Quyết định số 23/2000/QĐ-UB về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2000/QĐ-UB về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2000/QĐ-UB về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2000/QĐ-UB về việc chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và lệ phí chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

  1. THÀNH PH HÀ N I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2000/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 2000 QUY T NNH V VI C CHUY N NHƯ NG H P NG THUÊ NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C VÀ L PHÍ CHUY N NHƯ NG H P NG THUÊ NHÀ THU C S H U NHÀ NƯ C THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính Ph v phí và l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP; Căn c các Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 và s 21/CP ngày 16/4/1996 c a Chính Ph v vi c mua bán kinh doanh nhà ; Căn c Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph v l phí cư c b ; Căn c các Công văn s 930/BXD-QLN ngày 24/7/1996 và s 447/ BXD-QLN ngày 4/4/1998 c a B Xây d ng; Căn c các Công văn s 427/TC-TCT ngày 20/2/1998, s 54/TC-TCT ngày 6/1/1999 và s 5261/TC-TCT ngày 19/10/1999 c a B Tài chính v m c thu phí i v i trư ng h p chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c; Xét ngh c a liên ngành: a chính Nhà t - Tài chính v t giá - C c Thu t i T trình s 4868/LN CN -TCVG-CT ngày 3/12/1999. QUY T NNH i u 1: Nay cho phép các h gia ình có h khNu t i Hà N i và có nhu c u chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho nhau ư c th c hi n chuy n như ng h p ng thuê nhà và ph i n p kho n l phí chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u nhà nư c t i thành ph Hà N i cho các trư ng h p c th như sau: 1- i v i các h u có h khNu t i Hà N i, khi có nhu c u xin ư c chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u nhà nư c cho nhau; N u căn h ho c ngôi nhà ang ư c thuê không có tình tr ng tranh ch p, khi u ki n thì ư c phép sang tên chuy n d ch h p ng thuê nhà ; bên ư c thuê nhà ph i n cơ quan qu n lý nhà t làm th t c ăng ký và ký h p ng thuê nhà thu c s h u nhà nư c . Khi ti n hành làm các th t c trên, ư c thuê l i nhà ph i n p kho n l phí chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c b ng 1% tính trên giá nhà và t theo Ngh nh s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph (giá chưa tính
  2. mi n gi m theo Quy t nh s 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quy t nh s 64/1998/Q -TTg ngày 21/3/1998 c a Th tư ng Chính ph ). 2 - Cho phép các h gia ình u có h khNu t i Hà N i ã t chuy n như ng (hoa h ng ) h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c cho nhau; N u vi c s d ng nhà ã n nh, không có tình tr ng tranh ch p, khi u ki n mà h ư c "hoa h ng'' l i nhà ang chưa ký l i h p ng thuê nhà v i cơ quan qu n lý nhà t, thì h này ư c phép mua nhà theo quy nh t i Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính Ph , các quy nh có liên quan khác c a Nhà nư c và Thành ph , nhưng phía h chuy n như ng ph i n p m t kho n l phí chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u nhà nư c như sau: a) i v i các h gia ình ã t chuy n như ng h p ng thuê nhà trư c ngày 22/10/1998, khi làm th t c chuy n như ng h p ng thuê nhà ph i n p kho n l phí b ng 1% giá nhà và t theo các Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 và s 176/1999/N -CP ngày 21/12/1999 c a Chính ph (giá chưa tính mi n gi m theo Quy t nh s 118/TTg ngày 27/2/1996 và Quy t nh s 64/Q -TTg ngày 21/3/1998 c a Th tư ng Chính ph ). b) i v i các h gia ình ã t chuy n như ng h p ng thuê nhà sau ngày 22/10/1998, khi làm th t c chuy n như ng h p ng thuê nhà ph i n p kho n l phí chuy n d ch h p ng thuê nhà là 50.000 cho m t l n chuy n d ch. i u2:S a chính Nhà t có th u quy n cho các Công ty Kinh doanh nhà thu c S , có trách nhi m th c hi n các th t c thu h i, ký t i h p ng cho thuê nhà; Th c hi n thu, n p và s d ng kho n phí thu c ngân sách Nhà nư c ghi t i i u 1 trên ây theo s hư ng d n c a cơ quan Tài chính và cơ quan thu . i u 3 : Riêng v i các h gia ình ã t ng chuy n như ng h p ng thuê nhà thu c s h u Nhà nư c mà không thu c di n ư c mua nhà theo Ngh nh 61/CP c a Chính ph ho c không n cơ quan qu n lý nhà t làm th t c chuy n như ng h p ng theo quy t nh này, thì cơ quan qu n lý nhà t cùng ph i h p v i chính quy n a phương x lý theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph . i u 4 : Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th cho các quy t nh s 1992/Q -UB ngày 15/11/1991 và s 54/1998/Q -UB ngày 22/10/1998 c a UBND Thành ph . i u 5 : Chánh văn phòng UBND Thành ph ; Ch t ch H i ng bán nhà Thành ph ; Giám c các S ; a chính Nhà t, Tài chính v t giá, Xây d ng; C c trư ng C c thu ; Th trư ng các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND các Qu n, Huy n; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Lê Quý ôn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản