Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/2004/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do - H nh phúc S : 230/2004/Q -CTN Hà N i, ngày 23 tháng04 năm 2004 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i Khóa X, kỳ h p th 10. Căn c vào Lu t Qu c t ch Vi t Nam năm 1998. Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 399/CP-PC ngày 26/03/2004. QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 487 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Liên bang c; 4 công dân hi n ang cư trú t i Hàn Qu c; 4 công dân hi n ang cư trú t i Hoa Kỳ; 2 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Áo; 5 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa Séc; 20 công dân hi n ang cư trú t i Nh t B n; 1 công dân hi n ang cư trú t i Ph n Lan; 1 công dân hi n ang cư trú t i Th y i n; 12 công dân hi n ang cư trú t i an M ch; 34 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa dân ch nhân dân Lào; 3 công dân hi n ang cư trú t i Trung Qu c ( ài Loan) có tên trong Danh sách kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách nói t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tr n c Lương DANH SÁCH
 2. CÔNG DÂN VI T NAM CƯ TRÚ T I C NG HÒA LIÊN BANG C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 230/2004/Q -CTN ngày 23 tháng 04 năm 2004 c a Ch t ch nư c) 1. L i Th Tuy n, sinh ngày 04/05/1968 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 28/6 2. Bùi Th Anh, sinh ngày 03/07/1993 t i c (con ch Tuy n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 28/6 3. Bùi Thanh Tâm, sinh ngày 07/09/1997 t i c (con ch Tuy n); Gi i tính: N Hi n trú t i: HEIDELBERG, GRENZHOFER WEG 28/6 4. Nguy n Th H ng Anh, sinh ngày 22/01/1970 t i Qu ng Ninh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 12459 BERLIN, KLARASTR.9 5. Nguy n Hoàng Anh, sinh ngày 14/10/1994 t i c (con ch Anh); Gi i tính: N Hi n trú t i: 12459 BERLIN, KRARASTR.9 6. Tr n Th Tài, sinh ngày 31/12/1963 t i Ti n Giang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 52249 ESCHWEILER, SCHNELLENGASSE 8 7. Thái Ng c H ng, sinh ngày 24/08/1956 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: LISE, MEITNER, WEG 12, 93055 REGENSBURG 8. Tr n Minh Sáng, sinh ngày 03/09/1962 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KATHE, KOLLWITZ, STR. 15, 93055 REGENSBURG 9. Nguy n Văn Hùng, sinh ngày 20/01/1963 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SCHALKHAUSER STR. 72, 91522 ANSBACH 10. Võ Th Bích Th y, sinh ngày 14/07/1970 t i thành ph H Chí Minh (v anh Hùng); Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHALKHAUSER STR. 72, 91522 ANSBACH
 3. 11. Nguy n Vivien, sinh ngày 03/01/2000 (con anh Hùng); Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHALKHAUSER STR. 72, 91522 ANSBACH 12. Hoàng Kim Lang, sinh ngày 24/06/1959 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: D-26382 WILHELMSHAVEN, OLDEOOSTR.3 13. Hoàng Huy Michael, sinh ngày 15/11/1994 t i c (con ch Lang); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: D-26382 WILHELMSHAVEN, OLDEOOSTR.3 14. Nguy n Văn Hoa (t c Hinze Văn Hoa), sinh ngày 22/06/1967 t i H i Phòng; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18528 DALKWITZ, DORFSSTR.3 15. Th Ng c L i, sinh ngày 22/10/1966 t i ng Nai; Gi i tính: N Hi n trú t i: LOHER STR 23 42283 WUPPERTOL DEUTSCHLAND 16. Huỳnh Kelvin, sinh ngày 01/07/1994 t i c (con ch L i); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LOHER STR 23 42283 WUPPERTOL DEUTSCHLAND 17. Vivian, sinh ngày 29/09/1998 t i c (con ch L i); Gi i tính: N Hi n trú t i: LOHER STR 23 42283 WUPPERTOL DEUTSCHLAND 18. àm Th Kim, sinh ngày 04/06/1968 t i Thái Nguyên; Gi i tính: N Hi n trú t i: HANSJAKOB STR. 80, 81673 MUNCHEN 19. Nguy n Hi n Trinh, sinh ngày 03/03/1993 t i c (con ch Kim); Gi i tính: N Hi n trú t i: HANSJAKOB STR. 80, 81673 MUNCHEN 20. Chu c Th ng, sinh ngày 23/08/1968 t i Thái Bình; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: DORFSTRASSE 20, 56598 HAMMERSTEIN 21. Vũ Bích Th y, sinh ngày 01/05/1963 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: ZIETEN STR. 1, 80807 MUNCHEN 22. Nguy n Ng c Minh, sinh ngày 11/01/2001 t i c (con ch Th y); Gi i tính: Nam
 4. Hi n trú t i: ZIETEN STR. 1, 80807 MUNCHEN 23. Nguy n Ng c Di p Katherina, sinh ngày 30/01/2001 t i c (con ch Th y); Gi i tính: N Hi n trú t i: ZIETEN STR. 1, 80807 MUNCHEN 24. Ngô Th Thu Ba, sinh ngày 30/12/1962 t i à N ng; Gi i tính: N Hi n trú t i: REICHNAU STR. 9, 81243 MUNCHEN 25. Hà Hà My, sinh ngày 01/04/1992 t i c (con ch Ba); Gi i tính: N Hi n trú t i: REICHNAU STR. 9, 81243 MUNCHEN 26. Phan Văn Môn, sinh năm 1968 t i Bình Phư c; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GRUENTENWEG 4/1, 88239 WANGEN I.A 27. Ph m Th Dung, sinh ngày 01/08/1969 t i Ninh Bình (v anh Môn); Gi i tính: N Hi n trú t i: GRUENTENWEG 4/1, 88239 WANGEN I.A 28. Nguy n Thanh Bé Thi, sinh ngày 19/01/1993 t i c (con anh Môn); Gi i tính: N Hi n trú t i: GRUENTENWEG 4/1, 88239 WANGEN I.A 29. Nguy n Văn B n, sinh ngày 01/03/1969 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67227 FRANKENTHAL (PFALZ), JULIUS, BETTINGER, STR.2B 30. Tr n Bích Ng c, sinh ngày 10/11/1974 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 88239 WANGEN IA ALLGAEU, FRANZ, JOSEF, SPIEGLER, STR. 75 31. Tr n Qu c Thi (t c Fischer geb Tr n), sinh ngày 06/07/1964 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 18528 BERGEN AUF RUGEN, ROTENSEE STR. 16 32. Cao Th Thu Mai, sinh ngày 11/05/1960 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: BRANDLBERGER STR. 92, 93057 REGENSBURG
 5. 33. Cao Ph m Duy Vi, sinh ngày 26/01/1995 t i c (con ch Mai); Gi i tính: N Hi n trú t i: BRANDLBERGER STR. 92, 93057 REGENSBURG 34. Cao Ph m Jenny, sinh ngày 06/06/2000 t i c (con ch Mai); Gi i tính: N Hi n trú t i: BRANDLBERGER STR. 92, 93057 REGENSBURG 35. Nguy n Th M nh, sinh ngày 06/09/1950 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: OBERE KLEB STR. 9, 74653 INGELFINGEN 36. Bích Th o, sinh ngày 30/12/1962 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 26121 OLDENBURG, ALEXANDER STR.179 37. Nguy n Quang Huy, sinh ngày 15/02/1991 t i c (con ch Th o); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 26121 OLDENBURG, ALEXANDER STR.179 38. Nguy n Văn Hào, sinh ngày 15/10/1969 t i B c Ninh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: OLDENBURGER, STRABE 124, 27753 DELMENHORST 39. Lương Văn L , sinh ngày 20/04/1962 t i Qu ng Ngãi; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11 40. Vũ Th Kim Anh, sinh ngày 07/10/1965 t i thành ph H Chí Minh (v anh Lê); Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11 41. Lương Văn Sandra Minh Phương, sinh ngày 06/01/1993 t i c (con anh L ); Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11 42. Lương Văn Jessica Minh Tú, sinh ngày 02/01/1994 t i c (con anh L ); Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11 43. Lương Văn Claudia Dung, sinh ngày 11/07/1999 t i c (con anh L ); Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11
 6. 44. Lương Văn Jenny Linh, sinh ngày 25/07/2001 t i c (con anh L ); Gi i tính: N Hi n trú t i: 77815 BUHL, BIRKENSTR. 11 45. Nguy n Th Lan Hương, sinh ngày 28/04/1965 t i Bình nh; Gi i tính: N Hi n trú t i: KASTANIENALLEE 93, 45127 ESSEN 46. Trương S Duy B o, sinh ngày 26/09/1995 t i c (con ch Hương); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KASTANIENALLEE 93, 45127 ESSEN 47. Lê Th Ánh Trinh, sinh ngày 15/08/1956 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: VAALSER STR 263 AACHEN 48. Nguy n Quý H nh, sinh ngày 05/03/1965 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: BERLINER RING 40, 31303 BURGDORF 49. Huỳnh Hoàng Cư ng, sinh ngày 20/10/1969 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN 50. Nguy n Th H nh, sinh ngày 02/09/1968 t i Hà Tây (v anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN 51. Huỳnh Phương Quỳnh, sinh ngày 04/10/1990 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN 52. Huỳnh Tu n Anh, sinh ngày 09/08/1992 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN 53. Huỳnh Phương Th o, sinh ngày 04/02/1997 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: GARTEN STR. 10 86757 WALLERSTEIN 54. Ph m Hoàng T n, sinh ngày 28/10/1955 t i Trà Vinh; Gi i tính: Nam
 7. Hi n trú t i: VAALSEN STR. 261 52074 AACHEN GEMGNY 55. Trương Công Qu n, sinh ngày 12/10/1947 t i Nam Hà; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 86399 BOBINGEN, RIBWEG 4 56. oàn Tr nh Thu Cúc, sinh ngày 12/07/1957 t i Hà B c (v anh Qu n); Gi i tính: N Hi n trú t i: 86399 BOBINGEN, RIBWEG 4 57. Trương Công Nam, sinh ngày 20/06/1987 t i c (con anh Qu n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 86399 BOBINGEN, RIBWEG 4 58. Tr n Văn Hùng, sinh ngày 14/02/1965 t i Th a Thiên - Hu ; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 34117 KASSEL, WEIBER HOF 1 59. Tr n Văn Hưng, sinh ngày 04/07/1957 t i Thái Bình; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: COMENLUSSTR. 7, 90459 NURBERG 60. Tr n c Minh, sinh ngày 20/04/1991 t i c (con anh Hưng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: COMENLUSSTR. 7, 90459 NURBERG 61. Ph m Th Tuy t, sinh ngày 22/07/1955 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 78315 RADOLFZELL AM BODENSEE 62. Vũ Th Minh, sinh ngày 10/12/1949 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: 18109 ROSTOCK, MECKLENBURGER ALLEE 19 63. Nguy n Quang Huân, sinh ngày 11/11/1959 t i Hưng Yên; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE 64. Vũ H i Thanh, sinh ngày 01/07/1968 t i Hà N i (v anh Huân); Gi i tính: N Hi n trú t i: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE 65. Nguy n Khôi Nguyên, sinh ngày 03/10/1992 t i c (con anh Huân); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE
 8. 66. Nguy n Hoàng Gia Tri u, sinh ngày 31/10/1997 t i c (con anh Huân); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: SINNER STR. 9, 76185 KARLSRUHE 67. Nguy n Anh Tu n, sinh ngày 23/04/1957 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 72275 ALPIRSBACH REUTINER BERG 1 68. Phùng c Cư ng, sinh ngày 23/01/1966 t i Hà Tây; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF 69. Võ Kim Loan, sinh ngày 04/12/1967 t i thành ph H Chí Minh (v anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF 70. Phùng c Phương, sinh ngày 20/07/1994 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF 71. Phùng Phương c, sinh ngày 31/12/1998 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BERGSTRASSE 8, 95028 HOF 72. Vũ Th Thoa, sinh ngày 13/05/1968 t i Hưng Yên; Gi i tính: N Hi n trú t i: 38304 WOLFENBUTEL, RITTERHOF 18 73. Giang Tài Vương, sinh ngày 05/05/2000 t i c (con ch Thoa); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 38304 WOLFENBUTTEL, RITTERHOF 18 74. Nguy n Th D u, sinh ngày 25/02/1969 t i Ninh Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: MARKENWEG 51, 53557 BAD HONNINGEN 75. Nguy n Thùy Linh, sinh ngày 22/09/1992 t i c (con ch D u); Gi i tính: N Hi n trú t i: MARKENWEG 51, 53557 BAD HONNINGEN 76. Ngô Thanh Quang, sinh ngày 01/01/1965 t i Qu ng Nam; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 88250 WEINGARTEN, WIHELM, BRAUN, STR. 14
 9. 77. Nguy n Văn T nh, sinh ngày 05/06/1959 t i B c Ninh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1 78. Nguy n Th Tý, sinh ngày 29/03/1956 t i thành ph H Chí Minh (v anh T nh); Gi i tính: N Hi n trú t i: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1 79. Nguy n c Ti n, sinh ngày 22/11/1990 t i c (con anh T nh); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1 80. Nguy n Th y Thùy Linh, sinh ngày 21/05/1993 t i c (con anh T nh); Gi i tính: N Hi n trú t i: 74653 INGELFINGEN, WORGBERG STR. 20/1 81. Nguy n Qu c Hưng, sinh ngày 03/09/1970 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GIESSERI STR. 12, 90763 FUERTH 82. Nguy n Th Vũ Lan (t c Ph m Th Vũ Lan), sinh ngày 09/03/1963 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 59368 WERNE, HOLTKAMP 10 83. Bùi Quang Thành, sinh ngày 10/08/1969 t i Qu ng Ninh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43 84. ào Tuy t Mai, sinh ngày 23/10/1967 t i Qu ng Ninh (v anh Thành); Gi i tính: N Hi n trú t i: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43 85. Bùi Mai Vi, sinh ngày 13/03/1995 t i c (con anh Thành); Gi i tính: N Hi n trú t i: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43 86. Bùi Tri u Minh, sinh ngày 03/09/1996 t i c (con anh Thành); Gi i tính: N Hi n trú t i: 12105 BERLIN, EYTH STR. 43 87. Tr n Th H nh, sinh ngày 10/05/1969 t i Th a Thiên - Hu ; Gi i tính: N Hi n trú t i: BRILLKAMPS 22339, HAMBURG
 10. 88. Lê Văn Hoàng, sinh ngày 10/02/1961 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AWEG 10 A, 93055 REGENSBURG 89. Vũ Văn Lĩnh, sinh ngày 05/05/1963 t i H i Dương; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LISE, MEITNER, WEG. 4.93055 REGENSBURG 90. Nguy n Anh Tu n, sinh ngày 29/11/1984 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 01640 COSWIG, JOHANNESSTR. 25 91. Hoàng Văn Tu , sinh ngày 22/08/1963 t i Thái Bình; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BAECKER STR. 14, 86609 DONAWOERTH 92. Hoàng Ng c Linh, sinh ngày 02/11/1996 t i c (con anh Tu ); Gi i tính: N Hi n trú t i: BAECKER STR. 14, 86609 DONAWOERTH 93. H Th Phương Hoa, sinh ngày 20/06/1956 t i Ngh Tĩnh; Gi i tính: N Hi n trú t i: D – 45897 GELSEN-KIRCHEN, DUEPPEL STR.29 94. Ph m H Tu n Anh, sinh ngày 01/12/1995 t i c (con ch Hoa); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: D – 45897 GELSEN-KIRCHEN, DUEPPEL STR.29 95. Trương Th M H ng, sinh ngày 12/10/1968 t i B n Tre; Gi i tính: N Hi n trú t i: 54292 TRER, MAAR STRASSE 105 96. Tr n Th Y n (t c Rudolph Th Y n), sinh ngày 04/01/1963 t i Nam Hà; Gi i tính: N Hi n trú t i: KOBLENZ, SCHRNHOR STRASSE 4 97. Nguy n Văn Bình, sinh ngày 10/11/1965 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 56112 LAHNSTEIN, AHLER KOPF 13 98. an Th H o, sinh ngày 29/10/1970 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: KREUZBRRRGER STR 22 22045 HAMBURG GARMANY 99. Phan H u Huy, sinh ngày 12/10/1969 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: WARTBURG STR. 3, 90491 NUERNBERG
 11. 100. Mai Th Phư ng, sinh ngày 22/12/1975 t i Ti n Giang; Gi i tính: N Hi n trú t i: GLATZER STR. 31 58511 LUEDENSCHEID 101. Lê Văn Thành, sinh ngày 10/01/1954 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 72770 REUTLINGEN, ADOLF, DAMASCHKE STR.133 102. Tr n Th Ánh Tuy t, sinh ngày 29/08/1954 t i Hà N i (v anh Thành); Gi i tính: N Hi n trú t i: 72770 REUTLINGEN, ADOLF, DAMASCHKE STR.133 103. Bùi Th Kim Thơm, sinh ngày 16/10/1968 t i Qu ng Ninh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 21244 BUCHHOLZ I.D.N., BENDESTORFER STR.4 104. Nguy n Anh Tu n, sinh ngày 24/08/1993 t i c (con ch Thơm); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 21244 BUCHHOLZ I.D.N., BENDESTORFER STR.4 105. Nguy n Hoàng Hi p, sinh ngày 10/07/1997 t i c (con ch Thơm); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 21244 BUCHHOLZ I.D.N., BENDESTORFER STR.4 106. Hoàng H u Thành, sinh ngày 18/10/1961 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ 107. Hoàng Linh Chi, sinh ngày 17/06/2001 t i c (con anh Thành); Gi i tính: N Hi n trú t i: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ 108. Ph m Qu c Vinh, sinh ngày 05/04/1970 t i Yên Bái; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 49124 GEORGSMARIENHUTTE, WELLENDORFER STR.130 109. Nguy n ình Ch t, sinh ngày 10/07/1955 t i Hà Tây; Gi i tính Nam Hi n trú t i: D – 26382 WILHELMSHAV EN, RUSELER STR.14 110. Nguy n Như Y n, sinh ngày 12/06/1991 t i c (con anh Ch t); Gi i tính: N Hi n trú t i: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ
 12. 111. Nguy n H ng Nhung, sinh ngày 13/06/1993 t i c (con anh Ch t); Gi i tính: N Hi n trú t i: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ 112. Nguy n David Tu n Vũ, sinh ngày 20/03/1998 t i c (con anh Ch t); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: FRAUENLOB STR. 43 – 45 55118 MAINZ 113. Nguy n Ng c Tâm, sinh ngày 02/10/1959 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: INRTHEZ STR 496 47803 KZEGELD 114. Huỳnh Hưng Nhơn, sinh ngày 03/04/1963 t i An Giang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LEEZEN / KREIS SEGEBERG 115. Nguy n c Huy, sinh ngày 14/11/1971 t i Hưng Yên; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LEDERGASSE 45 73525 SCHWAEBISCH GMUEND 116. Ph m Th Ng c Sương, sinh ngày 27/05/1963 t i à N ng; Gi i tính: N Hi n trú t i: WOLF GANG DORING STR. 17 37077 GOHINGEN 117. Tr n Nam H i, sinh ngày 04/05/1983 t i Khánh Hòa; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LAERCHENWAELDCHEN 2 35394 GIESSEN 118. T ng c H i, sinh ngày 31/07/1968 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BISMARCKSTR. 1, 57518 BETZDORF 119. Lê Th H u Hi n, sinh ngày 20/06/1968 t i Vĩnh Long; Gi i tính: N Hi n trú t i: PILLENREUTHER STR. 114 90459 NURNBERG, BAYERN 120. Nguy n Minh c, sinh ngày 20/07/1990 t i c (con ch Hi n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PILLENREUTHER STR. 114 90459 NURNBERG, BAYERN 121. Nguy n c Anh Stefan, sinh ngày 17/06/1992 t i c (con ch Hi n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: PILLENREUTHER STR. 114 90459 NURNBERG, BAYERN 122. Hoàng Minh Châu, sinh ngày 25/05/1962 t i Thanh Hóa; Gi i tính: Nam
 13. Hi n trú t i: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG 123. Nguy n Th Thanh Hương, sinh ngày 11/10/1969 t i Hà N i (v anh Châu); Gi i tính: N Hi n trú t i: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG 124. Hoàng Albert Vương Anh, sinh ngày 23/03/1993 t i c (con anh châu); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG 125. Hoàng Liesa Hoàng Anh, sinh ngày 27/08/1996 t i c (con anh Châu); Gi i tính: N Hi n trú t i: KRITENBARG 10 22391 HAMBURG 126. Võ Th Minh Tâm, sinh ngày 08/07/1971 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: HINTERGASSE 10 – 35708 HAIGER 127. Nguy n Th H ng, sinh ngày 11/03/1966 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: BAYREUTHER STR. 19 – 91301 FORCHHEIM 128. Nguy n H ng Anh Rose, sinh ngày 27/04/1991 t i c (con ch H ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: BAYREUTHER STR. 19 – 91301 FORCHHEIM 129. Nguy n Tu n Anh, sinh ngày 29/09/1993 t i c (con ch H ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BAYREUTHER STR. 19 – 91301 FORCHHEIM 130. Nguy n Th Kim Anh, sinh ngày 15/04/1976 t i Ti n Giang; Gi i tính: N Hi n trú t i: RAISMESER STR. 89 06295 LUTHERSTADT EISLEBEN 131. Th Lan Hương, sinh ngày 18/04/1960 t i Thanh Hóa; Gi i tính: N Hi n trú t i: KLEIBERWWEG 12, 85356 FREISING 132. Ph m Th Thanh Lương, sinh ngày 02/03/1969 t i Hà Tây; Gi i tính: N Hi n trú t i: 67346 SPEYER, AM GERMANSBERG 32 133. Ph m Công Long Peter, sinh ngày 15/01/1992 t i c (con ch Lương); Gi i tính: Nam
 14. Hi n trú t i: 67346 SPEYER, AM GERMANSBERG 134. oàn Th Thu Th o, sinh ngày 03/07/1968 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: GUSTAV, HEINEMANN, RG. 110/3, 81739 MUNCHEN 135. oàn Di u Thi, sinh ngày 19/01/1995 t i c (con ch Th o); Gi i tính: N Hi n trú t i: GUSTAV, HEINEMANN, RG. 110/3, 81739 MUNCHEN 136. Tr nh Hoàng Hưng, sinh ngày 01/02/1960 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AM ANGER 15, 91052 ERLANGEN UND FOLGENDEN 137. Tr nh Minh c Tino, sinh ngày 30/10/1994 t i c (con anh Hưng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: AM ANGER 15, 91052 ERLANGEN UND FOLGENDEN 138. Nguy n Ki u Long, sinh ngày 02/08/1963 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: BRACKENHEIM, KREIS HEILBRONN 139. Lê Nguy n Ti n Khoa, sinh ngày 14/06/1966 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 70469 STUTTGART, SIEMENSSTR. 25 140. Ph m Th Khánh Vân, sinh ngày 02/09/1974 t i Qu ng Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: AM STROM 66 18119 ROSTOCK DEUTSCHLAND 141. Nguy n H u Trí Quân, sinh ngày 28/08/1965 t i Th a thiên - Hu ; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BUGERMEISTER, HEISE STR. 33, 37176 NORTEN, HARDENBERG 142. Ph m Th M Liên, sinh ngày 07/01/1964 t i thành ph H Chí Minh (v anh Quân); Gi i tính: N Hi n trú t i: BURGERMEISTER, HEISE STR. 33,37176 NORTEN, HARDENBERG 143. Nguy n M Chi, sinh ngày 16/04/1992 t i c (con anh Quân); Gi i tính: N Hi n trú t i: BUGERMEISTER, HEISE STR. 33,37176 NORTEN, HARDENBERG
 15. 144. Nguy n M Trinh, sinh ngày 25/06/1999 t i c (con anh Quân); Gi i tính: N Hi n trú t i: BUGERMEISTER, HEISE STR. 33,37176 NORTEN, HARDENBERG 145. Cao Xuân Cư ng, sinh ngày 23/01/1958 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD 146. Cao Quỳnh Anh, sinh ngày 01/08/1991 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD 147. Cao Ng c Anh, sinh ngày 04/09/1992 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD 148. Cao Hùng Anh, sinh ngày 07/12/1993 t i c (con anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD 149. Tr n Minh Thu, sinh ngày 28/05/1958 t i Hà N i (v anh Cư ng); Gi i tính: N Hi n trú t i: LEHMHEIDE 42. 47805 KREFELD 150. Ph m Th Hà (t c Strang Hà), sinh ngày 16/11/1976 t i Nam nh; Gi i tính: N Hi n trú t i: WILHEIM, IVENS, WEG 14, HEIKENDORF 151. Quách Thành Công, sinh ngày 02/11/1969 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ALBERT, SCHWEITZER STR. 11 91572 BECHHOFEN 152. Tr n Kim Loan, sinh ngày 03/05/1969 t i Campuchia (v anh Công); Gi i tính: N Hi n trú t i: ALBERT, SCHWEITZER STR. 11 91572 BECHHOFEN 153. Quách H u Duy, sinh ngày 05/06/2001 t i c (con anh Công); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ALBERT, SCHWEITZER STR. 11 91572 BECHHOFEN 154. Nguy n Chi n Th ng, sinh ngày 05/05/1967 t i Kiên Giang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BAHNHOFSPLATZ 4B, 94315 STRAUBING
 16. 155. Nguy n Anh Dũng, sinh ngày 24/11/1991 t i c (con anh Th ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: BAHNHOFSPLATZ 4B, 94315 STRAUBING 156. Nguy n Văn Sinh, sinh ngày 29/10/1968 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: ACKESTR. 12, 90443 NURNBERG 157. inh Th Thương, sinh ngày 15/05/1966 t i Phú Yên; Gi i tính: N Hi n trú t i: LANDHUTER ALLEE 99/4, 80637 MUNCHEN 158. Nguy n H o Nhi, sinh ngày 04/06/1991 t i c (con ch Thương); Gi i tính: N Hi n trú t i: LANDHUTER ALLEE 99/4, 80637 MUNCHEN 159. Vũ c Th nh, sinh ngày 01/06/1964 t i Ninh Bình; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HALBERT STODTER STR. 25 39435 EGELN 160. Ngô c L i, sinh ngày 01/01/1947 t i Hà Tĩnh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: LAUBENHEIMER STR. 55, 55130 MAINZ 161. ng Th Dung (t c Dung Oesterle), sinh ngày 12/04/1957 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: MOORWEG 22, 21266 JESTERBURG 162. Nguy n Th Thi t, sinh ngày 01/01/1961 t i B n Tre; Gi i tính: N Hi n trú t i: ADALBERT, STIFTER, STR. 39 93051 REGENSBURG 163. Võ Thiên Vân, sinh ngày 27/08/1997 t i c (con ch Thi t); Gi i tính: N Hi n trú t i: ADALBERT, STIFTER, STR. 39 93051 REGENSBURG 164. Mai M Linh, sinh ngày 04/07/1960 t i B n Tre; Gi i tính: N Hi n trú t i: LEHRBERGER STR. 21, 90431 NURNBERG 165. Th Hoa, sinh ngày 19/02/1970 t i Hưng Yên; Gi i tính: N Hi n trú t i: FRIEDENHEIMER STR. ½, 80687 MUNCHEN 166. B ch Qu c B o, sinh ngày 13/07/1994 t i c (con ch Hoa); Gi i tính: N Hi n trú t i: FRIEDENHEIMER STR. ½, 90687 MUNCHEN
 17. 167. Huỳnh Hoài Phú, sinh ngày 08/02/1964 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: 49661 CLOPPENBURG BAHNHOFTSTRABE 22 168. Tr n Th Kim Hà, sinh ngày 18/11/1963 t i thành ph H Chí Minh (v anh Phú); Gi i tính: N Hi n trú t i: 49661 CLOPPENBURG BAHNHOFTSTRABE 22 169. Huỳnh Hoài Vân, sinh ngày 24/07/1995 t i c (con anh Phú); Gi i tính: N Hi n trú t i: 49661 CLOPPENBURG BAHNHOFTSTRABE 22 170. Huỳnh Hoài Phát, sinh ngày 01/10/1999 t i c (con anh Phú): Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 49661 CLOPPENURG BAHNHOFTSTRABE 22 171. Phi Long, sinh ngày 14/07/1961 t i Hà N i; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 88512 MENGEN, WASSERSTR. 14 172. Nguy n Lâm So n, sinh ngày 09/04/1948 t i B c Giang; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NIEDERE STR. 10,34519 DIEMELSEE, FLECHTDORF 173. Nguy n Jean Michel, sinh ngày 14/12/2001 t i c (con anh So n); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: NIEDERE STR. 10,34519 DIEMELSEE, FLECHTDORF 174. Nguy n Hoàng Tu n, sinh ngày 15/07/1958 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 71034 BOEBLINGEN, TREIBURGER ALLEE 80 175. Nguy n Kim Duyên, sinh ngày 29/02/1956 t i Hà N i (v anh Tu n); Gi i tính: N Hi n trú t i: 71034 BOEBLINGEN, TREIBURGER ALLEE 80 176. Nguy n Phi Khanh, sinh ngày 11/11/1993 t i c (con anh Tu n); Gi i tính: N Hi n trú t i: 71034 BOEBLINGEN, TREIBURGER ALLEE 80 177. Nguy n Th Minh Trang, sinh ngày 19/06/1985 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: ALT, FRIEDRICHSFELDE 88, 10315 BERLIN
 18. 178. Tr n Minh Hoàng, sinh ngày 14/09/1967 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HAIGER, WLKMUHLENSTR. 14 A 179. Ph m Th Huy n, sinh ngày 19/01/1968 t i Hà N i (v anh Hoàng); Gi i tính: N Hi n trú t i: HAIGER, WLKMUH LENSTR. 14 A 180. Tr n Ki u Dung, sinh ngày 13/01/1994 t i c (con anh Hoàng); Gi i tính: N Hi n trú t i: HAIGER, WLKMUH LENSTR. 14 A 181. Nguy n Th Vân, sinh ngày 15/08/1951 t i B c Ninh; Gi i tính: N Hi n trú t i: STEINBERGSTR. 4, ST. VAHLE, 37170 USLUR 182. Tôn Th t Hùng, sinh ngày 21/02/1965 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: MOENCHENGLADBACH, VON DER, HELM, STR.90 41199 183. Tr n i H i, sinh ngày 17/02/1971 t i Thái Bình; Gi i tính: N Hi n trú t i: 14712 RATHENOW, WALDEMARSTRABE 11 184. Lê H ng Phong, sinh ngày 20/04/1968 t i Ngh An; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82 185. oàn Xuân Anh, sinh ngày 16/05/1968 t i Bà R a – Vũng Tàu (v anh Phong); Gi i tính: N Hi n trú t i: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82 186. Lê oàn Duy Kỳ, sinh ngày 02/03/1994 t i c (con anh Phong); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82 187. Lê Kh Uyên, sinh ngày 09/03/1996 t i c (con anh Phong); Gi i tính: N Hi n trú t i: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82 188. Lê Thu Minh, sinh ngày 21/09/1999 t i c (con anh Phong); Gi i tính: N Hi n trú t i: 94121 SALZWEG PASSAUER STRABE 82
 19. 189. Mai c Dũng, sinh ngày 04/09/1962 t i Phú Th ; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 79312 EMMENDINGEN, HEBELSTR. 5/1 190. Uông Minh Qu c, sinh ngày 17/11/1967 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27 191. Tr nh Phi Ph ng, sinh ngày 15/11/1967 t i thành ph H Chí Minh (v anh Qu c); Gi i tính: N Hi n trú t i: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27 192. Uông Bích Trâm, sinh ngày 29/09/1995 t i c (con anh Qu c); Gi i tính: N Hi n trú t i: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27 193. Uông Minh Cư ng, sinh ngày 16/02/2000 t i c (con anh Qu c); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 54293 TRIER, EHRANGER STR. 27 194. Tr nh Th Thái (t c Strobel Thái Th ), sinh ngày 03/04/1972 t i Thái Nguyên; Gi i tính: N Hi n trú t i: RIEDLES 2, 87647 UNTERTHINGAU 195. Tr n Th Mai, sinh ngày 15/10/1950 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: KOBLENZ, SCHARNHORSTSTR. 4 196. Lê Th Thanh Vân, sinh ngày 02/01/1973 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: BERTHOLDSTR. 18 A, 80809 MUNCHEN 197. Thái Th Li u (t c Schmid Li u), sinh ngày 29/10/1958 t i Ti n Giang; Gi i tính: N Hi n trú t i: SOLDNERSTR. 15, 90766 FUERTH 198. Ph m Bích Th y, sinh ngày 13/12/1966 t i H i Phòng; Gi i tính: N Hi n trú t i: NEUHERBERGSTR. 117, 80937 MUENCHEN 199. Nguy n Th Minh Hoàng, sinh ngày 29/05/1971 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i : 75177 PFORZHEIM, HOHENZOLLERNSTRABE 83 A
 20. 200. Lâm Hoàng Nghĩa, sinh ngày 10/06/1957 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 49074 OSNABRUCK, MOSERSTR. 54B 201. Nguy n Th L Tuy n, sinh ngày 25/02/1974 t i Long An; Gi i tính: N Hi n trú t i: SCHUETZENBAHN 67 45141 ESSEN 202. Lê H ng H i, sinh ngày 17/12/1968 t i Nghĩa L ; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: GEUSAER STR. 8806217 MERSBURG 203. Vũ Xuân Hưng, sinh ngày 17/10/1961 H i Phòng; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: CLEMENSSTRASSE 15, 80803 MUENCHEN, BRD 204. Chu Quang Hi u, sinh ngày 03/02/1968 t i Nam nh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: HARTUNG STR 02 DRESDEN 01259 205. oàn L H ng, sinh ngày 19/10/1967 t i thành ph H Chí Minh; Gi i tính: N Hi n trú t i: REISERSTR. 4A, 97080 WUERZBURG 206. oàn Simon, sinh ngày 22/06/1998 t i c (con ch H ng); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: REISERSTR. 4A, 97080 WUERZBURG 207. Ngô Văn L c, sinh ngày 10/02/1964 t i Tây Ninh; Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20 208. Lê Th Anh, sinh ngày 08/03/1964 t i thành ph H Chí Minh (v anh L c); Gi i tính: N Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20 209. Ngô Th Phương Th o, sinh ngày 26/02/1991 t i c (con anh L c); Gi i tính: N Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20 210. Ngô c Ti n, sinh ngày 07/01/2001 t i c (con anh L c); Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 67059 LUDWIGSHAFEN, KAISER, WILHELM, STR. 20 211. Vũ Th Thúy, sinh ngày 12/10/1962 t i Hà Nam; Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản