Quyết định số 23/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2005/QĐ-BTS về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2005/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 23/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2005 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC QUY ĐN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NH TẠP CHÍ THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ - CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Vị trí, chức năng Tạp chí Thủy sản (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là cơ quan thông tin lý luận của ngành Thủy sản, hoạt động theo quy định của Luật Báo chí và các quy định của Nhà nước và Bộ Thủy sản; có chức năng thông tin về lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuỷ sản; phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Thủy sản và sự nghiệp phát triển ngành Thủy sản. Tạp chí là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Bộ Thủy sản, chịu sự quản lý nhà nước về hoạt động báo chí và xuất bản của Bộ Văn hoá và Thông tin; có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Tên giao dịch quốc tế: Fisheries Review, viết tắt là FISHREVIEW. Trụ sở của Tạp chí đặt tại số10 Nguyễn Công Hoan - quận Ba Đình-thành phố Hà nội. Điều 2. Nhiệm vụ 1. Xây dựng, trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí về công tác thông tin lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ trong lĩnh vực thuỷ sản; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; 2. Biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí theo định kỳ, đúng quy định trong giấy phép và các quy định pháp luật có liên quan;
  2. 3. Cung cấp thông tin về nghiên cứu, lý luận, khoa học, công nghệ, môi trường, kinh tế và nghiệp vụ; công bố kết quả nghiên cứu, sáng chế, phát minh về lĩnh vực thủy sản; 4. Trao đổi thông tin với các tổ chức trong nước và quốc tế có liên quan đến thủy sản; giới thiệu thành tựu thủy sản trong nước và nước ngoài; 5. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản và lao động của Tạp chí theo quy định của pháp luật; 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức Tạp chí có Tổng biên tập và không quá 2 Phó tổng biên tập. Cơ cấu tổ chức Tạp chí gồm: 1. Ban Biên tập - Thư ký; 2. Ban Bạn đọc - Phóng viên; 3. Phòng Trị sự; 4. Đại diện Tạp chí Thủy sản tại phía Nam. Tổng Biên tập Tạp chí Thuỷ sản chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành Qui chế về Tổ chức và hoạt động của Tạp chí sau khi có sự chấp thuận của Bộ Thủy sản. Điều 4. Hiệu lực thi hành Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế các văn bản sau: Quyết định số 372 TS/QĐ ngày 22/8/1985 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc thành lập Toà soạn Tạp chí thuỷ sản; Quyết định số 432 TS/QĐ ngày 17/12/1990 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sáp nhập Báo Thủy sản vào Tạp chí thuỷ sản; Quyết định số 68/QĐ/BTS ngày 23/2/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc sáp nhập Tạp chí XNK Thủy sản vào Tạp chí thuỷ sản; Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5. Trách nhiệm thi hành Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  3. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Việt Thắng
Đồng bộ tài khoản