Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ về việc bổ sung một số thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục được phép dùng, một số thuốc hạn chế sử dụng và một số thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/BVTV-KHKT/QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CÔNG NGHI P TH C NAM PH M c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 23/BVTV-KHKT/Q Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 1992 QUY T NNH B SUNG M T S THU C BVTV VÀO DANH M C Ư C PHÉP DÙNG, M T S THU C H N CH S D NG VÀ M T S THU C BVTV C M S D NG VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ CNTP Căn c Quy t nh s 47/CT ngày 20/2/1990 c a Ch t ch H BT v vi c qu n lý thu c BVTV. Căn c vào biên b n phiên h p ngày 04/01/1992 c a H i ng tư v n thu c BVTV. Xét ngh c a các ông V Trư ng V KHKT và C c trư ng C c Tr ng tr t và B o v th c v t. QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này: - Sáu (06) lo i thu c BVTV b sung vào "Danh m c thu c BVTV ư c phép s d ng Vi t Nam" - Mư i b n (14) lo i thu c BVTV h n ch s d ng Vi t Nam. - Hai mươi (20) lo i thu c BVTV c m lưu hành và s d ng Vi t Nam. i u 2: Giao cho C c Tr ng tr t và B o v th c v t có qui nh hư ng d n chi ti t vi c s d ng các lo i thu c trên, c bi t i v i các lo i thu c h n ch s d ng ph i ư c phép c a C c Tr ng tr t và B o v th c v t m i ư c s d ng nh m qu n lý ch t ch thu c B o v th c v t và phát huy hi u qu c a thu c trong phòng tr sâu b nh và b o v môi trư ng. i u 3: Các ông Chánh văn phòng, C c trư ng C c Tr ng tr t và B o v th c v t, V trư ng V Khoa h c k thu t và các ơn v có liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Vũ Tuyên Hoàng
  2. ( ã ký) CÁC LO I THU C B O V TH C V T H N CH S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/BVTV-KHKT/Q ngày 20/1/1992) Các lo i thu c BVTV dư i ây tuy có trong danh m c thu c ư c phép s d ng Vi t Nam, nhưng qua các tài li u trong và ngoài nư c g n ây và hư ng d n c a các t ch c th gi i có liên quan, c n h n ch ph m vi s d ng v a lý, v cây tr ng và phương pháp s d ng ph i tuân th khá nghiêm ng t tránh h u qu tiêu c c i v i s c kho ngư i, súc v t, i v i nông s n và i v i môi trư ng s ng: 1. Aluminium Phosphide (Photoxin, Gastoxin) 2. Carbofuran (Furadan, Curaterr, Yaltox) 3. Dicrotophos (Bidrin; Carbincron, Ektaphos...) 4. Dicofol (Kelthane) 5. Dichlorvos (DDVP. Nuvan...) 6. Endosulfan (Thiodan, Endosol, Cyckodan) 7. Lindane (Gama BHC, Gama HCH, Lindafor...) 8. Methamidophos (Tamaron, Fibitox, Monitor) 9. Methyl Bromide (Dowfome, Bromo-gas, Meth-gas) 10. Methil Parathion (Fobidol - M, Mofatox, Metaphos) 11. Monocrotophos (Azodrin, Nuvacron, Apadrin) 12. Neo - Asorin (Dinasin) 13. Phosphamidon (Dimecron) 14. Phosphua k m (Fokeba) (T t c có 14 lo i) CÁC LO I THU C B O V TH C V T C M S D NG VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 23/BVTV-KHKT/Q ngày 20/1/1992) Do tác d ng gây c c p tính và mãn tính cho ngư i, gia súc, các sinh v t có ích tương i cao và d gây ô nhi m cho môi trư ng s ng, 20 lo i thu c B o v th c v t dư i ây tuy t i c m ăng ký, lưu thông, s d ng Vi t Nam.
  3. 1. Các lo i thu c ch a thu ngân (Hg) 2. Các lo i thu c ch a chì (Pb) 3. Các lo i thu c ch a Talium (Tl) 4. Các lo i thu c ch a Cadmium (Cd) 5. Các lo i thu c ch a Selenium (Se) 6. Các lo i thu c ch a Arsenic (As) (Tr Dinasin 6,5 SC) 7. Aldrin (Aldrex, Aldrite, Altox, Drinox, Octalene...) 8. BHC (HCH, 666, Hexachlor... tr ng phân Gamma) 9. Chlordanne (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...) 10. DDT (Neocid, Pentachlorin, ChloroPhenothane...) 11. Dieldrin (Dieldrex, Octalox, Dieldrite...) 12. Eldrin (Hexadrin) 13. Heptachlor (Drimex, Heptamul, Heptox...) 14. Hexachlorobenjene (HCB, Anticaric) 15. Isobenzen 16. Isodrin 17. Strobane (Polychlorinates camphen) 18. Polychlorocam Phene (Toxa Phene, Camphechlor...) 19. Parathion Ethyl (ThioPhos, Alkoron, OrthoPhos, Paraphos) 20. 2, 4, 5 - T7 (Decamine, Brush Tox, Veon...) (T t c có 20 lo i) CÁC LO I THU C B SUNG VÀO "DANH M C THU C BVTV Ư C PHÉP S D NG VI T NAM" (Kèm theo Quy t nh s 23/BVTV-KHKT/Q ngày 20/1/1992) 1. Beauveria bassiana (Beauverine, Muskardin) 2. Fenoxaprop - P - ethyl (Whip S) 7,5 EW
  4. 3. Metolachlor (dual, CGA - 24705) 720EC 4. Neo - asozin (Dinasin) 6.5 SC 5. Oxadiazon (Eonstayr 25 EC) 6. Phenthoate (Elsan, Dimephenthoate, Bay 33051) 50 EC, 60EC, 40WP,5 ( T t c có 6 lo i).
Đồng bộ tài khoản