Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
230
lượt xem
34
download

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế trong dự phòng và điều trị do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2008/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 23/2008/Q -BYT Hà N i, ngày 07 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V S D NG V C XIN, SINH PH M Y T TRONG D PHÒNG VÀ I U TRN B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Xét ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v s d ng v c xin, sinh phNm y t trong d phòng và i u tr ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng, T ng c c trư ng các V , C c, T ng c c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t và Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Văn phòng Chính ph (Phòng Công báo, Website Chính ph ); - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Các /c Th trư ng ( bi t); - Website B Y t ; Nguy n Qu c Tri u - Lưu: VT, DPMT, PC. QUY NNH V S D NG V C XIN, SINH PH M Y T TRONG D PHÒNG VÀ I U TRN (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 23/2008/Q -BYT ngày 07/7/2008 c a B trư ng B Yt )
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh v s d ng v c xin, sinh phNm y t trong d phòng và i u tr (sau ây g i t t là Quy nh) là quy nh v i u ki n i v i các cơ s y t ư c s d ng v c xin, sinh phNm y t ; qui trình ti p nh n, v n chuy n b o qu n và c p phát v c xin, sinh phNm y t ; qui trình tiêm ch ng an toàn; giám sát và x lý ph n ng sau tiêm ch ng. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài th c hi n các ho t ng s d ng v c xin, sinh phNm y t trong d phòng và i u tr . i u 3. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tiêm ch ng là vi c s d ng các hình th c khác nhau ưa v c xin, sinh phNm y t vào cơ th con ngư i v i m c ích t o cho cơ th kh năng áp ng mi n d ch. 2. Ph n ng sau tiêm ch ng là tình tr ng b t thư ng v s c kh e x y ra sau khi tiêm ch ng có liên quan n v c xin, sai sút trong tiêm ch ng ho c do tr ng h p ng u nhiên hay các nguyên nhân kh c. 3. Dây chuy n l nh là h th ng thi t b nh m b o qu n và v n chuy n v c xin, sinh phNm y t theo úng nhi t qui nh t nhà s n xu t cho n nơi s d ng. i u 4. Nguyên t c s d ng v c xin, sinh ph m y t V c xin, sinh phNm y t ư c s d ng ph i b o m các i u ki n quy nh t i i u 27 c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m. Chương 2: I U KI N C A CƠ S YT Ư C PHÉP TIÊM CH NG i u 5. i u ki n nhân s , cơ s v t ch t và trang thi t b i v i cơ s tiêm ch ng c nh 1. i u ki n v cơ s v t ch t t i thi u: a) Có di n t ch tư v n, khám lo i tr nh ng trư ng h p có ch ng ch nh, tiêm ch ng và theo dõi sau tiêm ch ng; b) Có tài li u chuyên môn ph c v công tác tiêm ch ng (các hư ng d n b o qu n, s d ng, theo dõi và x lý tai bi n), các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n tiêm ch ng;
 3. c) Có s theo dõi vi c nh p, xu t và h n dùng c a t ng lô v c xin, sinh phNm y t ; s theo dõi tiêm ch ng cho t ng i tư ng, có bi u m u báo cáo tiêm ch ng theo quy nh; có phi u, s tiêm ch ng cho ngư i ư c tiêm ch ng; d) B o m các i u ki n x lý ch t th i và v sinh môi trư ng theo qui nh c a pháp lu t. 2. i u ki n v trang thi t b t i thi u: a) Có trang thi t b d ng c v n chuy n, b o qu n và lưu tr v c xin, sinh phNm y t trong dây chuy n l nh theo quy nh c a nhà s n xu t; d ng c ch a v l v c xin, sinh phNm y t ã tiêm, bơm kim tiêm ã s d ng; b) Có d ng c tiêm ch ng và m b o vô trùng; c) Có h p thu c ch ng s c. Có phác ch ng s c treo t i nơi th c hi n tiêm ch ng v c xin, sinh phNm y t theo Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy nh này. 3. i u ki n v nhân s : Nhân viên y t th c hi n công tác tiêm ch ng ph i ư c t p hu n các quy nh v tiêm ch ng an toàn và ư c c p gi y ch ng nh n tham d t p hu n theo quy nh t i kho n 1 i u 23 và kho n 2 i u 24 c a Quy nh này. i u 6. i u ki n nhân s , cơ s v t ch t và trang thi t b i v i i m tiêm ch ng ngoài tr m y t trong chi n d ch tiêm ch ng 1. Nguyên t c áp d ng: Ch ư c tri n khai trong các chi n d ch tiêm ch ng m r ng ho c trong trư ng h p c n thi t. 2. i u ki n v cơ s v t ch t t i thi u: a) Có bàn tư v n, khám lo i tr nh ng trư ng h p có ch ng ch nh, tiêm ch ng, ch theo dõi ph n ng sau tiêm ch ng; b) Có s theo dõi tiêm ch ng, phi u, s tiêm ch ng cho ngư i ư c tiêm ch ng và các d ng c c n thi t khác cho bu i tiêm ch ng. 3. i u ki n v trang thi t b t i thi u: a) Có trang thi t b v n chuy n, b o qu n và lưu tr v c xin, sinh phNm y t trong dây chuy n l nh theo quy nh c a nhà s n xu t, d ng c ch a v l v c xin, sinh phNm y t ã tiêm, bơm kim tiêm ã s d ng; b) Có d ng c tiêm ch ng và m b o vô trùng; c) Có h p thu c ch ng s c, phác ch ng s c kèm theo.
 4. 4. i u ki n v nhân s : Nhân viên y t th c hi n công tác tiêm ch ng ph i ư c t p hu n các quy nh v tiêm ch ng an toàn và ư c c p gi y ch ng nh n tham d t p hu n. i u 7. Các cơ s ư c phép s d ng v c xin, sinh ph m y t tiêm ch ng 1. Các Vi n V sinh d ch t , Vi n Pasteur, Trung tõm Y t d phòng tuy n t nh, huy n t tiêu chuNn theo qui nh t i i u 5, i u 6 c a Quy nh này ư c phép tiêm ch ng các v c xin, sinh phNm y t . 2. Các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c, b nh vi n, phòng khám b nh a khoa tư nhân, phòng khám gia ình có gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh y dư c tư nhân, t tiêu chuNn theo qui nh t i i u 5, i u 6 c a Quy nh này ư c phép tiêm ch ng, s d ng các lo i v c xin, sinh phNm y t trong ph m vi chuyên môn ư c phép (tiêm v c xin, sinh phNm y t ). 3. Trư c khi th c hi n tiêm ch ng, t t c các cơ s tiêm ch ng ph i có b n cam k t th c hi n úng các qui nh t i i u 5 c a Quy nh này. B n cam k t ph i ư c treo thư ng xuyên t i cơ s tiêm ch ng. 4. B n cam k t th c hi n úng các quy nh v tiêm ch ng c a các ơn v tr c thu c B Y t ư c g i v B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng); các cơ s tiêm ch ng tuy n xã g i v phòng y t huy n; các cơ s y t khác g i v S Y t t nh. i u 8. Quy nh v thanh tra, ki m tra. B Y t , S Y t , Phòng Y t huy n có trách nhi m ki m tra, thanh tra i v i các cơ s ư c qui nh t i kho n 1, 2 i u 7 c a Quy nh này. Chương 3: QUY TRÌNH TI P NH N, V N CHUY N B O QU N VÀ C P PHÁT V C XIN, SINH PH M Y T i u 9. Quy trình ti p nh n, c p phát v c xin, sinh ph m y t 1. Khi nh n v c xin, sinh phNm y t ph i ki m tra, ghi chép và lưu l i nh ng thông tin sau vào phi u ho c s nh n: a) Ngày nh n; b) Lo i v c xin, sinh phNm y t ; c) Tên v c xin, sinh phNm y t ; d) Hàm lư ng, quy cách óng gói; ) S li u nh n; e) Cơ s s n xu t, nư c s n xu t;
 5. g) S lô s n xu t; h) H n s d ng i v i t ng lô; i) Tên ơn v cung c p k) S gi y phép ăng ký lưu hành ho c s gi y phép nh p khNu; l) Tình tr ng các ch th ki m tra nhi t như: ch th nhi t l v c xin, sinh phNm y t , th theo dõi nhi t và ch th nhi t ông băng (n u có) khi v c xin, sinh phNm y t t i; m) V c xin, sinh phNm y t ông khô kèm theo nư c h i ch nh c a v c xin, sinh phNm y t ó. Nh ng thông tin sau c n ư c ghi chép i v i nư c h i ch nh: Lo i nư c h i ch nh, s lư ng, cơ s s n xu t, nhà s n xu t, s lô, h n s d ng i v i t ng lô; tên ơn v cung c p; n) N u có b t thư ng ơn v ti p nh n ghi chép rõ và tr l i ơn v cung c p. 2. Khi c p phát v c xin, sinh phNm y t c n ki m tra và ghi chép y vào s xu t nh p ho c s qu n lý v c xin, sinh phNm y t . Làm vi c này vào th i i m c p phát b o m t t c các thông tin u chính xác. Nh ng thông tin sau c n ghi chép khi phân ph i: a) Ngày c p phát; b) Lo i v c xin, sinh phNm y t ; c) Tên v c xin, sinh phNm y t ; d) Hàm lư ng, quy cách óng gói; ) S lư ng phân ph i (s li u, s l , s h p); e) Cơ s s n xu t, nư c s n xu t; g) H n s d ng i v i t ng lô; h) S gi y phép ăng ký lưu hành ho c s gi y phép nh p khNu; i) Tình tr ng c a ch th nhi t l v c xin, sinh phNm y t (n u có) ho c tình tr ng b o qu n khi r i kho. i u 10. Quy nh v v n chuy n v c xin, sinh ph m y t Trong quá trình v n chuy n các v c xin, sinh phNm y t ph i ư c b o qu n trong dây chuy n l nh theo úng quy nh theo Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy nh này và có các d ng c theo dõi nhi t c a v c xin, sinh phNm y t trong quá trình v n chuy n.
 6. i u 11. Quy nh b o qu n v c xin, sinh ph m y t 1. T t c các v c xin, sinh phNm y t ph i ư c b o qu n theo úng nhi t quy nh t khi s n xu t cho n khi s d ng và h t h n dùng theo Ph l c 2 ban hành k m theo Quy nh này. 2. V c xin, sinh phNm y t ph i ư c b o qu n riêng trong dây chuy n l nh t i cơ s y t , không ư c b o qu n cùng v i các s n phNm khác. 3. Trong quá trình b o qu n v c xin, sinh phNm y t ph i ki m tra theo dõi thư ng xuyên các thông tin và i u ki n b o qu n. T t c v c xin, sinh phNm y t , nư c h i ch nh h t h n s d ng và b o qu n không úng qui nh ph i hu b và có biên b n h y. B o m nguyên t c v c xin, sinh phNm y t có h n dùng ng n thì s d ng trư c. i u 12. Quy nh v vi c kh c ph c s c Các cơ s b o qu n, v n chuy n và s d ng v c xin, sinh phNm y t ph i có phương án kh c ph c s c trong quá trình b o qu n, v n chuy n và s d ng. Chương 4: QUY TRÌNH TIÊM CH NG AN TOÀN i u 13. Tiêm ch ng an toàn 1. Trư c khi tiêm ch ng: a) Tư v n cho gia ình/ngư i ư c tiêm ch ng: Tác d ng, l i ích và nh ng r i ro g p ph i khi tiêm ch ng phòng b nh; b) Khám lo i tr nh ng trư ng h p có ch ng ch nh trư c khi tiêm ch ng: ki m tra nhi t , h i ti n s . c) Ki m tra v c xin, sinh phNm y t trư c khi tiêm. 2. Trong khi tiêm ch ng: a) Làm theo úng ch nh, ch ng ch nh i v i t ng lo i v c xin, sinh phNm y t ; b) Th c hi n tiêm ch ng theo Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy nh này; 3. Sau khi tiêm ch ng: a) Theo dõi tình tr ng s c kho ngư i ư c tiêm ch ng t i thi u 30 phút t i cơ s tiêm ch ng; b) Hư ng d n chăm sóc t i nhà theo Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy nh này; c) Lưu v l v c xin, sinh phNm y t , nư c h i ch nh (n u có), bơm kim tiêm ã s d ng t i thi u 14 ngày sau khi tiêm;
 7. d) Cu i bu i tiêm ch ng hu t t c các l v c xin, sinh phNm y t ã m theo quy nh, nh ng l v c xin, sinh phNm y t chưa m ư c ti p t c b o qu n và s d ng theo hư ng d n t i Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy nh này. i u 14. ư ng tiêm, li u lư ng, v trí tiêm c a t ng lo i v c xin, sinh ph m y t . ư ng tiêm, l ch tiêm, li u lư ng, v trí tiêm c a t ng lo i v c xin, sinh phNm y t ph i tuy t i tuân th theo hư ng d n s d ng c a nhà s n xu t ã ăng ký v i B Y t ho c theo qui nh c a B Y t , n u có b t kỳ thay i nào v ư ng tiêm, li u lư ng, v trí tiêm u ph i ư c B Y t cho phép và nhà s n xu t có trách nhi m thông báo cho các cơ s y t s d ng v c xin, sinh phNm y t do cơ s mình s n xu t theo Ph l c 5 ban hành kèm theo Quy nh này. Chương 5: GIÁM SÁT VÀ X TRÍ PH N NG SAU TIÊM CH NG i u 15. Phát hi n ph n ng sau tiêm ch ng T t c các i tư ng sau khi tiêm ch ng phòng b nh ph i ư c theo dõi ít nh t 30 phút sau khi tiêm t i a i m tiêm ch ng, sau ó ngư i nhà ư c hư ng d n theo d i tr t nh t 24 gi sau tiêm, thông báo ngay cho cán b y t xã, phư ng nơi cư trú ho c cơ s nơi th c hi n tiêm ch ng v nh ng ph n ng b t thư ng. i u 16. X trí khi có ph n ng sau tiêm ch ng 1. T i nơi x y ra ph n ng ho c nơi u tiên ti p nh n trư ng h p ph n ng a) Nhân viên y t ph i theo dõi nh m phát hi n s m các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng ti n hành x trí và thông báo cho tuy n trên theo quy nh t i i u 18 và 19 c a Quy nh này; b) Trư ng h p ph n ng n ng sau tiêm ch ng vư t quá kh năng x trí ph i ư c khám và i u tr b i bác s chuyên khoa; c) Ghi chép y thông tin vào s theo dõi theo Ph l c 6 ban hành kèm theo Qui nh này: - Thông tin v ngư i b ph n ng sau tiêm ch ng; - Ngày, gi tiêm, lo i v c xin, sinh phNm y t , tên v c xin, sinh phNm y t ã tiêm, s lô, h n s d ng, nhà s n xu t, ơn v cung c p, nư c h i ch nh (n u có); - Ngày, gi xu t hi n ph n ng, mô t tri u ch ng chính (toàn thân, t i ch , các d u hi u c bi t khác). Di n bi n và các bi n ph p x trí ó th c hi n theo Ph l c 7 ban hành k m theo Quy nh này. 2. Các ho t ng c n tri n khai khi có ph n ng n ng t i bu i tiêm ch ng. a) Tuy n cơ s :
 8. - D ng ngay bu i tiêm ch ng; - Niêm phong toàn b s v c xin, sinh phNm y t và b o qu n theo i u ki n qui nh t i i u 11 c a Quy nh này, niêm phong bơm kim tiêm s d ng trong bu i tiêm; - L p biên b n ghi nh n nhi t , t nh tr ng b o qu n v c xin, sinh phNm y t t i th i i m x y ra ph n ng n ng; - Th ng kê toàn b s lư ng v c xin, sinh phNm y t nh n, ó s d ng và s tr ó ư c tiêm t ng lo i v c xin, sinh phNm y t trong bu i tiêm ch ng có ph n ng n ng; - Báo cáo cho tuy n trên theo i u 18 c a Quy nh này. b) Tuy n huy n, t nh, khu v c, qu c gia: ti p nh n báo cáo và th c hi n i u tra theo i u 18 c a Quy nh này; c) Các b nh vi n có trách nhi m ph i h p x trí các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng. i u 17. Qui nh v vi c t m ình ch s d ng v c xin, sinh ph m y t . 1. T i cơ s tiêm ch ng: Khi x y ra các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng gây nh hư ng nghiêm tr ng n s c kh e ho c tính m ng c a ngư i ư c tiêm ch ng, cơ s th c hi n vi c tiêm ch ng ph i t m ình ch vi c s d ng v c xin, sinh phNm y t . 2. Tuy n huy n, t nh: khi x y ra ph n ng, lãnh o S Y t quy t nh t m d ng s d ng i v i m t lo i ho c m t lô v c xin, sinh phNm y t trong ph m vi toàn huy n ho c toàn t nh trong khi ch i ý ki n ch o c a tuy n trên và k t qu i u tra. 3. Tuy n Trung ương: vi c quy t nh d ng s d ng lô v c xin, sinh phNm y t liên quan ph n ng n ng do C c Qu n lý Dư c th c hi n d a trên cơ s k t lu n c a H i ng Khoa h c - chuyên môn ánh giá vi c s d ng v c xin thu c D án Tiêm ch ng m r ng ho c c a y t a phương . 4. Sau khi có k t lu n v nguyên nhân ph n ng không liên quan n v c xin, sinh phNm y t thì vi c ti p t c s d ng l i v c xin, sinh phNm y t ó do cơ quan quy t nh ng ng s d ng công b . i u 18. Báo cáo các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng 1. Các ơn v , cơ s tiêm ch ng, cơ s ti p nh n trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng ph i báo cáo ngay trong vòng 24 gi cho tuy n trên và S Y t có hành ng k p th i và ti n hành i u tra i v i các trư ng h p nghiêm tr ng bao g m: s c ph n v , h i ch ng s c nhi m c, nghi ng do sai sót trong tiêm ch ng và t vong. Có th báo cáo qua i n tho i, Fax, email ho c g i theo ư ng bưu i n cho tuy n trên. 2. Các trư ng h p ph n ng nh nhưng s trư ng h p b ph n ng vư t quá t l thư ng g p cũng ph i báo cáo theo qui nh t i kho n 1 i u này. i u 19. Theo dõi và i u tra trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng
 9. 1. Khi nh n ư c báo cáo khNn t các cơ s tiêm ch ng, S Y t ti n hành ánh giá quy t nh vi c i u tra. Các cơ s th c hi n tiêm ch ng và các ơn v có liên quan có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho vi c i u tra nguyên nhân gây ra ph n ng sau tiêm ch ng. 2. Khi xNy ra các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng gây nh hư ng nghiêm tr ng n s c kh e ho c tính m ng c a ngư i ư c tiêm ch ng ph i ng ng ngay vi c s d ng lo i v c xin, sinh phNm y t liên quan, khNn trương i u tra, ánh giá nguyên nhân, vi c i u tra bao g m các bư c sau theo Ph l c 8 ban hành k m theo Quy nh này: a) Thành l p H i ng Khoa h c - chuyên môn ánh giá vi c s d ng v c xin thu c D án Tiêm ch ng m r ng ánh giá vi c s d ng v c xin, sinh phNm y t c a t nh bao g m: Lãnh o S Y t , i di n Vi n V sinh d ch t , Vi n Pasteur, Trung tâm Y t d phòng, các cơ s i u tr và các ơn v liên quan, các chuyên gia tư v n trong trư ng h p c n thi t ánh giá nguyên nhân ph n ng sau tiêm ch ng; b) L p m u phi u i u tra, l y m u theo Ph l c 9,10 ban hành k m theo Quy nh này; c) Ti n hành i u tra, thu th p m u v c xin, sinh phNm y t , bơm kim tiêm các m u b nh phNm liên quan khác; d) Ki m nh m u v c xin, sinh phNm y t , xét nghi m b nh phNm, bơm kim tiêm; ) T ng h p, phân tích và k t lu n v nguyên nhân d n n ph n ng n ng; e) xu t nh ng phương hư ng gi i quy t ti p và nh ng gi i pháp kh c ph c. 3. Trong trư ng h p c n thi t có th ph i h p, m i các chuyên gia, các ơn v liên quan (bao g m pháp y, các t ch c qu c t ) h tr công tác i u tra, xét nghi m. 4. H i ng chuyên môn ánh giá vi c s d ng v c xin, sinh phNm y t c m t thành viên ch u trách nhi m phát ngôn v nh ng di n bi n và k t qu i u tra. Chương 6: CH BÁO CÁO VÀ H SƠ LƯU TR i u 20. Ch báo cáo Theo ph m vi ho t ng, ch c năng và trách nhi m ư c giao, m i cơ s tiêm ch ng phòng b nh ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ hàng quý và báo cáo t xu t v i cơ quan qu n lý nhà nư c v v c xin, sinh phNm y t và tiêm ch ng tuy n trên. N i dung báo cáo nh kỳ g m các thông tin sau: 1. S lư ng ngư i tiêm ch ng v c xin, sinh phNm y t phòng b nh, i u tr ; 2. S lư ng v c xin, sinh phNm y t ã s d ng, phân chia lo i v c xin, sinh phNm y t , tên v c xin, sinh phNm y t , nhà s n xu t;
 10. 3. Các ph n ng sau tiêm ch ng v c xin, sinh phNm y t (n u có). i u 21. H sơ lưu tr t i cơ s tiêm ch ng M i cơ s y t th c hi n tiêm ch ng v c xin, sinh phNm y t phòng b nh ph i có h th ng h sơ lưu tr theo các yêu c u sau: 1. H sơ bao g m: a) Tài li u v v c xin, sinh phNm y t s d ng t i cơ s y t ; b) S theo dõi tiêm ch ng cho các i tư ng; c) Các tài li u hư ng d n v th c hành an toàn tiêm ch ng. 2. H sơ ph i y , d tìm ki m, tra c u và ph i ư c b o m t, an toàn. 3. H sơ ư c lưu tr 5 năm tính t ngày c p nh t thông tin cu i cùng. Chương 7: T CH C TH C HI N i u 22. Trách nhi m c a B Y t 1. C c Y t d phòng và Môi trư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các V , C c có liên quan ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng tiêm ch ng v c xin, sinh phNm y t trong ph m vi c nư c; thông tin tuyên truy n v an toàn tiêm ch ng, b sung danh m c b nh truy n nhi m ph i s d ng v c xin, sinh phNm y t b t bu c, tu i tr em thu c chương trình tiêm ch ng c a Chương trình tiêm ch ng m r ng trong t ng giai o n c th . Ti p nh n b n cam k t c a các cơ s tiêm ch ng tr c thu c B . 2. C c Qu n lý Dư c có trách nhi m t ch c thNm nh, xét duy t, c p s ăng ký lưu hành, qu n lý ch t lư ng v c xin, sinh phNm y t , cho phép xu t, nh p các v c xin, sinh phNm y t s d ng trong tiêm ch ng phòng b nh; ình ch ho c không cho phép s d ng các v c xin, sinh phNm y t s d ng trong tiêm ch ng phòng b nh. 3. C c Qu n lý kh m, ch a b nh ph i h p v i C c Y t d phòng và M i trư ng và các V , C c liên quan ch o, ki m tra, giám sát ho t ng tiêm ch ng trong h th ng khám, ch a b nh, ch o công tác x trí c p c u khi có ph n ng sau tiêm. 4. Thanh tra B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i C c Y t d phòng và Môi trư ng và các V , C c có liên quan t ch c thanh tra ho t ng tiêm ch ng trong ph m vi c nư c. 5. V K ho ch - Tài chính có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hư ng d n ch tài chính b o m cho các ho t ng tiêm ch ng. 6. Văn phòng B : Ph i h p xây d ng các văn b n pháp quy, quy ph m pháp lu t liên quan n tiêm ch ng.
 11. i u 23. Trách nhi m c a các Vi n 1. Các Vi n V sinh d ch t , Vi n Pasteur có trách nhi m ch o v m t chuyên môn k thu t cho các a phương b o m ch t lư ng, an toàn trong công tác tiêm ch ng, t ch c ch o, t p hu n v các quy nh tiêm ch ng và c p gi y ch ng nh n tham d t p hu n cho c n b tiêm ch ng trong và ngoài tiêm ch ng m r ng theo Ph l c 12 ban hành kèm theo Quy nh này. 2. Vi n Ki m nh qu c gia v c xin và sinh phNm y t có trách nhi m giám sát nh kỳ và t xu t ch t lư ng, an toàn c a v c xin, sinh phNm y t tiêm ch ng phòng b nh theo quy nh; ph i h p v i các V , C c c a B Y t thanh tra ho t ng tiêm ch ng phòng b nh trong ph m vi c nư c. i u 24. Trách nhi m c a S Y t , Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Phòng Y t huy n 1. S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra, thanh tra ho t ng v tiêm ch ng phòng b nh trong ph m vi a phương, ti p nh n b n cam k t c a các cơ s y t trong ph m vi qu n lý; t ch c ánh giá nguyên nhân ph n ng sau tiêm ch ng. 2. Trung tâm Y t d phòng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, hư ng d n, ph i h p v i Thanh tra S Y t ki m tra, thanh tra ho t ng v tiêm ch ng phòng b nh trong ph m vi a phương, t ch c ào t o, t p hu n, c p ch ng nh n tham d t p hu n cho cán b y t v các quy nh v tiêm ch ng an toàn c trong và ngoài tiêm ch ng m r ng, th c hi n vi c s d ng, b o qu n, phân ph i v c xin, sinh phNm y t s d ng trong tiêm ch ng phòng b nh b o m ch t lư ng, áp ng nhu c u tiêm ch ng phòng b nh c a ngư i dân theo Ph l c 12 ban hành kèm theo Quy nh này. 3. Phòng Y t huy n có trách nhi m ph i h p v i Trung tâm Y t huy n ki m tra, thanh tra ho t ng v tiêm ch ng phòng b nh trong ph m vi a phương, ti p nh n b n cam k t c a các cơ s y t trong ph m vi qu n lý. i u 25. Trách nhi m c a các ơn v , cơ quan liên quan 1. Các cơ s kinh doanh v c xin, sinh phNm y t có trách nhi m mua, bán, xu t, nh p khNu, b o qu n, v n chuy n v c xin, sinh phNm y t theo úng các qui nh c a pháp lu t. 2. Các cơ s có ch c năng, nhi m v v tiêm ch ng phòng b nh có trách nhi m: a) Ký cam k t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các ho t ng chuyên môn theo ch c năng, nhi m v ư c giao, phù h p v i i u ki n, cơ s v t ch t, nhân l c, trang thi t b hi n có và ph i theo úng quy nh, quy trình chuyên môn k thu t v s d ng v c xin, sinh phNm y t và an toàn tiêm ch ng. Theo dõi, báo cáo các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng cho cơ quan qu n lý y t có thNm quy n; b) Ph i h p, v i các t ch c, oàn th trong công tác v n ng ngư i dân tham gia tiêm ch ng phòng b nh;
 12. c) Các cơ s i u tr có trách nhi m ph i h p v i các cơ s tiêm ch ng phòng b nh x lý các tai bi n x y ra trong quá trình tiêm ch ng, tuyên truy n v s d ng v c xin, sinh phNm y t phòng b nh. PH L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 23/2008/Q -BYT ngày 07/7/2008 c a B trư ng B Yt ) Ph l c 1. Hư ng d n c p c u S c ph n v Ph l c 2. Hư ng d n b o qu n v c xin, sinh phNm y t trong dây chuy n l nh các tuy n Ph l c 3. Hư ng d n tiêm ch ng an toàn Ph l c 4. Hư ng d n x trí các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng. Ph l c 5. Hư ng d n s d ng v c xin, sinh phNm y t trong Tiêm ch ng m r ng. Ph l c 6. M u s theo dõi các trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng Ph l c 7. M u báo cáo trư ng h p ph n ng sau tiêm ch ng Ph l c 8. Hư ng d n ánh giá ph n ng sau tiêm ch ng Ph l c 9. M u i u tra ph n ng sau tiêm ch ng Ph l c 10. Phi u g i m u ki m nh v c xin, sinh phNm y t Ph l c 11. B n cam k t cơ s tiêm ch ng t tiêu chuNn Ph l c 12. M u Gi y ch ng nh n tham d t p hu n các quy nh v tiêm ch ng an toàn. PH L C 1 HƯ NG D N C P C U S C PH N V Theo thông tư hư ng d n phòng và c p c u s c ph n v c a B Y t s 08/1999-TT- BYT, ngày 04/5/1999. PH L C 2
 13. HƯ NG D N B O QU N V C XIN TRONG DÂY CHUY N L NH CÁC TUY N (Kèm theo Quy t nh s 23/2008/Q -BYT ngày 07 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) Kho Kho các tuy n qu c Khu i m tiêm gia T nh Huy n Cơ s y t V c xin, sinh v c ch ng ph m y t 6- 9 3-6 T i a 1-3 1 tháng Theo k ho ch tháng tháng 3 tháng tháng ho c ít hơn bu i tiêm ch ng OPV -15°C n -25°C +2°C n +8°C BCG S i B o qu n nhi t +2°C n +8°C nhưng có th b o qu n MMR +2°C n +8°C nhi t -15°C n -25°C n u không có ch . MR Hib ông khô Viêm gan B DTP-VGB Hib dung d ch DTP B o qu n +2°C n +8°C, Không B o qu n +2°C n +8°C, DT/TT/Td ư c ông băng Không ư c ông băng DTaP DTP-VBG-Hib DTP-VBG- IPV-Hib Các lo i v c xin, sinh phNm y t khác b o qu n theo hư ng d n c a nhà s n xu t. V c xin, sinh phNm y t ư c óng gói cùng v i nư c h i ch nh thì b o qu n nhi t t +20C n +80C. N u nư c h i ch nh không óng gói cùng v i v c xin thì có th ư c b o qu n ngoài dây chuy n l nh nhưng ph i ư c làm l nh trư c khi s d ng m t ngày trư c ó ho c m t kho ng th i gian c n thi t b o m v c xin, sinh phNm y t và nư c h i ch nh nhi t t +20C n +80C khi pha h i ch nh. V c xin, sinh phNm y t ã m trong bu i tiêm ch ng lên trên mi ng x p trong phích v c xin.
 14. PH L C 3 HƯ NG D N TIÊM CH NG AN TOÀN (Kèm theo Quy t nh s 23/2008/Q -BYT ngày 07 th ng 7 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) 1. Trư c khi tiêm ch ng: 1.1. ChuNn b cho bu i tiêm ch ng: - L p k ho ch t ch c bu i tiêm ch ng. - Phân công nhân l c: T i thi u có 02 cán b y t ã ư c t p hu n v tiêm ch ng (1 ngư i khám phân lo i ch nh, tư v n, phòng ch ng s c, 1 ngư i tiêm v c xin, sinh phNm y t ). - ChuNn b v c xin, sinh phNm y t và các d ng c c n thi t cho bu i tiêm ch ng: · Xà phòng, nư c r a tay · S tiêm ch ng · Gi y bút · Phi u tiêm ch ng · Bàn, gh · Bông, c n 70 · Thùng ng rác · H p ch ng s c · H p an toàn · Cưa l v c xin 1.2. Tư v n cho i tư ng/gia ình ngư i ư c tiêm: - L i ích và tác d ng c a vi c tiêm ch ng. - Tác d ng không mong mu n và nh ng r i ro khi tiêm ch ng. - Nh ng ch nh i v i tiêm ch ng. - Ch ng ch nh trong tiêm ch ng. 1.3. Khám i tư ng tiêm ch ng lo i tr các trư ng h p có ch ng ch nh và ch nh phù h p theo hư ng d n s d ng i v i t ng lo i v c xin, sinh phNm y t . 2. Khi tiêm ch ng: 2.1. Các bư c ti n hành tiêm. Bư c 1: R a tay b ng nư c s ch và xà phòng Bư c 2: Ki m tra l ho c ng v c xin, sinh phNm y t : ch th nhi t và h n s d ng c a l ho c ng v c xin, sinh phNm y t . Bư c 3: M l ho c ng v c xin, sinh phNm y t .
 15. Bư c 4: Ki m tra l / ng nư c h i ch nh (ch s d ng nư c h i ch nh cùng lo i v c xin, sinh phNm y t c a cùng nhà s n xu t). Bư c 5: M l / ng nư c h i ch nh. Bư c 6: Hút nư c h i ch nh vào bơm tiêm pha h i ch nh Bư c 7: Pha h i ch nh v c xin, sinh phNm y t . B bơm và kim tiêm pha h i ch nh vào h p an toàn sau khi ã s d ng. Bư c 8. Tiêm v c xin, sinh phNm y t - Sát trùng da nơi tiêm. - Tiêm úng k thu t, úng v trí i v i t ng lo i v c xin, sinh phNm y t . - ngh m ho c ngư i tiêm dùng bông khô s ch n vào nơi tiêm m t vài giây n u nơi tiêm ch y máu. Không chà m nh vào ch v a tiêm. 2.2. M t s nguyên t c c n lưu ý a) Khi tiêm v c xin, sinh phNm y t - Khi l y v c xin, sinh phNm y t vào bơm tiêm không ch m vào nút cao su và kim tiêm. - Không l y không khí vào bơm tiêm trư c khi hút v c xin, sinh phNm y t - V c xin, sinh phNm y t sau pha h i ch nh b o qu n nhi t 20 C n 80C và ch s d ng trong vòng 4-6 gi theo hư ng d n c a nhà s n xu t. - S d ng m t bơm kim tiêm vô trùng cho m i l n pha h i ch nh. b) Tiêm ch ng nhi u lo i v c xin, sinh phNm y t trong m t bu i tiêm ch ng - N u tr c n tiêm nhi u lo i v c xin, sinh phNm y t có th tiêm trong cùng m t bu i tiêm ch ng nhưng các v trí khác nhau, không ư c tiêm cùng m t bên ùi ho c tay. - N u kho ng th i gian gi a các li u b ch m vư t quá kho ng th i gian theo l ch tiêm ch ng thì tiêm mũi ti p theo mà không c n tiêm l i t u. - N u li u u tiên b mu n hơn so v i l ch tiêm ch ng v n ph i duy trì úng li u lư ng và kho ng cách gi a các mũi tiêm theo l ch tiêm ch ng. - ChuNn b t t c các mũi tiêm ( có th tiêm l n lư t các mũi tiêm). Tuy t i không tr n các lo i v c xin, sinh phNm y t v i nhau trong m t bơm tiêm. c) Dùng bơm tiêm t khoá - Không kéo pít tông l i phía sau ki m tra xem có máu không
 16. -B n p y kim vào h p an toàn ngay - Không y l i n p kim 3. Sau khi tiêm ch ng 3.1. Theo dõi tình tr ng s c kho ngư i ư c tiêm ch ng t i thi u 30 phút t i cơ s tiêm ch ng. 3.2 Hư ng d n chăm sóc t i nhà theo Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy nh này. 3.3. Ghi chép vào phi u tiêm ch ng, s tiêm ch ng: - Ghi ngày tiêm ch ng v c xin, sinh phNm y t vào phi u tiêm ch ng và tr l i phi u cho b , m ho c ngư i ư c tiêm ch ng. - Ghi ngày tiêm ch ng i v i t ng lo i v c xin, sinh phNm y t ó tiêm ch ng vào s tiêm ch ng. 3.4 X lý nh ng l , ng v c xin, sinh phNm y t còn l i sau tiêm ch ng: - N u bình tích l nh chưa tan h t á bên trong ho c á chưa tan h t, b o qu n nh ng l v c xin, sinh phNm y t chưa m trong h p riêng trong dây chuy n l nh (+2oC n +8oC) dùng trư c trong bu i tiêm ch ng sau. - N u á tan h t h y b t t c v c xin, sinh phNm y t tr v c xin, sinh phNm y t có ch th nhi t l v c xin, sinh phNm y t cho th y v c xin, sinh phNm y t còn s d ng ư c. B o qu n nh ng v c xin, sinh phNm y t này trong dây chuy n l nh dùng trư c cho bu i tiêm ch ng sau. - Các l v c xin, sinh phNm y t ã m thì ph i hu . - Lưu gi l v c xin, sinh phNm y t và nư c h i ch nh ã s d ng trong vòng 14 ngày, sau ó hu 3.4. X lý bơm kim tiêm còn l i sau tiêm ch ng - Nh ng bơm kim tiêm chưa s d ng ph i b o qu n theo quy nh dùng l n sau. - Nh ng bơm kim tiêm ã s d ng ph i lưu gi trong vòng 14 ngày, sau ó hu . PH L C 4 HƯ NG D N X TRÍ CÁC TRƯ NG H P PH N NG SAU TIÊM CH NG (Kèm theo Quy t nh s 23/2008/Q -BYT ngày 07 th ng 7 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) Ph n ng Lo i v c xin, sau tiêm sinh ph m y t Tri u ch ng lâm sàng Cách x trí ch ng thư ng g p
 17. Li t m m c p OPV Li t m m c p x y ra trong vòng Không có cách i u tr (b i li t do 4-30 ngày sau khi u ng OPV, c bi t ch chăm sóc v c xin) ho c trong vòng 4-75 ngày sau h tr khi ti p xúc v i ngư i u ng OPV và nh ng t n thương th n kinh kéo dài t i 60 ngày sau ho c t vong. Ph n ng quá T t c các lo i Ph n ng quá m n c p tính, x y - Dùng các thu c kháng m n c p tính v c xin ra trong vòng 2 gi sau khi tiêm histamin, th Oxygen ch ng, v i 1 hay nhi u c i m 100% trong trư ng h p sau: ph n ng n ng th x tr như s c ph n v . - Th khò khè và ng t quãng do co th t khí ph qu n và thanh - M t s trư ng h p có qu n, phù n thanh qu n. th t kh i. - Nh ng bi u hi n ngoài da. Ví d : phát ban, phù n m t, ho c phù n toàn thân nh ng ph n ng d ng ít tr m tr ng hơn không c n ph i báo cáo. S c ph n v T t c các lo i Ph n ng d ng t c thì tr m Theo phác (ph l c v c xin tr ng (trong vòng 1 gi ) d n n 1) suy tu n hoàn kèm ho c không kèm theo co th t ph qu n và/ho c co th t thanh qu n/phù n thanh qu n (ph l c 1) au kh p Rubella, MMR au kh p k các kh p nh ngo i - Dùng các thu c gi m (S i-Quai b - vi au. Rubella) Dai d ng n u kéo dài trên 10 - M t s trư ng h p có ngày, thoáng qua n u kéo dài t i th t kh i. a 10 ngày Viêm dây U n ván R i lo n ch c năng các giây th n i u tr tri u ch ng th n kinh kinh chi ph i cánh tay/b vai b ng các thu c gi m cánh tay không liên quan gì n h th n au kinh. C m giác au sâu, thư ng nh c nh i âm kéo dài nhi u ngày b vai và cánh tay, các cơ ó y u d n và teo i. Có th m t c m giác nhưng không rõ ràng. Tình tr ng ó có th x y ra ch tiêm ho c ch i l p và ôi khi x y ra c 2 cánh tay Nhi m khuNn BCG Nhi m khuNn trên 1 di n r ng x y C n i u tr b ng thu c BCG lan to ra trong vòng 1 n 12 tháng sau ch ng lao như isoniazid
 18. khi tiêm BCG và ư c chuNn và rifampicin oán xác nh b ng cách phân l p vi khuNn lao. Thông thư ng x y ra nh ng ngư i suy gi m mi n d ch H i ch ng S i DPT C p tính v i c i m có 2 trong i u tr , chăm sóc h n o, màng 3 tri u ch ng sau: tr não - Nh ng cơn k ch phát - ý th c r i lo n kéo dài 1 n nhi u ngày - Hành vi thay i rõ r t kéo dài 1 n nhi u ngày X y ra trong vòng 48 gi v i v c xin DPT ho c 7 n 12 ngày v i v c xin s i S t T t c các lo i ư c phân lo i theo 3 m c: i u tr tri u ch ng v c xin b ng Paracetamol - Nh (380C n 38,90C) - Cao (390C n 40,40C) - R t cao (40,50C tr lên) S t không c n ph i báo cáo Gi m trương Ch y u do X y ra trong vòng 48 gi sau khi Cơn có tính ch t thoáng l c gi m ph n DPT, hi m khi tiêm ch ng (thông thư ng dư i 12 qua và t kh i. Không x , choáng do các lo i v c gi ) kéo dài t 1 phút n nhi u c n i u tr c bi t. xin khác gi ) kéo dài t 1 phút n nhi u Không ph i là m t gi , tr em dư i 10 tu i: ch ng ch nh tiêm ch ng l n sau. - M t l (h huy t áp) M t s trư ng h p c n - Gi m áp ng ư c theo d i và i u tr tích c c như s c nói - Tái xanh hay tím ng t, ho c b t chung . t nh áp xe t i ch T t c các lo i T i ch tiêm, s th y m m ho c Chích r ch và d n lưu, tiêm v c xin có dò d ch. Do vi khuNn n u có dùng kháng sinh n u do b ng ch ng v nhi m khuNn (ví nhi m khuNn d có m , d u hi u viêm, s t, c y có vi khuNn), áp xe vô khuNn n u không có tri u ch ng trên. Viêm h ch BCG Có 1 h ch lympho sưng to > 1,5 T lành (sau hàng
 19. b ch huy t k cm (b ng 1 u ngón tay ngư i tháng), t t nh t là c viêm h ch l n) ho c có 1 h c dò r trên 1 không i u tr tr khi b ch huy t có h ch lympho t n thương dính vào da m ho c b dò r thì ph u H u như ch do BCG và x y ra thu t d n lưu và p trong vòng 2-6 tháng sau khi tiêm thu c ch ng lao t i ch . BCG, t i cùng m t bên ngư i v i i u tr toàn thân b ng ch tiêm ch ng ( a s là nách) thu c ch ng lao không hi u qu . Viêm BCG Viêm xương do Mycobacterium i u tr b ng thu c xương/viêm bovis c a BCG ch ng lao như Isoniazid tu xương và Rifampicin Khóc thét DPT Khóc thét liên t c không nguôi D u i sau 1 ngày ho c không nguôi, kéo dài trên 3 gi , kèm theo la hét th i i m ó có th dai d ng dùng thu c gi m au Co gi t T t c các lo i Nh ng cơn co gi t toàn thân T kh i; chăm sóc h v c xin, c không kèm theo d u hi u và tri u tr ; Paracetamol và bi t là DPT, ch ng t i ch . Có s t ho c không chư m l nh n u có s t; s i ít khi ph i dùng thu c ch ng co gi t. C n ư c x trí c p c u như m t t nh tr ng co gi t núi chung như phũng c n ph i lư i, hút m rói Nhi m khuNn T t c các lo i B nh kh i phát c p tính, có tính C n ph i phát hi n và huy t v c xin ch t toàn thân, tr m tr ng do i u tr s m. Chuy n nhi m khuNn và ư c (n u có th ) b nh nhân i b nh vi n qua c y máu. C n ph i báo cáo tiêm truy n d ch và s m, có th do sai sót trong tiêm kháng sinh ch ng Ph n ng t i T t c các lo i và/ho c sưng t i ch tiêm và T kh i trong vòng vài ch tr m v c xin có 1 ho c nhi u tri u ch ng sau: ngày n 1 tu n. i u r tr ng tri u ch ng v i các · Sưng t i t n kh p xương g n thu c gi m au. Không nh t ch tiêm dùng kháng sinh · au, và sưng trên 3 ngày Gi m ti u c u S i-Quai b - S lư ng ti u c u ít dư i Thông thư ng là nh và Rubella 50.000/ml d n n nh ng v t b m t kh i. ôi khi c n tím và/ho c là ch y máu dùng thu c Steroid và truy n ti u c u H i ch ng T t c các lo i S t t ng t, nôn m a và tiêu C n phát hi n và i u s c nhi m c v c xin ch y trong vòng vài gi sau khi tr s m. Chuy n b nh tiêm ch ng. Thư ng d n n t nhân i b nh vi n vong trong vòng 24 n 48 ti ng. truy n d ch và kháng
 20. C n ph i báo cáo s m vì có th là sinh. do sai sót trong tiêm ch ng PH L C 5 HƯ NG D N S D NG V C XIN, SINH PH M Y T TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CH NG M R NG (Kèm theo Quy t nh s 23/2008/Q -BYT ngày 07 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Yt ) STT V c xin Li u lư ng ư ng tiêm Nơi tiêm 1 BCG (phòng lao) 0,1ml Tiêm trong da Phía trên cánh tay trái 2 BH – HG – UV 0,5ml Tiêm b p M t ngoài gi a ùi (DPT) 3 Viêm gan B 0,5ml Tiêm b p M t ngoài gi a ùi 4 B i li t u ng 2 gi t U ng Mi ng (OPV) 5 S i 0,5ml Tiêm dư i da Phía trên cánh tay 6 U n ván 0,5ml Tiêm b p Phía trên cánh tay 7 Viêm não Nh t 0,5ml (tr 1- ≤3 Tiêm dư i da Phía trên cánh tay B nB tu i) 1ml (tr ≥3 tu i) 8 Thương hàn 0,5ml Tiêm b p Phía trên cánh tay 9 T 1,5ml U ng Mi ng 1. V c xin BCG: tiêm trong da phía trên cánh tay trái. a. B tr trong lòng m và c i áo l tay và vai tr . b. M u và gi ch t cánh tay tr . c. Tay ph i c m bơm tiêm sao cho m t vát c a kim tiêm ng a lên trên. d. Ngón cái và ngón tr tay trái làm căng da t i nơi tiêm. e. t bơm tiêm và kim tiêm g n như d c theo cánh tay tr . f. âm mũi kim vào dư i b m t da nhưng v n trong da - ch âm quá u vát c a kim m t chút.
Đồng bộ tài khoản