Quyết định số 230/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 230/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 230/QĐ-TTg về việc cử uỷ viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 230/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 230/QĐ-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C C Y VIÊN Y BAN QU C GIA PHÒNG, CH NG AIDS VÀ PHÒNG, CH NG T N N MA TÚY, M I DÂM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 61/2000/QĐ-TTg ngày 05 tháng 06 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm; Xét đ ngh c a B trư ng B Y t t i Công văn s 9356/TTr-BYT ngày 06 tháng 11 năm 2002, QUY T Đ NH: Đi u 1. C ông Ph m M nh Hùng, Th trư ng B Y t làm y viên y ban Qu c gia phòng, ch ng AIDS và phòng, ch ng t n n ma túy, m i dâm thay ông Tr n Chí Liêm. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Đi u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ông Ph m M nh Hùng, Tr n Chí Liêm ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./ KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản