Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 23/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A VI N QUY HO CH XÂY D NG HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Th c hi n Thông báo s 11 TB/TU ngày 28 tháng 8 năm 2008 c a Thành y Hà N i v vi c thành l p Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i tr c thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 236/TTr-SNV ngày 24 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH i u 1. Thành l p Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i tr c thu c UBND thành ph Hà N i trên cơ s Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i tr c thu c S Quy ho ch - Ki n trúc thành ph Hà N i. i u 2. Tên g i, v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i 1. Tên g i, v trí, ch c năng a. Tên g i Tên g i: Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i. Tên giao d ch qu c t : Hanoi Urban Planning Institute (HUPI). Tr s chính t t i s 52 ph Lê i Hành, qu n Hai Bà Trưng, thành ph Hà N i. b. V trí: Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i là ơn v s nghi p tr c thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Xây d ng và các B , ngành có liên quan.
  2. c. Ch c năng: Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i có ch c năng: c.1. Nghiên c u, tư v n v i UBND thành ph v ho ch nh chi n lư c quy ho ch xây d ng t ng th , chi ti t v phát tri n ô th và nông thôn trên a bàn Th ô Hà N i, quy ho ch b o t n các khu di tích l ch s , văn hóa, di tích khu ph c , ph cũ mang nét c trưng Hà N i; c.2. Nghiên c u, tham mưu, xu t v i UBND thành ph ho c giúp UBND thành ph trình các cơ quan Trung ương và Chính ph nh ng cơ ch , chính sách c thù ph c v cho quy ho ch xây d ng phát tri n Th ô Hà N i; c.3. Xây d ng các tài nghiên c u khoa h c ho c tham gia nghiên c u các tài ph c v cho công tác qu n lý chuyên ngành quy ho ch và ki n trúc hi n i và mang m nét dân t c; c.4. Tham gia và ph c v công tác qu n lý nhà nư c v quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th trên a bàn thành ph Hà N i; c.5. T ch c, ph i h p ào t o, b i dư ng v chuyên ngành quy ho ch, ki n trúc ô th và nông thôn; c.6. Th c hi n các ho t ng d ch v , tư v n chuyên ngành quy ho ch - ki n trúc. 2. Nhi m v , quy n h n a. Nghiên c u, xây d ng, ho ch nh chi n lư c quy ho ch xây d ng phát tri n ô th và nông thôn; các tài khoa h c thu c lĩnh v c quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th ; ng d ng nh ng ti n b khoa h c công ngh , kinh nghi m c a các nư c tiên ti n trong lĩnh v c l p quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th ; b. Nghiên c u, l p quy ho ch ô th và i m dân cư nông thôn theo k ho ch và t xu t do UBND thành ph giao ph c v công tác qu n lý nhà nư c v chuyên ngành; c. Tham gia thNm nh các công trình, tài nghiên c u quy ho ch xây d ng, các án quy ho ch xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn; d. Tham gia nghiên c u so n th o các văn b n quy nh, hư ng d n ph c v công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c quy ho ch xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn trên a bàn thành ph ; . L p nhi m v , quy ho ch xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn, khu kinh t , khu công nghi p, khu du l ch, văn hóa và các khu ch c năng khác do các ch u tư; xác nh ch gi i ư ng và cung c p các s li u h t ng k thu t theo quy ho ch trên a bàn thành ph ; cung c p thông tin thu c lĩnh v c quy ho ch xây d ng; tư v n l p các d án u tư xây d ng các khu ô th , các i m dân cư nông thôn theo nhu c u c a ch u tư trong và nư c ngoài;
  3. e. T ch c th c hi n cung ng d ch v các ho t ng tư v n, thi t k , l p d án trong lĩnh v c quy ho ch xây d ng ô th và i m dân cư nông thôn; thi t k ô th ; l p các quy ho ch chuyên ngành h t ng k thu t ô th ; l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng các án quy ho ch xây d ng theo quy nh c a Nhà nư c và thành ph ; g. Tham gia công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn nghi p v chuyên ngành quy ho ch, ki n trúc. h. H p tác v i các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài theo ch c năng c a Vi n và chính sách pháp lu t c a Nhà nư c; i. Th c hi n các nhi m v khác do UBND Thành ph giao. 3. Cơ c u t ch c a. Lãnh o Vi n: Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i có Vi n trư ng và các Phó Vi n trư ng Vi n trư ng là ngư i ng u Vi n, ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t trong th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Vi n. Phó Vi n trư ng là ngư i giúp Vi n trư ng ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác và ch u trách nhi m trư c Vi n trư ng, UBND thành ph và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân công theo quy nh c a Nhà nư c. Vi c b nhi m Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Xây d ng ban hành và theo quy nh c a pháp lu t Vi c mi n nhi m, luân chuy n, cách ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch chính sách i v i Vi n trư ng, Phó Vi n trư ng Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t b. Các phòng chuyên môn, nghi p v : b.1. Phòng T ch c - Hành chính; b.2. Phòng K ho ch - T ng h p; b.3. Phòng Tài chính - K toán; b.4. Phòng Công ngh thông tin và cơ s d li u; b.5. Phòng Ho ch nh chi n lư c quy ho ch xây d ng phát tri n ô th - nông thôn; b.6. Phòng Quy ho ch xây d ng, ki n trúc ô th , qu n lý k thu t và ào t o;
  4. Ch c năng, nhi m v , quy n h n các phòng chuyên môn, nghi p v thu c Vi n và trách nhi m ngư i ng u do Vi n trư ng quy t nh theo quy nh c a pháp lu t c. Các ơn v s nghi p: c.1. Trung tâm Quy ho ch - Ki n trúc 1; c.2. Trung tâm Quy ho ch - Ki n trúc 2; c.3. Trung tâm Quy ho ch - Ki n trúc 3; c.4. Trung tâm Quy ho ch - Ki n trúc 4; c.5. Trung tâm Quy ho ch - Ki n trúc 5. Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i có các H i ng tư v n theo chuyên ngành. 4. Biên ch và cơ ch tài chính ho t ng a. Biên ch c a Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i do UBND thành ph giao hàng năm trong t ng s biên ch s nghi p c a thành ph . Trư c m t, giao 150 (m t trăm năm mươi) ch tiêu. b. Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i là ơn v s nghi p công l p có thu, t ch và t ch u trách nhi m v tài chính, t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên (g i t t là ơn v s nghi p t b o m chi phí ho t ng). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND thành ph Hà N i ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Quy ho ch - Ki n trúc, Vi n Quy ho ch xây d ng Hà N i, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Xây d ng; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; Nguy n Th Th o - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP; Công báo; - NC, TH, XD T, GTHT; - Lưu: Văn thư, NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản