Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 79 An Trì Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 Nguy n Trung 80 Thành Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 81 Nguy n Văn Tuý Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000 Giáp đ a ph n Đư ng 351- th Ngã 3 Tr m Xăng huy n An 82 Tr n R d u Quán Toan Dương 10 2,100,000 1,260,000 Đư ng M 83 Tranh 10 2,100,000 1,260,000 Các đư ng r i nh a r ng ≥ 4,5 m Khu gia đình chính 84 sách và Khu đô th Long Sơn (phư ng Quán Toan) 10 2,100,000 1,260,000 QU N LÊ CHÂN (1.2) Đơn v tính đ ng/m2 Đo n đư ng ph Giá đ t phi Lo i nông nghi p TT Tên đư ng ph đư ng Giá đ t b ng 60% giá T Đ n ph đ t li n k 1 2 3 4 5 6 7 1 Tô Hi u Đ u đư ng Cu i đư ng 1 30,000,000 18,000,000.0 Nguy n Đ c 2 C nh C uĐ t Ngã tư Tam Kỳ 1 30,000,000 18,000,000.0
 7. 3 Ngã tư Tam Kỳ C u Quay 2 25,000,000 15,000,000.0 Tr n Nguyên 4 Hai Bà Trưng Ngã 4 C u Đ t Hãn 2 25,000,000 15,000,000.0 5 Tôn Đ c Th ng Ngã 4 An Dương C u An Dương 3 20,000,000 12,000,000.0 6 Tr n Nguyên Hãn Đ p Tam Kỳ Chân C u Ni m 3 20,000,000 12,000,000.0 Ngã 3 đi Ch 7 H Sen T Tô Hi u Con 3 20,000,000 12,000,000.0 Ngã 3 đi Ch Đ n h t đư ng 8 Con (c a c ng H p) 4 16,000,000 9,600,000.0 Theo hai bên đư ng mương Đư ng ven c ng thoát mương c ng Đ u mương (cu i nư c đ n c u 9 thoát nư c H Sen kéo dài) Quán N i 8 4,000,000 2,400,000.0 10 Hàng Kênh Tô Hi u B t Tròn 3 20,000,000 12,000,000.0 11 Cát C t Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000.0 12 Mê Linh Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000.0 13 Lê Chân Đ u đư ng Cu i đư ng 3 20,000,000 12,000,000.0 14 Chùa Hàng Ngã 4 (Tô Hi u) Ngã 3 C t Đèn 4 16,000,000 9,600,000.0 15 Ngã 3 C t Đèn Đ n h t ph 5 12,000,000 7,200,000.0 16 Ch Con Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000.0 Ngã 3 Nhà ngh Công Đoàn (H 17 Dư Hàng Ngã 3 C t Đèn Sen) 4 16,000,000 9,600,000.0 18 Nguy n Công Tr Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000.0 Đư ng vào UBND Phư ng 19 Nguy n Văn Linh L ch Tray Dư Hàng Kênh 4 16,000,000 9,600,000.0 Đư ng vào UBND Phư ng 20 Dư Hàng Kênh C u An Đ ng 5 12,000,000 7,200,000.0 21 Đình Đông Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000.0 Ngã 3 Đôn Ni m Công ty s n (Tr n Nguyên xu t d ch v 22 Đư ng Thiên Lôi Hãn) Duyên H i 4 16,000,000 9,600,000.0 Công ty s n xu t d ch v Duyên Nguy n Văn 23 H i Linh 5 12,000,000 7,200,000.0
 8. Đư ng vào 24 Nguy n Văn Linh thôn Tr i L 6 8,000,000 4,800,000.0 Đư ng vào thôn 25 Tr i L C u Rào 5 12,000,000 7,200,000.0 Đư ng khu v c Ký túc xá Đ i h c Đư ng tr c t 26 dân l p Nguy n Văn Linh Ngõ Hào Khê 6 8,000,000 4,800,000.0 Các đư ng nhánh trong khu v c ra tr c chính (đư ng tr c chính là đư ng t Nguy n Văn Linh đ n ngõ Hào 27 Khê) 7 6,000,000 3,600,000.0 28 Đư ng nhánh còn l i 8 4,000,000 2,400,000.0 Đư ng vòng Đư ng Ch Con 29 quanh H Sen vòng quanh h Đư ng H Sen 5 12,000,000 7,200,000.0 30 Ch Hàng Ngã 3 B t Tròn Quán S i 5 12,000,000 7,200,000.0 C u An Đ ng 31 Lán Bè C u Quay (An Dương 2) 5 12,000,000 7,200,000.0 Đư ng Mi u Hai 32 Xã Ngã 3 Quán S i Đư ng Dư Hàng 5 12,000,000 7,200,000.0 Đư ng qua UBND phư ng Dư Hàng Đư ng Nguy n Đư ng Ch 33 Kênh Văn Linh Hàng 6 8,000,000 4,800,000.0 Ngã 3 Nguy n Đư ng Ch Hàng Chùa Đ ng Văn Linh- Ngã 3 34 m i Thi n Quán S i 6 8,000,000 4,800,000.0 35 Nguyên H ng Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 36 Lam Sơn Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 37 Ph Nhà THương Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Nguy n Văn 38 Đư ng Tr i L Linh Thiên Lôi 7 6,000,000 3,600,000.0 39 Hoàng Quý T Tô Hi u H t ph 7 6,000,000 3,600,000.0 Đư ng vòng chân Tr n Nguyên Nguy n Văn 40 C u Ni m Hãn đi vòng Linh 7 6,000,000 3,600,000.0 Đư ng Nguy n Đư ng qua Văn Linh qua Trư ng Đ i h c c ng Trư ng Đư ng Ch 41 dân l p ĐHDL Hàng 7 6,000,000 3,600,000.0 42 Đư ng Đông Trà Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0 43 Vũ Chí Th ng Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0
 9. Đư ng khu Tái Đ nh Cư Qu c L 44 5 (Ph. Nghĩa Xá) Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0 45 Nguy n Sơn Hà Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0 46 Đinh Nhu Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0 Đư ng đi g c Ngã 3 đư ng 47 Găng Thiên Lôi G c Găng 8 4,000,000 2,400,000.0 Đư ng vào trư ng Ti u h c T đư ng Thiên 48 Vĩnh Ni m Lôi H t đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 Các nhánh c a Đư ng Đông Đư ng qua Đ i 49 đư ng Đông Trà Trà h c Dân l p 9 2,700,000 1,620,000.0 50 Ph m H u Đi u Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 51 Ph m Huy Thông Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Đư ng vào khu dân cư s 3 (phư ng Vĩnh T đư ng Thiên 52 Ni m) Lôi C u ông C 8 4,000,000 2,400,000.0 53 Ph m T Nghi Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Đư ng vào Trư ng Trung h c Đư ng Thiên 54 Vĩnh Ni m Lôi H t đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 55 C u Cáp Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 56 Thi Sơn Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Nguy n Tư ng 57 Loan Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Đư ng vào ti u đoàn Tăng Thi t Đư ng Thiên 58 Giáp Lôi Đ n b đê 9 2,700,000 1,620,000.0 Đư ng vào khu 4 Đư ng Thiên 59 Vĩnh Ni m Lôi H t đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 B mơng thoát Nguy n Văn 60 nư c Tây Nam Linh Thiên Lôi 10 2,100,000 1,260,000.0 Đư ng ven h đi u hoà (đư ng n i ven h Lâm Tư ng - Dư 61 Hàng) Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000.0
 10. Đư ng ven C u Quán N i đi mương c ng d vòng theo 2 bên Đư ng Nguy n 62 án thoát nư c 1B mương Văn Linh 9 2,700,000 1,620,000.0 Đư ng qua Đ i C ng Cty may 63 h c Dân l p Đ i Vi t 10 2,100,000 1,260,000.0 Đư ng nhánh khu 64 3 Vĩnh Ni m Đư ng khu 3 H t đư ng 10 2,100,000 1,260,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) có m t c t t 4m tr lên thu c các phư ng Vĩnh Ni m, Dư Hàng Kênh, 65 Nghĩa Xá 10 2,100,000 1,260,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) có m t c t t 3m - 4m thu c các phư ng Vĩnh Ni m, Dư Hàng Kênh, 66 Nghĩa Xá 11 1,800,000 1,080,000.0 QU N NGÔ QUY N ( 1.3 ) Đư n v tính đ ng/m2 Đo n đư ng ph Giá đ t phi Lo i nông nghi p TT Tên đư ng ph đư ng Giá đ t b ng 60% giá ph T Đ n đ t li n k 1 2 3 4 5 6 7 Ngã 4 Tr n Hưng 1 Đi n Biên Ph Đ o Ngã 6 1 30,000,000 18,000,000.0 2 C uĐ t Đ u đư ng Cu i đư ng 1 30,000,000 18,000,000.0 Ngã 4 Quán Bà 3 L ch Tray Ngã 4 Thành Đ i Mau 1 30,000,000 18,000,000.0 Ngã 4 Quán Bà 4 Mau H t đư ng 2 25,000,000 15,000,000.0 Lư ng Khánh Ngã 3 Tr n Bình 5 Thi n C uĐ t Tr ng 1 30,000,000 18,000,000.0 Ngã 3 Tr n Bình 6 Tr ng Ngã 6 2 25,000,000 15,000,000.0 Ngã 4 Đi n Biên 7 Tr n Phú Ngã 4 C u Đ t Ph 1 30,000,000 18,000,000.0 Ngã 4 Đi n Biên 8 Ph C ng C ng 4 2 25,000,000 15,000,000.0 9 Đà N ng Ngã 6 C u Tre 2 25,000,000 15,000,000.0 10 C u Tre H t ph 4 16,000,000 9,600,000.0 11 Lê L i Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000.0 12 Nguy n Khuy n Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000.0
 11. 13 Tr n Nh t Du t Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000.0 14 Ph m Ngũ Lão Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000.0 15 Tr n Bình Tr ng Đ u đư ng Cu i đư ng 2 25,000,000 15,000,000.0 Ngõ 56 (Ngã 3 16 Lê Lai Ngã 5 Máy Tơ) 3 20,000,000 12,000,000.0 Ngõ 56 (Ngã 3 17 Máy Tơ) Lê Thánh Tông 4 16,000,000 9,600,000.0 18 Lê Thánh Tông Ngô Quy n 5 12,000,000 7,200,000.0 Nguy n B nh 19 Lê H ng Phong Ngã 5 Khiêm 4 16,000,000 9,600,000.0 Ngã tư Nguy n H t đ a ph n 20 Văn Cao 4 16,000,000 9,600,000.0 B nh Khiêm qu n Ngô Quy n 21 Chu Văn An Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000.0 C ng C ng (giáp 22 Lê Thánh Tông Hoàng Di u) Ngã 3 Chùa V 4 16,000,000 9,600,000.0 Ngã 3 Nguy n 23 Ngã 3 Chùa V B nh Khiêm 5 12,000,000 7,200,000.0 24 Nguy n Trãi Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000.0 25 Ph m Minh Đ c Đ u đư ng Cu i đư ng 4 16,000,000 9,600,000.0 26 Ph C m Lê L i Nguy n H u Tu 4 16,000,000 9,600,000.0 Đ u ngõ 119 l i vào Đ m Lác 27 Nguy n H u Tu (c ng) 6 8,000,000 4,800,000.0 Ngã 5 ph 28 Máy Tơ Lê Lai (Nguy n Trãi) 4 16,000,000 9,600,000.0 Ngã 5 ph 29 (Nguy n Trãi) Tr n Khánh Dư 5 12,000,000 7,200,000.0 Đư ng 126 Nam 30 An Đà L ch Tray Sư n 4 16,000,000 9,600,000.0 Đư ng 126 Nam Ngã 3 đi Đông 31 Sư n Khê 5 12,000,000 7,200,000.0 Ngã 3 đi Đông Nguy n B nh 32 Khê Khiêm 7 6,000,000 3,600,000.0 33 Tr n Khánh Dư Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 34 Võ Th Sáu Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 35 Lư ng Văn Can Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 Nguy n B nh 36 Khiêm L ch Tray Lê H ng Phong 5 12,000,000 7,200,000.0 37 Nguy n Bình Văn Cao L ch Tray 5 12,000,000 7,200,000.0
 12. Đ n cu i đư ng L ch Tray đi (đ a ph n Đài 38 6 8,000,000 4,800,000.0 Trư ng Đ ng phát sóng Truy n hình) 39 Đ iC n Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 40 Phó Đ c Chính Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 Đư ng vòng V n 41 M Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 42 Đông Khê Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 43 Lê Quýnh Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 44 Nguy n H u Tu Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Đư ng 126 Nam Nguy n B nh 45 Sư n An Đà Khiêm 7 6,000,000 3,600,000.0 46 Ngô Quy n Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Nguy n B nh Đ n đư ng tr c Khiêm (đ i di n chính trong khu Khách s nH i 47 Đo n đư ng Tái đ nh cư Đ ng 8 4,000,000 2,400,000.0 Phòng) đư ng đi Lâm (ngõ 193 nghĩa trang qu n Văn Cao) Ngô Quy n C ng chùa Vĩnh 48 Phư ng Lưu Ngã 3 Đo n Xá Khánh 8 4,000,000 2,400,000.0 49 Đo n Xá Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 Tuy n mư ng Đông B c (d án 50 1B) Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 Đư ng Nguy n Cây s 7 L ch 51 B nh Khiêm Tray C ng Ki u Sư n 7 6,000,000 3,600,000.0 Đư ng 81 Ngõ 52 An Đà Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Đư ng vào khu dân cư Đ ng 53 Rào Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Đư ng vòng h 54 Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Nhà hát Tuy n đư ng r ng t 22 m đ n 55 30m thu c D án Đ u đư ng Cu i đư ng 5 12,000,000 7,200,000.0 Ngã 5 Sân bay Cát Bi
 13. Tuy n đư ng r ng t 9 m đ n 56 22m thu c D án Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Ngã 5 Sân bay Cát Bi Tuy n đư ng 57 vành đai h Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000 4,800,000.0 Thiên Nga QU N H I AN ( 1.4 ) Đơn v tính đ ng/m2 Đo n đư ng ph Giá đ t phi Lo i S nông nghi p Tên đư ng ph đư ng Giá đ t TT b ng 60% giá ph T Đ n đ t li n k 1 2 3 4 5 6 7 Đ a ph n qu n Đư ng Ngô Gia 1 Văn Cao 4 Ngô Quy n T 16,000,000.0 9,600,000.0 Nguy n B nh C ng Sân Bay 2 Lê H ng Phong 5 Khiêm Cát Bi 12,000,000.0 7,200,000.0 Nguy n Văn 3 Ngô Gia T L ch Tray 6 H i 8,000,000.0 4,800,000.0 4 Nguy n Văn H i Lê H ng Phong 7 6,000,000.0 3,600,000.0 C ng Sân bay 5 Lê H ng Phong 8 Cát Bi cũ 4,000,000.0 2,400,000.0 C ng Sân bay H t Ch Nam 6 10 Cát Bi cũ H i 2,100,000.0 1,260,000.0 T ch Nam Đ n Bãi rác 7 H i Tràng Cát 1,500,000.0 900,000.0 Nguy n B nh Ngã 3 đi Đình 8 Lê H ng Phong 7 Khiêm Vũ 6,000,000.0 3,600,000.0 Ngã 3 Nguy n Nguy n B nh H t đ a ph n 9 B nh Khiêm (đi 8 Khiêm kéo dài 128 H i Quân Đình Vũ) 4,000,000.0 2,400,000.0 H t đ a ph n 10 Phà Đình Vũ 9 128 H i Quân 2,700,000.0 1,620,000.0 11 T Đ p Đình Vũ C ng Đình Vũ 10 2,100,000.0 1,260,000.0 CÁC TR C ĐƯ NG PHƯ NG CÁT BI 12 Cát Bi Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000.0 2,400,000.0 13 Hào Khê Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0
 14. 14 Tr n Văn Lan Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 15 Nguy n Th Thu n Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 T 76 Ngô 16 Đo n đư ng Đư ng Cát Bi 9 Gia T 2,700,000.0 1,620,000.0 CÁC TR C ĐƯ NG PHƯ NG THÀNH TÔ 17 Ph Đông An Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 18 M c Vĩnh Phúc Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000.0 1,260,000.0 19 An Khê Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 20 Lý H ng Nh t Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 21 Đư ng 7/3 Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000.0 1,080,000.0 22 Đư ng Đ ng Xá Đ u đư ng Cu i đư ng 1,500,000.0 900,000.0 Đư ng Tháng 3, 23 Đ u đư ng Cu i đư ng 11 Tháng4 1,800,000.0 1,080,000.0 24 Nguy n Văn H i Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 CÁC ĐƯ NG TR C PHƯ NG Đ NG LÂM Đo n đư ng tr c Đ n l i r th 2 T s nhà 25 chính trong khu tái tay ph i (s nhà 6 193 Văn Cao đ nh cư Đ ng Lâm 98 ngõ 193) 8,000,000.0 4,800,000.0 Các đư ng nhánh trong N i v i đư ng 26 8 khu v c r ng tr c chính trên 5m 4,000,000.0 2,400,000.0 27 Các đư ng nhánh còn l i 9 2,700,000.0 1,620,000.0 T ngã 3 Ki u Sơn đi UBND qu n Đ n Ngô Gia 28 Tuy n đư ng 9 H i An và đi T vào khu đình Ki u Sơn 2,700,000.0 1,620,000.0 29 Ph Trung Hành Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 Đư ng trư c c a 30 UBND phư ng Đ ng Đ u đư ng Cu i đư ng 9 Lâm 2,700,000.0 1,620,000.0 Chùa Ki u Sơn đi C ng Ki u Qua c ng chùa, 31 Khu Tái đ nh c đ n 9 Sơn cách 300m ngõ 193 Văn Cao 2,700,000.0 1,620,000.0 T Quán Đi lô 15 D án 32 Tuy n đư ng 9 Nam Ngã 5 Sân bay 2,700,000.0 1,620,000.0
 15. Cát Bi Tuy n đư ng r ng t 22m đên 30m thu c D án Ngã 5 33 7 Sân bay C t Bi 8,000,000.0 4,800,000.0 Tuy n đư ng r ng t 9m đên 22m thu c D án Ngã 5 34 8 Sân bay C t Bi 6,000,000.0 3,600,000.0 35 Tuy n đư ng trong khu quy ho ch dân cư Thư Trung 9 2,700,000.0 1,620,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 36 10 b ng giá có m t c t t 4m tr lên 2,100,000.0 1,260,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 37 11 b ng giá có m t c t t 3m đ n 4m 1,800,000.0 1,080,000.0 CÁC ĐƯ NG TR C PHƯ NG ĐÔNG H I 1 38 Đư ng Chùa V Đ u đư ng Cu i đư ng 6 8,000,000.0 4,800,000.0 Giáp đư ng Chùa Vĩnh 39 Đư ng Phương Lưu Nguy n B nh 9 Khánh Khiêm 2,700,000.0 1,620,000.0 Ph Ph Thư ng 40 Đ u đư ng Cu i đư ng 9 Đo n 2,700,000.0 1,620,000.0 Đư ng Bùi Th T 41 Đ u đư ng Cu i đư ng 10 Nhiên 2,100,000.0 1,260,000.0 Tuy n đư ng trong 42 khu quy ho ch dân Đ u đư ng Cu i đư ng 10 cư Đo n Xá 2,100,000.0 1,260,000.0 Tuy n đư ng trong 43 khu quy ho ch dân Đ u đư ng Cu i đư ng 9 cư Phương Lưu 1 2,700,000.0 1,620,000.0 Tuy n đư ng trong 44 khu quy ho ch dân Đ u đư ng Cu i đư ng 10 cư Phương Lưu 2 2,100,000.0 1,260,000.0 Tuy n đư ng trong 45 khu quy ho ch dân Đ u đư ng Cu i đư ng 10 cư Phú Xá 2,100,000.0 1,260,000.0 Tuy n đư ng trong 46 khu quy ho ch dân Đ u đư ng Cu i đư ng 10 cư Thư ng Đo n 2,100,000.0 1,260,000.0 Tuy n đư ng trong 47 khu quy ho ch dân Đ u đư ng Cu i đư ng 10 cư Thư ng Đo n Xá 2,100,000.0 1,260,000.0 48 Đư ng Chè Hương Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000.0 3,600,000.0
 16. 49 Đư ng Phú Xá Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000.0 1,260,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 50 10 b ng giá có m t c t t 4m tr lên 2,100,000.0 1,260,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 51 11 b ng giá có m t c t t 3m đ n 4m 1,800,000.0 1,080,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 52 b ng giá có m t c t dư i 3m 1,500,000.0 900,000.0 CÁC ĐƯ NG TR C PHƯ NG ĐÔNG H I 2 Giáp đư ng Nguy n B nh Khiêm qua Đ n trư ng ti u 53 Đư ng Đông H i 9 UBND h c Đông H i phư ng Đông H i 2,700,000.0 1,620,000.0 Trư ng ti u Đ n c u Tr ng 54 11 h c Đông H i Nam H i 1,800,000.0 1,080,000.0 Giáp đư ng Đư ng đi Đình 55 Đư ng Ki u H 9 Đông H i Vũ 2,700,000.0 1,620,000.0 Giáp đư ng Đông H i Đư ng đi Đình 56 Đư ng H Đo n 9 (trư ng TH Vũ Đông H i) 2,700,000.0 1,620,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 57 10 b ng giá có m t c t t 4m tr lên 2,100,000.0 1,260,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 58 b ng giá có m t c t t 3m đ n 4m 1,500,000.0 900,000.0 CÁC ĐƯ NG TR C THU C PHƯ NG Đ NG H I 59 Ph Ch Lũng Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 60 Ph Lũng B c Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000.0 1,620,000.0 Giáp ph Ch 61 Đư ng Đ ng H i Đ n C u Lũng 9 Lũng 2,700,000.0 1,620,000.0 62 C u Lũng Đ n h t đư ng 11 1,800,000.0 1,080,000.0 Giáp Ngô Gia Giáp đư ng 63 Đư ng Lũng Đông 9 T Đ ng H i 2,700,000.0 1,620,000.0 Giáp đư ng Giáp đư ng 64 11 Đ ng H i Hàng T ng 1,800,000.0 1,080,000.0 C ng Trư ng 65 Đo n đư ng THCS Đ ng C u ông Nom 9 H i 2,700,000.0 1,620,000.0
 17. Vào Trung tâm Tr c đư ng ngang Nhà Ông hành chính 66 11 H Lũng Sính qu n đ n ngã 3 nhà Ông Tr ng 1,800,000.0 1,080,000.0 Vào Trung tâm Nhà Ông hành chính 67 11 Sính qu n qua mi u G c đa đ n h t 1,800,000.0 1,080,000.0 Sau chùa B o Trúc song Nguy n B nh 68 Đo n đư ng 11 song đư ng Khiêm ch Lũng 1,800,000.0 1,080,000.0 Tuy n đư ng gom 69 11 c u Vư t Đông H i 1,800,000.0 1,080,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 70 11 b ng giá có m t c t t 4m tr lên 1,800,000.0 1,080,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 71 b ng giá có m t c t t 3m đ n 4m 1,500,000.0 900,000.0 CÁC ĐƯ NG TR C THU C PHƯ NG NAM H I 72 Đư ng Hàng T ng Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000.0 1,080,000.0 73 Đư ng Nam H i Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000.0 1,080,000.0 Đư ng T Lương 74 Đ u đư ng Cu i đư ng 11 Xâm 1,800,000.0 1,080,000.0 75 Ph Nhà th Xâm B Đ u đư ng Cu i đư ng 1,500,000.0 900,000.0 76 Ph Nam Hoà Đ u đư ng Cu i đư ng 1,500,000.0 900,000.0 77 Đư ng Nam Phong Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000.0 1,080,000.0 78 Ph Đông Phong Đ u đư ng Cu i đư ng 11 1,800,000.0 1,080,000.0 79 Đư ng Nam Thành Đ u đư ng Cu i đư ng 1,500,000.0 900,000.0 80 Đư ng Nam Hùng Đ u đư ng Cu i đư ng 1,500,000.0 900,000.0 81 Đư ng Nam Hưng Đ u đư ng Cu i đư ng 1,500,000.0 900,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 82 b ng giá có m t c t t 4m tr lên 1,500,000.0 900,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 83 b ng giá có m t c t t 3m đ n 4m 1,300,000.0 780,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 84 b ng giá có m t c t dư i 3m 1,300,000.0 780,000.0 CÁC ĐƯ NG TR C THU C PHƯ NG TRÀNG CÁT
 18. 85 Đư ng Thành Tô Đ u đư ng Cu i đư ng 11 2,100,000.0 1,260,000.0 86 Đư ng Tràng Cát Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000.0 1,260,000.0 T C ng Đen 2 (giáp Ngô Đ n ngã 3 87 Đư ng Cát Linh 10 Gia T kéo Chùa Đình Vũ dài) 1,800,000.0 1,080,000.0 T ngã 3 Đ n Nhà văn 88 đư ng Tràng hoá Đình Vũ Cát 1,300,000.0 780,000.0 T UBND Tr m bơm c p 89 Tuy n đư ng phư ng nư c phư ng Tràng Cát Tràng Cát 1,300,000.0 780,000.0 T ngã 3 ti p giáp v i Đ n đê Ng 90 Tuy n đư ng đư ng Thành Hàm Tô 1,300,000.0 780,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 91 b ng giá có m t c t t 4m tr lên 1,200,000.0 720,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 92 b ng giá có m t c t t 3m đ n 4m 1,100,000.0 660,000.0 Các đư ng tr c bêtông (ho c r i nh a) chưa có trong 93 b ng giá có m t c t dư i 3m 800,000.0 480,000.0 QU N KI N AN (1.5 ) Đơn v tính đ ng/m2 Giá đ t phi Lo i nông nghi p Đo n đư ng ph đư ng Giá đ t b ng 60% giá S ph Tên đư ng ph đ t li n k TT T Đ n 1 2 3 4 5 6 7 1 Trư ng Chinh Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0 UBND phư ng 2 Hoàng Qu c Vi t Đ u đư ng Ng c Sơn 8 4,000,000 2,400,000.0 Đ n cu i UBND đư ng ( giáp phư ng đ a ph n huyên 3 Ng c Sơn An Lão) 9 2,700,000 1,620,000.0 4 Tr n Thành Ng Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0
 19. 5 Lê Qu c Uy Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 Ngã 5 Ki n Đ n ngõ Hoà 6 Phan Đăng Lưu An Bình 7 6,000,000 3,600,000.0 T ngõ Hoà Ngã 4 C ng 7 Bình Đôi 8 4,000,000 2,400,000.0 C u Ki n An (g p đư ng Ngã 4 C ng Hoàng Thi t 8 Đôi Tâm) 9 2,700,000 1,620,000.0 9 Tr n Nhân Tông Đ u đư ng Cu i đư ng 7 6,000,000 3,600,000.0 C ng Quân 10 Lê Du n Đ u đư ng Khu 3 7 6,000,000 3,600,000.0 Ngã 5 Ki n Đ nđ u 11 Tr n T t Văn An đư ng Lê úc 7 6,000,000 3,600,000.0 T đ u 12 đư ng Lê úc Lô c t Phù Lưu 8 4,000,000 2,400,000.0 Lô c t Phù H t đ a ph n 13 Lưu Ki n An 9 2,700,000 1,620,000.0 Đ nđ u Ngã 5 Ki n đư ng Hương 14 Nguy n Lương B ng An Sơn 7 6,000,000 3,600,000.0 T đ u đư ng Giáp xư ng đ 15 Hương Sơn dùng d y h c 8 4,000,000 2,400,000.0 Giáp xư ng Đ u đư ng đ dùng d y Nghĩa trang 16 h c Công Nông 9 2,700,000 1,620,000.0 Đ u đư ng Đ nh t đa Nghĩa trang ph n Ki n An ( 17 Công Nông C ng Đa phúc) 10 2,100,000 1,260,000.0 C ng Quân 18 Hoàng Thi t Tâm khu 3 C u Ki n An 8 4,000,000 2,400,000.0 19 Chiêu Hoa Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 20 C ng R ng Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 21 Tây Sơn Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 22 Ph Hoà Bình Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 23 Ph Lãm Hà Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Ph vào Xí nghi p 24 Đi n nư c Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0
 20. Đư ng c ng chính b nh vi n tr em 25 (trư c là BV Nhi Đ c) Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 26 Nguy n D n Lư ng Đ u đư ng Cu i đư ng 10 2,100,000 1,260,000.0 27 M c Kinh Đi n Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Đ u đư ng (Quán đ ng t i giáp đư ng Nguy n Giáp đ a ph n Lương phư ng Tràng 28 Quy T c B ng) Minh 10 2,100,000 1,260,000.0 Đ a ph n phư ng Nhà ông Tr n 29 Tràng Minh H u Phúc 11 1,800,000 1,080,000.0 30 Tr n Huy Li u Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 31 Bùi M ng Hoa Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 32 Cao Toàn Đ u đư ng Cu i đư ng 8 4,000,000 2,400,000.0 33 M c Đĩnh Chi Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 34 Lê Kh c C n Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Đ u đư ng (Giáp đư ng Nguy n Lương 35 Phù Li n B ng). Cu i đư ng 11 1,800,000 1,080,000.0 Ngã ba Đ n h t nhà 36 Đ ng Hoà Quán Tr ông Vòn 9 2,700,000 1,620,000.0 T nhà ông Đ n c ng M 37 Vòn Khê 10 2,100,000 1,260,000.0 Đ u đư ng Cu i đư ng (giáp đư ng (giáp đư ng Tr n Thành Phan Đăng 38 Đoàn K t Ngo) Lưu ) 10 2,100,000 1,260,000.0 Đư ng c ng sau B nh vi n tr em H i 39 Phòng Đ u đư ng Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0 Đ u đư ng (B ng tin Đư ng 10 cũ giáp b giáp đư ng sông (đư ng lò vôi Trư ng 40 ông V n) Chinh) Cu i đư ng 9 2,700,000 1,620,000.0
Đồng bộ tài khoản