Quyết định số 23-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 23-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23-NV về việc phê chuẩn việc sáp nhập phố Thanh Am thuộc xã Thượng Thanh, huyện Gia Lâm vào thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23-NV Hà N i, ngày 27 tháng 01 năm 1965 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C SÁP NH P PH THANH AM THU C XÃ THƯ NG THANH, HUY N GIA LÂM VÀO THN TR N YÊN VIÊN, HUY N GIA LÂM, NGO I THÀNH HÀ N I B TRƯ NG B N IV Căn c ngh nh s 130 –CP ngày 29-9-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B N i v ; Căn c quy t nh s 56-CP ngày 24-4-1963 c a H i ng Chính ph y nhi m B N i v phê chu n vi c phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Nay phê chuNn vi c sáp nh p ph Thanh Am thu c xã Thư ng Thanh, huy n Gia Lâm vào th tr n Yên Viên, huy n Gia Lâm. i u 2. y ban hành chính thành ph Hà N i, ông V trư ng V Chính quy n a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Tô Quang u
Đồng bộ tài khoản