Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự đô thị thị xã Gò Công do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND

  1. TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc XÃ GÒ CÔNG ******** ****** Số: 23/2006/QĐ-UBND Gò Công, ngày 23 tháng 01 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THỊ XÃ GÒ CÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GÒ CÔNG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 27 tháng 12 năm 1993; Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội và Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Gò Công, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Trật tự đô thị xã Gò Công. Điều 2. Giao Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp thực hiện Quy chế này. Điều 3. Ông Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường, các tổ chức và cá nhân căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Văn Quốc QUYẾT ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THỊ XÃ GÒ CÔNG (Ban hành kèm theo QĐ số: 25/2006/QĐ.UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công) Chương 1: NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Đội trật tự đô thị thị xã Gò Công là đơn vị sự nghiệp do Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công thành lập theo Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày 00 tháng 01 năm 2006. Đội trật tự đô thị thị xã chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Quản lý đô thị thị xã Gò Công. Điều 2. Hoạt động của Đội trật tự đô thị thị xã Gò Công nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị trên địa bàn thị xã thông qua công tác kiểm tra, nhắc nhở, lập biên bản vi phạm và báo cáo đề xuất người có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi vi phạm trên các lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ, đất đai và xây dựng. Điều 3. Hoạt động của Đội Trật tự đô thị thị xã Gò Công phải tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau: 1- Tuân thủ quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và các Nghị định hiện hành của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; 2- Có thái độ lịch sự, khách quan, kiên quyết và công bằng; 3- Có tinh thần phối hợp trong công tác. Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐỘI TRẬT TỰ ĐÔ THỊ THỊ XÃ Điều 4. Đội Trật tự đô thị thị xã có nhiệm vụ: - Hoạt động độc lập hoặc phối hợp với các ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân xã, phường theo sự chỉ đạo của phòng Quản lý đô thị để thực hiện công tác giữ vững trật tự quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Gò Công.
  3. Tuyên truyền giáo dục, kiểm tra phát hiện, ngăn chặn, lập biên bản hành vi vi phạm để tham mưu trưởng phòng Quản lý đô thị trong việc đề xuất Chủ tịch UBND thị xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm trên lĩnh vực: Bảo vệ môi trường, giao thông đường bộ, đất đai và xây dựng; trực tiếp đề xuất Chủ tịch UBND xã, phường xử phạt những hành vi vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã; - Tổ chức triển khai thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và phối hợp tham gia cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Điều 5. Đội Trật tự đô thị thị xã có quyền: - Kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu đình chỉ hành vi vi phạm hành chính, lập hồ sơ và đề xuất xử lý trên các lĩnh vực theo các Nghị định sau: + Nghị định 121/2004/NĐ-CP ngày 12/5/2004 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường; + Nghị định 152/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; + Nghị định 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai; + Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/4/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạt hành chính trên lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà; - Được quyền lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, tài sản vi phạm để chờ xử lý theo quy định của pháp luật. Chương 3: TỔ CHỨC NHÂN SỰ, TIÊU CHUẨN VÀ CHẾ ĐỘ Điều 6. Đội Trật tự đô thị thị xã có tổng số là 05 người, gồm có 01 Đội trưởng, 01 Đội phó và 03 cán bộ chuyên trách, trong đó: 1- Đội trưởng: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng quản lý đô thị về mọi hoạt động của Đội và báo cáo kết quả hoạt động của Đội trước Trưởng phòng Quản lý đô thị; - Xây dựng kế hoạch công tác, điều động lực lượng thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã được duyệt; - Tổ chức sơ, tổng kết hoạt động của Đội;
  4. - Kiểm tra nội dung biên bản vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý đúng theo nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ; - Tiếp và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về các nội dung có liên quan đến hoạt động của Đội; - Tổ chức triển khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cấp có thẩm quyền ban hành; - Cập nhật lưu trữ hồ sơ, tài liệu, bảo quản, hoàn trả các giấy tờ, tang vật (nếu có) đúng và đủ đối với các tổ chức, cá nhân đã thực hiện xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 2- Đội phó: Là người giúp việc cho Đội trưởng, được Đội trưởng phân công chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Khi Đội trưởng đi vắng (đi học, đi công tác…) thì Đội phó được Đội trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động của Đội. 3- Đội viên: Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đội trưởng, được phân công phụ trách 09 xã, phường, phối hợp với cán bộ xã, phường trực tiếp kiểm tra, lập biên bản và đề xuất xử lý đối với những hành vi vi phạm hành chính trên các lĩnh vực được quy định tại Điều 5 của Quy chế này. Điều 7. Chế độ - Mức tiền lương khởi điểm được hưởng theo quy định hiện hành (bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) và được bồi dưỡng công tác hàng tháng tối đa không quá 300.000 đ/tháng tùy theo khối lượng công việc. Được thực hiện nâng lương theo chế độ quy định chung của Nhà nước; - Cán bộ Đội trật tự đô thị thị xã Gò Công được trang bị quần áo đồng phục 01 năm 01 bộ, riêng năm đầu tiên công tác được trang bị 02 bộ đồng phục; giày 02 năm 01 đôi; mũ mỗi năm 01 chiếc. Khi bị hư hỏng hoặc bị mất không có lý do chính đáng thì phải tự trang bị lại theo quy định đồng phục; - Được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trên các lĩnh vực Đội được phân công; - Được hưởng các quyền lợi, chế độ chính sách như viên chức Nhà nước khi làm việc và thôi việc. Điều 8. Kinh phí hoạt động Kinh phí tập huấn nghiệp vụ chuyên môn; kinh phí cấp các trang phục, trang bị năm đầu cho Đội Trật tự đô thị thị xã được sử dụng từ nguồn ngân sách thị xã;
  5. Kinh phí trả lương hàng tháng; kinh phí cấp các trang phục, trang bị năm thứ hai trở đi và các chế độ chính sách, chi phí khác được sử dụng từ nguồn thu phạt; Việc thực hiện chế độ thu chi tài chính theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành. Chương 4: CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT Điều 9. Cán bộ Đội Trật tự đô thị thị xã Gò Công trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thì được đề nghị xét khen thưởng theo quy định; nếu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà gây sách nhiễu, phiền hà, hoặc có hành vi tiêu cực thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định. Chương 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10. Trưởng phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã chủ trì phối hợp với Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã xem xét tuyển dụng cán bộ Đội Trật tự đô thị có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ của Đội được quy định trong Quy chế này; Phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã và Phòng Tư pháp thị xã chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn nghiệm vụ chuyên môn cho cán bộ Đội; Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ cấp phát kinh phí trong năm đầu theo phương án được duyệt. Các năm sau tùy theo số thu phạt mà ngân sách có kế hoạch cấp bù; Trưởng phòng Quản lý độ thị, Trưởng Công an thị xã Gò Công; Chủ tịch UBND các xã, phường trong phạm vi quyền hạn chỉ đạo cho Đội Thanh tra giao thông Công an thị xã và Công an xã, phường phối hợp tốt với Đội Trật tự đô thị, tạo điều kiện để cán bộ Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời tham gia giám sát hoạt động của Đội để kiến nghị với Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã (nếu có). Điều 11. Trong quá trình triển khai hoạt động, nếu có vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Gò Công có kiến nghị để UBND thị xã Gò Công xem xét bổ sung, sửa đổi kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động của Đội Trật tự đô thị thị xã đạt hiệu quả cao./.
Đồng bộ tài khoản