Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N BÌNH CHÁNH NAM ----- c l p – T do - H nh phúc ------- S : 23/2008/Q -UBND Bình Chánh, ngày 26 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG N I V THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 02/2008/Q -UBND ngày 24 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh v thành l p Phòng N i v thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; Xét ngh c a Trư ng Phòng N i v huy n Bình Chánh, t i T trình s 61/TTr-NV ngày 25 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng N i v thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký. Bãi b các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n, Trư ng Phòng N i v , Th trư ng các cơ quan, ơn v s nghi p và Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Q. CH TNCH
  2. Tr n Tr ng Tu n QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG N I V THU C Y BAN NHÂN DÂN HUY N BÌNH CHÁNH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/2008/Q -UBND ngày 26 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Bình Chánh) Chương I. CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N i u 1. V trí, ch c năng Phòng N i v là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n Bình Chánh; ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân huy n; ng th i ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S N i v thành ph H Chí Minh. Phòng N i v có ch c năng tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c; biên ch các cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p công l p; c i cách hành chính; chính quy n a phương; a gi i hành chính; cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c; cán b , công ch c xã, th tr n; h i qu n chúng, t ch c phi chính ph ; văn thư, lưu tr nhà nư c; tôn giáo; thi ua - khen thư ng. Phòng N i v có tư cách pháp nhân, có d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c huy n Bình Chánh ho t ng. i u 2. Nhi m v 1. Tham mưu cho y ban nhân dân huy n xây d ng quy ho ch, k ho ch, chương trình công tác hàng năm và dài h n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng N i v trình c p có thNm quy n phê duy t t ch c th c hi n; 2. D th o, trình y ban nhân dân huy n ban hành các quy t nh, ch th , công văn hư ng d n th c hi n chính sách, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c v các lĩnh v c thu c ph m vi và thNm quy n qu n lý c a Phòng N i v ; 3. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t; xây d ng chương trình, k ho ch t ch c th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng N i v ; 4. V t ch c b máy:
  3. a) Tham mưu giúp y ban nhân dân huy n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c các cơ quan chuyên môn c p huy n theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a S N i v thành ph ; b) Trình y ban nhân dân huy n quy t nh ho c y ban nhân dân huy n trình c p có thNm quy n quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n; c) Xây d ng án thành l p, sáp nh p, gi i th các t ch c s nghi p trình c p có thNm quy n quy t nh; d) Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh thành l p, gi i th , sáp nh p các t ch c ph i h p liên ngành c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; 5. V qu n lý và s d ng biên ch hành chính, s nghi p: a) Tham mưu giúp Ch t ch y ban nhân dân huy n phân b ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p hàng năm; b) Giúp y ban nhân dân huy n hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý, s d ng biên ch hành chính, s nghi p; c) Giúp y ban nhân dân huy n t ng h p vi c th c hi n các quy nh v ch t ch , t ch u trách nhi m i v i các cơ quan chuyên môn, t ch c s nghi p c a huy n và y ban nhân dân xã, th tr n; 6. V công tác xây d ng chính quy n: a) Giúp y ban nhân dân huy n và các cơ quan có thNm quy n t ch c th c hi n công tác b u c i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân các c p theo quy nh c a pháp lu t; b) Th c hi n các th t c Ch t ch y ban nhân dân huy n phê chuNn các ch c danh lãnh o c a y ban nhân dân xã, th tr n; giúp y ban nhân dân huy n trình y ban nhân dân thành ph phê chuNn các ch c danh b u c theo quy nh c a pháp lu t; c) Tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n xây d ng án thành l p m i, nh p, chia tách, i u ch nh a gi i hành chính trên a bàn trình H i ng nhân dân huy n thông qua trư c khi trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. Ch u trách nhi m qu n lý h sơ, m c, ch gi i, b n a gi i hành chính c a huy n; d) Giúp y ban nhân dân huy n trong vi c hư ng d n thành l p, gi i th , sáp nh p và ki m tra, t ng h p báo cáo v ho t ng c a p, khu ph , t nhân dân, t dân ph trên a bàn huy n theo quy nh; b i dư ng công tác cho Trư ng, Phó p, khu ph , t nhân dân, t dân ph ; 7. Giúp y ban nhân dân huy n hư ng d n, ki m tra t ng h p báo cáo vi c th c hi n pháp lu t v dân ch cơ s i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p, xã, th tr n;
  4. 8. V cán b , công ch c, viên ch c: a) Tham mưu giúp y ban nhân dân huy n trong vi c tuy n d ng, s d ng, i u ng, b nhi m, b nhi m l i, ánh giá cán b , công ch c, viên ch c; th c hi n chính sách, ào t o, b i dư ng v chuyên môn nghi p v và ki n th c qu n lý i v i cán b , công ch c, viên ch c; b) Th c hi n vi c tuy n d ng, qu n lý công ch c xã, th tr n và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c và cán b không chuyên trách xã, th tr n theo phân c p; 9. V c i cách hành chính: a) Giúp y ban nhân dân huy n tri n khai, ôn c, ki m tra các cơ quan chuyên môn c a huy n và y ban nhân dân xã, th tr n th c hi n công tác c i cách hành chính a phương; b) Tham mưu, giúp y ban nhân dân huy n v ch trương, bi n pháp Ny m nh c i cách hành chính trên a bàn huy n; c) T ng h p công tác c i cách hành chính a phương báo cáo y ban nhân dân huy n và y ban nhân dân thành ph ; 10. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n qu n lý nhà nư c v t ch c và ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trên a bàn; 11. V công tác văn thư, lưu tr : a) Hư ng d n, ki m tra các cơ quan, ơn v trên a bàn huy n ch p hành ch , quy nh c a pháp lu t v công tác văn thư, lưu tr ; b) Hư ng d n, ki m tra chuyên môn, nghi p v v thu th p, b o v , b o qu n và t ch c s d ng tài li u lưu tr i v i các cơ quan, ơn v trên a bàn huy n và lưu tr huy n. 12. V công tác tôn giáo: a) Giúp y ban nhân dân huy n ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v tôn giáo và công tác tôn giáo trên a bàn; b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan chuyên môn cùng c p th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v tôn giáo trên a bàn theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; 13. V công tác thi ua, khen thư ng: a) Tham mưu, xu t v i y ban nhân dân huy n t ch c các phong trào thi ua và tri n khai th c hi n chính sách khen thư ng c a ng và Nhà nư c trên a bàn huy n; làm nhi m v Thư ng tr c H i ng Thi ua - Khen thư ng huy n;
  5. b) Hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch, n i dung thi ua, khen thư ng trên a bàn huy n; xây d ng, qu n lý và s d ng qu thi ua - khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t; 14. Giúp y ban nhân dân huy n quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n c a y ban nhân dân xã, th tr n v công tác N i v và các lĩnh v c công tác khác ư c giao theo quy nh c a pháp lu t và hư ng d n c a S N i v thành ph ; 15. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t các khi u n i, t cáo và x lý vi ph m v các lĩnh v c công tác thu c ch c năng, thNm quy n qu n lý c a Phòng N i v ; 16. T ch c tri n khai, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh , xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v công tác N i v trên a bàn; 17. Th c hi n các nhi m v khác theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n và S N i v thành ph . i u 3. Quy n h n Trư ng Phòng N i v có các quy n h n như sau: 1. ư c quy n yêu c u các cơ quan, ơn v , xã, th tr n báo cáo, cung c p s li u có liên quan n lĩnh v c công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng N i v ; 2. ư c m i các ngành, ơn v , xã, th tr n hư ng d n v chuyên môn nghi p v ; ph bi n các quy nh c a Nhà nư c liên quan n lĩnh v c công tác do Phòng ph trách; 3. ư c ki m tra ho c t ch c ph i h p ki m tra i v i cơ quan, ơn v , xã, th tr n v các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng N i v . 4. ư c tham d các kỳ h p c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n, xã, th tr n và có ý ki n v n i dung công tác thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng; 5. ư c Ch t ch y ban nhân dân huy n phân c p ho c y quy n th c hi n m t s công vi c thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n (b ng các quy t nh c th ); 6. ư c tham mưu, xu t y ban nhân dân huy n nh n xét, ánh giá, b t, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c theo quy nh. Giúp y ban nhân dân huy n th c hi n t t công tác quy ho ch, qu n lý cán b c a huy n. Chương II. CƠ C U T CH C VÀ BIÊN CH i u 4. Cơ c u t ch c b máy Phòng N i v do Trư ng phòng ph trách và có t 01 n 03 Phó Trư ng phòng giúp vi c. Trư ng phòng và Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh b nhi m sau khi có ý ki n ch p thu n c a Ban Thư ng v Huy n y.
  6. Trư ng phòng là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân huy n v toàn b công tác c a Phòng, ng th i ch u trách nhi m th c hi n các ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a S N i v thành ph . Phó Trư ng phòng là ngư i giúp vi c Trư ng phòng, ư c Trư ng phòng phân công ph trách m t s công vi c c th c a Phòng, liên i ch u trách nhi m trư c c p trên v nh ng ph n vi c ư c phân công ph trách và ư c y quy n th c hi n m t s công vi c khi Trư ng phòng i v ng. i u 5. Biên ch Biên ch c a Phòng N i v do Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính c a huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Lãnh o Phòng căn c biên ch ư c giao, phân công cán b , công ch c th c hi n các m t công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng. i u 6. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Phòng N i v th c hi n theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c và Quy t nh s 102/2006/Q -UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v th c hi n ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí hành chính i v i cơ quan nhà nư c. Chương III. CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 7. Ch h i h p, làm vi c 1. Ch h i h p: Hàng tháng, Phòng N i v h p cơ quan m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo, ng th i ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nu c và nhi m v m i ph i th c hi n. Hàng quý, 06 tháng và cu i năm Phòng có báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Phòng có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách theo yêu c u c a y ban nhân dân huy n ho c c a lãnh o S N i v . 2. Ch làm vi c: Cán b , công ch c c a Phòng N i v u có ch c danh, nhi m v c th , có b ng tên t t i bàn làm vi c và ph i eo th công ch c khi th c hi n nhi m v .
  7. Cán b , công ch c ph i t n t y v i công v ; ph i ch p hành nghiêm ch nh gi gi c làm vi c theo quy nh; ph i có thái l ch s , khiêm t n v i khách n liên h công tác; tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a ng nghi p, c a lãnh o Phòng. Cán b , công ch c c a Phòng ph i th c hi n úng Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Ch trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan: Trư ng Phòng N i v th c hi n úng ch trách nhi m i v i ngư i ng u cơ quan trong thi hành nhi m v , công v theo Ngh nh s 157/2007/N -CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph . Có trách nhi m t ch c th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí t i cơ quan úng theo quy nh. i u 8. Quan h công tác 1. i v i S ngành c p trên: Phòng N i v ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S N i v thành ph ; Trư ng phòng báo cáo cho Ch t ch y ban nhân dân huy n bi t các ch o, hư ng d n c a S N i v thành ph và t ch c th c hi n các n i dung công tác do S N i v ch o. Th c hi n y các ch báo cáo nh kỳ và t xu t theo yêu c u c a S N i v thành ph . 2. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân huy n: Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân huy n và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Ch t ch y ban nhân dân huy n vi c th c hi n nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. Khi H i ng nhân dân huy n có yêu c u, n u ư c s y quy n c a Ch t ch y ban nhân dân huy n thì Trư ng Phòng N i v báo cáo ho c gi i trình nh ng v n có liên quan cho H i ng nhân dân bi t theo quy nh. 3. i v i các Phòng chuyên môn khác: Th c hi n t t m i quan h h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c Phòng ph trách n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Phòng chuyên môn khác; Trư ng Phòng N i v ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân huy n quy t nh. 4. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i huy n:
  8. Phòng N i v ph i h p cùng v i y ban M t tr n T qu c và các oàn th trong vi c tuyên truy n gi i thích các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c các lĩnh v c thu c ch c năng, nhi m v c a Phòng qu n lý. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình Ch t ch y ban nhân dân huy n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 5. i v i y ban nhân dân xã, th tr n: Hư ng d n y ban nhân dân xã, th tr n v n i dung công tác qu n lý nhà nư c theo ngành, lĩnh v c phòng ph trách; Th c hi n ch ki m tra ngành i v i xã, th tr n khi có yêu c u; Cung c p cho y ban nhân dân xã, th tr n các tài li u, thông tin c n thi t ph c v cho vi c th c hi n nhi m v c a ngành t i a phương. y ban nhân dân xã, th tr n có trách nhi m th c hi n các n i dung do Phòng N i v hư ng d n; n u có v n chưa th ng nh t thì Ch t ch y ban nhân dân xã, th tr n báo cáo Ch t ch y ban nhân dân huy n xem xét gi i quy t. Chương IV. I U KHO N THI HÀNH i u 9. i u kho n thi hành Trư ng Phòng N i v có trách nhi m t ch c th c hi n Quy ch này. Quy ch này là cơ s pháp lý Trư ng Phòng N i v i u hành, qu n lý ơn v ; là căn c y ban nhân dân huy n giao nhi m v cho Phòng N i v . Trong quá trình th c hi n, Trư ng Phòng N i v có quy n ki n ngh , xu t Ch t ch y ban nhân dân huy n ban hành Quy t nh b sung ho c s a i Quy ch cho phù h p v i tình hình th c t c a huy n và quy nh c a Nhà nư c./.
Đồng bộ tài khoản