Quyết định số 2297/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
11
download

Quyết định số 2297/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục chuẩn bị đầu tư các dự án chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội theo Kế hoạch 37/KH-UBND (đợt 2/2008) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2297/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 2297/Q -UBND Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T DANH M C CHU N BN U TƯ CÁC D ÁN CH NH TRANG, NÂNG C P VÀ TĂNG CƯ NG TR T T Ô THN PH C V K NI M 1000 NĂM THĂNG LONG – HÀ N I THEO K HO CH 37/KH-UBND ( T 2/2008) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t u th u năm 2005; Căn c Quy t nh s 214/2006/Q -UBND ngày 06/12/2006 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý các d án u tư xây d ng công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c c a UBND Thành ph Hà N i; Căn c K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c công văn s 3610/UBND-XD T ngày 09/06/2008 c a UBND Thành ph Hà N i, v vi c b trí th c hi n các d án công trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Căn c Thông báo s 38/TB-UBND ngày 15/09/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v ch o th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Theo ngh c a các s , ngành, qu n, huy n, thành ph v k ho ch tri n khai th c hi n chương trình ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i; Xét ngh c a S K ho ch và u tư t i T trình s 466/TTr-KH& T ngày 17/11/2008, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t danh m c chuNn b u tư các d án ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo K ho ch 37/KH-UBND ( t 2/2008) như sau: 1. Danh m c chuNn b u tư các d án. Ph l c kèm theo Quy t nh này. 2. T ng v n k ho ch giao là: 1.600 tri u ng (M t t sáu trăm tri u ng) Ngu n kinh phí th c hi n: Ngân sách Thành ph Hà N i, trích t ngu n kinh phí Chương trình m c tiêu ch nh trang ô th t i Quy t nh s 50/2008/Q -UBND ngày 31/07/2008 c a UBND Thành ph Hà N i. i u 2. Tri n khai th c hi n: 1. Các s ngành, qu n huy n, thành ph có trách nhi m: KhNn trương l p nhi m v chuNn b u tư các d án ư c giao, trình các c p có thNm quy n phê duy t; Tri n khai th c hi n theo úng quy nh v qu n lý u tư xây d ng công trình hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph ; S d ng kinh phí ti t ki m, ch ng lãng phí, rà soát và lo i b các kh i lư ng trùng l p; Ph i h p m b o ng b các d án; Làm vi c v i S Tài chính tri n khai các n i dung công vi c trong k ho ch 37/KH-UBND có tính ch t duy tu, b o dư ng t ngu n v n s nghi p kinh t .
  2. 2. S Tài chính ch trì và rà soát v i các xu t c a ơn v có tính ch t duy tu, b o dư ng thư ng xuyên trong K ho ch 37/KH-UBND, báo cáo UBND Thành ph giao b sung kinh phí cho các ơn v tri n khai th c hi n. 3. S K ho ch và u tư ôn c các s ngành, qu n huy n, thành ph hoàn t t các th t c u tư theo quy nh; Báo cáo UBND Thành ph Hà N i trong t xây d ng k ho ch XDCB i u ch nh năm 2008 và k ho ch XDCB năm 2009. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông V n t i, Xây d ng, Quy ho ch – Ki n trúc, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và phát tri n Nông thôn, Thông tin & Truy n thông, Văn hóa – Th thao – Du l ch, Công thương, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Giám c Công an Thành ph Hà N i; y ban nhân dân các qu n Hoàn Ki m, C u Gi y; Thành ph Hà ông, Sơn Tây; Cty TNHH Nhà nư c m t thành viên Công viên Th ng nh t; Cty TNHH Nhà nư c m t thành viên Vư n thú Hà N i; Cty TNHH Nhà nư c m t thành viên Công viên Cây xanh; Cty TNHH Nhà nư c m t thành viên Môi trư ng ô th ; Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - Như i u 3; - Ch t ch UBND TP ( báo cáo); - /c Nguy n Văn Khôi – Phó Ch t ch UBND TP Hà N i ( báo cáo); - V1, V6, GT; - Lưu: VT, SKH T. Nguy n Văn Khôi PH L C DANH M C I U CH NH VÀ GIAO B SUNG CHU N BN U TƯ ( T 2/2008) Các d án ch nh trang, nâng c p và tăng cư ng tr t t ô th ph c v k ni m 1000 năm Thăng Long – Hà N i theo K ho ch s 37/KH-UBND ngày 07/04/2008 (Kèm theo Quy t nh s 2297/Q -UBND ngày 27/11/2008 c a UBND TP Hà N i) ơn v : Tri u ng TT N i dung Ch u tư K ho ch Ghi chú giao năm 2008 T NG C NG I i u ch nh các d án ã giao t i t 1 (Q s 1433/Q -UBND ngày 17/10/2008) 1 C i t o ch nh trang ng b h t ng k thu t (Hè S Xây d ng 100 ư ng, bó v a, gi i phân cách gi a, th m m t ư ng các o n h ng, cây xanh, t ch c giao thông, chi u sáng …) tr c tuy n ư ng Gi ng Võ – Láng H - Lê Văn Lương i u ch nh l i d án u tư 2 C i t o ch nh trang h t ng k thu t (Hè ư ng, bó Thành ph Sơn 200 v a, gi i phân cách gi a, cây xanh, th m m t ư ng Tây các o n h ng) tuy n ư ng ph Chùa Thông (Qu c l 21A) 3 C i t o ch nh trang h t ng k thu t (Hè ư ng, bó Qu n C u Gi y 150 i u ch nh l i v a, gi i phân cách gi a, cây xanh) tuy n ư ng Tr n
  3. Duy Hưng m c XI (8) II B sung giao t 2/2008 1.600 1 Xây d ng m t s vư n hoa trong các khu t tr ng Cty TNHH NN 50 trên a bàn n i thành Thành ph Hà N i 1 TV công viên Cây xanh 2 Ch nh trang công viên Th ng Nh t Cty TNHH NN 50 1 TV công viên Th ng Nh t 3 Ch nh trang vư n thú Hà N i Cty TNHH NN 50 1 TV Vư n Thú Hà N i 4 C i t o ch nh trang tuy n ph Tràng Ti n t ng Qu n Hoàn 100 bư c tri n khai hình thành tuy n ph dành cho ngư i Ki m ib 5 C i t o ch nh trang ng b HTKT tuy n ư ng S Giao thông 80 Phùng Khoang i Ba La (Km 9+200 – Km 14+00 v nt i Qu c l 6 o n qua TP Hà ông) 6 C i t o ch nh trang ng b HTKT tuy n ư ng 430 S Giao thông 70 ( o n 1 t Vi n B ng n C u en; o n 2 t Bưu v nt i i n Hà ông n Ng c Tr c) 7 Tuy n ư ng Lê L i, L = 870m Thành ph Hà 50 ông 8 C i t o ch nh trang m t vư n hoa, công viên, cây Thành ph Sơn 50 xanh trên hè ư ng & gi i phân cách trên a bàn Tây Thành ph Sơn Tây 9 Lát hè ph Thanh V (t nh l 414 o n qua n i th , dài Thành ph Sơn 50 3 Km) Tây 10 C i t o ch nh trang ng b h t ng k thu t (Hè Qu n Long 100 ư ng, bó v a, gi i phân cách gi a, cây xanh, chi u Biên sáng …) tuy n ư ng Nguy n Văn C 11 C i t o ch nh trang qu ng trư ng àn Xã T c S Xây d ng 50 12 C i t o v a hè i di n xung quanh h Hoàn Ki m S Xây d ng 50 Không tính v a hè ph Lê Th ch, Lê Lai 13 C i t o ch nh trang khu v c Công viên – Tư ng ài S Xây d ng 50 Lê Nin 14 C i t o ch nh trang hè tuy n ư ng Hoàng Di u Qu n Ba ình 40 15 C i t o ch nh trang hè tuy n ư ng Hoàng Văn Th Qu n Ba ình 40 16 C i t o ch nh trang hè tuy n ư ng Phan ình Phùng Qu n Ba ình 40 17 C i t o ch nh trang hè tuy n ư ng V n Phúc – V n Qu n Ba ình 30 B o 19 H ng m h th ng ư ng dây i n i trên tuy n Hoàng S Xây d ng 30 Th c hi n ng Di u b v ic it o hè c a qu n Ba 20 H ng m h th ng ư ng dây i n i trên tuy n Hoàng S Xây d ng 30 ình Văn Th 21 H ng m h th ng ư ng dây i n i trên tuy n Phan S Xây d ng 30 ình Phùng
  4. 22 H ng m h th ng ư ng dây i n i trên tuy n V n S Xây d ng 30 Phúc, V n B o 23 C i t o ng b h ng m ư ng dây i n i và c i t o S Xây d ng 90 hè tuy n ph Quán Thánh 24 C i t o ch nh trang hè, qu ng trư ng Tr n Nhân Tông Qu n Hai Bà 50 Trưng 25 H ng m ư ng dây i n i tuy n ph B ch Mai S Xây d ng 50 26 H ng m ư ng dây i n i tuy n ph Hàng Bài – Ph S Xây d ng 50 Hu 27 Xây d ng i m xe tĩnh ph c v khu v c m Tr u Qu n Hai Bà 40 Trưng 28 H ng m h th ng ư ng dây i n i trên tuy n ư ng S Giao thông 100 Tôn c Th ng – Nguy n Lương B ng – Tây Sơn v nt i 29 C i t o ch nh trang m t s vư n hoa nh trên a bàn Cty TNHH NN 50 Thành ph MTV Công viên cây xanh 30 L p t 15 nhà v sinh công c ng b ng thép Cty TNHH NN 50 MTV Môi trư ng ô th 31 C i t o ch nh trang h th ng chi u sáng m t s khu S Xây d ng 50 N m ngoài các v c trên a bàn Thành ph Hà N i d án ã ư c giao
Đồng bộ tài khoản