Quyết định số 23/2004/QÐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2004/QÐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2004/QÐ-BTS về việc thành lập Phân Viện Nghiên cứu hải sản Phía Nam do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2004/QÐ-BTS

  1. B THU S N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 23/2004/QÐ-BTS Hà N i , Ngày 22 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P PHÂN VI N NGHIÊN C U H I S N PHÍA NAM B TRƯ NG B THU S N Căn c Ngh đ nh s 43/2003/NÐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thu s n; Căn c Quy t đ nh s 436 TS/QÐ ngày 19/8/1983 c a B trư ng B Thu s n quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Vi n Nghiên c u h i s n; Căn c công văn s 2393/BNV-TCBC ngày 20/9/2004 c a B N i v v vi c thành l p Phân Vi n Nghiên c u h i s n phía Nam; Xét đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n t i t trình s 282/VHS-TTr ngày 24/4/2004 v vi c đ ngh thành l p Phân Vi n Nghiên c u h i s n phía Nam và công văn s 526 VHS/VP ngày 30/8/2004 v vi c đ ngh b sung tên, ph m vi ho t đ ng và cơ c u t ch c c a Phân Vi n Nghiên c u h i s n; Theo đ ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V Khoa h c, Công ngh , QUY T Đ NH : Ði u 1 : Thành l p Phân Vi n Nghiên c u h i s n phía Nam (dư i đây g i t t là Phân Vi n). Phân Vi n là cơ quan tr c thu c và đ i di n c a Vi n Nghiên c u h i s n; tr c ti p th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, công ngh ngh cá bi n khu v c bi n phía Nam. Ph m vi ho t đ ng c a Phân Vi n trên bi n, vùng tri u, c a sông và ven bi n t Ðà N ng đ n Kiên Giang. Phân Vi n là đơn v s nghi p khoa h c, có con d u riêng, đư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c. Phân Vi n có tên giao d ch qu c t : South Research Sub-Institute for Marine Fisheries (SORESIMF). Phân Vi n có tr s đ t t i thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a - Vũng Tàu. Ði u 2 : Ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Phân Vi n đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Ði u 3. Hi u l c thi hành Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng công báo. Ði u 4. Trách nhi m thi hành Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n ch u trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, đơn v liên quan xây d ng và ban hành Quy ch ho t đ ng c a Phân Vi n.
  2. Chánh Văn phòng B , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n, Th trư ng các V , C c, Thanh tra B , Th trư ng các đơn v tr c thu c B , Phân Vi n trư ng Phân Vi n Nghiên c u h i s n phía Nam ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này./. B TRƯ NG T Quang Ng c CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A PHÂ N VI N NGHIÊ N C U H I S N PHÍA NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 23/2004/QÐ-BTS ngày 22/9/2004 c a B trư ng B Thu s n) Phân Vi n Nghiên c u h i s n phía Nam (dư i đây g i t t là Phân Vi n có ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c như sau : I. V TRÍ, CH C NĂNG : Phân Vi n là cơ quan tr c thu c và đ i di n c a Vi n Nghiên c u h i s n; tr c ti p th c hi n công tác nghiên c u khoa h c, công ngh ngh cá bi n khu v c bi n phía Nam. Ph m vi ho t đ ng c a Phân Vi n trên bi n, vùng tri u, c a sông và ven bi n các t nh t Ðà N ng đ n Kiên Giang. Phân vi n là đơn v s nghi p khoa h c, có con d u riêng, đư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho B c Nhà nư c. Phân Vi n có tên giao d ch qu c t là : South Reasearch Sub - institute for Marine Fisheries (SORéIM F). Tr s c a Phân vi n đ t t i thành ph Vũng Tàu, t nh Bà R a - Vũng Tàu. II. NHI M V , QUY N H N : 1. Ði u tra cơ b n ngu n l i h i s n. Nghiên c u các quy lu t bi n đ ng ngu ng l i; xác đ nh tr lư ng và kh năng khai thác b n v ng ngu n l i h i s n; d báo ngư trư ng và xây d ng các b n đ v ngu n l i h i s n. Nghiên c u đa d ng sinh h c bi n làm cơ s khoa h c cho vi c b o v , phát tri n các h sinh thái bi n; đ xu t và xây d ng các khu b o t n bi n. Xây d ng cơ s d li u v đa d ng sinh h c bi n ph c v công tác quy ho ch, qu n lý, khai thác và b o v các khu b o t n bi n. 2. Nghiên c u môi trư ng bi n ph c v phát tri n ngh cá bi n; quan tr c, c nh báo môi trư ng bi n và cung c p các thông tin v ch tiêu ch t lư ng môi trư ng bi n; nghiên c u, đ xu t các phương án, gi i pháp x lý ô nhi m môi trư ng và qu n lý, b o v môi trư ng bi n. 3. Nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh khai thác tiên ti n, phù h p v i đ i tư ng khai thác t i các ngư trư ng nh m nâng cao hi u qu khai thác, b o v và phát tri n ngu n l i h i s n. Nghiên c u, c i ti n, tiêu chu n hoá các lo i ngư c dùng trong khai thác h i s n.
  3. 4. Nghiên c u, ng d ng, c i ti n các công ngh b o qu n trong khai thác và ch bi n thu s n nh m gi m th t thoát sau thu ho ch, nâng cao giá tr và ch t lư ng s n ph m thu s n. 5. Nghiên c u xây d ng các quy trình, quy ph m, tiêu chu n trong công tác đi u tra, nghiên c u khoa h c công ngh ngh cá bi n; các quy trình, tiêu chu n đ nh m c kinh t - k thu t đ đưa vào s n xu t thu s n. 6. Nghiên c u các v n đ kinh t - xã h i ngh cá phù h p v i ch c năng, nhi m v đư c giao. 7. Tham gia đào t o sau đ i h c, đào t o theo chuyên đ , b i dư ng và nâng cao nghi p v v khoa h c công ngh trong ngh cá bi n. Th c hi n t p hu n ngh nghi p, đào t o ngh và s n xu t th nghi m các s n ph m có trình đ khoa h c công ngh cao đ chuy n giao và ng d ng vào s n xu t. 8. Th c hi n công tác h p tác qu c t theo quy đ nh c a pháp lu t và Vi n trư ng Vi n nghiên c u h i s n giao. 9. Th c hi n ho t đ ng thông tin khoa h c công ngh , ng d ng công ngh tin h c trong nghiên c u ngh cá bi n, xây d ng và qu n lý cơ s d li u ngh cá bi n. Xây d ng b o tàng và phòng m u v t chu n v ngu n l i h i s n, đa d ng sinh h bi n, khai thác và ch bi n h i s n. 10. Tư v n, d ch v khoa h c công ngh cho các ho t đ ng phát tri n s n xu t thu c các lĩnh v c đi u tra, quy ho ch phát tri n ngu n l i h i s n, môi trư ng bi n, b o t n bi n, khai thác và ch bi n h i s n. 11. Qu n lý, s d ng lao đ ng, tài s n, tài chính c a Phân Vi n theo quy đ nh c a pháp lu t. 12. Th c hi n các nhi m v khác do Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n giao. III. CƠ C U T CH C Phân Vi n có Phân Vi n trư ng và không quá 2 Phó Phân Vi n trư ng. Phân Vi n trư ng ch u trách nhi m v toàn b ho t đ ng c a Phân Vi n trư c pháp lu t và trư c Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n. Phó Phân Vi n trư ng ch u trách nhi m v lĩnh v c công tác đư c Phân Vi n trư ng phân công. Các cán b , nhân viên th c hi n nhi m v chuyên môn theo s phân công c a Phân Vi n trư ng. Cơ c u t ch c c a Phân Vi n g m : Phòng Hành chính t ng h p (th c hi n các nhi m v t ch c, hành chính, k ho ch, tài chính, đào t o). Phòng Nghiên c u ngu n l i, môi trư ng và b o t n bi n. Phòng nghiên c u công ngh khai thác h i s n. Phòng Nghiên c u sau thu ho ch. Trung tâm tư v n và d ch v khoa h c công ngh ngh cá. Tr m Nghiên c u h i s n mi n Trung (có tr s đ t t i Ðà N ng) Tr m Nghiên c u h i s n Tây Nam B (có tr s đ t t i Kiên Giang).
  4. Tàu Nghiên c u bi n (800 - 1000 CV). Phân Vi n trư ng do B trư ng B Thu s n b nhi m theo đ ngh c a Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n. Các Phó Phân Vi n trư ng, K toán trư ng do Vi n trư ng Vi n Nghiên c u h i s n b nhi m sau khi đư c B Thu s n tho thu n. Biên ch c a Phân Vi n n m trong t ng s biên ch c a Vi n Nghiên c u h i s n đư c B Thu s n phân b hàng năm theo k ho ch. Kinh phí ho t đ ng c a Phân Vi n do ngân sách Nhà nư c c p./.
Đồng bộ tài khoản