Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH về việc ban hành Danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 230/2000/Q -BKH Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ S 230/2000/Q -BKH NGÀY 4 THÁNG 5 NĂM 2000 BAN HÀNH DANH M C CÁC NGUYÊN V T LI U, BÁN THÀNH PH M TRONG NƯ C Ã S N XU T Ư C B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v và quy n h n c a B K ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 176/Q -TTg ngày 26 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph giao B K ho ch và u tư ban hành danh m c các nguyên v t li u, bán thành ph m trong nư c ã s n xu t ư c; Sau khi có ý ki n th ng nh t c a các b , ngành liên quan, QUY T NNH i u 1. Nay công b kèm theo Quy t nh này Danh m c các nguyên v t li u, bán thành phNm trong nư c ã s n xu t ư c làm căn c th c hi n vi c mi n thu nh p khNu i v i nguyên v t li u, bán thành phNm trong nư c chưa s n xu t ư c quy nh t i i u 1 Quy t nh 176/1999/Q -TTg ngày 26 tháng 8 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph . i u 2. Nguyên v t li u, bán thành phNm g i chung là các nguyên v t li u u vào c a các dây chuy n công ngh s n xu t ra s n phNm c a m i doanh nghi p. i u 3. Trong quá trình s d ng Danh m c n u có ý ki n không th ng nh t gi a cơ quan H i quan v i doanh nghi p thì cơ quan H i quan ph i h p v i các S K ho ch và u tư a phương xem xét x lý. Trư ng h p ti p t c còn vư ng m c thì T ng c c H i quan ki n ngh B K ho ch và u tư xem xét quy t nh ho c s a i b sung Danh m c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và áp d ng c iv i các t khai nguyên v t li u, bán thành phNm nh p khNu thu c di n i u ch nh c a Quy t nh này k t ngày Quy t nh 176/1999/Q -TTg ngày 26/8/1999 c a Th tư ng Chính ph có hi u l c. L i Quang Th c ( ã ký)
  2. DANH M C NGUYÊN V T LI U, BÁN THÀNH PH M TRONG NƯ C Ã S N XU T Ư C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 230/2000/Q -BKH, ngày 4/5/2000) STT Tên nguyên v t li u, Mã s theo Ký hi u quy cách bán thành ph m bi u thu nh p kh u 1 D u u tương thô 1507.10.00 2 D u u tương bán thành 1507.90.20 phNm 3 D u l c thô 1508.10.00 4 D u l c bán thành phNm 1508.90.20 5 D u d a thô 1513.11.00 D u thô ch a trong b n, d u bán thành phNm n m trên dây chuy n 6 D u d a bán thành phNm 1513.19.20 7 D u h t v ng thô 1515.50.10 8 D u h t v ng bán thành 1515.50.20 phNm 9 B t hương tôm 2103.90.90 10 Mu i ăn 2501.00.10 11 Tinh qu ng pyrit 2502.00.00 FeS2 >= 33% S 12 Qu ng apatít các lo i 2510.10 Ca5F(PO4)3 có t ng P2O5>= 24% 13 á t m granit 2516 14 á t m marble 2517.10.90 15 Qu ng serpentin 2519.90 MgOSiO2.2H2O 16 Vôi 2522 17 Clinker xi măng Pooc-lăng 2523.10.00 PC 30, PC 40, PC 50; Clinker s n xu t xi măng 18 Xi măng các lo i 2523.10.00; PC 30, PC 40, PC 50 2523.29 Xi măng r i và bao (50kg/bao) 19 Dioxit mangan 2602.00.00 MnO2 >=68% 20 Tinh qu ng ng 2603.00.00 18-20% Cu
  3. 21 Qu ng k m các lo i 2608.00.00 28-30% Zn 22 Tinh qu ng crôm 2610.00.00 46% Cr2O3 23 Tinh qu ng vonframit 2611.00.00 65% WO3 24 Tinh qu ng Titan 2614.00.00 TiO2 = 52-54% 25 Cacbon 2803.00.10 Hàm lư ng C >= 98% 26 Nitơ n p chai 2804.30.00 Khí Nitơ > 99.95% Nitơ l ng > 99,95% 27 Ôxy óng chai 2804.40.00 D ng khí l ng O2 > 99.6% 28 Clo l ng 2801.10.00 Cl2 >= 99.5% 29 Axít Clohydric, 2806.10.00 HCl (KT) >= 30%; Axít Clohydric tinh khi t HCl Tinh khi t 30 Axít sunphuríc 2807.00.10 H2SO4 >= 97% 31 Axít ph tphoríc 2809.20.00 H3PO4 >=98% 32 Hydroxuyt nhôm 2818.30.00 Al(OH)3 >=63% Al2O3 33 Nhôm sunphat 2833.22.00 Al2(SO4)3.18H2O >= 15% Al2O3 2833.22.00 Al2(SO4)3.14H2O >= 17% Al2O3 34 Phèn 2833.30 35 Nhôm amônsunphat 2833.30.12 AlNH4(SO4).12H2O>=10.3% Al2O3 36 Natri silicat 2839.19.00 NaSiO3 Mo un 2.2-3.4 37 Axetylen 2901.29.10 C2H2 > 99.7% 38 D u hương tôm 3302.10.10 39 H p ch t làm m m d o cao 3812.20.00 Ch t hoá d o DOP su hay plastic 40 ng nh a PVC 3917.23.00 41 Màng PVC 3919.90.30 42 Cao su thiên nhiên 4001.10 4001.21 4001.29 43 G , dăm g không thu c 4401.22.00 lo i tùng bách
  4. 44 Thanh g nh làm diêm 4421.90.20 45 Gi y in báo d ng cu n ho c 4801.00 nh lư ng t 42-55 g/m2 t 46 Gi y, bìa, gi y không tráng 4802 nh lư ng t 40-120 g/m2. dùng in, vi t, photocopy, làm th , băng c l , làm Không bao g m các lo i có mã n n s n xu t gi y k s : 4802.51.20, 4802.60.20, thu t 4802.30.00, 4802.40.00, 4802.20.00 47 Gi y v sinh, khăn lau 4818.10 4818.20 4818.30 48 Gi y lót gi y 4804.19.00 Dùng lót gi y 49 Gi y bao gói không tráng 4804.31.00 24 TCN 78-99 có b n th p chưa tNy tr ng ( bao gói hàng và 4804.41.00 s n xu t h p ng hàng lo i nh ), lo i tNy tr ng 4804.51.00 50 Gi y và bìa không tráng 4805 d ng cu n ho c t : lo i sóng, thư ng, Duplex 2 m t, Duplex 1 m t tr ng 1 m t xám 51 Thùng carton 5 l p 4819.10.00 4819.20.00 52 Tút ng thu c lá 200 4819.10.00 385 * 287mm i u/20 i u m i bao, bao c ng các lo i 4819.20.00 53 Tút ng thu c lá 200 4819.10.00 366 * 287mm và 376 * 287mm i u/20 i u m i bao, bao (gi y ho c bìa làm bao bì) m m các lo i 54 H p gi y ng t ng ôi 4819.10.00 gi y 4819.20.00 55 Nhãn v bao thu c lá lo i 4821.10 233,5 * 99,5mm 20 i u bao c ng các lo i 56 Ch khâu làm t xơ staple 5508 t ng h p
  5. 57 S i (tr ch khâu) làm t xơ 5509.11.00 staple t ng h p 5509.12.00 58 Dây giày coton và polyeste 5609 59 V i mành dùng làm l p s n 5902 xu t t s i có b n cao 60 gi y b ng cao su, nh a 6406.20.00 61 á kh i granit 6802.23.00 6802.93.00 62 B t á mài 6805 Lo i thông d ng 63 G ch p lát Ceramic 6810.19.10 Có kích thư c t i a 400*400 mm 64 T m sóng amiăng xi măng 6811.10.00 T m l p ximăng amiăng làn sóng 65 S v sinh 6910 Lo i thông d ng, không có i u khi n i n 66 ng thu tinh y t 7002 f 5 - f 32 mm 67 Kính tr ng và kính màu 7003 Lo i thông d ng có dày ph ng t 1.5 - 12 mm 68 L ng thu c b ng thu 7010 2310A-2825CE (t 2 ml n tinh 30ml) 69 ng tiêm r ng b ng thu 7010.10 1 n 10 ml ( áy b ng, mi ng tinh ng thu c tiêm loe, hai u nh n, màu nâu, tr ng) 70 V bóng èn dây tóc (d ng 7011.10.00 A 60 ( èn tròn các lo i) b u) 71 V bóng èn huỳnh quang 7011.10 f 12 - f40 mm (d ng ng) 72 Ru t phích và ru t bình 7012.00 chân không 73 Gang úc 7201.20.00 74 H p kim s t: - Ferro Silic 7202.11.00 FeMn (45%) - Ferro Mangan 7202.19.00 FeSi (45-65%) 7202.21.00
  6. 7202.29.00 75 Thép thanh 7213.10.10 f < 100 mm 7213.91.00 f < 14 mm 76 Thép thanh, không h p kim 7214.10 Hàm lư ng C > 0,6% 77 Thép thanh, không h p kim 7214.91.00 M t c t ch nh t, vuông, C > 0,6% 78 Thép không h p kim góc, 7216.10.00 U, I, H chi u cao l < 80 mm khuôn, hình 79 Thép hình L 7216.21.00 L chi u cao l < 80mm 7216.40.00 L chi u cao l t 80-140 mm 80 Thép hình U 7216.31.00 U chi u cao l t 80-140 mm 81 Thép hình I 7216.32.00 I chi u cao l t 80-140 mm 82 Thép hình H 7216.33.00 H chi u cao l t 80-140 mm 83 Thép hình C,V 7216.50.00 C,V chi u cao l t 80-140 mm 84 Các lo i ng b ng gang 7303.00.00 Lo i thông d ng 85 Các lo i ng thép hàn 7305 Lo i thông d ng, ư ng kính t 20 n 114 mm 86 Các c u ki n b ng thép 7308 Lo i thông d ng và khung nhà thép, d m c u thép ư ng b , khNu n 100 m, t i tr ng H30, d m thép ư ng s t khNu n 100 m t i tr ng T26 87 Các lo i b ch a 7309.00 Lo i thông d ng 88 Các lo i thùng phi 7310 Lo i thông d ng 89 Các lo i phên, rào s t 7314 Lo i thông d ng 90 Xích 7315 Lo i thông d ng 91 Bulông + ai c thông d ng 7318 Lo i thông d ng 92 Bi nghi n b ng thép 7325.91.10 Lo i thông d ng 7326.11.10 93 ng nguyên li u d ng dây 7408.11.00 ng nguyên li u s/x dây cáp i n 7408.19.00 f 6 - f 14 mm
  7. f < 6 mm 94 Cáp i n các lo i 7413 ng tr n 7614 Nhôm tr n 95 Thanh nhôm nh hình 7610 Lo i thông d ng 96 Ôzê nhôm 7616.99.00 97 Chì th i 7803.00.10 99.6% Pb 98 B t ôxyt k m 7903.10.00 60% Zn 99 B t, b i và v y k m 7903.90.00 48-50% Zn (sunfat) 100 Thi c th i 8003.00.10 99.75% Sn 101 Cưa tay, lư i cưa các lo i 8202 Lo i thông d ng 102 Dàn cày, x i, b a 8432 Lo i thông d ng theo sau máy kéo 103 u èn huỳnh quang 8539.90.61 G13/12*30(26) 104 Cáp b c PE, PVC 8544.11.30 Các lo i 105 Dây i n các lo i 8544 Không k cáp ng tr c 106 G ch ngói b ng t nung 107 Bao bì d t b ng s i PP Bao bì d t b ng s i PP tráng PE
Đồng bộ tài khoản