Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
91
lượt xem
17
download

Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2008/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 23/2008/QĐ-NHNN Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH CH Đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đ I V I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM TH NG Đ C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 1997 và Lu t S a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam năm 2003; Căn c Lu t K toán năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Căn c Ngh đ nh s 07/2006/NĐ-CP ngày 10/01/2006 c a Chính ph v Ch đ tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Sau khi th ng nh t v i B Tài chính t i văn b n s 4813/BTC-CĐKT ngày 23/4/2008; Theo đ ngh c a V trư ng V K toán – Tài chính, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Ch đ Báo cáo tài chính đ i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2009 và thay th Quy t đ nh s 1511/2001/QĐ-NHNN ngày 30/11/2001 v vi c ban hành Ch đ Báo cáo tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c và Quy t đ nh s 1405/2002/QĐ-NHNN ngày 19/12/2002 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c v vi c s a đ i, b sung m t s ch tiêu trong B ng cân đ i k toán c a Ngân hàng Nhà nư c t i Ch đ Báo cáo tài chính c a Ngân hàng Nhà nư c. Đi u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V K toán – Tài chính, C c trư ng C c Công ngh tin h c ngân hàng, V trư ng V T ng Ki m soát, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c Ngân hàng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH NG Đ C Nơi nh n: PHÓ TH NG Đ C - Như Đi u 3 (đ th c hi n); - Ban lãnh đ o NHNN (đ b/c); - Văn phòng Chính ph (2 b n); - B Tư pháp (đ ki m tra); - B Tài chính; - Ki m toán Nhà nư c; Đ ng Thanh Bình - Lưu: VP, V PC, V KTTC. CH Đ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đ I V I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/8/2008 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c) Chương I. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ch đ này quy đ nh v n i dung, phương pháp l p, t ng h p, trình bày và các n i dung khác có liên quan đ n Báo cáo tài chính đ i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau đây vi t t t là NHNN), bao g m:
 2. a. L p, trình bày và n p Báo cáo tài chính c a các đơn v thu c h th ng NHNN; b. T ng h p và l p Báo cáo tài chính c a toàn h th ng NHNN (sau đây g i t t là Báo cáo tài chính NHNN). 2. Đ i tư ng đi u ch nh c a Ch đ này là các đơn v thu c h th ng NHNN (không bao g m các đơn v tr c ti p nh n, quy t toán kinh phí v i ngân sách nhà nư c). Đi u 2. Gi i thích t ng Trong Ch đ này, các thu t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Báo cáo tài chính NHNN là các báo cáo t ng h p và thuy t minh các ch tiêu tài chính, ti n t ch y u c a toàn h th ng NHNN, đư c l p theo ch đ k toán hi n hành trên cơ s t ng h p và h p nh t báo cáo t các đơn v thu c h th ng NHNN. 2. Báo cáo tài chính c a các đơn v thu c h th ng NHNN là m t b ph n h p thành Báo cáo tài chính NHNN do các đơn v thu c h th ng NHNN l p trên cơ s tình hình tài chính, ti n t t i các đơn v . 3. Các đơn v thu c h th ng NHNN bao g m: các đơn v NHNN và các đơn v s nghi p thu c NHNN (sau đây g i chung là đơn v báo cáo), c th : a. Các đơn v NHNN là các đơn v k toán ph thu c, bao g m: NHNN chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; V K toán – Tài chính; S Giao d ch NHNN; C c Qu n tr NHNN; C c Phát hành và Kho qu ; Chi c c Phát hành và Kho qu ; C c Công ngh tin h c Ngân hàng; Chi c c Công ngh tin h c ngân hàng; Văn phòng đ i di n NHNN t i thành ph H Chí Minh; Ban Qu n lý các d án Tín d ng Qu c t . b. Các đơn v s nghi p thu c NHNN là các đơn v k toán đ c l p, tr c thu c NHNN, bao g m: Trung tâm thông tin tín d ng; Trung tâm D ch v An toàn Kho qu ; Th i báo Ngân hàng; T p chí Ngân hàng; Trung tâm đào t o NHNN và các đơn v s nghi p khác thu c NHNN (không bao g m H c vi n Ngân hàng và Đ i h c Ngân hàng thành ph H Chí Minh). Đi u 3. Cơ s và nguyên t c chung khi l p Báo cáo tài chính 1. Báo cáo tài chính đư c l p trên cơ s s li u các tài kho n trong và ngoài B ng cân đ i k toán theo đúng tính ch t, n i dung c a tài kho n đư c quy đ nh trong h th ng tài kho n k toán NHNN hi n hành và H th ng tài kho n k toán các đơn v hành chính s nghi p hi n hành. 2. Báo cáo tài chính ph i ph n ánh k p th i, đ y đ , chính xác, trung th c và khách quan s li u v các ho t đ ng c a các đơn v báo cáo. Đ i v i m t s bi u m u Báo cáo tài chính có kèm theo các yêu c u thuy t minh thì ph i trình bày rõ ràng, đ y đ các v n đ c n thuy t minh. Đi u 4. Hình th c Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính đư c th hi n dư i hình th c b ng văn b n và b ng file (t p) d li u trên v t mang tin (băng, đĩa t …) ho c truy n qua m ng máy vi tính. Báo cáo b ng văn b n và file d li u trên v t mang tin ho c truy n qua m ng máy vi tính ph i kh p đúng v i nhau. Đi u 5. Năm tài chính Năm tài chính c a NHNN b t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào cu i ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. Đi u 6. Công khai Báo cáo tài chính Vi c công khai Báo cáo tài chính ho c cung c p s li u t Báo cáo tài chính đư c th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Vi c công khai s li u thu c ph m vi bí m t Nhà nư c trong ngành Ngân hàng ph i đư c th c hi n theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành v b o v bí m t Nhà nư c. Đi u 7. Trách nhi m c a các đơn v báo cáo Th trư ng các đơn v báo cáo ch u trách nhi m t ch c l p và trình bày Báo cáo tài chính đ ng th i ch u trách nhi m v tính chính xác, đ y đ và trung th c v các thông tin trong Báo cáo tài chính đơn v mình, c th như sau: 1. L p và g i đ y đ , k p th i Báo cáo tài chính theo đúng quy đ nh c a Ch đ này.
 3. 2. Đ i v i Báo cáo tài chính dư i hình th c b ng văn b n ph i l p thành 02 (hai) b n (g i V K toán – Tài chính và lưu t i đơn v báo cáo) và ph i có đ y đ ch ký, d u c a đơn v . 3. Đ i v i Báo cáo tài chính dư i hình th c t p (files) d li u trên v t mang tin ho c truy n qua m ng máy tính ph i đư c mã hóa, b o m t và x lý truy n (g i) đi theo đúng quy đ nh hi n hành c a NHNN v truy n, nh n thông tin, báo cáo qua m ng ho c băng, đĩa t . 4. Khi nh n đư c tra soát Báo cáo tài chính có sai sót c a đơn v nh n báo cáo, đơn v báo cáo ph i rà soát, ki m tra l i và n u có sai sót thì ph i đi u ch nh l i ngay b ng cách h y b báo cáo có sai sót và l p báo cáo đúng đ g i l i cho đơn v nh n báo cáo, kèm theo tr l i tra soát có ghi “Đã đi u ch nh sai sót”; Trư ng h p đơn v báo cáo t phát hi n Báo cáo tài chính c a mình có sai sót ph i ch đ ng đi u ch nh như đã hư ng d n trên đây. Vi c đi u ch nh sai sót theo quy đ nh này ch đư c th c hi n trư c th i h n g i Báo cáo tài chính NHNN cho các cơ quan ngoài ngành quy đ nh t i kho n 3 Đi u 16 Ch đ này. Các trư ng h p sai sót sau th i đi m này ph i đư c gi i trình chi ti t b ng văn b n và th c hi n đi u ch nh theo quy đ nh hi n hành v đi u ch nh sai sót k toán. 5. Các đơn v s nghi p thu c NHNN sau khi l p Báo cáo tài chính theo quy đ nh t i Đi u 12 Ch đ này ph i chuy n đ i các ch tiêu phù h p theo hư ng d n c a NHNN đ th c hi n t ng h p và h p nh t vào Báo cáo tài chính NHNN. Đi u 8. Trách nhi m c a các V , C c ch c năng thu c NHNN 1. V K toán – Tài chính a. Hư ng d n tri n khai và ph i h p ki m tra vi c th c hi n Ch đ này t i các đơn v thu c h th ng NHNN. b. Ti p nh n và ki m soát ch t ch tính chính xác v m t s h c c a các Báo cáo tài chính do các đơn v báo cáo g i đ n. Khi phát hi n Báo cáo tài chính có sai sót, ph i tra soát ngay đơn v báo cáo (l p thư tra soát đ i v i Báo cáo tài chính b ng văn b n ho c đi n tra soát dư i hình th c file d li u truy n qua m ng máy vi tính), trong thư ho c đi n tra soát ph i ghi rõ n i dung sai sót; Thư tra soát ph i có đ y đ ch ký c a ngư i l p tra soát và ngư i ki m soát. c. T ng h p, l p và g i Báo cáo tài chính NHNN cho các cơ quan, đơn v trong và ngoài ngành theo quy đ nh t i Đi u 15 Ch đ này. d. Qu n lý các s li u và lưu tr Báo cáo tài chính b ng văn b n c a toàn h th ng NHNN theo ch c năng, nhi m v đư c giao. 2. C c Công ngh tin h c ngân hàng a. Là đ u m i trung gian ti p nh n Báo cáo tài chính do các đơn v báo cáo truy n qua m ng truy n tin ho c v t mang tin; T ch c lưu tr d li u Báo cáo tài chính an toàn, b o m t và chuy n ti p cho V K toán – Tài chính NHNN theo các quy đ nh c th như sau: - Ki m tra tính chính xác v m t s h c c a Báo cáo tài chính khi ti p nh n Báo cáo tài chính do các đơn v báo cáo truy n qua m ng truy n tin ho c v t mang tin, riêng B ng cân đ i tài kho n k toán ph i đ i chi u s dư đ u kỳ báo cáo v i s dư cu i kỳ trư c đ đ m b o s kh p đúng. - Sau khi đã ti p nh n, ki m tra và đ i chi u Báo cáo tài chính theo quy đ nh; n u không có sai sót, ph i x lý truy n ti p ngay cho đơn v nh n báo cáo; n u phát hi n có sai sót, ph i yêu c u đơn v báo cáo ki m tra, đi u ch nh và truy n l i đ x lý truy n ti p theo quy đ nh. b. T ng h p các ch tiêu trên Báo cáo tài chính NHNN theo nhu c u khai thác và s d ng c a các V , C c, đơn v ch c năng có liên quan thu c NHNN. c. Hư ng d n các đơn v thu c h th ng NHNN và các V , C c, đơn v ch c năng có liên quan thu c NHNN s d ng các máy móc, trang thi t b , các ng d ng công ngh tin h c đ th c hi n vi c l p, g i, nh n, ki m soát, t ng h p và khai thác thông tin Báo cáo tài chính tr c ti p trên m ng truy n tin ho c v t mang tin theo đúng quy đ nh. d. Đ m b o truy n d n thông tin thông su t, k p th i, chính xác, an toàn và b o m t. đ. Trang c p chương trình ph n m m chuy n đ i s li u đ i v i các đơn v s nghi p thu c NHNN đ ph c v cho công tác t ng h p s li u toàn h th ng. 3. V T ng ki m soát
 4. Ch trì ph i h p v i V K toán – Tài chính ki m tra vi c th c hi n Ch đ này. 4. Các V , C c và các đơn v có liên quan thu c NHNN Căn c ch c năng, nhi m v do Th ng đ c NHNN quy đ nh, các V , C c và các đơn v có liên quan thu c NHNN đăng ký v i C c Công ngh tin h c Ngân hàng và V K toán – Tài chính đ đư c khai thác Báo cáo tài chính theo nhu c u c th và ch u trách nhi m qu n lý, s d ng và b o m t trong n i b đơn v mình. Đi u 9. Ki m toán Báo cáo tài chính Vi c ki m toán và xác nh n Báo cáo tài chính hàng năm c a NHNN th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 10. Lưu tr Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính ph i đư c lưu tr , b o qu n theo quy đ nh c a pháp lu t v k toán. Chương II. QUY Đ NH C TH M c 1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC ĐƠN V THU C H TH NG NHNN Đi u 11. Báo cáo tài chính các đơn v NHNN 1. Báo cáo tài chính các đơn v NHNN bao g m 04 m u bi u và đ nh kỳ l p như sau: STT Tên m u bi u M u bi u s Đ nh kỳ l p 1 B ng cân đ i tài kho n k toán B01a/NHNN Tháng 2 B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t B01b/NHNN Năm toán năm 3 Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN B03/ĐV-NHNN Quý, năm 4 Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN B04/ĐV-NHNN Quý, năm 2. N i dung, phương pháp l p và trình bày các m u bi u Báo cáo tài chính các đơn v NHNN trên đây đư c th c hi n theo hư ng d n chi ti t t i M c 3, Chương II Ch đ này. Đi u 12. Báo cáo tài chính các đơn v s nghi p thu c NHNN Các đơn v s nghi p thu c NHNN th c hi n l p, trình bày Báo cáo tài chính theo Ch đ k toán hành chính s nghi p hi n hành và hư ng d n chi ti t c a NHNN. Đi u 13. Th i h n g i Báo cáo tài chính các đơn v thu c h th ng NHNN Đ nh kỳ (tháng, quý, năm), các đơn v thu c h th ng NHNN l p Báo cáo tài chính theo quy đ nh t i các Đi u 11, 12 và g i v NHNN (V K toán – Tài chính) theo quy đ nh như sau: 1. Đ i v i Báo cáo tài chính tháng: ch m nh t sau 2 ngày k t ngày k t thúc tháng. 2. Đ i v i Báo cáo tài chính quý: ch m nh t sau 5 ngày k t ngày k t thúc quý. 3. Đ i v i Báo cáo tài chính năm: ch m nh t sau 10 ngày k t ngày k t thúc năm tài chính. N u ngày cu i cùng c a th i h n g i báo cáo là ngày ngh l , t t ho c ngày ngh cu i tu n, thì ngày g i Báo cáo tài chính là ngày làm vi c ti p theo ngay sau ngày ngh l , t t ho c ngày ngh cu i tu n đó. M c 2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHNN Đi u 14. Báo cáo tài chính NHNN Báo cáo tài chính NHNN đư c l p trên cơ s t ng h p và h p nh t s li u t các Báo cáo tài chính c a các đơn v thu c h th ng NHNN. H th ng Báo cáo tài chính NHNN bao g m 05 m u bi u và đ nh kỳ l p như sau: STT Tên m u bi u M u bi u s Đ nh kỳ l p
 5. 1 B ng cân đ i tài kho n k toán B01a/NHNN Tháng 2 B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t B01b/NHNN Năm toán năm 3 B ng cân đ i k toán B02/NHNN Quý, năm 4 Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng B03/NHNN Quý, năm 5 Thuy t minh Báo cáo tài chính B04/NHNN Quý, năm Đi u 15. Nơi nh n và th i h n g i Báo cáo tài chính NHNN 1. Nơi nh n Báo cáo tài chính NHNN: Nơi nh n báo cáo Trong ngành Ngoài ngành STT Lo i Báo cáo V V K V Ban Ki m Chính B toán – T ng lãnh toán sách Tài Tài Ki m đ o Nhà ti n chính chính soát NHNN nư c t 1 2 3 4 5 6 7 8 1 B ng cân đ i tài kho n k toán √ √ √ √ √ √ 2 B ng cân đ i k toán √ √ √ √ √ 3 Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu √ √ √ √ √ ho t đ ng 4 Thuy t minh Báo cáo tài chính √ √ √ √ √ 2. Đ nh kỳ g i Báo cáo tài chính NHNN: a. Báo cáo tài chính NHNN đư c g i cho các đơn v trong ngành theo đ nh kỳ tháng, quý, năm; b. Báo cáo tài chính NHNN g i cho B Tài chính, Ki m toán Nhà nư c theo đ nh kỳ quý, năm. 3. Th i h n g i Báo cáo tài chính NHNN: a. Báo cáo tài chính tháng: ch m nh t sau 10 ngày k t ngày k t thúc tháng. b. Báo cáo tài chính quý: ch m nh t sau 20 ngày k t ngày k t thúc quý. c. Báo cáo tài chính năm: ch m nh t sau 45 ngày k t ngày k t thúc năm. M c 3. PHƯƠNG PHÁP L P VÀ TRÌNH BÀY TRÊN CÁC M U BI U BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đi u 16. B ng cân đ i tài kho n k toán 1. M c đích c a báo cáo: a. B ng cân đ i tài kho n k toán ph n ánh doanh s ho t đ ng, s dư đ u kỳ, s dư cu i kỳ, lũy k t đ u năm c a t t c các tài kho n t c p III đ n tài kho n c p I trong m t chu kỳ k toán. b. B ng cân đ i tài kho n k toán đư c l p cho c tài kho n trong và tài kho n ngoài B ng cân đ i k toán quy đ nh t i H th ng tài kho n k toán NHNN. 2. Cơ s l p: - B ng k t h p tài kho n tháng/năm trư c; - S k toán chi ti t và s k toán t ng h p; - B ng cân đ i tài kho n k toán tháng/ năm trư c. 3. Phương pháp l p các ch tiêu:
 6. a. B ng cân đ i tài kho n k toán (m u bi u B01a/NHNN): Khi l p B ng cân đ i tài kho n k toán tháng c n th c hi n các quy đ nh sau: - Nh ng tài kho n c p III có 2 s dư thì trên B ng cân đ i tài kho n k toán ph i đ nguyên 2 s dư, không đư c bù tr l n nhau. - T ng dư N đ u kỳ ph i b ng t ng dư Có đ u kỳ; T ng phát sinh N trong kỳ ph i b ng t ng phát sinh Có trong kỳ; T ng phát sinh N lũy k t đ u năm ph i b ng t ng s phát sinh Có lũy k t đ u năm; T ng dư N cu i kỳ ph i b ng t ng dư Có cu i kỳ. - S dư N , s dư Có đ u kỳ này ph i b ng s dư N , s d Có cu i kỳ trư c. - S li u c t (7), c t (8) “Lũy k t đ u năm” đư c tính như sau: + C t (7) c a báo cáo kỳ này = C t (7) c a báo cáo kỳ trư c + C t (5) c a báo cáo kỳ này. + C t (8) c a báo cáo kỳ này = C t (8) c a báo cáo kỳ trư c + C t (6) c a báo cáo kỳ này. b. B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t toán năm (m u bi u B01b/NHNN): Khi l p B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t toán năm c n th c hi n theo quy đ nh sau: - Nh ng tài kho n c p III có 2 s dư thì trên B ng cân đ i tài kho n k toán ph i đ nguyên 2 s dư, không đư c bù tr l n nhau. - T ng doanh s 12 tháng trên B ng cân đ i tài kho n k toán năm ph i b ng doanh s trên 12 B ng cân đ i tài kho n tháng c ng l i. - Ph n “Doanh s quy t toán năm” ph n ánh t t c các tài kho n thu nh p, chi phí đã phát sinh trong năm tài chính và vi c th c hi n chuy n tiêu các tài kho n này vào tài kho n chênh l ch thu – chi cu i năm tài chính. - T ng doanh s quy t toán ph n “Doanh s quy t toán năm” ph i b ng doanh s chuy n tiêu các tài kho n “Thu nh p”, “Chi phí” và “Chênh l ch thu-chi” c ng l i. Đi u 17. B ng cân đ i k toán 1. M c đích c a báo cáo: B ng cân đ i k toán là Báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát toàn b giá tr tài s n hi n có và ngu n hình thành tài s n đó t i m t th i đi m nh t đ nh. S li u trên B ng cân đ i k toán cho bi t toàn b giá tr tài s n hi n có t i đơn v báo cáo theo cơ c u c a tài s n, ngu n v n và cơ c u ngu n v n hình thành các tài s n đó. Căn c vào B ng cân đ i k toán có th nh n xét, đánh giá khái quát tình hình tài chính t i đơn v báo cáo. 2. Cơ s l p: - S li u trên s k toán chi ti t và s k toán t ng h p; - B ng cân đ i tài kho n k toán kỳ trư c và kỳ này; - B ng cân đ i k toán kỳ trư c. 3. Phương pháp l p các ch tiêu: - B ng cân đ i k toán đư c l p theo m u bi u B02/NHNN ban hành kèm theo Ch đ này. - C t (2) “Thuy t minh” c a báo cáo này đư c th hi n s li u chi ti t c a ch tiêu này trong B n thuy t minh Báo cáo tài chính quý/ năm. - Phương pháp l y s li u trên B ng cân đ i tài kho n k toán và s k toán chi ti t đư c th c hi n theo hư ng d n c a NHNN. Đi u 18. Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN và Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng 1. Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN: a. M c đích c a báo cáo:
 7. Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN là b n báo cáo t ng h p, ph n ánh khái quát tình hình thu nh p và chi phí trong m t kỳ k toán t i đơn v NHNN. Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v đ ng th i là cơ s đ ki m tra, theo dõi tình hình thu, chi tài chính c a đơn v báo cáo. b. Cơ s l p: - Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN c a quý/ năm trư c; - B ng cân đ i tài kho n k toán tháng trư c, B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t toán năm trư c c a đơn v NHNN; - S li u trên các tài kho n thu c lo i 7 “Các kho n thu” và các tài kho n thu c lo i 8 “Các kho n chi” t i đơn v NHNN. c. Phương pháp l p các ch tiêu: - S li u c t (5) “Lũy k t đ u năm đ n kỳ này” đư c tính như sau: C t (5) c a báo cáo kỳ này = C t (5) c a báo cáo kỳ trư c + C t (4) c a báo cáo kỳ này. - Phương pháp l y s li u trên B ng cân đ i tài kho n k toán và s k toán chi ti t đư c th c hi n theo hư ng d n c a NHNN. 2. Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng: a. M c đích c a báo cáo: Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng là Báo cáo tài chính t ng h p, ph n ánh t ng quát tình hình và k t qu ho t đ ng trong m t kỳ k toán c a toàn h th ng NHNN, là cơ s đ ki m tra, theo dõi tình hình thu, chi tài chính c a đơn v báo cáo. b. Cơ s l p: - Các Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN c a quý/ năm trư c; - Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng c a quý/ năm trư c; - B ng cân đ i tài kho n k toán tháng trư c, B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t toán năm trư c (b n k t h p c a toàn h th ng NHNN); - S li u trên các tài kho n thu c lo i 7 “Các kho n thu” và các tài kho n thu c lo i 8 “Các kho n chi” trên B ng cân đ i tài kho n k toán đ n th i đi m l p báo cáo c a toàn h th ng NHNN. c. Phương pháp l p các ch tiêu: - C t (2) “Thuy t minh” c a m u bi u này th hi n s li u chi ti t c a ch tiêu này trong B n thuy t minh Báo cáo tài chính quý/ năm. - S li u ghi c t (4) “Kỳ trư c” c a báo cáo kỳ này chính là s li u ghi c t (3) “Kỳ này” c a t ng ch tiêu báo cáo kỳ trư c. - Phương pháp l y s li u trên B ng cân đ i tài kho n k toán và s k toán chi ti t đư c th c hi n theo hư ng d n c a NHNN. Đi u 19. Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN và Thuy t minh Báo cáo tài chính 1. Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN: a. M c đích c a báo cáo: Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN là b n báo cáo gi i trình m t s n i dung trong các báo cáo g i NHNN (V K toán – Tài chính), theo đó, b n thuy t minh làm rõ m t s ch tiêu v tài s n và tình hình thu nh p, chi phí t i đơn v NHNN. b. Cơ s l p: - B ng cân đ i tài kho n k toán tháng/ B ng cân đ i tài kho n k toán và doanh s quy t toán năm; - Báo cáo thu nh p, chi phí; Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN kỳ trư c; - S k toán t ng h p và s k toán chi ti t; - Tình hình th c t c a các đơn v và các tài li u liên quan khác.
 8. c. Phương pháp l p các ch tiêu: - Vi c l p các ch tiêu trong Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN đư c th c hi n theo các ch tiêu quy đ nh s n t i m u bi u B04/ĐV-NHNN ban hành kèm theo Ch đ này. - Các đơn v báo cáo không đư c c t b ho c thêm b t các ch tiêu đã quy đ nh s n trong m u bi u. - Các đơn v NHNN đư c Th ng đ c NHNN y quy n th c hi n m t s nghi p v khác như Th trư ng m , tái c p v n, giao d ch ngo i h i, v.v… các đơn v báo cáo c n thuy t minh b sung vào Ph n III – Gi i thích và thuy t minh m t s tình hình và k t qu ho t đ ng khác t i m u bi u B04/ĐV-NHNN ban hành kèm theo Ch đ này. - Phương pháp l y s li u trên B ng cân đ i tài kho n k toán và s k toán chi ti t đư c th c hi n theo hư ng d n c a NHNN. 2. Thuy t minh Báo cáo tài chính: a. M c đích c a báo cáo: Thuy t minh Báo cáo tài chính là m t b ph n h p thành không tách r i trong Báo cáo tài chính, dùng đ đưa ra các thông tin v cơ s l p, trình bày Báo cáo tài chính, chính sách k toán áp d ng và cung c p các thông tin b sung ho c mô t c th , phân tích chi ti t các thông tin s li u đã đư c trình bày trong B ng cân đ i k toán, Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng mà NHNN, đơn v s d ng thông tin trên báo cáo cho là tr ng y u và c n thi t. b. Cơ s l p: - B ng cân đ i tài kho n k toán tháng/ B ng cân đ i tài kho n k toán và doanh s quy t toán năm; - B ng cân đ i k toán; Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng Thuy t minh Báo cáo tài chính kỳ trư c; - S k toán t ng h p và s k toán chi ti t; - Tình hình th c t c a các đơn v và các tài li u liên quan khác. c. Phương pháp l p các ch tiêu: - Vi c l p các ch tiêu trong Thuy t minh Báo cáo tài chính đư c th c hi n theo các ch tiêu quy đ nh s n trong m u bi u B04/NHNN ban hành kèm theo Ch đ này. - Đ i v i báo cáo không đư c c t b ho c thêm b t các ch tiêu đã quy đ nh s n trong m u bi u. - Phương pháp l y s li u trên B ng cân đ i tài kho n k toán và s k toán chi ti t đư c th c hi n theo hư ng d n c a NHNN. H TH NG M U BI U BÁO CÁO TÀI CHÍNH Đ I V I NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ngày 08/08/2008 c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c) STT Tên báo cáo M us 1 B ng cân đ i tài kho n k toán B01a/NHNN 2 B ng cân đ i tài kho n k toán và Doanh s quy t toán năm B01b/NHNN 3 B ng cân đ i k toán B02/NHNN 4 Báo cáo thu nh p, chi phí c a đơn v NHNN B03/ĐV-NHNN 5 Báo cáo thu nh p, chi phí và k t qu ho t đ ng B03/NHNN 6 Thuy t minh tài chính c a đơn v NHNN B04/ĐV-NHNN 7 Thuy t minh Báo cáo tài chính B04/NHNN
 9. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B01a/NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ- ----- NHNN ngày 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN) Đơn v :………………. (1) ………………………… B NG CÂN Đ I TÀI KHO N K TOÁN Tháng…… năm…… A- CÁC TÀI KHO N TRONG B NG CÂN Đ I K TOÁN Đơn v tính:……….. S PHÁT SINH S S DƯ Đ U KỲ S DƯ CU I KỲ Tên tài kho n hi u Kỳ này Lũy k t đ u năm TK N Có N Có N Có N Có (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) T ng c ng B- CÁC TÀI KHO N NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Đơn v tính:……. S PHÁT SINH S S DƯ Đ U KỲ S DƯ CU I KỲ Tên tài kho n hi u Kỳ này Lũy k t đ u năm TK N Có N Có N Có N Có (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 10. T ng c ng ………., ngày…. tháng…. năm……. L P BI U PH TRÁCH K TOÁN TH TRƯ NG (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên và đóng d u) Ghi chú: (1) Áp d ng đ i v i các đơn v NHNN l p Báo cáo tài chính theo Đi u 11, 12, 14 và 16. Ch đ này. (Bao g m c trư ng h p V K toán – Tài chính l p Báo cáo tài chính cho toàn h th ng NHNN) NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B01b/NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ- ----- NHNN ngày 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN) Đơn v :………………. (1) ………………………… B NG CÂN Đ I TÀI KHO N K TOÁN VÀ DOANH S QUY T TOÁN NĂM Năm…… A- CÁC TÀI KHO N TRONG B NG CÂN Đ I K TOÁN Đơn v tính:……….. S hi u S DƯ Đ U KỲ S PHÁT SINH S DƯ CU I KỲ Tên tài kho n TK N Có N Có N Có (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
 11. T ng c ng B- CÁC TÀI KHO N NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN Đơn v tính:……….. S hi u S DƯ Đ U KỲ S PHÁT SINH S DƯ CU I KỲ Tên tài kho n TK N Có N Có N Có (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) T ng c ng C- B NG DOANH S QUY T TOÁN NĂM Đơn v tính:…………. Doanh s quy t toán Tên tài kho n S hi u TK N Có (1) (2) (3) (4) T ng c ng ………., ngày…. tháng…. năm……. L P BI U PH TRÁCH K TOÁN TH TRƯ NG (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên và đóng d u)
 12. Ghi chú: (1) Áp d ng đ i v i các đơn v NHNN l p Báo cáo tài chính theo Đi u 11, 12, 14 và 16. Ch đ này. (Bao g m c trư ng h p V K toán – Tài chính l p Báo cáo tài chính cho toàn h th ng NHNN)
 13. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B02/NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ngày ----- 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN) B NG CÂN Đ I K TOÁN Quý/Năm…… Đơn v tính:……… Thuy t STT Ch tiêu Kỳ này Kỳ trư c minh (1) (2) (3) (4) TÀI S N CÓ I Ti n m t, vàng b c và đá quý (2) 1 Ti n m t b ng đ ng Vi t Nam 2 Ngo i t , vàng b c, kim lo i quý và đá quý IV.1 II Ti n g i, cho vay và đ u tư nư c ngoài IV.2 1 Ti n g i, cho vay và ch thanh toán v i ngân hàng nư c ngoài 2 Đ u tư và quy n đòi n nư c ngoài - Quy n đòi n nư c ngoài và các kho n đóng góp khác - Đ u tư ch ng khoán c a nư c ngoài - D phòng gi m giá ch ng khoán (*) III Ho t đ ng đ u tư và tín d ng trong nư c IV.3 1 Nghi p v th trư ng m - Mua bán gi y t có giá - D phòng gi m giá ch ng khoán (*) 2 Thanh toán v i Nhà nư c và Ngân sách Nhà nư c 3 Tái c p v n cho các ngân hàng ho t đ ng Vi t Nam IV Tài s n c đ nh 1 Tài s n c đ nh h u hình IV.4 - Nguyên giá TSCĐ - Hao mòn TSCĐ (*) 2 Tài s n c đ nh vô hình IV.5 - Nguyên giá TSCĐ - Hao mòn TSCĐ vô hình (*) V Tài s n Có khác IV.6 1 XDCB, mua s m TSCĐ, công c d ng c và v t li u 2 Các kho n ph i thu bên ngoài
 14. 3 Các kho n ph i thu n i b 4 Các kho n ph i thu khác T ng tài s n Có N PH I TR VÀ V N CH S H U I Ti n m t ngoài lưu thông IV.7 II Ti n g i c a KBNN và v n tài tr , y thác IV.8 c a Chính ph III Các kho n n nư c ngoài IV.9 IV Phát hành gi y t có giá IV.10 V Ti n g i c a t ch c tài chính, t ch c tín IV.11 (3) d ng trong nư c VI Tài s n N khác IV.12 1 Các kho n ph i tr bên ngoài 2 Các kho n ph i tr n i b 3 Các kho n ph i tr khác T ng N ph i tr IV V n và Qu c a Ngân hàng 1 V n c a Ngân hàng - V n pháp đ nh - V n đ u tư XDCB và mua s m TSCĐ - V n do đánh giá l i tài s n - V n khác 2 Các qu và d phòng - Qu th c hi n Chính sách ti n t Qu c gia - Qu d phòng r i ro - Qu khen thư ng, phúc l i và d phòng n đ nh thu nh p 3 Chênh l ch t giá h i đoái 4 Chênh l ch thu nh p và chi phí T ng N ph i tr và v n ch s h u M TS CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN Đ I K TOÁN STT Ch tiêu Thuy t minh S cu i kỳ S đ u năm (1) (2) (3) (4) 1 Cam k t b o lãnh đưa ra 2 Cam k t giao d ch h i đoái IV.13.1 3 Cam k t khác IV.13.2 Ghi chú: 1- Báo cáo này do V KTTC l p cho toàn h th ng NHNN theo quy đ nh t i M c 2, Chương II, Ch đ này.
 15. 2- Ti n m t b ng VND đư c hi u là lư ng ti n VND t i m t s đơn v thu c h th ng NHNN như C c Qu n tr , Trung tâm đào t o, v.v… (không bao g m s ti n thu c Qu d tr phát hành và Qu nghi p v phát hành). 3- Thu t ng “trong nư c” và “nư c ngoài” đư c hi u theo Pháp l nh Ngo i h i. 4- S li u các ch tiêu có d u (*) đư c ghi b ng s âm dư i hình th c ghi trong ngo c đơn (xxx). ………., ngày…. tháng…. năm……. L P BI U PH TRÁCH K TOÁN TH TRƯ NG (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên và đóng d u) NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B03/ĐV-NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ----- ngày 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN) Đơn v :………………………………… (1) …………………………………………. BÁO CÁO THU NH P, CHI PHÍ C A ĐƠN V NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Quý/Năm……… Đơn v tính:………. D toán Th c Lũy k t T l % th c hi n S hi u Các ch tiêu đư c duy t hi n kỳ đ u năm so v i k ho ch tài kho n c năm này đ n kỳ này (C t 5 so v i c t 3) (1) (2) (3) (4) (5) (6) A- Ph n thu ……………………. B- Ph n chi ……………………. C- Chênh l ch + Thu > Chi + Chi > Thu ………., ngày…. tháng…. năm……. L P BI U PH TRÁCH K TOÁN TH TRƯ NG (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên và đóng d u) Ghi chú: (1) Áp d ng đ i v i các đơn v thu c h th ng NHNN (ngo i tr V K toán – Tài chính) l p Báo cáo tài chính theo M c 1, Chương II. Ch đ này. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B03/NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ngày ----- 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN)
 16. BÁO CÁO THU NH P, CHI PHÍ VÀ K T QU HO T Đ NG Quý/Năm……… Đơn v tính:………. STT Ch tiêu Thuy t minh Kỳ này Kỳ trư c (1) (2) (3) (4) I Thu nh p thu n t lãi và các kho n tương t 1 Thu lãi và các kho n tương t V.1.1 2 Chi phí lãi và các kho n tương t II Thu nh p thu n t ho t đ ng d ch v 1 Thu phí d ch v V.1.4 2 Chi phí ho t đ ng d ch v III Thu nh p thu n v nghi p v th trư ng m 1 Thu t nghi p v th trư ng m V.1.2 2 Chi phí liên quan đ n nghi p v th trư ng m IV Thu nh p thu n v ho t đ ng ngo i h i 1 Thu v ho t đ ng ngo i h i IV.1.3 2 Chi v ho t đ ng ngo i h i V Chênh l ch thu, chi t các đơn v s nghi p IV.2.6 VI Thu nh p khác IV.1.5-1.7 VII Chi phí ho t đ ng và các kho n chi khác IV.2.1-2.5 VIII Chênh l ch thu nh p, chi phí trư c D phòng IX Chi d phòng r i ro t n th t X T ng chênh l ch thu nh p, chi phí sau D phòng XI Trích l p các Qu theo quy đ nh XII T ng s ph i n p NSNN năm nay XIII S đã t m ng n p NSNN trong năm XIX S còn ph i n p NSNN đ n ngày l p BCTC ………., ngày…. tháng…. năm……. L P BI U PH TRÁCH K TOÁN TH TRƯ NG (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên và đóng d u) Ghi chú: - Báo cáo này do V K toán Tài chính l p cho toàn h th ng NHNN theo quy đ nh t i M c 2, Chương II, Ch đ này. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B04/ĐV-NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ----- ngày 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN)
 17. Đơn v :………………………………… (1) …………………………………………. THUY T MINH TÀI CHÍNH C A ĐƠN V NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Quý/Năm……… I. TÌNH HÌNH TĂNG, GI M TSCĐ H U HÌNH Máy móc thi t b Thi t Nhà Phương TSCĐ b, c a, Thi t Máy móc, ti n v n h u T ng Kho n m c d ng v t ki n b tin thi t b t i truy n hình c ng c trúc h c khác d n khác qu n lý I. Nguyên giá TSCĐ 1. S dư đ u kỳ 2. S tăng trong kỳ Trong đó: - Mua s m m i - Xây d ng m i S dư cu i kỳ 3. S gi m trong kỳ Trong đó: Đi u ch nh - Thanh lý - Như ng bán 4. S cu i kỳ Trong đó: - Chưa s d ng - Đã kh u hao h t - Ch thanh lý II. Giá tr hao mòn lũy k 1. S dư đ u kỳ 2. S tăng trong kỳ 3. S gi m trong kỳ 4. S dư cu i kỳ III. Giá tr còn l i 1. T i ngày đ u kỳ 2. T i ngày cu i kỳ Lý do tăng, gi m: ... 2. Tình hình tăng, gi m TSCĐ vô hình Quy n s d ng Ph n m m TSCĐ vô hình Kho n m c T ng c ng đ t máy vi tính khác
 18. I. Nguyên giá TSCĐ 1. S dư đ u kỳ 2. S tăng trong kỳ Trong đó: - Mua s m m i - Xây d ng m i S dư cu i kỳ 3. S gi m trong kỳ Trong đó: Đi u ch nh - Thanh lý - Như ng bán 4. S cu i kỳ Trong đó: - Chưa s d ng - Đã kh u hao h t - Ch thanh lý II. Giá tr hao mòn lũy k 1. S dư đ u kỳ 2. S tăng trong kỳ 3. S gi m trong kỳ 4. S dư cu i kỳ III. Giá tr còn l i 1. T i ngày đ u kỳ 2. T i ngày cu i kỳ Lý do tăng, gi m:... II. THÔNG TIN B SUNG CHO CÁC KHO N M C TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO THU NH P, CHI PHÍ C A ĐƠN V NHNN 1. V ph n thu nh p T ng thu th c hi n: …… tri u đ ng, đ t ……% k ho ch, bao g m: Th c hi n K ho ch 1.1. Thu v nghi p v ti n g i, c p tín d ng và đ u tư … … - Thu lãi cho vay … … - Thu lãi ti n g i … … - Thu v đ u tư ch ng khoán … … - Thu khác v ho t đ ng tín d ng … … 1.2. Thu v nghi p v th trư ng m … … 1.3. Thu v nghi p v mua, bán và giao d ch ngo i h i (ngo i t và … … vàng) 1.4. Thu v d ch v thanh toán, thông tin, ngân qu và các kho n thu … … d ch v ngân hàng khác
 19. 1.5. Thu v chênh l ch t giá theo quy đ nh c a chu n m c k toán … … 1.6. Thu phí và l phí … … 1.7. Các kho n thu khác … … T ng … … Lý do tăng, gi m ch y u c a t ng kho n thu so v i k ho ch… 2. V ph n chi phí T ng chi th c hi n: … tri u đ ng, đ t …% k ho ch. Lý do tăng, gi m ch y u c a t ng kho n chi so v i k ho ch… 2.1. Chi phí tuy n ch n, ki m đ m, b o qu n, v n chuy n, b c x p, tiêu h y ti n: Th c hi n K ho ch Chi b o v ti n … … Chi phí v n chuy n, b c x p … … Chi v tuy n ch n, ki m đ m, phân lo i, đóng gói ti n … … Chi phí v tiêu h y ti n … … T ng … … T ng chi phí tuy n ch n, ki m đ m, b o qu n, v n chuy n, b c x p, tiêu h y ti n: …tri u đ ng, đ t… k ho ch. 2.2. Chi cho cán b , công ch c và nhân viên h p đ ng Th c hi n K ho ch Chi lương và ph c p theo ch đ … … Chi ti n công cho nhân viên h p đ ng … … Chi ăn trưa … … Chi trang ph c giao d ch và b o h lao đ ng … … Chi khen thư ng, phúc l i … … Chi b sung thu nh p theo cơ ch khoán … … T ng … … T ng chi cho cán b , công ch c và nhân viên h p đ ng: … tri u đ ng, đ t…% k ho ch. 2.3. Chi cho ho t đ ng qu n lý và công v t i các đơn v NHNN Th c hi n K ho ch Chi v v t li u và gi y t in … … Chi bưu phí và đi n tho i … … Chi v đi n, nư c, v sinh cơ quan … … Chi xăng d u … … Chi công tác phí … … Chi l tân, khánh ti t, h i ngh … … Chi cho thanh tra, ki m toán … … Chi v đào t o, hu n luy n nghi p v và chi nghiên c u khoa h c … … Chi sáng ki n, c i ti n k thu t … … Chi xu t b n tài li u, sách báo, t p chí, tuyên truy n, qu ng cáo … … Chi khác … …
 20. T ng … … T ng chi cho ho t đ ng qu n lý và công v : … tri u đ ng, đ t …% k ho ch. 2.4. Chi v tài s n Th c hi n K ho ch Chi s a ch a, b o dư ng tài s n … … Chi mua s m công c lao đ ng … … Chi thuê tài s n … … Chi kh u hao cơ b n TSCĐ … … T ng … … T ng chi v tài s n: … tri u đ ng, đ t …% k ho ch. 3. Chênh l ch thu chi: …… tri u đ ng, đ t ……% k ho ch. III. Gi i thích và thuy t minh m t s tình hình và k t qu ho t đ ng khác (n u có) IV. Các ki n ngh c a đơn v : ………., ngày…. tháng…. năm……. L P BI U PH TRÁCH K TOÁN TH TRƯ NG (Ký, h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên và đóng d u) Ghi chú: (1) : Áp d ng đ i v i các đơn v thu c h th ng NHNN (ngo i tr V K toán – Tài chính) l p Báo cáo tài chính theo M c 1, Chương II, Ch đ này. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C M u s : B04/NHNN VI T NAM (Ban hành theo Quy t đ nh s 23/2008/QĐ-NHNN ngày ----- 08/08/2008 c a Th ng đ c NHNN) THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý/Năm………… I. T ng quan v Ngân hàng Nhà nư c 1. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 2. Tr s chính: ……………………... T ng s chi nhánh, văn phòng đ i di n: ……………………. 3. T ng s cán b , công nhân viên II. Cơ ch tài chính đ i v i Ngân hàng Nhà nư c 1. Các kho n thu nh p 2. Các kho n chi phí chính 3. Cơ ch trích l p d phòng 4. K ho ch thu nh p và chi phí 5. Nghĩa v v i Ngân sách Nhà nư c III. Các chính sách k toán ch y u 1. H th ng tài kho n k toán Ngân hàng Nhà nư c 2. Nguyên t c k toán
Đồng bộ tài khoản