Quyết định số 23/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
1
download

Quyết định số 23/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm ngư trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 01 năm 2006 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN S P X P, I M I VÀ PHÁT TRI N LÂM NGƯ TRƯ NG QU C DOANH THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH CÀ MAU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 200/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v s p x p, i m i và phát tri n lâm trư ng qu c doanh; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án s p x p, i m i và phát tri n lâm ngư trư ng qu c doanh thu c y ban nhân dân t nh Cà Mau: 1. Chuy n thành Công ty lâm nghi p các lâm ngư trư ng: - Lâm ngư trư ng 30/4; - Lâm ngư trư ng U Minh I; - Lâm ngư trư ng U Minh II; - Lâm ngư trư ng Tr n Văn Th i; - Lâm ngư trư ng Sông Tr m; - Lâm ngư trư ng Tam Giang III; - Lâm ngư trư ng 184. 2. Chuy n thành Ban qu n lý r ng phòng h 02 lâm ngư trư ng: - Lâm ngư trư ng m Dơi; - Lâm ngư trư ng Tam Giang I. 3. Sáp nh p Lâm ngư trư ng U Minh III vào Vư n Qu c gia U Minh H .
  2. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau: 1. Ch o th c hi n vi c s p x p, i m i lâm ngư trư ng qu c doanh theo i u 1 Quy t nh này. 2. Quy t nh i u ch nh l i di n tích, ranh gi i các lo i t giao cho các Công ty lâm nghi p và Ban qu n lý r ng phù h p v i quy ho ch phát tri n lâm nghi p c a a phương và quy ho ch phát tri n c a t ng lâm ngư trư ng. 3. Rà soát, i u ch nh l i phương án s p x p i v i các ơn v : Lâm ngư trư ng Ng c Hi n, Lâm ngư trư ng Sào Lư i và Lâm ngư trư ng Ki n Vàng, Ban Qu n lý b o v r ng và phát tri n r ng 13/12 báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 3. Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, K ho ch và u tư, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v và các B liên quan có trách nhi m ph i h p v i y ban nhân dân t nh Cà Mau trong vi c th c hi n án này. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m theo dõi th c hi n Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh Cà Mau và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản