Quyết định số 229-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 229-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 229-CT về việc phê duyệt Dự án tiền khả thi công trình xây dựng rừng phòng hộ khu vực hồ Dầu Tiếng Tây Ninh - Sông Bé do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 229-CT

  1. CH T CH H I Đ NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 229-CT Hà N i, ngày 27 tháng 7 năm 1991 QUY T Đ NH PHÊ DUY T D ÁN TI N KH THI CÔNG TRÌNH XÂY D NG R NG PHÒNG H KHU V C H D U TI NG TÂY NINH - SÔNG BÉ CH T CH H I Đ NG B TRƯ NG Xét T trình s 181-LN-Kl ngày 29-1-1991 c a B Lâm nghi p và t trình s 404-UB ngày 5-11-1990 c a U ban Nhân dân t nh Tây Ninh v vi c xin phê duy t d án u tư xây d ng công trình r ng phòng h khu v c h D u Ti ng Tây Ninh - Sông Bé; Căn c ngh c a U ban K ho ch Nhà nư c (văn b n s 604 UB-XD-NL ngày 27- 6-1991) v vi c phê duy t d án u tư này, QUY T Đ NH : i u 1. Phê duy t d án ti n kh thi công trình xây d ng r ng phòng h khu v c h D u Ti ng Tây Ninh - Sông Bé theo nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tên d án: Công trình xây d ng r ng phòng h khu v c h D u Ti ng Tây Ninh - Sông Bé. Ch qu n u tư: B Lâm nghi p. Ch u tư: Do B trư ng B Lâm nghi p ch nh, sau khi tham kh o ý ki n c a U ban Nhân dân t nh Tây Ninh và Sông Bé. 2. Khu v c a i m: N m trong khu v c qu n lý hành chính c a 9 xã thu c huy n Tân Châu, 1 xã thu c huy n Dương Minh Châu, t nh Tây Ninh và 7 xã thu c huy n L c Ninh, 8 xã thu c huy n Bình Long, 2 xã thu c huy n B n Cát, t nh Sông Bé. T ng di n tích khu v c: 217.000 hécta. Di n tích c n m b o các yêu c u phòng h : 60.600 hécta. 3. M c tiêu, nhi m v :
  2. a) M c tiêu: xây d ng h th ng r ng phòng h và ch qu n lý, canh tác trong khu v c phòng h m b o yêu c u b o v ngu n nư c, ch ng xói mòn, phát huy năng l c công trình thu l i h D u Ti ng, góp ph n t o l p cân b ng sinh thái, c i thi n môi trư ng toàn vùng. b) Nhi m v c th : - T p trung vào nhi m v ch y u là khoanh nuôi, tr ng d m và b o v di n tích r ng hi n có kho ng: 34.700 hécta. - Tr ng r ng m i v i m t cây thưa trên vùng t tr ng d c trên 10 , chú tr ng k t h p tr ng cây g l n v i cây cao su, các cây công nghi p ng n ngày, dài ngày, s n xu t nông - lâm k t h p. - Thi t l p ch qu n lý canh tác vùng bán ng p và toàn khu v c. - Hư ng d n khai thác ti m năng t ai, b o m ch phòng h môi trư ng cân b ng sinh thái. 4. Các gi i pháp ch y u: a) Gi i pháp v kinh t - xã h i: B Lâm nghi p ph i h p v i U ban Nhân dân các t nh làm rõ quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên toàn khu v c phòng h , căn c vào i u ki n kh năng t ai, khí h u c a t ng vùng mà b trí c th tr ng cây gì, nuôi con gì, k t h p nông, lâm nghi p, công nghi p nh m s d ng h p lý t ai, có k ho ch t ng bư c n nh i s ng nhân dân, phát tri n s n xu t hàng hoá trong khu v c, th c hi n nh canh nh cư, ch m d t n n phá r ng làm nương r y. - Ti n hành giao r ng, t tr ng r ng, khuy n khích các h gia ình phát tri n kinh t vư n, kinh doanh t ng h p nông, lâm nghi p, chăn nuôi và xây d ng r ng phòng h dư i s hư ng d n c a Nhà nư c. b) Gi i pháp lâm nghi p: Các gi i pháp lâm nghi p ph i m b o: - T n d ng t i a kh năng ph c h i t nhiên trên cơ s khoanh nuôi làm giàu r ng. - Thi t k xây d ng r ng có k t c u h p lý, phù h p v i yêu c u phòng h t ng vùng khác nhau, nh m phát huy hi u qu phòng h lâu dài và ti t ki m v n u tư. -B o m các yêu c u v qu n lý b o v r ng. - T o m i i u ki n k t h p tăng thu nh p trên các khu v c phòng h . c) Các ngành s n xu t trên khu v c có yêu c u phòng h ph i th c hi n nghiêm ng t các quy trình s n xu t b o m hi u qu phòng h . 5. Ngu n v n u tư:
  3. th c hi n d án, c n huy ng nhi u ngu n v n tham gia u tư như: ti n nuôi r ng, v n t có, v n liên doanh liên k t, v n vi n tr và v n ngân sách Nhà nư c. V n u tư thu c ngân sách Nhà nư c s ư c b trí trong ch tiêu k ho ch Nhà nư c hàng năm, trên cơ s các lu n ch ng kinh t k thu t ã ư c phê duy t và ch ư c s d ng ngu n v n này vào nhi m v ch y u là tr ng r ng, khoanh nuôi ph c h i r ng t i các khu v c phòng h xung y u, duy trì và phát tri n các lo i ng v t r ng, và xây d ng nh ng cơ s h t ng c n thi t, h n ch n m c th p nh t vi c u tư xây d ng nh ng công trình ít liên quan tr c ti p n r ng. 6. T ch c th c hi n: B Lâm nghi p ch u trách nhi m: - Ph i h p v i U ban nhân dân các t nh: Tây Ninh, Sông Bé t ch c ch o th c hi n d án theo úng quy nh c a i u l v qu n lý xây d ng cơ b n và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. - Ch o vi c l p và t ch c xét duy t lu n ch ng kinh t - k thu t t ng công trình c th th c hi n u tư k t năm 1992 tr i. Riêng năm 1991 th c hi n u tư theo thi t k ư c duy t. - Nghiên c u trình Ch t ch H i ng B trư ng quy nh ch qu n lý, s d ng t ai canh tác i v i các ngành s n xu t trong khu v c có yêu c u phòng h . Th i h n th c hi n u tư xây d ng công trình là 10 năm, k t năm 1991 n năm 2000. i u 2. B trư ng các B : Lâm nghi p, Tài chính, Xây d ng, Ch nhi m U ban K ho ch Nhà nư c, U ban Khoa h c Nhà nư c, T ng giám c Ngân hàng u tư phát tri n, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh Tây Ninh, Sông Bé và Th trư ng các ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Sĩ Nguyên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản