Quyết định số 23-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 23-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23-QĐ về việc ban hành sáu tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23-Q Hà N i, ngày 18 tháng 1 năm 1988 QUY T NNH BAN HÀNH SÁU TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a Trung tâm tiêu chu n - Ch t lư ng trong công văn s 80 ngày 5-12- 1987, QUY T NNH: Đi u 1. Nay ban hành 6 tiêu chuNn Vi t Nam v d ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi m: 1. TCVN 326-88. D ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi m. Yêu c u k thu t - Thay th TCVN 326-69. 2. TCVN 1605-88. D ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi m. Bình nh m c. Thay th TCVN 1605-75. 3. TCVN 1606-88. D ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi m. Pipét nh m c - Thay th TCVN 1606-75. 4. TCVN 1607-88. D ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi p. Pipét chia - Thay th TCVN 1607-75 và TCVN 1608-75 5. TCVN 1609-88. D ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi p. Buret - Thay th TCVN 1609-75. 6. TCVN 1610-88. D ng c o dung tích b ng thu tinh dùng trong phòng thí nghi m ng ong chia - Thay th TCVN 1610-75. Đi u 2. Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1- 1989 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan.
  2. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản