Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
73
lượt xem
3
download

Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 229/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 229/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI T I O PHÚ QU C, T NH KIÊN GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam s 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 4 năm 2000; Căn c Ngh nh s 21/2001/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Ngo i giao t i t trình s 787-TTr/NG-LS ngày 31 tháng 3 năm 2005, QUY T NNH : i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i o Phú Qu c, t nh Kiên Giang. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Công an, Qu c phòng, Ngo i giao, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - T ng c c Du l ch; Nguy n T n Dũng - UBND thành ph H Chí Minh; - T nh y, H ND, UBND t nh Kiên Giang; - Huy n y, H ND, UBND huy n Phú Qu c; - Ban Ch o Tây Nam B ; - VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo;
  2. - Lưu : VT, P (5b). A. 305b QUY CH NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NGƯ I NƯ C NGOÀI T I O PHÚ QU C, T NH KIÊN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 229/2005/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng chính ph ) Chương I. NH P C NH, XU T C NH O PHÚ QU C i u 1. o Phú Qu c (tr các khu v c ư c quy ho ch riêng cho m c ích an ninh, qu c phòng) ư c hư ng các ưu ãi v nh p c nh, xu t c nh theo quy nh t i kho n 1 i u 3 Quy t nh s 53/2001/Q -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v chính sách i v i Khu kinh t c a khNu biên gi i. i u 2. Ngư i nư c ngoài, ngư i Vi t Nam mang h chi u nư c ngoài (sau ây g i chung là ngư i nư c ngoài) nh p c nh, xu t c nh, cư trú t i o Phú Qu c ư c mi n th th c v i th i gian t m trú không quá 15 ngày; trư ng h p ngư i nư c ngoài vào m t c a khNu qu c t c a Vi t Nam, lưu l i khu v c quá c nh c a khNu ó, r i chuy n ti p i o Phú Qu c cũng ư c mi n th th c theo Quy ch này. i v i công dân các nư c ư c mi n th th c, th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 3. 1. Ngư i nư c ngoài nh p c nh qua c a khNu qu c t Phú Qu c b ng ư ng bi n làm th t c nh p c nh v i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh ngay t i c a khNu; ngư i nư c ngoài nh p c nh o Phú Qu c b ng ư ng hàng không làm th t c nh p c nh t i các sân bay qu c t c a Vi t Nam; sau ó lưu t i khu v c quá c nh c a sân bay trong khi ch chuy n sang ư ng bay n i a i o Phú Qu c. 2. Khi nh p c nh, khách ph i xu t trình H chi u còn giá tr ít nh t 45 ngày. i u 4. Trư ng h p sau khi n o Phú Qu c, khách mu n i các a phương khác thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh xem xét c p th th c t i o Phú Qu c; trư ng h p mu n lưu trú t i o Phú Qu c quá 15 ngày thì cơ quan qu n lý xu t nh p c nh xem xét gia h n t m trú. i u 5. Thuy n viên mang s thuy n viên ho c h chi u thuy n viên nư c ngoài còn giá tr ư c ra vào, lưu trú t i o Phú Qu c trong th i gian tàu neo u t i o Phú Qu c. i u 6. K t ngày Quy ch này có hi u l c, B Qu c phòng báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c khoanh nh các khu v c ư c quy ho ch s d ng riêng cho m c
  3. ích an ninh, qu c phòng trên o Phú Qu c sau khi th ng nh t ý ki n v i B Công an và y ban nhân dân t nh Kiên Giang và ti n hành thông báo công khai, l p bi n ch d n, bi n c m c th i v i t ng khu v c. Chương II. CƯ TRÚ T I O PHÚ QU C i u 7. Ngư i nư c ngoài nh p c nh Vi t Nam qua c a khNu qu c t Phú Qu c ư c cơ quan qu n lý xu t nh p c nh c p ch ng nh n t m trú t i c a khNu v i th i h n t m trú phù h p v i th i h n ư c mi n th th c; ngư i nư c ngoài ang t m trú h p pháp t i Vi t Nam n o Phú Qu c không ph i làm th t c ch ng nh n t m trú, mà ch trình báo t m trú theo quy nh hi n hành. i u 8. Ngư i nư c ngoài n o Phú Qu c ư c t do cư trú, i l i trên o phù h p v i m c ích nh p c nh ã ăng ký, tr khu v c c m và các khu v c ư c quy ho ch riêng cho m c ích an ninh, qu c phòng; n u mu n vào khu v c ó ph i ư c phép c a cơ quan có thNm quy n, theo quy nh t i Quy t nh s 160/2004/Q -TTg ngày 06 tháng 9 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c xác nh khu v c c m, a i m c m. i u 9. Ngư i nư c ngoài có yêu c u gia h n t m trú, chuy n i m c ích t m trú ã ăng ký, c p, b sung, s a i th th c, c p th t m trú, th thư ng trú thì thông qua cơ quan, t ch c, cá nhân ho c tr c ti p làm th t c v i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh Công an Phú Qu c. Trình t , th t c và th i gian th c hi n theo quy nh t i Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 21/2001/N -CP c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam. Chương III. NÂNG C P CƠ S V T CH T PH C V HO T NG NH P C NH, XU T C NH PHÚ QU C i u 10. y ban nhân dân t nh Kiên Giang ph i h p v i các B , ngành liên quan khNn trương trình Th tư ng Chính ph nâng c p c a khNu sân bay Phú Qu c thành c a khNu sân bay Qu c t Phú Qu c; c ng An Th i thành c a khNu c ng bi n Qu c t Phú Qu c. B Công an b trí l c lư ng và phương ti n th c hi n công tác qu n lý xu t nh p c nh t i hai c a khNu Qu c t Phú Qu c. Trư c m t, l c lư ng qu n lý nh p xu t c nh B Công an và các ngành liên quan a phương b trí l c lư ng, phương ti n th c hi n vi c gi i quy t th t c nh p c nh, xu t c nh cho ngư i nư c ngoài như quy nh i v i c a khNu Qu c t . i u 11. y ban nhân dân t nh Kiên Giang ph i h p v i các B , ngành liên quan u tư cơ s v t ch t, cung c p kinh phí cho công tác qu n lý xu t nh p c nh nh m áp ng k p th i yêu c u nh p xu t c nh và cư trú c a ngư i nư c ngoài t i o Phú Qu c. Chương IV.
  4. CƠ CH PH I H P, QU N LÝ NGƯ I NƯ C NGOÀI i u 12. B Công an ch u trách nhi m ch trì hư ng d n th c hi n Quy ch này; ph i h p v i y ban nhân dân t nh Kiên Giang và các B , ngành liên quan t ch c th c hi n Quy ch . i u 13. B Qu c phòng có trách nhi m gi i quy t th t c nh p c nh, xu t c nh o Phú Qu c cho ngư i nư c ngoài i b ng ư ng bi n; b o m an ninh qu c phòng cho o Phú Qu c. i u 14. T ng c c Du l ch có trách nhi m ch o, qu n lý chuyên ngành du l ch các công ty t ch c du l ch t i o Phú Qu c; các công ty này ch u trách nhi m qu n lý khách du l ch, b o m khách nh p c nh v i th i h n cư trú và m c ích cho phép, ph i h p v i các cơ quan ch c năng x lý các v n phát sinh liên quan n khách du l ch. i u 15. y ban nhân dân t nh Kiên Giang trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Công an ch o Công an t nh Kiên Giang th c hi n qu n lý nhà nư c v xu t c nh, nh p c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i o Phú Qu c. i u 16. Các cơ quan, t ch c, cá nhân m i, b o lãnh khách vào Phú Qu c có trách nhi m b o m khách nh p c nh v i th i h n cư trú và m c ích cho phép; b o m tài chính và c ng tác v i các cơ quan nhà nư c gi i quy t các v n phát sinh liên quan n khách nh p c nh ./.
Đồng bộ tài khoản