Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
48
lượt xem
4
download

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Phương tiện giao thông đường sắt – Toa xe – Phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới” 22 TCN 349 - 06 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p - T do - H nh phúc ------- S : 23/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH “PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T - TOA XE - PHƯƠNG PHÁP KI M TRA KHI S N XU T, L P RÁP M I” 22 TCN 349 – 06 B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét đ ngh c a C c trư ng C Đăng ki m Vi t Nam, V trư ng V Khoa h c - Công ngh . QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành “ Phương ti n giao thông đư ng s t - Toa xe - Phương pháp ki m tra khi s n xu t, l p ráp m i”, S đăng ký: 22 TCN 349 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Khoa h c - Công ngh , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, và Th tư ng các đơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Đào Đình Bình C NG HÒA XÃ H I CH PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T 22TCN 349-06 NGHĨA VI T NAM - TOA XE - B GIAO THÔNG V N T I PHƯƠNG PHÁP KI M TRA KHI S N XU T, Có hi u l c t L P RÁP M I (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 23/2006/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 05 năm 2006 c a B trư ng B Giao thông v n t i) 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng a) Tiêu chu n này quy đ nh lo i hình và các h ng m c ki m tra, phương pháp ki m tra và đánh giá k t qu ki m tra đ i v i toa xe khi s n xu t, l p ráp m i (bao g m c toa xe khách, toa xe hàng) đ s d ng trên m ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t chuyên dùng có k t n i v i đư ng s t qu c gia.
 2. b) Đ i tư ng áp d ng c a Tiêu chu n này là t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đông s n xu t, l p ráp toa xe khách, toa xe hàng đ s d ng trên m ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t chuyên dùng có k t n i v i đư ng s t qu c gia. 2. Tiêu chu n trích d n 22 TCN 340 – 05 Quy ph m k thu t khai thác đư ng s t. 3. Gi i thích t ng Trong Tiêu chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 3.1. T i tr ng bánh xe là t i tr ng tĩnh c a toa xe tác d ng lên đư ng ray đư c phân b trên m t bánh xe khi đ trên đư ng th ng, ph ng. 3.2. T i tr ng tr c là tr ng t i tĩnh c a toa xe tác d ng lên đư ng ray đư c phân b trên m t tr c đ khi trên đư ng th ng ph ng 3.3. Ki m tra th d t là hình th c ki m tra đ kín nư c toa xe có mui đư c th c hi n khi đã hàn xong k t c u thép mui và thành xe. 3.4. Ki m tra th h t là hình th c ki m tra đ kín nư c toa xe có mui đư c th c hi n khi ch t o hoàn ch nh toa xe nh m ki m tra đ kín c a nư c hoàn toàn c a k t c u mui (mái) xe, các c a s , c a thông gió và các chi ti t che đ y khác. 3.5. Đ r i (E) là t s gi a quang thông t i m t ph n t b m t ch a đi m cho trư c v i di n tích ph n t b m t đó. 3.6. Đ r i trung bình (Etb) là tr s trung bình c a đ r i t i các đi m đo trong toa xe. 3.7. Đ r i đ u là t s gi a đ r i t i đi m đo chi u sáng kém nh t và đ r i trung bình. 3.8. Lux k là d ng c đo đ chi u sáng. 3.9. Mêgaôm k là d ng c đo đi n tr cách đi n. 4. Lo i hình ki m tra và h ng m c ki m tra 4.1. Lo i hình ki m tra Toa xe s n xu t, l p ráp m i có hai lo i hình ki m tra là ki m tra toàn di n và ki m tra xu t xư ng. 4.1.1. Ki m tra toàn di n 4.1.1.1. Toa xe s n xu t, l p ráp m i trong các trư ng h p sau đây ph i ki m tra toàn di n: a) S n xu t, l p ráp m i theo b n thi t k l n đ u; b) S n xu t, l p ráp m i t i cơ s l n đ u đư c phép s n xu t, l p ráp; c) S n xu t, l p ráp m i theo thi t k hoán c i v k t c u, v t li u thân xe có nh hư ng đ n tính năng và an toàn v n hành. 4.1.1.2. Các h ng m c ki m tra c a lo i hình này đư c quy đ nh trong B ng h ng m c ki m tra (m c 4.2). Nh ng h ng m c ki m tra sau đây ch th c hi n m t ho c nhóm toa xe s n xu t, l p ráp m i đ u tiên: a) Xác đ nh tr ng lư ng; b) Đo đ n trong phòng khách; c) Ki m tra thông qua đư ng cong; d) Xác đ nh c ly hãm đoàn t u; đ) Ki m tra v n d ng. 4.1.2. Ki m tra xu t xư ng a) Ki m tra xu t xư ng đư c th c hi n t ng toa xe s n xu t, l p ráp m i. b) Các h ng m c ki m tra xu t xư ng đư c quy đ nh trong B ng h ng m c ki m tra (m c 4.2).
 3. 4.2. H ng m c ki m tra Các h ng m c ki m tra đư c quy đ nh trong b ng dư i đây: B ng h ng m c ki m tra Lo i hình ki m tra TT H ng m c ki m tra Ki m tra Ki m tra xu t toàn di n xư ng Ki m tra b ph n 1 B xe, thân xe X X 2 Giá chuy n hư ng X X 3 H th ng lò xo không khí X X 4 Móc n i đ đ m X X 5 H th ng hãm - Th nghi m hãm tĩnh (th đơn xa) X X - Thi t b hãm tay X X 6 C a xe và c a s X X 7 Thi t b trong xe X X 8 H th ng c p nư c và s d ng nư c X X 9 Thi t b an toàn phòng cháy X X 10 H th ng đi n toa xe X X - Ki m tra m ch đi n, dây di n và th nghi m đi n X X tr cách đi n - Tính năng k thu t c a h th ng đi n X X 11 Đ chi u sáng trong xe X X 12 H th ng thông gió X X 13 Thi t b đi u hòa không khí và thông s không khí X X trong phòng khách 14 Đ n trong phòng khách X Ki m tra t ng th 15 Ki m tra bên ngoài X X 16 Ki m tra quan h l p ráp X X 17 Ki m tra kích thư c gi i h n X X 18 Xác đ nh tr ng lư ng X 19 Ki m tra đ kín nư c thân xe X X Ki m tra v n hành 20 Ch y th X X 21 Ki m tra thông qua đư ng cong X
 4. 22 Ki m tra c ly hãm đoàn tàu X 23 Th nghi m v n d ng X 5. Phương pháp và n i dung ki m tra 5.1. Ki m tra b ph n 5.1.1. B xe, thân xe 5.1.1.1. V t li u ch t o b xe, thân xe ph i đúng quy đ nh c a thi t k . 5.1.1.2. Ki m tra kích thư c b xe, thân xe a) Phương pháp ki m tra: ki m tra kích thư c liên quan đ n b xe, thân xe đư c ti n hành khi b xe, thân xe đư c kê trên m t m t ph ng. b) N i dung ki m tra - Các kích thư c cơ b n c a b xe, thân xe; - Đ v n, đ võng, đ sai l ch, đ vuông góc, đ l i lõm c a các xà b xe, c t thành xe, v thép thành xe; - B m t m i hàn. c) K t qu ki m tra ph i đúng thi t k . 5.1.2. Giá chuy n hư ng 5.1.2.1. V t li u ch t o giá chuy n hư ng ph i đúng quy đ nh c a thi t k . 5.1.2.1. Ki m tra kích thư c b tr c bánh và giá chuy n hư ng a) Phương pháp ki m tra: ki m tra kích thư c liên quan khung giá chuy n hư ng đư c ti n hành khi khung giá chuy n hư ng đư c kê trên m t m t ph ng. b) N i dung ki m tra - Các kích thư c cơ b n c a b tr c bánh và khung giá chuy n hư ng; - Đ v n, đ sai l ch, đ đ ng tâm, đ vuông góc c a khung giá chuy n hư ng; - B m t m i hàn. c) K t qu ki m tra ph i đúng thi t k . 5.1.2.3. Th tài tĩnh giá chuy n hư ng Th tài tĩnh giá chuy n hư ng đư c ti n hành trên b th chuyên dùng. T i tr ng ép th và k t qu ki m tra các thông s ph i đúng thi t k . 5.1.3. H th ng lò xo không khí H th ng lò xo không khí ph i l p ráp đúng thi t k . Ho t đ ng c a van đi u ch nh đ cao, van chênh áp ph i bình thư ng. Đ cao lò xo không khí ph i duy trì kích thư c quy đ nh. 5.1.4. Móc n i đ đ m Vi c ki m tra bao g m các n i dung sau: 5.1.4.1. Ki u lo i móc n i, đ đ m và các kích th c l p ráp ph i đúng h sơ thi t k . 5.1.4.2. Tác d ng 3 tr ng thái c a móc n i (m ch t, đóng ch t, m hoàn toàn) ph i chu n xác, cơ c u ch ng tu t móc ph i t t. 5.1.5. H th ng hãm 5.1.5.1. H th ng hãm ph i đúng thi t k . 5.1.5.2. Th nghi m hãm đơn xa (hãm tĩnh) Vi c th nghi m đư c ti n hành b ng máy th hãm đơn xa đ ki m tra đ kín c a toàn h th ng; th đ nh y c a van hãm; th tác d ng hãm thư ng và gi hãm 10 phút; th tác d ng
 5. hãm kh n và tác d ng nh hãm; th tác d ng nh hãm giai đo n (n u có). Yêu c u đ m b o đ kín theo quy đ nh, h th ng hãm có đ các tính năng tác d ng và ho t đ ng bình thư ng. 5.1.5.3. Khi thao tác hãm tay, h th ng truy n đ ng hãm ph i t t. 5.1.5.4. Các đ ng h làm vi c bình thư ng, van hãm kh n c p, cơ c u r ng t i, các khóa, b đi u ch nh khe h gu c hãm ph i có tác d ng. 5.1.6. C a xe và c a s . a) Đ i v i toa xe khách: các lo i c a b n l , c a lùa, c a s di đ ng ph i kín khít, đóng m d dàng và không đư c t m . b) Đ i v i toa xe hàng: các lo i c a kéo, c a bên, c a đáy ph i đóng m linh ho t và đư c l p ráp ch c ch n. 5.1.7. Thi t b trong xe. Ti n hành th nghi m tính năng tác d ng c a các thi t b ph c v hành khách trong toa xe. Các thi t b này đ u ph i b o đ m tính năng ho t đ ng theo quy đ nh c a nhà s n xu t. 5.1.8. H th ng c p nư c và s d ng nư c C p đ nư c cho h th ng và ki m tra các h ng m c sau: a) H th ng đư ng ng và két nư c không đư c rò r nư c; mi ng x nư c ph i thông su t, khi toa xe đ ng yên nư c không x xu ng giá chuy n hư ng. b) Bơm nư c trong h th ng c p nư c g m xe ph i đư c l p ráp đúng thi t k và ho t đ ng bình thư ng. c) Các khóa, vòi nư c ph i ho t đ ng bình thư ng. 5.1.9. Thi t b an toàn phòng cháy Ki u lo i, s lư ng và v trí l p đ t ph i đúng thi t k và còn h n s d ng. 5.1.10. H th ng đi n toa xe 5.1.10.1. Ki m tra m ch đi n, dây đi n và đi n tr cách đi n. a) Các m ch đi n đ u dây đúng thi t k ; b) Ki u lo i dây đi n ph i đúng thi t k , ch t lư ng dây đi n ph i đư c đ m b o theo các tiêu chu n hi n hành. c) Đo đi n tr cách đi n b ng Mêgaôm k 1000V, k t qu đo ph i đúng v i quy đ nh c a thi t k . 5.1.10.2. Tính năng k thu t c a h th ng đi n a) Thi t b chi u sáng trong xe ph i làm vi c bình thư ng; b) Máy phát đi n, đ ng cơ đi n, thi t b b o v an toàn, c quy, qu t, b n áp m ch đi n chi u sáng và b đ i dòng đèn huỳnh quang ph i đư c ki m tra đ t yêu c u trư c khi l p lên xe. Sau khi l p lên xe, các thi t b trên ph i ho t đ ng bình thư ng. c) Thi t b phát thanh ph i làm vi c bình thư ng; d) Thi t b c nh báo đo nhi t đ bi đ u tr c xe (n u có) ph i ho t đ ng t t. 5.1.11. Đo đ chi u sáng trong toa xe Yêu c u v đ chi u sáng và phương pháp ki m tra đư c quy đ nh t i ph l c A c a tiêu chu n này. 5.1.12. H th ng thông gió Các ch p hút gió, qu t hút khí th i ph i làm v c bình thư ng, tr ng thái đóng m t t. 5.1.13. H th ng đi u hòa không khí và các thông s không khí trong phòng khách H th ng đi u hòa không khí (máy đi u hòa không khí và thi t b đi kèm) ph i đúng h sơ thi u k và tài li u k thu t liên quan.
 6. Ho t đ ng c a h th ng đi u hòa không khí ph i bình thư ng. Các thông s không khí trong phòng khách (phương pháp đo quy đ nh t i ph l c B c a tiêu chu n này) ph i đ m b o yêu c u sau: a) Nhi t đ bình thư ng t 24°C đ n 28°C; b) Chênh l ch nhi t đ t i các đi m đo không quá 2°C; c) Đ m tương đ i bình quân không l n hơn 70%; d) T c đ gió bình quân (đo t i v trí c a hành khách) không quá 0,3m/s; 3 đ) Lư ng không khí tươi cung c p cho m i hành khách không nh hơn 20 m /h. 5.1.14. Đo đ n trong phòng khách Phương pháp ki m tra đ n và tr s đ n cho phép trong phòng khách đư c quy đ nh t i ph l c C c a tiêu chu n này. 5.2. Ki m tra t ng th Vi c ki m tra ti n hành khi toa xe đã l p ráp hoàn ch nh theo quy đ nh c a thi t k và trên đư ng th ng, ph ng 5.2.1. Ki m tra bên ngoài 5.2.1.1. Ki m tra k t c u chung a) Thân xe và các thi t b bên ngoài thân xe; b) C a xe và c a s ; c) Thi t b trong xe; d) Móc n i đ đ m; đ) H th ng hãm; e) H th ng đi n; g) H th ng c p nư c và s d ng nư c; h) H th ng thông gió, đi u hòa không khí; i) Thi t b an toàn phòng cháy. Ph i đúng yêu c u thi t k và các tiêu chu n k thu t có liên quan. 5.2.1.2. Ki m tra tr ng thái liên k t Tr ng thái liên k t b ng bu lông, đinh tán, ch t và m i hàn c a các b ph n toa xe ph i phù h p v i quy đ nh c a thi t k . 5.2.2. Ki m tra quan h l p ráp Đo các kích thư c liên quan đ n thân xe và giá chuy n hư ng ph i đư c ti n hành trên đư ng th ng và ph ng, tr ng thái nh hãm, theo các h ng m c sau đây: a) Đ nghiêng l ch c a thân xe; b) Chi u cao đư ng trung tâm móc n i; đ chênh l ch chi u cao tâm móc n i c a cùng m t toa xe; đ h gi a móc n i v i b xung kích. c) Đ h bàn trư t m i phía và t ng đ h bàn trư t c a c 2 phía cùng m t đ u xe; d) Kho ng cách th p nh t c a các b ph n đ n m t ray; đ) Kho ng cách t các chi ti t b xe đ n chi ti t giá chuy n hư ng; e) Kích thư c và các đ h có liên quan c a giá chuy n hư ng. K t qu ki m tra ph i đúng thi t k và các quy đ nh liên quan hi n hành 5.2.3. Ki m tra kh gi i h n
 7. Kích thư c bao bên ngoài toa xe ph i đúng thi t k và không đư c vư t quá kh gi i h n đ u máy toa xe quy đ nh trong Tiêu chu n 22TCN 340 – 05; dùng khung gi i h n đ ki m tra, không có b ph n nào c a toa xe vư t ra kh i khung gi i h n. 5.2.4. Xác đ nh tr ng lư ng Vi c xác đ nh toa xe đư c th c hi n theo các quy đ nh t i ph l c D c a tiêu chu n này. 5.2.5. Ki m tra đ kín nư c thân xe Vi c ki m tra đ kín nư c c a thân xe đư c th c hi n theo quy đ nh t i ph l c E c a tiêu chu n này. Yêu c u thân xe không đư c l t nư c. 5.3. Ki m tra v n hành 5.3.1. Ch y th Toa xe s n xu t, l p ráp m i trư c khi xu t xư ng đ v n d ng chính th c ph i ch y th trên quãng đư ng đi và v không nh hơn 100 km. T c đ ch y th không th p hơn t c đ trung bình khi v n d ng chính th c. 5.3.1.1. Trong khi ch y th ph i ki m tra: a) Máy phát đi n tr c xe (n u có) ph i làm vi c bình thư ng; b) Tác d ng hãm c a h th ng hãm ph i phù h p yêu c u; c) Đ êm d u theo c m nh n c a ngư i đi t u; d) Âm thanh và ch n đ ng không thư ng xuyên; đ) S làm vi c c a thi t b thông gió và đi u hòa không khí ph i bình thư ng; e) Nhi t đ h p tr c không có hi n tư ng khác thư ng. 5.3.1.2. Sau khi ch y th , c n ph i ki m tra: a) Tr ng thái liên k t c a các b ph n b t ch t b ng bu lông ph i bình thư ng; b) Các b ph n khác ph i làm vi c theo thi t k , không đư c có hi n tư ng khác thư ng. 5.3.2. Ki m tra thông qua đư ng cong Cho toa xe thông qua đư ng cong bán kính nh c a đư ng chính tuy n ho c theo h sơ thi t k , ki m tra thi t b liên k t đ u toa xe (móc n i, đ đ m, các cúp lơ di n, ng m m hãm, khung che gió đ u xe, c u giao thông và các chi ti t khác), thi t b liên k t thân xe và giá chuy n hư ng (thanh kéo hãm, cá hãm). Các thi t b trên không đư c phát sinh va ch m hư h ng. 5.3.3. Ki m tra cư ly hãm đoàn t u Đoàn toa xe s n xu t, l p ráp m i theo b n thi t k l n đ u và thi t k hoán c i v k t c u, v t li u có nh hư ng đ n tính năng và an toàn c a h th ng hãm khi v n hành thì ph i ki m tra kho ng cách hãm đoàn t u. Kho ng cách hãm đo đư c ph i phù h p yêu c u c a thi t k và tiêu chu n 22TCN 345 - 05 5.3.4. Th nghi m v n d ng Đư c th c hi n đ i v i toa xe s n xu t, l p ráp m i theo b n thi t k l n đ u ho c thi t k hoán c i v k t c u, v t li u có nh hư ng đ n tính năng và an toàn v n hành. 5.3.4.1. Toa xe đưa ra th nghi m v n d ng ph i có s km ch y không ít hơn 100.000 km ho c th i gian v n d ng t i thi u 12 tháng. 5.3.4.2. Đi u ki n th nghi m v n d ng ph i tương đương v i đi u ki n v n d ng chính th c. Trong th i gian th nghi m, ph i l p h sơ v nh ng v n đ sau: a) Th i gian v n d ng ho c khu đo n v n d ng; b) Quãng đư ng (s km ch y) ho c th i gian ch y; c) T c đ l n nh t;
 8. d) Nh ng v n đ phát sinh. 5.3.4.3. Ph i ti n hành ki m tra toa xe sau khi k t thúc th nghi m v n d ng. Khi c n có th gi i th ki m tra, ghi chép l i nh ng ch mài mòn, bi n d ng, phá h ng, c a các b ph n và các tình tr ng hư h ng khác. PH L C A YÊU C U V Đ CHI U SÁNG TRONG TOA XE KHÁCH VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA (Kèm theo Tiêu chu n Phương ti n giao thông đư ng s t - Toa xe - Phương pháp ki m tra khi s n xu t, l p ráp m i) 1. Thông s cơ b n Đ chi u sáng trong toa xe khách s n xu t, l p ráp m i ph i phù h p v i các thông s cơ b n sau: 1.1.Đ r i trung bình và đ r i đ u trong bu ng khách không đư c th p hơn quy đ nh t i B ng 1. N u chi u sáng trong toa xe tương đ i đ u (t c là đ r i đ u l n hơn 1: 1,3) và đ chi u sáng đi m nh nh t không th p hơn đ r i trung bình nhân v i 1: 1,3 thì cho phép đ r i trung bình th p hơn tr s quy đ nh trong B ng 1. B ng 1 Lo i toa xe Đ r i trung Ngu n đi n Đi n áp 24V Đi n áp 220V bình (Lux) và ngu n ánh sáng Đèn huỳnh Đèn Đèn huỳnh Đèn quang dây tóc quang dây tóc Gh ng i, hàng ăn 100 80 150 120 Giư ng n m 100 80 100 80 Đ r iđ u 1:1,3 1.2. Đ r i m t s v trí ngoài phòng khách đư c quy đ nh theo t l trong B ng 2. các v trí chính gi a b c lên xu ng và c u giao thông gi a hai toa xe ph i đư c chi u sáng và đ r i không nh hơn 10 Lux. B ng 2. V trí So v i đ r i trong bu ng phòng khách Hành lang qua l i 1/4 C u qua l i (c u giao thông) 1/2 Bu ng r a m t 1/1 Bu ng v sinh 1/2 2. Phương pháp đo đ r i 2.1. D ng c đo. Ph i dùng Lux k đ đo đ r i, Lux k ph i đư c ki m chu n và hi u ch nh theo quy đ nh, khi làm biên b n ki m tra ph i ghi rõ th i gian hi u ch nh và sai s đo. 2.2. Đi u ki n đo ki m đ r i. 2.2.1. Khi đo c n cách ly v i ngu n sáng t bên ngoài, t t c các c a đ u ph i đóng kín, b t h t t t c các đèn chi u sáng và ti n hành đo trong tr ng thái toa xe đ ng yên, không ch a
 9. hành khách (không đư c b t các đèn chi u sáng c c b như đèn bàn, đèn đ u giư ng trong khi đo). 2.2.2. Vi c đo đ r i ph i đư c ti n hành sau khi đã đi u ch nh đi n áp t i tr s đ nh m c, đi n áp chi u sáng đ nh m c c a các lo i toa xe đư c quy đ nh t i B ng 3. B ng 3. Lo i toa xe Đi n áp đ nh m c (V) Toa xe khách dùng đi n m t chi u M t chi u 24 ± 5% Toa xe khách đư c c p đi n t ngu n đi n t p trung Xoay chi u 220 ± 5% 2.3. Phương pháp đo đ r i Khi đo, c n đ t t bào quang đi n c a Lux k n m ngang ch quy đ nh đo, đ i tr s n đ nh r i m i ti n hành đ c s đo. 2.4. V trí đo đ r i. 2.4.1. Bu ng hành khách a) Toa xe gh ng i đo v trí đư ng trung tâm gh ng i, phía dư i lưng gh 0,6m, cách m t sàn 0,8m. b) Toa xe giư ng n m c ng, n m m m có t ng phòng: đo trung tâm bàn u ng nư c (bàn trà) ho c trung tâm phòng t i đi m cách sàn 0,8m. c) Toa xe giư ng n m c ng ki u m : đo t i đi m giao đư ng trung tâm d c xe v i đư ng tâm gi a 2 giư ng, cách m t sàn 0,8m. d) Toa xe hàng ăn: đo đi m chính gi a bàn ăn. 2.4.2. Hành lang: đo đi m gi a hai đèn theo đư ng trung tâm d c hành lang, cách m t sàn 0,8m. 2.4.3. C u qua l i: chính gi a, cách m t c u 0,8m. 2.4.4. Bu ng r a m t, bu ng v sinh: chính gi a bu ng, cách m t sàn 1,5m. 2.5. Phương pháp tính toán. 2.5.1. Đ r i trung bình bu ng khách tính theo công th c: n ∑E E tb = 1 (1) n E-Đ r i các đi m đo. n - S đi m đo. 2.5.2. Đ r i đ u: Emin ____________________ Đ r iđ u= (2) Etb Emin - Đ r i nh nh t Etb - Đ r i trung bình PH L C B
 10. PHƯƠNG PHÁP ĐO CÁC THAM S KHÔNG KHÍ TRONG TOA XE KHÁCH (Kèm theo Tiêu chu n Phương ti n giao thông đư ng s t - Toa xe - Phương pháp ki m tra khi s n xu t, l p ráp m i) 1. Yêu c u v thi t b và đ ng h đo 1.1. Thi t b và đ ng h đo có tr ng thái làm vi c bình thư ng và th i h n ki m chu n còn hi u l c. 1.2. Sai s c a thi t b đo: 0 a) Đ i v i thi t b và đ ng h đo nhi t đ , sai s không l n hơn ± 0,5 C; b) Đ i v i thi t b đo đ m, sai s không l n hơn ± 3% ; c ) Đ i v i thi t b đo t c đ gió, sai s không l n hơn ±10% (trong ph m vi đo t 0,05 m/s đ n 2 m/s). 2. Yêu c u đ i v i toa xe trư c khi đo. 2.1. Toa xe trư c khi các tham s không khí, đ u ph i đư c ki m tra d t h t đ đ m b o không có hi n tư ng l t nư c. 2.2. Toa xe trư c khi đo, ph i m các c a xe và c a s đ nhi t đ , đ m không khí trong và ngoài xe đư c cân b ng. 2.3. Các thi t b đi n liên quan đ n h th ng đi u hoà đ u tr ng thái k thu t t t. 3. V trí đi m đo Khi đo, yêu c u t t c các c a xe, c a s đ u đư c đóng kín. T t c các l thông c a toa xe v i bên ngoài tr ng thái v n d ng bình thư ng. 3.1. Đ i v i toa xe gh ng i a) B trí đi m đo như sơ đ dư i đây: b) Đi m đo cách sàn xe 1,7m. 3.2. Đ i v i toa xe giư ng n m a) B trí đi m đo như sơ đ dư i đây: b) Đi m đo t i trung tâm giư ng và cách m t giư ng 0,3m. Đi m đo 2 đ u hành lang và gi a hành lang cách sàn 1,7m. Riêng đ i v i đo t c đ gió thì m i giư ng b trí 2 đi m đo ng v i v trí c a đ u và chân hành khách và đ t cách m t giư ng 0,3m. PH L C C Đ N CHO PHÉP BÊN TRONG TOA XE KHÁCH VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA (Kèm theo Tiêu chu n Phương ti n giao thông đư ng s t - Toa xe - Phương pháp ki m tra khi s n xu t, l p ráp m i) 1. D ng c đo
 11. 1.1. Máy đo m c âm là lo i có dung sai tr s đo l n nh t là ± 1,5 dB (A). 1.2. Máy đo m c âm có tr ng thái làm vi c bình thư ng và th i h n ki m chu n còn hi u l c. 2. Môi trư ng âm h c, đi u ki n th i ti t 2.1. Môi trư ng âm h c Đ a đi m đo ph i là nơi ít ch u nh hư ng c a ti ng n và ph n x c a các ki n trúc xung quanh (nhà c a, đ i núi), n u có ph i ghi rõ trong đi u ki n th nghi m. 2.2. Đi u ki n khí tư ng Các đi u ki n khí tư ng như mưa, nóng b c ph i không nh hư ng đ n các k t qu đo. 3. Đi u ki n đư ng khi th nghi m 3.1. Vi c th nghi m ph i ti n hành trên đư ng có tr ng thái v n d ng bình thư ng, t c đ cho phép c a đư ng không nh hơn 65km/h, đư ng th ng có đ d c nh hơn 6%o, tránh đo các đư ng h m, c u, ghi, ga và ch tránh t u. 3.2. Đư ng th nghi m ph i là đư ng có m t ray không b hư h ng. 4. Đi u ki n toa xe th nghi m 4.1. Toa xe c n th nghi m ph i cách đ u máy ít nh t m t toa xe đ đ m b o ti ng n và ch n đ ng c a đ u máy không nh hư ng t i đ n bên trong c a toa xe. 4.2. Các c a ra vào, c a s và c a thông gió c a toa xe đ u ph i v trí đóng bình thư ng khi ti n hành th nghi m. 4.3. Khi th nghi m các c m máy ph ph i v n hành toàn t i. 4.4. T c đ ch y t u khi đánh giá đ n c a toa xe khách là 60km/h ± 5%. 5. Các tr s đo 5.1. Tr s đo đ n dùng đơn v là dB (A). 5.2. Th i gian đ đ c m i s đo không đư c ít hơn 5 giây, khi đ c l y tr s bình quân trên máy đo và quy thành s ch n g n nh t. Ph i lo i b nh ng tr s đo có sai l ch l n hơn so v i đ c tính đ n chung. M i đi m đo ph i ti n hành 3 l n đo r i l y tr s bình quân toán h c, quy tròn thành s ch n g n nh t. N u trong cùng m t đi u ki n đo mà tr s đo c a 3 l n sai l ch nhau quá 3 dB thì ph i đo l i. 6. V trí đo Đ n bên trong toa xe Khi đo, m t Micro (đ u thu) hư ng lên trên, đư ng tâm tr c vuông góc v i sàn xe. Thông thư ng l y 5 ÷ 7 đi m đo, v trí các đi m đo đư c l a ch n khác nhau tuỳ thu c t ng lo i toa xe. 6.1. Toa xe gh ng i Đ i v i toa xe gh ng i các đi m đo đư c l a ch n như sau: ch n 1 đi m chính gi a c a bu ng khách, ch n 2 đi m v trí giao c t c a đư ng trung tâm d c toa xe v i đư ng trung tâm 2 hàng gh ng i sát g n 2 c i chuy n hư ng. V trí đo trên toa xe gh ng i: 3 đi m A, B, C đ u cách cách m t sàn xe 1,1 ÷ 1,2m và 1,5 ÷ 1,6m . 6.2. Toa xe giư ng n m
 12. Đ i v i toa xe giư ng n m 3 đi m đo đư c ch n 3 bu ng sau đây: 1 bu ng chính gi a hai toa xe, 2 bu ng sát g n 2 c i chuy n hư ng, b t k là bu ng khép kín hay không khép kín đi m đo đ u chính gi a bu ng. Ngoài ra còn đo thêm 3 đi m các giư ng t ng dư i 3 bu ng đư c ch n đo k trên. Đ i v i bu ng chính gi a toa xe thì ch n giư ng g n trung tâm toa xe hơn. Đ i v i bu ng sát g n c i chuy n hư ng thì ch n giư ng g n c i chuy n hư ng hơn. V trí đo trên toa xe giư ng n m: 3 đi m A, B, C đ u cách m t sàn xe 1,1 ÷ 1,2m; 3 đi m D, E, F cao cách m t giư ng 0,2m, cách thành bên 0,2m. 6.3. Toa xe hàng ăn Đ i v i toa xe hàng ăn 2 đi m đo đư c l a ch n như sau: v trí giao c t c a đư ng trung tâm d c toa xe v i đư ng trung tâm 2 bàn ăn hai đ u bu ng ăn m i nơi 1 đi m đo. Ngoài ra, còn l y 1 đi m đo chính gi a bu ng b p. V trí đo trên toa xe hàng ăn: 2 đi m A, B đ u cách m t sàn xe 1,1÷1,2m và 1,5÷1,6m ; đi m C cách m t sàn xe 1,5÷1,6m. 6.4. Toa xe công v phát đi n Đ i v i toa xe công v phát đi n, các đi m đo đư c l a ch n như sau: 2 đi m t i chính gi a bu ng ng c a nhân viên trên t u bu ng đ u và bu ng cu i, 2 đi m phía trên giư ng n m t ng dư i c a 2 bu ng trên g n c i chuy n hư ng hơn. V trí đo trên toa xe công v phát đi n: 2 đi m A, B đ u cách m t sàn xe 1,1÷1,2m; 2 đi m C, D cao cách m t giư ng 0,2m, cách thành bên 0,2m. 7. Đ n cho phép c a toa xe khách 7.1. Đ n cho phép bên trong toa xe khi toa xe v n hành v i t c đ 60km/h ± 5% ph i phù h p v i quy đ nh c a B ng 1 dư i đây. 7.2. Đ n cho phép bên trong toa xe khi toa xe đ ng yên. 7.3. Là đ n đo đư c bên trong toa xe khi c m máy đi u hoà và c m máy phát đi n đang v n hành toàn t i. Tr s đ n cho phép này so v i tr s đ n cho phép khi toa xe v n hành ph i th p hơn 3dB đ i v i t t c các lo i toa xe. B ng 1. Đ n cho phép bên trong toa xe khách Lo i toa xe Đ n cho phép dB (A)
 13. không l n hơn Toa xe giư ng n m (có đi u hoà) 70 Toa xe giư ng n m (không có đi u hoà) 75 Toa xe gh ng i (có đi u hoà) 72 Toa xe gh ng i (không có đi u hoà) 75 Toa xe hàng ăn t i phòng khách (có đi u hoà) 72 Toa xe hàng ăn t i phòng khách (không có đi u hoà) 75 Toa xe công v phát đi n t i bu ng nhân viên (có đi u hoà) 72 Toa xe công v phát đi n t i bu ng nhân viên (không có đi u hoà) 75 8. N i dung báo cáo th nghi m và ghi chép Ngày tháng đo………………. Lo i và ký hi u toa xe………………. Môi trư ng trong xe và đi u ki n khí tư ng…………………………….. D ng c đo………………….. Đ i tư ng và tính ch t ki m nghi m………… ………… Khu gian th nghi m, tình hình đư ng và ray…………. T c đ …………km/h S ngư i trong toa xe………. B ng 2: B ng ghi chép đo đ n trong toa xe khách Đi m đo Đ cao đi m đo (m) Tr s đo (dB) 1,5÷1,6 1,1÷1,2 0,2 1 2 3 Bình quân A B C PH L C D PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH TR NG LƯ NG TOA XE (Kèm theo Tiêu chu n Phương ti n giao thông đư ng s t - Toa xe - Phương pháp ki m tra khi s n xu t, l p ráp m i) 1. H ng m c ki m tra Th c hi n theo các h ng m c sau: - Cân tr ng lư ng toa xe ( tr ng thái r ng). - Cân t i tr ng tr c (n u trong h sơ thi t k có quy đ nh). - Ki m tra s phân b t i tr ng trên m i bánh xe (n u trong h sơ thi t k ho c h p đ ng có quy đ nh). 2. Thi t b cân Vi c ki m tra ph i ti n hành trên thi t b cân chuyên dùng đã đư c ki m đ nh. 3. Trình t ti n hành
 14. 3.1. Đ i v i bàn cân: trư c khi cân ti n hành các đi u ch nh c n thi t đ i v i h th ng treo, sau đó ch y t t đ n bàn cân đ n đ nh h th ng treo. Trong quá trình cân không cho phép đi u ch nh đ cân b ng c a toa xe b ng b t c hình th c nào. 3.2. Đ i v i các lo i cân khác: trình t và phương pháp cân th c hi n theo tài li u hư ng d n c a nhà s n xu t thi t b cân. 4. Phương pháp xác đ nh các tr s - Đ i v i bàn cân ti n hành đo theo hư ng ti n và lùi, m i hư ng ti n hành 2 l n, tính tr s trung bình c a 4 l n đo và l p b ng k t qu theo m c 5. - Đ i v i các lo i cân khác ti n hành cân 3 l n, tính tr s trung bình c a 3 l n cân và l p b ng k t qu theo m c 5. - Tr ng lư ng toa xe đư c tính b ng t ng t i tr ng c a t t c bánh xe ho c t ng t i tr ng c a t t c các tr c - Các k t qu đo tính theo đơn v kilogam (kg). 5. L p báo cáo k t qu ki m tra Ghi chép k t qu cân và l p b ng theo m u sau: Thi t b cân: Tr ng thái tr ng lư ng: S hi u toa xe Ngày cân Đ a đi m cân Ngư i cân Phân b t i tr ng trên các tr c Tr c 1 Tr c 2 Tr c 3 Tr c 4 Tr c 5 Tr c 6 T ng tr ng L n1 L n2 L n3 L n4 TB Ghi chú khác:
Đồng bộ tài khoản