Quyết định số 23/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 23/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 23/QĐ-UBDT về việc giao nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2009 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 23/QĐ-UBDT

 1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 23/QĐ-UBDT Hà N i, 20 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C GIAO NHI M V K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh đ nh s 60/2008/NĐ-CP, ngày 9/5/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t đ nh s 166/2008/QĐ-UBDT, ngày 30/6/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c v vi c Ban hành Chương trình hành đ ng công tác dân t c nhi m kỳ 2007-2011; Căn c Quy t đ nh s 382/QĐ-UBDT ngày 8/12/2008 c a B trư ng, Ch nhi m U ban v vi c Ban hành Chương trình hành đ ng c a U ban Dân t c th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 7 Ban ch p hành Trung ương Đ ng Khoá X v Nông nghi p, Nông dân, Nông thôn; Căn c D ki n K ho ch công tác năm 2009 c a các V , đơn v tr c thu c U ban Dân t c; Theo đ ngh c a V trư ng V K ho ch – Tài chính, QUY T Đ NH Đi u 1. Giao nhi m v k ho ch công tác năm 2009 cho các V , đơn v tr c thu c U ban Dân t c theo ph l c đính kèm. Đi u 2. V trư ng V K ho ch – Tài chính có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n k ho ch công tác c a các V , đơn v ; theo đ nh kỳ 6 tháng, 1 năm t ng h p báo cáo Lãnh đ o U ban theo quy đ nh. Đi u 3. Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V K ho ch – Tài chính và Th trư ng các đơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này k t ngày ký./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V Chính sách Dân t c (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O U BAN GIAO
 2. 1 Xây d ng Khung chính sách cho vùng DTMN x x x x Quý Quý III/ QĐ c a giai đo n 2011-2015 II/2010 2010 TTg 2 Xây d ng Chương trình phát tri n kinh t – xã x x x x Quý Quý QĐ c a h i đ i v i vùng DTMN giai đo n 2011-2015 II/2010 II/2010 TTg 3 Xây d ng đ án: Phát tri n ngu n nhân l c dân x x x x Quý III Quý IV QĐ c a t c thi u s giai đo n 2011- 2020 TTg 4 Xây d ng chính sách đ c thù cho 61 huy n có t x Quý II Quý II QĐ c a l h nghèo cao đ n năm 2010, 2015, 2020 TTg 5 Xây d ng chính sách khuy n khích thu hút các x Quý IV Quý IV QĐ c a doanh nghi p, t ch c kinh t đ u tư vào vùng TTg DTMN 6 Kh o sát xây d ng chính sách đ c thù đ i v i x x x x Quý IV Đ cương, cán b trong h th ng cơ quan làm công tác dân báo cáo t c, chính sách thu hút, tăng cư ng cán b v công tác t i các vùng dân t c và mi n núi, cán b là ngư i dân t c thi u s 7 Xây d ng Thông tư hư ng d n chính sách h tr x x Quý I,II Thông tư tr c ti p cho ngư i dân vùng khó khăn thay th cho chính sách tr giá, tr cư c 8 T ch c H i ngh T ng k t 4 năm (2004-2008) x Quý I Quý II Báo cáo vi c th c hi n chính sách theo Quy t đ nh s t ng k t 134/TTg c a Th tư ng CP, đ xu t chính sách cho giai đo n ti p theo 9 T ch c H i ngh sơ k t 3 năm th c hi n chương x Quý I Quý I Báo cáo trình 135 giai đo n II sơ k t 10 Theo dõi, t ng h p vi c tri n khai chương trình x x x x Hàng quý Báo cáo hành đ ng c a UBDT th c hi n Ngh quy t H i th c hi n ngh TW 7 Khoá X 11 Ph i h p v i B NNPTNT rà soát, s a đ i, b x x x x Hàng quý Báo cáo sung và xây d ng h th ng chính sách v nông TTg nghi p, phát tri n nông thôn vùng DTMN giai đo n 2011-2015 12 Ph i h p v i B NNPTNT xây d ng chính sách x x x Quý IV Báo cáo h tr s n xu t và đ i s ng cho đ ng bào vùng TTg dân t c và mi n núi do nh hư ng c a thiên tai, d ch b nh 13 Ph i h p v i B NN&PTNT xây d ng chương x x x x Hàng quý Báo cáo trình m c tiêu qu c gia v xây d ng mô hình TTg nông thôn m i 14 Ph i h p v i B Qu c phòng quy ho ch xây x x x x Hàng quý Báo cáo d ng các khu kinh t qu c phòng TTg 15 Ph i h p v i B Xây d ng tri n khai chính sách x x x x Hàng quý Báo cáo h tr nhà cho ngư i nghèo khu v c nông TTg thôn mi n núi 16 Xây d ng Báo cáo T ng k t ch th 12 – CT/TW x Quý I Quý I Báo cáo c a Ban Bí thư TW Đ ng (Báo cáo c a Ban cán BBT s Đ ng UBDT)
 3. 17 Xây d ng Báo cáo TTCP v : “Vi t Nam tham gia x Quý I Quý I Báo cáo th c hi n công ư c ch ng phân bi t ch ng t c TTg c a Liên Hi p Qu c” B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V 1 Tham mưu cho Lãnh đ o U ban qu n lý, ch đ o th c hi n CT -135 giai đo n II - Rà soát h th ng văn b n QPPL đã ban hành x x x x Hàng quý Báo cáo v tri n khai th c hi n CT 135 giai đo n II th c hi n - T ch c đánh giá CT 135 năm 2009 (đ t 1 và x x Quý II,IV Báo cáo đ t 2) th c hi n - Th c hi n công tác ki m tra giám sát t i đ a x x x x Hàng quý Báo cáo phương th c hi n - B sung các xã thu c di n đ u tư CT 135 giai x Quý I,II Quý II Quy t đ nh đo n II, rà soát t ng h p danh sách các xã hoàn c a TTg thành m c tiêu CT 135 2 B sung đi u ch nh đ i tư ng th hư ng theo x x Quý I,II Quý III, IV Quy t đ nh Quy t đ nh 112 c a Th tư ng CP c a TTg 3 Tri n khai th c hi n chính sách: H tr tr c ti p x x x x Hàng quý Báo cáo cho ngư i dân (chính sách m i thay th chính th c hi n sách tr giá tr cư c n u đư c Th tư ng CP phê duy t) 4 Ti p t c ch đ o th c hi n Quy t đ nh x x x x Hàng quý Báo cáo 33/2007/QĐ-TTg v chính sách h tr đ nh canh TTg đ nh cư đ i v i đ ng bào DTTS giai đo n 2007- 2010 5 Ti p t c rà soát, b sung phân đ nh 3 khu v c x Quý I Quy t đ nh theo trình đ phát tri n c a BT,CN 6 Ti p t c ch đ o t ch c th c hi n Quy t đ nh x x x x Hàng quý Quý IV Báo cáo 32/2007/QĐ-TTg v chính sách cho vay v n TTg phát tri n s n xu t đ i v i h DTTS đ c bi t khó khăn 7 T ch c th c hi n 6 d án 5 dân t c r t ít ngư i x x x x Quý IV Báo cáo th c hi n 8 Theo dõi, t ng h p, báo cáo tình hình th c hi n x x x x Hàng quý Báo cáo chính sách dân t c (KT,ANQP...) th c hi n 9 T ch c th c hi n chương trình ph i h p v i x x x x Hàng quý Báo cáo HĐDTQH, Ban Dân v n TW, B NN&PTNT, B th c hi n LĐTB&XH, B GD&ĐT 10 Kh o sát nghiên c u chính sách đ i v i ngư i có x x x x Quý IV Quý IV Báo cáo uy tín trong c ng đ ng DTTS th c hi n 11 T ch c các đoàn liên ngành ki m tra tình hình x x x x Hàng quý Báo cáo th c hi n các chính sách do V qu n lý: CT 135, th c hi n 134,32,33...
 4. 12 Tri n khai d án h p tác v i Thu sĩ: Nâng cao x x x x Hàng quý Báo cáo nh n th c v v n đ nhân quy n trong xây d ng th c hi n chính sách dân t c (n u 2 bên ký k t văn ki n tho thu n) 13 Tri n khai các d án do UNDP và UNICEPT tài x x x x Hàng quý Báo cáo tr th c hi n 14 Tri n khai d án H tr k thu t do Ph n Lan tài x x x x Hàng quý Báo cáo tr th c hi n
 5. K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V K ho ch- Tài chính (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi nTh i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O U BAN GIAO 1 Th c hi n d án đi u tra cơ b n: Đi u tra, đánh x x x x Quý IV Báo cáo giá th c tr ng phát tri n b n v ng vùng DTTS t ng h p Mi n Trung (giai đo n III) 2 Ph i h p v i các B , ngành liên quan ch đ o x x x x Quý IV Quý IV Báo cáo tri n khai th c hi n các Quy t đ nh s : th c hi n 24/2008/QĐ-TTg, 25/2008/QĐ-TTg, 26/2008/QĐ-TTg, 27/2008/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph 3 Tham mưu cho Lãnh đ o U ban th c hi n x x x x Hàng quý Văn b n, nhi m v qu n lý nhà nư c v đ u tưXDCB c a Báo cáo UBDT th c hi n 4 Th c hi n qu n lý nhà nư c v tài chính đ i v i x x x x Hàng quý Văn b n, các chương trình, d án tài tr qu c t do UBDT báo cáo qu n lý. th c hi n 5 Th c hi n nhi m v đơn v đ u m i thư ng tr c x x x x Hàng quý Văn b n; giúp H i đ ng khoa h c c a U ban và qu n lý Báo cáo nhà nư c v khoa h c, công ngh , b o v môi th c hi n trư ng và các d án đi u tra cơ b n. B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V 1 Tham mưu cho LĐUB phương án phân b giao x Quý I QĐ c a d toán chi NSNN năm 2009 cho các đơn v d BT,CN toán c a U ban và t ch c tri n khai th c hi n theo quy đ nh. 2 Tham mưu cho LĐUB phương án phân b giao x x Quý I,IV QĐ c a d toán chi NSNN năm 2009 cho 20 đơn v báo, BT,CN t p chí th c hi n QĐ s 975/2006/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph và t ch c th m đ nh, phê duy t báo cáo quy t toán năm 2008 theo quy đ nh 3 Tham mưu cho Lãnh đ o U ban giao k ho ch x Quý I QĐ c a công tác năm 2009 cho các đơn v c a U ban BT,CN và t ch c tri n khai th c hi n
 6. 4 Hư ng d n các đơn v d toán l p báo cáo quy t x x Quý III,IV Văn b n, toán kinh phí th c hi n năm 2008 và t ch c Báo cáo th m đ nh, phê duy t Báo cáo quy t toán tài chính năm 2008 cho các đơn v d toán theo quy đ nh 5 Nghiên c u, c th hoá các chính sách, ch đ x x x x Hàng quý Văn b n, tài chính- k toán hi n hành c a Nhà nư c trình QĐ c a Lãnh đ o U ban ký ban hành đ t ch c th c BT,CN hi n 6 Nghiên c u, s a đ i, b sung Quy đ nh v qu n x Quý I QĐ c a lý tài chính ban hành kèm theo Quy t đ nh s BT,CN 434/2005/QĐ-UBDT c a B trư ng, Ch nhi m UBDT 7 T ch c sơ k t b n năm th c hi n Ngh đ nh s x Quý IV Báo cáo 130/2005/NĐ-CP; ba năm th c hi n Ngh đ nh s th c hi n 43/2006/NĐ-CP và Ngh đ nh s 115/2005/NĐ- CP c a Chính ph v giao quy n t ch tài chính cho các đơn v d toán c a UB. 8 Ki m tra tình hình th c hi n th c hành ti t ki m, x Quý IV Báo cáo ch ng lãng phí c a U ban. th c hi n 9 Ki m tra vi c th c hi n nhi m v đ t hàng xu t x Quý II Báo cáo b n và phát hành báo, t p chí theo QĐ s th c hi n 975/2006/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph đ i v i 20 đơn v báo, t p chí theo quy đ nh 10 Ki m tra đánh giá k t qu th c hi n k ho ch x x Quý II,IV Báo cáo công tác và d toán chi NSNN năm 2009 c a th c hi n các đơn v theo đ nh kỳ 6 tháng và c năm. 11 Hư ng d n các V , đơn v tr c thu c UB xây x Quý III Văn b n, d ng k ho ch công tác và d toán chi NSNN BC th c năm 2010; t ng h p KH và d toán NS năm hi n 2010 c a UB trình LĐUB ký g i các B ch c năng theo quy đ nh. 12 Th c hi n Quy t toán v n đ u tư xây d ng công x x x x Quý IV QĐ c a trình tr s làm vi c V ĐP 2 BT, CN 13 Th c hi n nhi m v c a Văn phòng phát tri n x x x x Hàng quý Báo cáo b n v ng c a U ban Dân t c th c hi n K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V T ng h p (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi nTh i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 7. A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O UB GIAO 1 Xây d ng đ án: L p b n đ phân b các dân t c x x x x Quý IV Đ cương Vi t Nam 2 Kh o sát đánh giá tình hình th c hi n phát tri n x x x x Hàng quý Báo cáo kinh t – xã héi vùng dân t c, nh ng v n đ v th c hi n các dân t c, vùng dân t c các huy n biên gi i và tr ng đi m đói nghèo vùng Tây Thanh hoá, Tây Ngh An 3 Xây d ng báo cáo đánh giá vi c tri n khai th c x x x x Hàng quý Báo cáo hi n các Ngh quy t c a Đ ng liên quan đ n các th c hi n vùng dân t c thi u s và công tác dân t c: - Ngh quy t 37/NQ-TW ngày 16/8/2004 c a B Chính tr v phát tri n KT-XH và đ m b o an ninh vùng Trung du và mi n núi phía b c - Ngh quy t 39 c a B Chính tr v B c Trung b và duyên h i Nam Trung b - Ngh quy t 10 c a B Chính tr v Tây Nguyên - Ngh quy t 21 ngày 20/1/2003 c a B Chính tr v ĐBSCL 4 Xây d ng thông tư hư ng d n b sung, s a đ i x Quý I Thông tư ch đ báo cáo c a h th ng các cơ quan làm UBDT công tác dân t c B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V T NG H P 1 Chu n b n i dung báo cáo các cu c h p, h i x x x x Hàng quý Báo cáo ngh c a Lãnh đ o U ban, d th o báo cáo c a th c hi n UB trình CP và các c p có th m quy n 2 Xây d ng d th o báo cáo công tác dân t c Quý, x x x x Hàng quý Báo cáo 6 tháng, 9 tháng và c năm 2009 c a y ban, th c hi n 3 Th c hi n công tác t ng h p chung c a U ban x x x x Hàng quý Báo cáo th c hi n 4 Ki m tra, đánh giá tình hình th c hi n c a các x x x x Hàng quý Báo cáo B , nghành v công tác dân t c th c hi n C T CH C CÁC H I NGH Theo ch đ o c a BBT, TTg t ch c các HN 1 - Sơ k t tình hình th c hi n ch th s 45- CT/TW x Quý III Báo cáo t ngày 23/9/1994 v m t s công tác vùng đ ng ch c HN bào dân t c Mông t i Lào Cai 2 - Sơ k t tình hình th c hi n ch th s 501/CT-TTg x Quý III Báo cáo t ngày 3/8/1996 v th c hi n m t s chính sách ch c HN đ i v i ngư i Hoa t i TP HCM 3 - Sơ k t tình hình th c hi n ch th s x Quý III Báo cáo t 06/2004/CT-TTg v ti p t c đ y m nh PTKT-XH, ch c HN đ m b o an ninh qu c phòng đ i v i đ ng bào dân t c Chăm t i Bình Thu n
 8. 4 - Sơ k t tình hình th c hi n ch th s 68/CT-TƯ x Quý IV Báo cáo t v công tác dân t c vùng Khơ me t i TP C n ch c HN Thơ K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : Văn phòng (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i Th i gian Hình th c gian trình trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 LĐUB TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I CÔNG VI C CHUNG DO LĐUB GIAO 1 T ng h p tham mưu xây d ng chương trình, k x x x x Hàng KH công ho ch công tác tu n, tháng c a Lãnh đ o U tu n tác ban. 2 Xây d ng các báo cáo ch đ o, đi u hành c a x x x x Hàng 6 tháng và Báo cáo LĐUB hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; tháng năm xây d ng báo cáo ch đ o đ o, đi u hành c a Chính ph v công tác dân t c 6 tháng và năm 3 Ch trì ph i h p v i các V , đơn v thu c U ban x x x x Hàng Báo cáo chu n b n i dung các cu c häp Lãnh đ o U quý ban, Ban Cán s Đ ng và các Thành viên U ban. 4 Xây d ng Quy ch ho t đ ng c a các Thành x Quý I Quý I Quy t đ nh viên U ban Dân t c trình Th tư ng Chính ph ; c a TTg 5 S a đ i b sung Quy ch công tác Văn thư c a x Quý II Quy t U ban; đ nh c a BT,CN 6 Xây d ng Quy ch s d ng chính tr phí c a U x Quý I Quy t đ nh ban; Quy ch qu n lý nhiên li u, xe ô tô c a cơ c a BT,CN quan U ban 7 Tri n khai chu n b đ u tư d án xây d ng tr s x x x x Hàng Văn b n, U ban t i 349 Đ i C n, Ba Đình, Hà N i. quý báo cáo th c hi n 8 C i t o s a ch a và nâng c p nhà D t i 80- x x x x Hàng Công trình Phan Đình Phùng, Hà N i. quý Hoàn thành 9 S a ch a nhà Nhà A, B; s a ch a h th ng x x Quý IV Công trình đi n, nư c c a U ban t i 80 Phan Đình Phùng, Hoàn Hà N i thành
 9. 10 Th c hi n nhi m v đ u m i giúp Lãnh đ o U x x x x Hàng Báo cáo ban th c hi n các m i quan h công tác v i Văn quý th c hi n phòng Trung ương Đ ng, Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch Nư c, Văn phòng Chính ph , các B , Ban ngành trung ương và đ a phương. 11 T ng h p ý ki n, ki n ngh c a c tri và đ i bi u x x x x Hàng Báo cáo Qu c h i đ i v i U ban Dân t c. quý th c hi n 12 Th c hi n nhi m v Ngư i phát ngôn c a U x x x x Hàng Báo cáo ban theo Quy ch đư c B trư ng, Ch nhi m quý th c hi n U ban Dân t c ban hành. 13 Th c hi n công tác c i cách th t c hành chính x x x x Hàng Báo cáo c a U ban. quý th c hi n 14 Th c hi n các quy đ nh v b o v bí m t nhà x x x x Hàng Báo cáo nư c trong cơ quan U ban. quý th c hi n 15 ph i h p t ch c th c hi n công tác quân s đ a x x x x Hàng Báo cáo phương, dân quân t v ; th c hi n nhi m v Ch quý th c hi n huy trư ng quân s cơ quan U ban theo quy đ nh. II CÔNG VI C THU C CH C NĂNG, NHI M V C A VĂN PHÒNG 1 Th c hi n ti p nh n, x lý, phân lo i và chuy n x x x x Hàng Báo cáo phát văn b n đ n, đi c a U ban ph c v các quý th c hi n ho t đ ng ch đ o, đi u hành c a Lãnh đ o U ban và th c hi n nhi m v c a các V , đơn v . 2 Nghiên c u, xây d ng và t ch c th c hi n vi c x x x x Hàng Báo cáo áp d ng h th ng tiêu chu n ISO trong ho t quý th c hi n đ ng c a cơ quan UBDT. 3 Xây d ng Quy ch làm vi c c a Văn phòng. x Quý I Quy t đ nh c a BT,CN 4 Th c hi n công tác l tân, ph c v , v sinh y t x x x x Hàng Báo cáo và b o v cơ quan. Quý th c hi n 5 Mua s m, s a ch a các phương ti n, v t tư k x x x x Hàng Báo cáo thu t các trang thi t b khác ph c v ho t đ ng Quý th c hi n c a cơ quan. 6 Th c hi n nhi m v phòng cháy, ch a cháy. x x x x Hàng Báo cáo Quý th c hi n 7 Ki m tra, duy t quy t toán các đ tài d án trên x Quý I Báo cáo cơ s Biên b n nghi m thu c a H i đ ng Khoa th c hi n h c. 8 T ng h p báo cáo Quy t toán năm 2008. x Quý II Báo cáo th c hi n
 10. 9 Chu n b các đi u ki n kinh phí ph c v t ng k t, x Quý I Báo cáo thi đua năm 2008; thăm h i, chúc T t K S u th c hi n cho các đ i tư ng chính sách. 10 Qu n lý các ngu n kinh phí hành chính, s x x x x Báo cáo nghi p đư c phân b cho Văn phòng và các th c hi n ngu n kinh phí khác do Lãnh đ o U ban giao năm 2009. 11 L p d toán và t ch c th c hi n d toán, quy t x x x x Hàng D toán toán thu chi ngân sách đư c giao năm 2009. quý chi ti t 12 Thanh lý tài s n Văn phòng. x x x x Quy t đ nh c a BT,CN 13 Giao k ho ch năm 2009 cho NKDT. x Quý I Quy t đ nhc a BT,CN 14 Xây d ng d toán ngân sách năm 2010 c a U x Quý III D toán ban (kh i Văn phòng) chi ti t 15 Th c hi n nhi m v Thư ng tr c H i đ ng thi x x x x Hàng Báo cáo đua khen thư ng c a U ban. quý th c hi n 16 Tham mưu cho Lãnh đ o U ban trình Ch t ch x Quý II Quý II Văn b n nư c xét t ng Huân chương b c cao cho các đ ng chí Lãnh đ o U ban qua các th i kỳ. 17 Ti n hành rà soát, tham mưu cho H i đ ng Thi x Quý II Quy t đ nh đua- Khen thư ng c a U ban xem xét t ng K c a BT,CN ni m chương “Vì s nghi p công tác Dân t c” cho các cá nhân thu c các B , ban, ngành Trung ương và đ a phương. 18 Xây d ng d th o Thông tư hư ng d n công tác x Quý II Thông tư Thi đua- Khen thư ng c a U ban Dân t c. UBDT 19 Đ m b o phương ti n, ph c v an toàn vi c đi l i x x x x Hàng Báo cáo hàng ngày và các chuy n công tác c a Lãnh đ o quý th c hi n U ban và c a cán b , công ch c thu c U ban. 20 Đón ti p các đoàn đ i bi u đ ng bào dân t c x x x x Hàng Báo cáo thi u s v thăm và làm vi c v i U ban quý th c hi n 21 Ph i h p v i V CSDT chu n b ph c v HN TK x x Quý III, Quy t đ nh 4 năm th c hi n QĐ 134 và Sơ k t 3 năm th c IV c a BT,CN hi n CT 135 giai đo n II; Ph i h p v i V TH chu n b ph c v HN Sơ k t 6 tháng và t ng k t công tác dân t c năm 2009 g n v i công tác xét t ng b ng khen cho các t p th và cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n nhi m v đư c giao 22 T ch c ph c v các h i ngh , cu c h p, l k x x x x Hàng Báo cáo ni m khác c a U ban. quý th c hi n 23 Th c hi n nhi m v h u c n, đón đưa các đoàn x x x x Hàng Báo cáo khách trong, ngoài nư c; các đoàn công tác c a quý th c hi n Lãnh đ o U ban.
 11. K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V T ch c Cán b (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi nTh i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O UB GIAO 1 Rà soát, đi u ch nh l i ch c năng, nhi m v c a x x x x Hàng quý QĐ c a các đơn v tr c thu c U ban đ tránh trùng l p, BT,CN b sót công vi c. 2 Th c hi n công tác c i cách hành chính c a U x x x x Hàng quý Báo cáo ban theo l trình k ho ch 2007- 2010 c a Chính th c hi n ph 3 Tri n khai th c hi n Quy t đ nh 144/QĐ- TTg x x x x Quý I, II Báo cáo ngày 20/6/2006 c a Th tư ng Chính ph v áp th c hi n d ng h th ng ch t lư ng tiêu chu n ISO9001: 2000 vào ho t đ ng c a cơ quan UBDT 4 Ph i h p v i B N i v xây d ng thông tư hư ng x x x x Quí III,IV Quí III,IV Thông tư d n th c hi n Ngh đ nh s 13/2008/NĐ-CP và Liên t ch 14/2008/NĐ-CP đ i v i h th ng cơ quan làm công tác dân t c c p t nh, c p huy n 5 Đánh giá tình hình th c hi n Ngh đ nh x x x x Hàng quý T trình 60/2008/ND-C quy đ nh ch c năng, nhi m v và LLĐUB cơ c u t ch c c a UBDT B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V 1 Rà soát th c hi n công tác quy ho ch cán b c a x x x x Hàng quý QĐ c a U ban Dân t c; th c hi n b nhi m và b nhi m BT, CN l i cán b theo quy đ nh 2 Tham mưu víi Lãnh đ o U ban b trí s p x p l i x x x x Hàng quý QĐ c a đ i ngũ CCVC cho phù h p v i trình đ , năng BT, CN l c, chuyên môn đáp ng yêu c u nhi m v đư c giao 3 Th c hi n các th t c ti p nh n cán b v làm x x x x Hàng quý QĐ c a vi c t i UBDT và thuyên chuy n CBCC có BT, CN nguy n v ng chuy n công tác 4 Xây d ng và th c hi n k ho ch đào t o b i x x x x Hàng quý QĐ c a dưõng CBCC năm 2009 (c trong và ngoài nư c) BT, CN 5 Hoàn ch nh, b sung h sơ theo quy ch qu n lý x x x x Hàng quý Báo cáo h sơ CBCC c a B N i v 6 Th c hi n Ngh đ nh 117/2003/NĐ-CP c a Chính x x Quý II,IV Báo cáo ph v công tác nh n xét, đánh giá, phân lo i cán th c hi n b , CCVC theo quy đ nh c a B N i v .
 12. 7 Tham gia các văn b n c a B , ngành liên quan x x x x Hàng quý Văn b n đ n công tác đào t o, b i dư ng cán b , công ch c 8 Xây d ng phương án đánh giá th c tr ng và gi i x x x x Hàng quý Báo cáo pháp v c i cách hành chính t i UBDT th c hi n 9 Th c hi n ch đ , chính sách khen thư ng huân, x x x x Hàng quý Văn b n huy chương và gi i quy t ch đ , chính sách đ i v i CBCC và CB hưu trí, tr l i đơn thư c a các v lão thành cách m ng, cán b ti n kh i nghĩa 10 Xây d ng tiêu chu n ch c danh, tiêu chu n x x x x Quý III,IV Đ án nghi p v các ngh ch công ch c, viên ch c c a UBDT 11 Tri n khai th c hi n Ngh đ nh 132/2006/NĐ-CP x x x x Hàng quý Báo cáo v tinh gi n biên ch th c hi n 12 Tham gia cùng các B , ngành th m đ nh ph c p x x x x Hàng quý Văn b n khu v c do các đ a phương đ ngh . Tham gia d th o quy ch liên quan đ n CBCCVC 13 Phân b ch tiêu biên ch năm 2009 cho các đơn x Quý I QĐ c a v QLNN tr c thu c UBDT khi đư c b N i v BT,CN quy t đ nh, phân b ch tiêu biên ch s nghi p cho các đơn v s nghi p tr c thu c UBDT 14 Xây d ng k ho ch biên ch và qu lương năm x Quý IV Văn b n 2010 - 2016 15 Tri n khai xây d ng quy ho ch CB các V , đơn x Quý IV Quý IV Văn b n v , quy ho ch CB trong di n BCT,BBT 16 Báo cáo theo đ nh kỳ và đ t xu t biên ch , s x x x x Hàng quý Báo cáo lư ng và ch t lư ng CCVC theo quy đ nh c a B th c hi n N i v và T ng c c Th ng kê 17 Tham mưu v i Lãnh đ o U ban v ho t đ ng “Vì x x x x Hàng quý Báo cáo s ti n b c a ph n ” th c hi n 18 Ph i h p v i các Ban ch huy quân s c a các x x x x Hàng quý Báo cáo đ a phương th c hi n các n i dung công tác th c hi n quân s đ a phương, công tác qu c phòng năm 2009 19 Th c hi n t t công tác dân quân t v năm 2009 x x x x Hàng quý Báo cáo th c hi n 20 Tham gia xây d ng báo cáo k t qu th c hi n x x x x Hàng quý Báo cáo các Ngh quy t c a Đ ng (liên quan đ n lĩnh v c th c hi n công tác Dân t c) 21 Ti p nh n và s lý các văn b n đi, đ n, t ch c x x x x Hàng quý Báo cáo lưu tr không đ m t mát, nh m l n th c hi n 22 Gi i quy t ch đ ngh phép cho CBCCVC theo x x x x Hàng quý Văn b n quy đ nh hư ng d n 23 Th c hi n nhi m v b o v chính tr n i b x x x x Hàng quý Báo cáo th c hi n
 13. 24 Th c hi n nh ng nhi m v đ t xu t khác do lãnh x x x x Hàng quý Báo cáo đ o U ban giao th c hi n 25 Ki m tra vi c th c hi n rà soát, b sung n i x x x x Hàng quý Báo cáo dung các quy t đ nh v quy n t ch , t ch u th c hi n trách nhi m trong th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính đ i v i các đơn v s nghi p tr c thu c U ban theo Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP, s 115/2005/NĐ-CP cho phù h p v i th c t C T CH C H I NGH 1 Ph i h p v i các đơn v liên quan t ch c bu i x Quý I Báo cáo t g p m t cho cán b hưu trí c a UBDT nhân d p ch c HN T t c truy n 2 Ph i h p v i Trư ng CBDT t ch c sơ k t, t ng x x Quý II, IV Báo cáo t k t công tác đào t o, b i dư ng CCVC theo quy ch c HN đ nh c a B N i v 3 Ph i h p v i các V liên quan và Ban Dân t c x Quý II, Báo cáo t các đ a phương t ch c đ i h i g p m t bi u ch c HN dương ngư i DTTS các khu v c 4 Sơ k t hai năm th c hi n cơ ch quy n t ch , x x Quý II, IV Báo cáo t t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c HN ch c b máy, biên ch c a các đơn v s nghi p theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP và Ngh đ nh s 115/2005/NĐ-CP. K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V Pháp ch (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O UB GIAO 1 Xây d ng Ngh đ nh v công tác dân t c x x x x Quý IV Quý IV Ngh đ nh 2 Xây d ng Thông tư hư ng d n v trình t , th x x Quý III,IV Thông tư t c so n th o, th m đ nh, ban hành văn b n quy c a UBDT ph m pháp lu t c a UBDT 3 Xây d ng thông tư hư ng d n v ki m tra, rà x x Quý III,IV Thông tư soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t c a UBDT c a UBDT 4 Tham gia ý ki n xây d ng các d án Lu t, Pháp x x x x Hàng Văn b n l nh, văn b n quy ph m pháp lu t c a QH, quý Chính ph , các B , ngành, đ a phương 5 Xây d ng Thông tư liên t ch ban hành quy ch x x x x Quý IV Thông tư ph i h p v i B Tư pháp liên t ch
 14. B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V 1 Ph i h p v i các V , đơn v thu c UBDT xây x x x x Hàng Văn b n d ng các văn b n quy ph m pháp lu t quý 2 Rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v x x x x Hàng QĐ c a lĩnh v c công tác dân t c đã h t hi u l c do quý BT,CN Chính ph , các B , nghành, đ a phương ban hành 3 Ki m tra văn b n quy ph m pháp lu t liên quan x x x x Hàng Báo cáo đ n lĩnh v c công tác dân t c c a các cơ quan quý th c hi n Trung ương và m t s đ a phương. 4 Th m đ nh d th o VBQPPL c a BT, CN UBDT x x x x Hàng Báo cáo quý th m đ nh 5 Ph i h p v i B NN&PTNT th c hi n đ án x x x x Quý IV Báo cáo ‘Tuyên truy n ph bi n giáo d c pháp lu t cho th c hi n nông dân, đ ng bào dân t c thi u s ” giai đo n 2008-2010 6 Ph i h p v i V Tuyên truy n th c hi n x x x x Hàng Báo cáo CTMTQG v phòng ch ng ma tuý, m i dâm, quý th c hi n HIV/AIDS c a UBDT C T CH C H I NGH 1 H i ngh sơ k t th c hi n Đ án “Nâng cao hi u x Quý II Báo cáo t bi t pháp lu t cho đ ng bào DTTS, vùng biên ch c HN gi i”. 2 T ch c 02 h i ngh ph bi n giáo d c pháp lu t x x Quý II Báo cáo t cho CBCC c a U ban Dân t c v nh ng văn ch c HN b n quy ph m pháp lu t m i ban hành; 3 cu c cho CB làm công tác dân t c, già làng, trư ng b n đ a phương. K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V Tuyên truy n (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP, BBT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O UB GIAO 1 Xây d ng đ án t ch c Đ i h i đ i bi u các c p, x Quý I Quý II QĐ c a ti n t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c các dân t c BT,CN thi u s Vi t Nam có thành tích xu t s c toàn qu c năm 2010 2 Ph i h p v i B VHTT&DL xây d ng đ án phát x Quý II QĐ c a TTg tri n văn hoá nông thôn B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V
 15. 1 Rà soát đi u ch nh đ i tư ng, tăng giá, tăng x x x x Quý IV Báo cáo trang, tăng kỳ c p phát báo chí th c hi n Quy t th c hi n đ nh s 975/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph 2 Xây d ng phương án b trí l i các đơn v , n i x Quý IV Quý IV QĐ c a TTg dung th c hi n QĐ 975 3 Giao ban v i các Cơ quan Báo và t p chí th c x x x x Quý I Báo cáo hi n theo Quy t đ nh 975/QĐ-TTg c a Th th c hi n tư ng Chính ph 4 G p m t Cơ quan Báo và t p chí nhân ngày k x Quý II Báo cáo ni m 21/6/2009 th c hi n 5 Th c hi n nhi m v đ u m i, thư ng tr c Ban x x x x Hàng quý Báo cáo ch đ o phòng ch ng HIV/AIDS, Ma tuý và m i th c hi n dâm c a UBDT, ph i h p v i Đoàn TNCSHCM, B Tư l nh BĐBP, B VHTTDL, Báo DTPT, T p chí DT, TTTT c a UBDT tri n khai các ho t đ ng tuyên truy n phòng, ch ng HIV/AIDS, ma tuý và m i dâm trong đ ng bào DTTS 6 Hư ng d n t ch c đ i h i đ i bi u các c p, ti n x Quý III Văn b n t i Đ i h i đ i bi u toàn qu c các dân t c thi u hư ng d n s Vi t Nam có thành tích xu t s c toàn qu c năm 2010 các c p đ a phương C T CH C H I NGH 1 T ch c h i th o v nâng cao vai trò c a già làng x Quý II Báo cáo t trư ng b n, ngư i có uy tín trong đ ng bào dân ch c HN t c thi u s 2 T ch c h i ngh sơ k t 3 năm th c hi n Quy t x Quý IV Văn b n, đ nh s 975/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph Báo cáo t ch c HN 3 T ch c 2 h i ngh tuyên truy n phòng ch ng x x Quý II,III Báo cáo t HIV/AIDS t i mi n b c và mi n trung ch c HN K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : H p tác Qu c t (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i gian Hình th c trình LĐ U trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O U BAN GIAO
 16. 1 Công tác nghiên c u: Ti p t c đ y m nh x x x x Hàng quý Báo cáo nghiên c u v n đ dân t c c a m t s nư c đa th c hi n dân t c, có nhi u đi m tương đ ng v i Vi t Nam v v n đ dân t c, chú tr ng các nư c trong khu v c, nghiên c u tìm hi u các t ch c qu c t , các nhà tài tr , các t ch c phi chính ph đ tham mưu cho LĐUB 2 Tham mưu cho Lãnh đ o UB ti p và làm vi c v i x x x x Hàng quý Văn b n, các T ch c, cá nhân đ i tác nư c ngoài quan báo cáo tâm đ n lĩnh v c Dân t c Vi t Nam th c hi n 3 Ch trì ki m tra, đôn đ c các ho t đ ng đ i x x x x Hàng quý Báo cáo ngo i, các CT,DA h p tác qu c t c a các V , th c hi n đơn v c a UB B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V 1 Th c hi n ki n toàn b máy t ch c đ m b o đ x x x x Hàng quý Báo cáo s lư ng, ch t lư ng cán b có trình đ chuyên th c hi n môn vào các v trí làm vi c c a V 2 Nghiên c u b sung, s a đ i Tho thu n h p tác x Quý II Văn b n (ký năm 1995) gi a UBDT Vi t Nam và UBDT tho thu n Trung Qu c Đoàn ra: 3 T ch c Đoàn công tác c p Lãnh đ o U ban x Quý II Báo cáo k t thăm và làm vi c t i CHDCND Lào qu 4 T ch c Đoàn công tác c p lãnh đ o U ban x Quý III Báo cáo k t thăm và làm vi c CH Ph n Lan qu 5 T ch c Đoàn công tác c p lãnh đ o U ban x Quý II Báo cáo k t thăm và làm vi c t i CH NiuDilân qu 6 T ch c Đoàn công tác c p lãnh đ o U ban x Quý III Báo cáo k t thăm và làm vi c t i Hoa Kỳ qu 7 Đoàn ph i h p liên nghành (n u có) x x x x Hàng quý Báo cáo k t qu Đoàn vào 8 Đón đoàn c a U ban Dân t c Nhà nư c Trung x Quý II Báo cáo, Tài Qu c đ n làm vi c li u K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : Thanh tra U ban (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i Hình th c trình LĐ gian trình s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban CP, TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Công vi c thu c ch c năng c a Thanh tra U ban
 17. 1 Thanh tra hành chính: V II, V III, V CSDT, V x x x x Quý QĐ c a Tuyên truy n, V HTQT, VPUB, TTTT, Nhà I,II,III, IV BT,CN khách DT, Trư ng CBDT 2 Thanh tra th c hi n chính sách c tuy n c a x x Quý I,II QĐ c a HĐTS t nh Hoà Bình, Lai Châu BT,CN 3 Thanh tra vi c th c hi n d án h tr phát tri n x Quý I QĐ c a dân t c ít ngư i c a t nh Đi n Biên BT,CN 4 Thanh tra vi c th c hi n Chương trình 134 t nh x Quý II QĐ c a Yên Bái BT,CN 5 Thanh tra vi c th c hi n Chương trình 135 giai x Quý II QĐ c a đo n II t nh Ngh An BT,CN 6 Thanh tra vi c th c hi n Quy t đ nh x Quý III QĐ c a 32/2007/QĐ-TTg v vi c cho vay v n PTSX đói BT,CN v i h DTTS đ c bi t khó khăn t nh Kon Tum 7 Thanh tra đ t xu t theo yêu c u c a Lãnh đ o x x x x Hàng quý QĐ c a UBDT BT,CN 8 Ti p dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a nhân x x x x Hàng quý QĐ c a dân liên quan đ n công tác dân t c BT,CN 9 Ph i h p v i Trư ng cán b dân t c t ch c t p x Quý III Báo cáo hu n nghi p v thanh tra công tác dân t c cho th c hi n Ban dân t c các t nh trong c nư c t i Ngh An. K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : Vi n Dân t c (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O U BAN GIAO 1 Th c hi n đ tài, đ án c p Nhà nư c, c p B : x x x Quý IV Báo cáo k t Ti p t c th c hi n d án: Xây d ng b cơ s d qu DA li u v các dân t c thi u s Vi t Nam B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A VI N 1 Nhi m v nghiên c u khoa h c c p cơ s : - Nghiên c u t ng k t đánh giá và đ xu t x x x x Quý IV Báo cáo chương trình 135 giai đo n sau năm 2010 khoa h c - Chính sách thu hút cán b công tác t i vùng Báo cáo x x x x Quý IV dân t c thi u s khoa h c - Tham gia đ án: Phát tri n ngu n nhân l c Báo cáo vùng DTTS giai đo n 2011 - 2020 x x x x Quý IV khoa h c 2 Xu t b n B n tin thông tin khoa h c dân t c x x x x Hàng quý n ph m
 18. 3 Xu t b n b n tin thông tin ph c v lãnh đ o x x x x Hàng quý n ph m 4 Xu t b n k y u h i th o khoa h c x x x x Quý IV K y u 5 T ch c h th o khoa h c x x Quý IV Báo cáo k t qu 6 Nghiên c u, h c t p nư c ngoài x Quý IV Báo cáo th c hi n 7 Xây d ng, qu n lý trang Website c a Vi n x x x x Quý IV Trang Website K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : Ban qu n lý D án VNMJ04 (Vi n Dân t c) (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i Hình th c trình LĐ gian trình s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban CP, TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A BQLDA 1 T ch c 8 chuy n công tác cơ s th c hi n ch c năng giám sát, ph i h p v i UNODC th c hi n các n i dung d án: x x x x Hàng quý Báo cáo - Giám sát và ph i h p v i UNODC các chương th c hi n trình h tr l c lư ng công an d a vào c ng đ ng đư c phát tri n và th c hi n các chương trình c a d án Báo cáo x x x x Hàng quý - Giám sát và ph i h p v i UNODC các chương th c hi n trình can thi p l m d ng ma tuý, HIV/AIDS d a vào c ng đ ng đư c phát tri n và th c hi n - Giám sát và ph i h p v i UNODC đánh giá Báo cáo cu i kỳ tính hi u qu c a các ho t đ ng phòng x x x x Hàng quý th c hi n ch ng, l m d ng, cai nghi n, tái nghi n đ t ch c th c hi n và xu t b n sách B T CH C H I NGH 1 H i th o đánh giá t ng k t tình hình th c hi n x Quý IV Báo cáo t d án ch c HN K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : Ban qu n lý D án ng d ng đi n m t tr i (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i Th i Hình th c gian trình gian trình s n ph m
 19. Q1 Q2 Q3 Q4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A BQLDA 1 L p h sơ, th t c m i, ch n th u tư v n đi u x Quý I B h sơ ch nh báo cáo nghiên c u kh thi DA, s a đ i QĐ 164/QĐ-UBDT 2 Liên h các đơn v , t ch c liên quan đôn đ c x Quý I Báo cáo th c hi n các th t c th c hi n tho thu n DA th c hi n 3 Xây d ng quy ch T ch c và ho t đ ng c a x Quý I QĐ c a BQLDA BT,CN 4 Tri n khai th c hi n đ u tư DA x Quý II B h sơ 5 Ch trì t ch c đào t o chuy n giao công ngh x x x Quý II - Tài li u, IV báo cáo 6 Quy t toán giai đo n I x Quý IV Văn b n, Báo cáo B T CH C H I NGH 1 H i ngh đánh giá t ng k t tình hình th c hi n x Quý IV Báo cáo t giai đo n I - D án ch c HN K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : Trư ng Cán b Dân t c (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i Th i gian Hình th c gian trình trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 LĐ U TTCP ban 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O U BAN GIAO 1 Th c hi n công tác Chu n b đ u tư D án x x x x Quý IV H sơ Trư ng cán b dân t c chu n b đ u tư 2 Th c hi n chương trình toàn khoá đ n năm x x x x Quý IV Báo cáo 2011 th c hi n 3 Ki n toàn b máy c a Trư ng theo Ngh đ nh x x x x Quý IV QĐ c a m i BT,CN B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A TRƯ NG 1 Biên so n giáo trình: hoàn thi n chương trình 6 x x x Quý IV Giáo trình tháng, ch nh s a chương trình 3 tháng, 15 ngày
 20. 2 T ch c 1 l p đào t o nghi p v công tác dân x Quý II Báo cáo t c 3 tháng cho cán b làm công tác dân t c c a th c hi n c nư c. 3 T ch c 3 l p t p hu n nghi p v công tác dân x x x Quý IV Báo cáo t c t i 3 khu v c: Mi n B c, Trung B , Nam B ; th c hi n 1 l p t p hu n t i c p xã; 1 líp t p hu n v công t ch c 4 tác Thanh tra t i Ngh An l p 4 Ph i h p v i các V và đơn v c a U ban, các x x x Quý III Báo cáo Ban Dân t c, các B , Nghành th c hi n các l p th c hi n t p hu n, b i dư ng theo yêu c u chuyên môn, nghi p v có liên quan đ n công tác Dân t c 5 T ch c h c t p nghiên c u nư c ngoài v x x Quý IV Báo cáo công tác dân t c (Khu v c Châu á) th c hi n C T CH C H I NGH 1 T ch c 1 h i ngh bàn v công tác đào t o b i x Quý I Báo cáo t dư ng trong năm 2009 và nh ng năm ti p theo ch c HN K HO CH CÔNG TÁC NĂM 2009 Đơn v : V đ a phương I (Kèm theo Quy t đ nh s 23/QĐ-UBDT ngày 20 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c) S TT N i dung công vi c Th i gian th c hi n Th i gian Th i gian Hình th c trình LĐ trình CP, s n ph m Q1 Q2 Q3 Q4 U ban TTCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CÔNG VI C CHUNG DO LÃNH Đ O U BAN GIAO 1 Xây d ng các d án h tr đ u tư phát tri n x x x x Quý IV Quý IV QĐ c a KTXH đ i v i m t s dân t c có s dân t 1000 BT,CN đ n 5000 ngư i, đ i s ng khó khăn, s n xu t ch m phát tri n: (D ki n 5 dân t c) 2 Qu n lý, ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n x x x x Hàng quý Báo cáo chính sách, chương trình, d án các t nh t Hà th c hi n Tĩnh tr ra các t nh phía B c (21 t nh) 3 Qu n lý, ki m tra, theo dõi tình hình th c hi n 4 x x Quý II,IV Báo cáo d án dân t c đ c bi t ít ngư i Đi n Biên, Lai th c hi n Châu, Hà Giang và Ngh an 4 Theo dõi tình hình th c hi n các quy t đ nh c a x Quý IV Báo cáo TTCP đ i v i các xã biên gi i Vi t – Trung, Vi t th c hi n – Lào 5 Theo dõi các d án tái đ nh cư thu đi n x x Quý II,IV Báo cáo th c hi n B CÔNG VI C THU C CH C NĂNG C A V 1 N m tình hình chính tr xã h i, an ninh qu c x x x x Hàng quý Báo cáo phòng trên đ a bàn phía B c và B c Trung B th c hi n
Đồng bộ tài khoản