Quyết định số 231/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
40
lượt xem
6
download

Quyết định số 231/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 231/1999/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 231/1999/QĐ-TTg

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 231/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 231/1999/QĐ-TTG NGÀY 17THÁNG 12 NĂM 1999 V VI C PHÊ DUY T ĐI U L T CH C VÀ HO T Đ NG C A QU H TR PHÁT TRI N TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n; Xét đ ngh c a B trư ng B Tài chính và Ch t ch H i đ ng qu n lý Qu h tr phát tri n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Bãi b Quy t đ nh s 462/TTg ngày 09 tháng 7 năm 1996 v vi c phê duy t Đi u l Qu h tr đ u tư Qu c gia và Quy t đ nh s 82/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a đ i Đi u l Qu h tr đ u tư Qu c gia k t ngày Quy t đ nh này có hi u l c. Đi u 3. Ch t ch H i đ ng qu n lý và T ng Giám đ c Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m th c hi n Quy t đ nh này. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ĐI U L V T CH C VÀ HO T Đ NG C A QŨY H TR PHÁT TRI N (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 231/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Qu h tr phát tri n đư c thành l p, t ch c và ho t đ ng theo Ngh đ nh s 50/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n và các văn b n pháp lu t hi n hành có liên quan. Tên giao d ch qu c t c a Qu h tr phát tri n: The Development assistance Fund, vi t t t là DAF. Đi u 2. Qu h tr phát tri n (sau đây vi t t t là Qu ) là t ch c tài chính Nhà nư c, th c hi n chính sách h tr đ u tư phát tri n c a Nhà nư c thông qua vi c cho vay, thu n các d án đ u tư; b o lãnh vay v n đ i v i các ch đ u tư; tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh đ i v i các qu đ u tư; h tr lãi su t sau đ u tư đ i v i các d án ưu đãi c a các thành ph n kinh t thu c m t s ngành, lĩnh v c, chương trình kinh t l n c a Nhà nư c và các vùng khó khăn c n khuy n khích đ u tư. Qu đư c ti p nh n v n ngân sách Nhà nư c, v n vay n và vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; huy đ ng v n trung và dài h n c a các thành ph n kinh t và v n nư c ngoài; t ch c vi c thanh toán v i khách hàng có quan h tr c ti p v i các ho t đ ng c a Qu . Qu th c hi n m t s nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao. Đi u 3. Ho t đ ng c a Qu không vì m c đích l i nhu n, nhưng ph i b o đ m hoàn v n và bù đ p chi phí. Qu đư c mi n n p thu và các kho n n p ngân sách Nhà nư c đ gi m lãi su t cho vay và gi m phí b o lãnh. Qu đư c ngân sách Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t, b trí v n h tr lãi su t sau đ u tư, đư c bù đ p r i ro do nguyên nhân khách quan khi th c hi n cho vay đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư. Đi u 4. Qu có tư cách pháp nhân, h ch toán t p trung, có v n Đi u l , có b ng cân đ i k toán, có con d u, đư c m tài kho n t i h th ng Kho b c Nhà nư c, các ngân hàng trong nư c, nư c ngoài. Tr s c a Qu đ t t i th đô Hà N i. Qu th c hi n ch đ tài chính do B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 5. T ch c c a Qu 1. B máy t ch c c a Qu g m có: H i đ ng qu n lý, Ban ki m soát và cơ quan đi u hành c a Qu . 2. Cơ quan đi u hành c a Qu g m có: a) B máy giúp vi c H i đ ng qu n lý và T ng Giám đ c Trung ương; b) Các Chi nhánh Qu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Văn phòng giao d ch trong nư c và nư c ngoài. Chương 2 NGU N V N HO T Đ NG Đi u 6. V n Đi u l khi thành l p c a Qu là 3.000 t đ ng (ba ngàn t đ ng ch n) do ngân sách Nhà nư c c p, bao g m: 1. Ti p nh n v n Đi u l do ngân sách Nhà nư c đã c p cho Qu h tr đ u tư qu c gia. 2. Ngân sách Nhà nư c c p b sung hàng năm cho đ n khi đ v n Đi u l . Vi c thay đ i m c v n Đi u l do H i đ ng qu n lý Qu đ ngh B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 7. Ngu n v n huy đ ng và ti p nh n c a Qu 1. V n ngân sách Nhà nư c c p hàng năm cho các m c tiêu: a) Tăng ngu n v n cho vay đ u tư ; b) C p bù chênh l ch lãi su t; c) H tr lãi su t sau đ u tư; d) Th c hi n nghĩa v b o lãnh (n u có). 2. V n do Qu huy đ ng: a) Vay các qu : Tích lu tr n nư c ngoài, Ti t ki m bưu đi n và ngu n v n t m th i nhàn r i c a B o hi m xã h i Vi t Nam; b) Ti p nh n các ngu n v n c a các t ch c kinh t đ đ u tư theo k ho ch Nhà nư c (bao g m v n kh u hao cơ b n và các qu đ u tư); c) Các kho n v n huy đ ng khác theo quy đ nh. 3. V n thu h i n g c các kho n cho vay trong nư c c a Qu . 4. V n t phát hành trái phi u Chính ph . 5. Toàn b v n vay n , vi n tr nư c ngoài c a Chính ph dùng đ cho vay l i các d án đ u tư phát tri n theo y nhi m c a B trư ng B Tài chính (tr các kho n vay th c hi n chương trình tín d ng c a Ngân hàng Thương m i). 6. V n nh n y thác c a các qu đ u tư, các t ch c trong và ngoài nư c đ cho vay ho c c p v n theo h p đ ng y thác.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Các ngu n khác. Chương 3 L P VÀ GIAO K HO CH Đi u 8. K ho ch cho vay đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư là m t b ph n c a k ho ch đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao hàng năm cho Qu v ngu n v n, t ng m c v n, danh m c và m c v n cho vay các d án nhóm A theo các hình th c h tr đ u tư và theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng kinh t . Đi u 9. Hàng năm, Qu l p và báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính các k ho ch sau: 1. K ho ch t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo các hình th c h tr (cho vay đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư) và theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng; k ho ch tr n g c và lãi các ngu n v n đã huy đ ng. 2. K ho ch ngu n v n bao g m: a) V n ngân sách Nhà nư c c p v n Đi u l cho Qu ; b) V n ngân sách Nhà nư c c p đ th c hi n các m c tiêu theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 7 c a Đi u l này; c) V n thu h i n vay; d) V n huy đ ng các ngu n. 3. Hàng năm, Qu có trách nhi m cân đ i ngu n v n và nhu c u v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; vi c huy đ ng các ngu n v n v i lãi su t cao ph i b o đ m nguyên t c ch huy đ ng khi đã s d ng t i đa các ngu n v n không ph i tr lãi ho c huy đ ng v i lãi su t th p. Qu đư c Nhà nư c c p bù chênh l ch lãi su t, m c c p bù đư c xác đ nh trên cơ s chênh l ch gi a lãi su t hòa đ ng các ngu n v n theo k ho ch đư c Chính ph phê duy t v i lãi su t cho vay theo quy đ nh và phí đư c hư ng. S ti n này đư c b trí trong d toán chi h tr đ u tư c a ngân sách Nhà nư c hàng năm. Đi u 10. Trong th i h n 30 ngày k t ngày Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n cho Qu , Qu ph i thông báo b ng văn b n k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c cho các B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c có liên quan. Đi u 11. Trong th i h n 30 ngày k t khi nh n đư c thông báo c a Qu , các B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c có liên quan ph i đăng ký k ho ch v i Qu . Vi c b sung, đi u ch nh k ho ch năm đư c th c hi n m t l n vào quý III năm đó.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 12. Các d án đư c ghi vào k ho ch vay v n đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư ph i có đ đi u ki n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph . Chương 4 CÁC HO T Đ NG C A QU H TR PHÁT TRI N M C I. CHO VAY Đ U TƯ Đi u 13. Đ i tư ng, đi u ki n, th i h n, lãi su t cho vay, h sơ và trình t vay v n, đ m b o ti n vay, tr n vay, đi u ch nh kỳ h n tr n , gia h n n th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 14. M c v n cho vay 1. M c v n cho vay đ i v i d án thu c nhóm A theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2. M c v n cho vay đ i v i các d án thu c nhóm B,C theo quy đ nh c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i), c th như sau: a) D án đ u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i đô th , c i thi n sinh thái, môi trư ng, v sinh đô th m c v n cho vay đ n 70% t ng s v n đ u tư; b) D án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn và các t nh, thành ph khác m c v n cho vay đ n 50% t ng s v n đ u tư; c) D án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn và s n xu t hàng xu t kh u m c v n cho vay đ n 70% t ng s v n đ u tư. Đi u 15. Th m quy n quy t đ nh cho vay 1. T ng Giám đ c Qu quy t đ nh ho c y quy n cho Giám đ c các Chi nhánh Qu quy t đ nh cho vay các d án đ đi u ki n vay v n đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy đ nh t i Đi u l này. 2. Các d án vư t quá các quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c c a Chính ph và quy đ nh t i Đi u l này, thì H i đ ng qu n lý Qu trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 16. R i ro và x lý r i ro 1. Các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c b r i ro do các nguyên nhân khách quan đư c x lý như sau:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Do chính sách Nhà nư c thay đ i, do bi n đ ng b t thư ng c a giá c th trư ng trong và ngoài nư c vư t xa d ki n tính toán trong d án kh thi mà ch đ u tư g p khó khăn trong vi c tr n vay, thì đư c xem xét gia h n; mi n, gi m lãi ti n vay; khoanh n ; b) Do thiên tai, ho ho n, tai n n b t ng làm t n th t tài s n, đư c cơ quan Nhà nư c có th m quy n xác nh n mà ch đ u tư không tr đư c n , thì ch đ u tư ph i chuy n toàn b s ti n b i thư ng c a cơ quan b o hi m (n u có) cho Qu ; s n còn l i đư c xem xét xoá m t ph n ho c toàn b . Trư ng h p còn có kh năng tr n thì x lý như đi m (a) kho n này. 2. Kho n bù đ p r i ro quy đ nh t i kho n 1 Đi u này đư c l y t qu d phòng r i ro c a Qu . Qu d phòng r i ro đư c tính b ng 2% t ng s thu lãi cho vay hàng năm và đư c h ch toán vào chi phí nghi p v c a Qu . Trư ng h p qu d phòng r i ro không đ bù đ p, thì H i đ ng qu n lý Qu báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. 3. Th m quy n x lý r i ro: a) Th tư ng Chính ph quy t đ nh khoanh n , xoá n các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c trên cơ s đ ngh c a H i đ ng qu n lý Qu và B trư ng B Tài chính; b) H i đ ng qu n lý Qu quy t đ nh mi n, gi m lãi ti n vay các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c trên cơ s đ ngh c a T ng Giám đ c Qu ; c) T ng Giám đ c Qu quy t đ nh gia h n n các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Th i h n gia h n n t i đa b ng 1/3 th i h n tr n đã ghi trong h p đ ng tín d ng. Đi u 17. Qu đư c y thác cho các t ch c tín d ng th c hi n cho vay và thu h i n m t s d án thu c đ i tư ng vay v n c a Qu thông qua h p đ ng y thác gi a Qu và t ch c tín d ng. Các t ch c tín d ng nh n y thác đư c hư ng phí d ch v tính trên s dư n vay, không k s dư n vay quá h n và dư n đã đư c khoanh n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. M c phí d ch v đư c tho thu n và ghi trong h p đ ng y thác. Đi u 18. Qu đư c nh n y thác cho vay đ u tư và thu h i n , c p phát v n đ u tư cho các chương trình, d án t các t ch c trong và ngoài nư c, các qu đ u tư thông qua h p đ ng nh n y thác gi a Qu v i các t ch c y thác. Qu đư c hư ng phí d ch v tính trên s dư n vay, không k s dư n vay quá h n và dư n đã đư c khoanh n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. M c phí nh n y thác đư c tho thu n và ghi trong h p đ ng nh n y thác. M C II. H TR LÃI SU T SAU Đ U TƯ Đi u 19. Đ i tư ng, ph m vi, đi u ki n đư c h tr lãi su t sau đ u tư, m c h tr lãi su t, trình t và th t c h tr lãi su t sau đ u tư th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 20. Ngu n v n h tr lãi su t sau đ u tư đư c b trí trong d toán chi đ u tư phát tri n c a ngân sách Nhà nư c hàng năm; n u h t năm chưa s d ng thì đư c s d ng ti p đ h tr lãi su t sau đ u tư theo h p đ ng đã ký. Đi u 21. Qu đư c ngân sách Nhà nư c c p v n đ h tr lãi su t sau đ u tư theo ti n đ c p ti n h tr lãi su t cho các ch đ u tư. Qu có trách nhi m quy t toán v i B Tài chính v s ti n h tr lãi su t sau đ u tư th c nh n, th c c p cho các ch đ u tư. M C III. B O LÃNH TÍN D NG Đ U TƯ Đi u 22. Đ i tư ng, đi u ki n đư c b o lãnh, th i h n b o lãnh, h sơ xin b o lãnh th c hi n theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 23. M c b o lãnh 1. M c v n b o lãnh đ i v i các d án nhóm A theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2. M c v n b o lãnh đ i v i các d án thu c nhóm B, C theo quy đ nh c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i), c th như sau: a) D án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn đư c b o lãnh đ n 70% kho n ti n vay đ đ u tư; b) D án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn đư c b o lãnh đ n 80% kho n ti n vay đ đ u tư; c) D án đ u tư khác đư c b o lãnh đ n 50% kho n ti n vay đ đ u tư. Đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i khó khăn và đ c bi t khó khăn theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 hư ng d n chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) c a Chính ph . Đi u 24. Th m quy n quy t đ nh b o lãnh tín d ng đ u tư 1. T ng Giám đ c Qu quy t đ nh ho c y quy n cho Giám đ c các Chi nhánh Qu quy t đ nh b o lãnh các d án đ đi u ki n đư c b o lãnh theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy đ nh t i Đi u l này. 2. Các d án vư t quá các quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy đ nh t i Đi u l này, thì H i đ ng qu n lý Qu trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh. Đi u 25. Ch đ u tư đư c b o lãnh ph i tr cho Qu m t kho n phí b o lãnh là 0,5%/ năm tính trên s ti n đang b o lãnh. N u ch đ u tư đư c b o lãnh ch m tr phí cho
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Qu thì s b ph t ch m tr v i m c ph t là 1%/tháng trên s ti n phí ch m thanh toán. Ch đ u tư đư c s d ng các ngu n sau đây đ tr phí b o lãnh: a) Các d án đ u tư m r ng s n xu t, đ i m i thi t b công ngh , ch đ u tư đư c s d ng các ngu n v n h p pháp c a doanh nghi p đ tr phí b o lãnh; b) D án đ u tư thành l p doanh nghi p m i, phí b o lãnh đư c tính trong t ng m c đ u tư c a d án. Đi u 26. Hàng năm, Qu đư c trích 5% t ng s v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c (tr v n ODA cho vay l i) đ d phòng tr cho các t ch c tín d ng khi ch đ u tư đư c b o lãnh không tr n đúng h n. N u cu i năm s v n d phòng trên không s d ng h t, thì đư c chuy n thành ngu n v n cho vay năm sau. Trư ng h p s v n d phòng không đ đ th c hi n nghĩa v b o lãnh thì H i đ ng qu n lý Qu báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 27. T ng m c b o lãnh tín d ng hàng năm c a Qu t i đa b ng 05 l n ngu n d phòng b o lãnh. Trư ng h p b o lãnh vư t m c quy đ nh trên, ph i đư c Th tư ng Chính ph cho phép. Đi u 28. Tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh 1. Qu tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh cho các qu đ u tư đ i v i các d án vay v n đ u tư phát tri n. 2. M c phí tái b o lãnh và nh n tái b o lãnh do Qu và các qu đ u tư tho thu n. 3. Ngu n v n nh n tái b o lãnh, t ng m c nh n tái b o lãnh đư c tính trong ngu n v n b o lãnh, t ng m c b o lãnh c a Qu . Chương 5 QUY N H N VÀ NGHĨA V C A QU H TR PHÁT TRI N M C I. QUY N H N C A QU H TR PHÁT TRI N Đi u 29. Qu có quy n qu n lý, s d ng v n, đ t đai, tài s n và các ngu n l c khác c a Nhà nư c giao theo quy đ nh c a pháp lu t đ th c hi n các m c tiêu, nhi m v đư c Nhà nư c giao. Đi u 30. T ch c qu n lý, đi u hành c a Qu 1. T ch c b máy qu n lý, đi u hành phù h p v i m c tiêu nhi m v Nhà nư c giao. 2. Đ t Chi nhánh, Văn phòng giao d ch trong nư c và nư c ngoài theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Đư c tuy n ch n, thuê mư n, b trí s d ng, đào t o, đ b t, nâng lương cho cán b , viên ch c trong h th ng Qu . Tr lương, thư ng, ph c p và các quy n khác c a
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngư i s d ng lao đ ng theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng và các quy đ nh khác c a pháp lu t. 4. Đư c h p tác v i các nư c, các t ch c qu c t có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu . Quy t đ nh c cán b , viên ch c c a Qu ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan kh o sát; đ i v i Ch t ch H i đ ng qu n lý và T ng Giám đ c ph i đư c Th tư ng Chính ph cho phép. Phó T ng giám đ c và các ch c danh khác trong b máy giúp vi c ra nư c ngoài do T ng Giám đ c quy t đ nh; Trư ng ban và các thành viên c a Ban ki m soát do Ch t ch H i đ ng qu n lý quy t đ nh. Đi u 31. T ch c công tác k toán, thanh toán và qu n lý tài chính c a Qu 1. T ch c công tác k toán theo Pháp l nh th ng kê - k toán và các quy đ nh khác c a pháp lu t. 2. M tài kho n cho khách hàng và th c hi n các nghi p v thanh toán có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu . 3. Th c hi n nghi p v ngân qu trong h th ng và d ch v ngân qu cho khách hàng. 4. T ch c thanh toán n i b và tham gia h th ng thanh toán v i các ngân hàng theo quy đ nh hi n hành. 5. Th c hi n thu chi tài chính, l p và s d ng các qu theo quy ch tài chính do Th tư ng Chính ph ban hành và theo hư ng d n c a B Tài chính. Đi u 32. Quy n h n c a Qu đ i v i ch đ u tư 1. Th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n c a d án đ u tư vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. T ch i và ki n ngh v i c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư v vi c cho vay, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư đ i v i các d án không đúng đ i tư ng đư c h tr đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, không có hi u qu , không đ m b o đi u ki n theo quy đ nh c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 3. Yêu c u ch đ u tư cung c p các thông tin v tình hình s n xu t, kinh doanh, tình hình tài chính, tín d ng c a doanh nghi p. Có quy n ki m tra vi c th c hi n d án và nh ng v n đ liên quan đ n vi c qu n lý, s d ng v n h tr đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. N u phát hi n ch đ u tư vi ph m h p đ ng tín d ng, h p đ ng h tr lãi su t, h p đ ng b o lãnh, Qu có quy n t ch i ho c đình ch c p ti p ti n vay, h y b h p đ ng b o lãnh, ti n hành thu h i v n vay, đ ng th i báo cáo v i cơ quan quy t đ nh đ u tư và các cơ quan liên quan đ có bi n pháp x lý theo pháp lu t. 4. Kh i ki n đ n cơ quan có th m quy n đ gi i quy t theo pháp lu t ho c khi u n i theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v i các t ch c, cá nhân vi ph m h p đ ng kinh t và các cam k t v i Qu . 5. Th c hi n vi c x lý r i ro, x lý tài s n b o đ m n vay theo quy đ nh c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 33. Qu có quy n t ch i m i yêu c u cung c p các ngu n l c không đư c pháp lu t quy đ nh c a b t kỳ cá nhân hay t ch c nào, tr nh ng kho n t nguy n đóng góp vì m c đích nhân đ o và công ích. M C II. NGHĨA V C A QU H TR PHÁT TRI N Đi u 34. Nghĩa v huy đ ng v n, ti p nh n v n và s d ng ngu n l c 1. Qu có nhi m v huy đ ng v n trung và dài h n, ti p nh n các ngu n v n c a Nhà nư c (bao g m c v n trong và ngoài nư c) đ th c hi n chính sách h tr đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. S d ng đúng m c đích, có hi u qu các ngu n v n c a Qu , đ t đai, tài s n và các ngu n l c khác Nhà nư c giao cho Qu đ th c hi n các m c tiêu, nhi m v do Nhà nư c giao. Đi u 35. Nghĩa v qu n lý, đi u hành ho t đ ng c a Qu 1. Ch p hành nghiêm ch nh pháp lu t c a Nhà nư c và các quy đ nh khác có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu . 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch 5 năm và hàng năm phù h p v i các m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao. 3. Ký k t và t ch c th c hi n các h p đ ng kinh t đã ký v i các đ i tác (bao g m c đ i tác trong và ngoài nư c). 4. S d ng ti n b khoa h c - k thu t, c i ti n phương th c qu n lý nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu trong ho t đ ng c a Qu . 5. Th c hi n các nghĩa v đ i v i ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng. 6. Th c hi n các quy đ nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 7. Th c hi n ch đ báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh c a Nhà nư c, ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 8. Tuân th các quy đ nh v thanh tra c a B Tài chính và c a các cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 36. Vi c công b các thông tin v ho t đ ng c a Qu , báo cáo ki m soát tài chính, báo cáo ki m toán và báo cáo tài chính c a Qu th c hi n theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 37. Nghĩa v c a Qu đ i v i ch đ u tư 1. Th c hi n cho vay đ u tư và thu h i n , h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh cho các ch đ u tư vay v n đ u tư theo đúng quy đ nh c a Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 29 tháng 6 năm 1999 v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy đ nh t i Đi u l này; ch u trách nhi m trư c ch đ u tư v các nghi p v do Qu th c hi n. 2. Qu ch u trách nhi m th c hi n đúng các cam k t cho vay v n, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư đ i v i ch đ u tư; các t ch c tín d ng nh n y thác cho vay và các t ch c y thác cho Qu c p phát, cho vay v n, ho c đư c Qu tái b o lãnh tín d ng đ u tư; gi bí m t s li u, t o thu n l i cho ho t đ ng c a khách hàng v i Qu theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 6 T CH C QU N LÝ VÀ ĐI U HÀNH QU H TR PHÁT TRI N Đi u 38. T ch c qu n lý và đi u hành c a Qu 1. H i đ ng qu n lý Qu . 2. Ban ki m soát. 3. Cơ quan đi u hành. Đi u 39. Nhi m v và quy n h n H i đ ng qu n lý Qu 1. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t, b sung, s a đ i Đi u l , chính sách cơ ch ho t đ ng c a Qu và nh ng v n đ v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c vư t quá th m quy n. 2. Ban hành quy ch th m đ nh phương án tài chính và phương án tr n các d án s d ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, Quy ch cho vay đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, Quy ch b o lãnh, tái b o lãnh, nh n tái b o lãnh tín d ng đ u tư, các quy ch v ho t đ ng nghi p v khác c a Qu ; Quy ch t ch c và ho t đ ng c a H i đ ng qu n lý Qu . 3. Xem xét và thông qua phương hư ng ho t đ ng, k ho ch huy đ ng v n, cho vay đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư; k ho ch tài chính và báo cáo quy t toán c a Qu do T ng Giám đ c trình. 4. Quy t đ nh cho vay đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư đ i v i nh ng d án có th i h n vay v n trên 10 năm; quy t đ nh mi n, gi m lãi ti n vay đ i v i nh ng d án vay v n đ u tư b r i ro b t kh kháng. 5. Xem xét và ch p thu n đ ngh c a T ng Giám đ c Qu v t ch c b máy, biên ch ; thành l p, gi i th các Phòng, Ban nghi p v , các Chi nhánh, Văn phòng giao d ch; b nhi m, mi n nhi m Trư ng, Phó các Phòng, Ban, Giám đ c, Phó giám đ c các Chi nhánh và Văn phòng giao d ch. 6. Nh n v n thu c s h u Nhà nư c do B Tài chính giao cho Qu .
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Phê duy t chương trình ho t đ ng c a Ban ki m soát, xem xét báo cáo k t qu ki m soát và báo cáo th m đ nh quy t toán tài chính c a Ban ki m soát; quy t đ nh đ u tư xây d ng các d án nhóm B,C thu c h th ng Qu . 8. Giám sát ki m tra cơ quan đi u hành tác nghi p trong vi c th c hi n các quy đ nh c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, Đi u l c a Qu và các quy t đ nh c a H i đ ng qu n lý Qu . 9. Xem xét, gi i quy t các khi u n i c a các t ch c và cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu . Trư ng h p vư t quá th m quy n ph i báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, gi i quy t. 10. Đư c s d ng con d u c a Qu h tr phát tri n trong vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a H i đ ng qu n lý Qu . 11. Ch u trách nhi m v các quy t đ nh c a H i đ ng qu n lý trư c Th tư ng Chính ph và B trư ng B Tài chính. Đi u 40. Ch đ làm vi c c a H i đ ng qu n lý Qu 1. H i đ ng qu n lý Qu làm vi c theo ch đ t p th , h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n đ xem xét và quy t đ nh nh ng v n đ thu c nhi m v và quy n h n c a H i đ ng qu n lý. 2. H i đ ng qu n lý h p b t thư ng đ gi i quy t nh ng v n đ c p bách do Ch t ch H i đ ng qu n lý, ho c T ng Giám đ c, ho c Trư ng Ban ki m soát ho c do đa s các thành viên H i đ ng qu n lý đ ngh . 3. Các cu c h p c a H i đ ng qu n lý Qu ph i có ít nh t 3 trong s 5 thành viên H i đ ng qu n lý Qu tham d , do Ch t ch ho c Phó ch t ch (n u v ng Ch t ch) làm ch to . H i đ ng qu n lý Qu quy t đ nh các v n đ theo đa s thành viên H i đ ng qu n lý Qu ; trư ng h p s phi u ngang nhau, bên nào có phi u c a ngư i ch to cu c h p là quy t đ nh. N i dung và k t lu n các cu c h p H i đ ng qu n lý Qu đ u ph i đư c ghi thành biên b n và g i đ n t t c các thành viên c a H i đ ng qu n lý Qu . 4. H i đ ng qu n lý quy đ nh quy ch làm vi c và phân công nhi m v đ i v i các thành viên. Đi u 41. H i đ ng qu n lý có b ph n giúp vi c và đư c s d ng b máy đi u hành c a Qu đ th c hi n nhi m v c a mình. Phương ti n làm vi c và kinh phí ho t đ ng c a H i đ ng qu n lý đư c tính vào chi phí ho t đ ng c a Qu . Các thành viên chuyên trách đư c hư ng lương, ch đ ph c p, tr c p theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph quy đ nh v ch c danh, tiêu chu n, ng ch b c, b ng lương và ch đ ph c p, tr c p c a Qu . Các thành viên bán chuyên trách đư c hư ng ph c p thù lao công v và các quy n l i khác theo quy đ nh như thành viên H i đ ng qu n tr c a doanh nghi p Nhà nư c h ng đ c bi t. Đi u 42. Ban ki m soát
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Ban ki m soát Qu có t 3 đ n 5 thành viên chuyên trách (tr Trư ng và Phó ban). Thành viên Ban ki m soát là ngư i không ph i v ho c ch ng, b m , con, anh ch em ru t c a T ng Giám đ c, Phó T ng giám đ c, K toán trư ng; là các chuyên gia am hi u v lĩnh v c tài chính k toán, tín d ng, đ u tư, b o lãnh, hi u bi t pháp lu t. Có thâm niên công tác v các chuyên ngành không dư i 05 năm; không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan đ n ho t đ ng kinh t . Phó ban và các thành viên Ban ki m soát do Ch t ch H i đ ng qu n lý Qu b nhi m và mi n nhi m theo đ ngh c a Trư ng ban ki m soát. Trư ng, Phó Ban ki m soát và các thành viên đư c hư ng lương, ch đ ph c p, tr c p theo quy đ nh v ch c danh, tiêu chu n, ng ch b c, b ng lương và ch đ ph c p, tr c p c a Qu . 2. Ban ki m soát ch u trách nhi m trư c H i đ ng qu n lý Qu ki m soát toàn b ho t đ ng c a Qu có nhi m v , quy n h n sau đây: a) Ki m tra, giám sát vi c ch p hành ch trương, chính sách, ch đ th l nghi p v trong ho t đ ng c a Qu nh m b o đ m th c hi n t t chính sách h tr đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, nâng cao hi u qu ho t đ ng c a Qu , b o đ m an toàn tài s n Nhà nư c, tài s n c a Qu và c a khách hàng; báo cáo v i H i đ ng qu n lý Qu và ngư i có th m quy n v k t qu ki m tra, giám sát và ki n ngh các bi n pháp x lý; b) Ti n hành công vi c m t cách đ c l p theo chương trình đã đư c H i đ ng qu n lý Qu thông qua; c) Có trách nhi m trình bày báo cáo, ki n ngh c a mình v k t qu ki m soát, báo cáo ki m tra quy t toán tài chính cho H i đ ng qu n lý; d) Xem xét trình H i đ ng qu n lý gi i quy t các khi u n i c a các t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu ; đ) Trư ng Ban ki m soát đư c tham d các cu c h p c a H i đ ng qu n lý, đư c tham gia ý ki n các n i dung H i đ ng qu n lý th o lu n nhưng không đư c bi u quy t; e) Trư ng Ban ki m soát đư c báo cáo nh ng ý ki n còn khác nhau v n i dung ki m soát ho t đ ng c a Qu cho B trư ng B Tài chính; g) Ban ki m soát đư c s d ng h th ng ki m tra, ki m soát n i b và phương ti n làm vi c c a Qu đ th c hi n nhi m v c a mình. Kinh phí ho t đ ng c a Ban ki m soát đư c tính vào chi phí ho t đ ng c a Qu . Đi u 43. Cơ quan đi u hành 1. Qu có T ng Giám đ c, các Phó T ng giám đ c giúp T ng Giám đ c và các Phòng, Ban chuyên môn, nghi p v . 2. T ng Giám đ c là đ i di n pháp nhân c a Qu ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , H i đ ng qu n lý và trư c pháp lu t v toàn b ho t đ ng c a Qu . 3. T ng Giám đ c Qu có nhi m v và quy n h n:
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) T ch c, đi u hành và qu n lý các ho t đ ng c a Qu theo đúng quy đ nh c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; theo Đi u l Qu và các Quy t đ nh c a H i đ ng qu n lý; b) Ban hành các văn b n hư ng d n nghi p v c a Qu ; c) Trình H i đ ng qu n lý quy t đ nh đ u tư xây d ng các d án nhóm B, C thu c h th ng Qu . Giao trách nhi m ch đ u tư các d án thu c h th ng Qu ; d) Quy t đ nh vi c thành l p, gi i th các Phòng, Ban nghi p v , Chi nhánh và Văn phòng giao d ch; quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m Trư ng, Phó các Phòng, Ban thu c Qu Trung ương, Giám đ c, Phó giám đ c các Chi nhánh và K toán trư ng sau khi đư c H i đ ng qu n lý Qu ch p thu n; b nhi m, mi n nhi m các Trư ng phòng c a các Chi nhánh theo đ ngh c a Giám đ c Chi nhánh; đ) Báo cáo đ nh kỳ v tình hình th c hi n k ho ch huy đ ng, ti p nh n ngu n v n đ u tư; cho vay, thu h i n ; h tr lãi su t sau đ u tư; b o lãnh, tái b o lãnh, thu phí b o lãnh và các ho t đ ng nghi p v c a Qu v i H i đ ng qu n lý, các B , ngành có liên quan và Th tư ng Chính ph ; e) Đ i di n cho Qu trong các quan h qu c t có liên quan đ n ho t đ ng c a Qu ; g) Quy t đ nh v biên ch , ti n lương và các ch đ khác c a Qu sau khi đư c H i đ ng qu n lý ch p thu n; h) Qu n lý tài s n, v n ho t đ ng và ch u trách nhi m b o đ m hoàn v n; phát tri n v n c a Qu . Đi u 44. B máy đi u hành c a Qu 1. B máy đi u hành Qu Trung ương bao g m m t s Phòng, Ban chuyên môn, nghi p v . 2. Qu h tr phát tri n đ a phương là các Chi nhánh Qu t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. M i Chi nhánh có Giám đ c, m t s Phó giám đ c và các phòng chuyên môn, nghi p v . Ch c năng, quy n h n c a các Phòng, Ban Trung ương, c a Chi nhánh t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương do T ng Giám đ c Qu quy đ nh. 3. Văn phòng giao d ch nư c ngoài th c hi n theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 4. Vi c b nhi m, mi n nhi m các Phó trư ng phòng t i các Chi nhánh do Giám đ c Chi nhánh quy t đ nh trên cơ s ch p thu n c a T ng Giám đ c. Đi u 45. T ng Giám đ c đư c quy t đ nh áp d ng các bi n pháp vư t th m quy n trong trư ng h p kh n c p (thiên tai, đ ch ho , ho ho n, s c ) và ch u trách nhi m v nh ng quy t đ nh đó; đ ng th i ph i báo cáo ngay cho H i đ ng qu n lý và cơ quan Nhà nư c có th m quy n đ gi i quy t ti p.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 7 QUAN H C A QU H TR PHÁT TRI N V I CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C, CHÍNH QUY N Đ A PHƯƠNG VÀ CÁC T CH C CÓ LIÊN QUAN Đi u 46. Quan h c a Qu v i Chính ph và Th tư ng Chính ph 1. Ch p hành pháp lu t, th c hi n nghiêm túc các quy đ nh c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và v t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n. 2. Trình Th tư ng Chính ph phê duy t, b sung, s a đ i Đi u l , chính sách, cơ ch ho t đ ng c a Qu và nh ng v n đ v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c vư t quá th m quy n. 3. T ch c ch đ o th c hi n k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c hàng năm do Th tư ng Chính ph giao cho Qu bao g m: k ho ch huy đ ng, ti p nh n các ngu n v n đ cho vay đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư và th c hi n các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao. 4. Th c hi n quy ho ch, chi n lư c phát tri n Qu trong t ng th quy ho ch, chi n lư c phát tri n kinh t xã h i c a Nhà nư c. 5. Ch p hành các quy đ nh v thành l p, tách, nh p, gi i th các phòng ban chuyên môn nghi p v , các chi nhánh, văn phòng giao d ch; các chính sách v t ch c cán b ; ch đ tài chính, tín d ng, các ch đ v k toán, th ng kê theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Ch u s ki m tra, thanh tra vi c th c hi n pháp lu t, ch trương, chính sách ch đ c a Nhà nư c t i Qu . 7. Đư c qu n lý và s d ng v n, tài s n, đ t đai, các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho Qu đ th c hi n nhi m v Chính ph giao và ph i b o đ m hoàn v n, phát tri n các ngu n l c đó. 8. Đư c bù đ p r i ro và các ch đ khác theo quy đ nh c a Chính ph . Đi u 47. Quan h c a Qu v i B trư ng B Tài chính 1. Ch u s giám sát c a B trư ng B Tài chính v các ho t đ ng c a Qu . 2. M i B trư ng B Tài chính tham d các cu c h p c a H i đ ng qu n lý. Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ, đ t xu t v i B trư ng B Tài chính v các v n đ : Ngh quy t c a H i đ ng qu n lý, báo cáo tình hình th c hi n k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và các nhi m v khác do Th tư ng Chính ph giao cho Qu ; báo cáo ki m soát c a Ban ki m soát; báo cáo quy t toán tài chính, các ki n ngh , đ xu t các v n đ gi i quy t khó khăn vư ng m c trong các ho t đ ng tài chính c a Qu . 3. B trư ng B Tài chính có th yêu c u H i đ ng qu n lý Qu và T ng Giám đ c Qu , Trư ng Ban ki m soát báo cáo gi i trình nh ng v n đ liên quan khác khi c n thi t.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 48. Quan h c a Qu v i B Tài chính 1. Tuân th các ch đ tài chính, k toán, t ch c h ch toán, k toán. 2. Ch u s ki m tra, thanh tra tài chính c a B Tài chính. 3. Báo cáo B Tài chính xem xét trình Th tư ng Chính ph phê duy t, b sung, s a đ i Quy ch qu n lý tài chính c a Qu . 4. Báo cáo B Tài chính d toán ngân sách Nhà nư c c p hàng năm cho Qu (bao g m c p v n Đi u l , c p ti n h tr lãi su t, c p bù chênh l ch lãi su t) và các ngu n v n khác c a Nhà nư c giao cho Qu th c hi n k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 5. Ti p nh n, qu n lý các ngu n v n c a Nhà nư c do B Tài chính giao ho c y nhi m cho Qu cho vay l i và thu h i n hoàn tr v n cho ngân sách Nhà nư c. 6. Báo cáo B Tài chính xem xét, b sung và h tr tài chính khi Qu g p r i ro. Đi u 49. Quan h c a Qu v i B K ho ch và Đ u tư 1. Báo cáo B K ho ch và Đ u tư v k ho ch ngu n v n, t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo các hình th c h tr (cho vay đ u tư, h tr lãi su t sau đ u tư, b o lãnh tín d ng đ u tư) và theo cơ c u ngành, lĩnh v c và vùng đ B K ho ch và Đ u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph giao k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n hàng năm cho Qu . 2. Th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ v i B K ho ch và Đ u tư v tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c giao cho Qu . Đi u 50. Quan h c a Qu v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam 1. Ch u s ki m tra giám sát c a Ngân hàng Nhà nư c trong vi c th c hi n các chính sách ti n t , qu n lý ngo i h i và thanh toán. 2. Ngân hàng Nhà nư c ph i h p v i Qu trong vi c ch đ o các t ch c tín d ng, th c hi n nh n y thác cho vay c a Qu ; cho vay các d án do Qu b o lãnh và h tr lãi su t sau đ u tư. Đi u 51. Quan h c a Qu v i Ban T ch c - Cán b Chính ph 1. Ch u s ki m tra, giám sát c a Ban T ch c - Cán b Chính ph trong vi c th c hi n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v b nhi m và mi n nhi m, khen thư ng và k lu t các thành viên H i đ ng qu n lý, Trư ng Ban ki m soát, T ng Giám đ c và các Phó T ng giám đ c. 2. Th c hi n đúng các ch đ , chính sách qu n lý và đào t o cán b viên ch c theo hư ng d n c a Ban T ch c - Cán b Chính ph . Đi u 52. Quan h c a Qu v i B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Ch u s ki m tra, giám sát c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i trong vi c th c hi n các Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph v ch đ ti n lương và ph c p cho cán b , viên ch c c a Qu . 2. Th c hi n đúng các chính sách, ch đ v lao đ ng, ti n lương và ph c p theo hư ng d n c a B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i. 3. Th c hi n ch đ báo cáo v i B Lao đ ng-Thương binh và Xã h i trong vi c th c hi n các ch đ , chính sách v lao đ ng, ti n lương và ph c p theo quy đ nh. Đi u 53. Qu ch u s ki m tra, giám sát c a các B , ngành ch c năng khác theo quy đ nh c a pháp lu t 1. Th c hi n các đ nh m c kinh t - k thu t có liên quan. 2. Th c hi n các quy đ nh v b o v môi trư ng. 3. Tham gia th m đ nh các d án đ u tư theo chi n lư c, quy ho ch phát tri n ngành, lãnh th . 4. Th c hi n các quy đ nh v quan h đ i ngo i. 5. B o đ m th c hi n các quy n l i, nghĩa v đ i v i ngư i lao đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t. 6. Qu ch u s ki m tra, giám sát theo ch c năng đã đư c pháp lu t quy đ nh cho B , ngành đó. Đi u 54. Qu ch u s qu n lý Nhà nư c c a chính quy n đ a phương trong vi c ch p hành các quy đ nh hành chính, các nghĩa v đ i v i H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 55. Quan h v i các t ch c tín d ng và t ch c tài chính 1. Theo nguyên t c t nguy n, bình đ ng cùng có l i trên cơ s h p đ ng. 2. U thác cho các t ch c tín d ng, t ch c tài chính cho vay và thu h i n , làm đ i lý nh n v n y thác cho vay hư ng phí; tái b o lãnh ho c nh n tái b o lãnh cho các Qu đ u tư. 3. H p tác, thúc đ y và h tr nhau phát tri n b ng vi c s d ng ti n b khoa h c - k thu t, nghi p v qu n lý. Đi u 56. Quan h v i các t ch c qu c t , qu c gia, các t ch c phi Chính ph và các cá nhân trong và ngoài nư c Qu đư c tr c ti p đàm phán, ký k t các h p đ ng vay v n, nh n v n y thác c p phát ho c cho vay đ u tư phát tri n, nh n tài tr , đào t o nhân viên, tham gia các ho t đ ng h tr đ u tư phát tri n các ngành, ngh và các vùng khó khăn đư c hư ng ưu
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đãi đ u tư theo quy đ nh c a Chính ph trên nguyên t c t nguy n bình đ ng, h p tác và cùng có l i theo đúng pháp lu t c a Vi t Nam và phù h p v i thông l qu c t . Chương 8 H CH TOÁN THU NH P L P QU Đi u 57. Qu t ch c công tác k toán, thanh toán và ngân qu theo đúng các quy đ nh c a Nhà nư c và Quy ch qu n lý tài chính c a Qu do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 58. Năm tài chính c a Qu b t đ u t ngày 01 tháng 01 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. Đi u 59. Hàng năm, Qu có trách nhi m xây d ng k ho ch thu chi tài chính trên cơ s các ch đ tài chính Nhà nư c quy đ nh đ i v i Qu trình H i đ ng qu n lý Qu phê duy t, báo cáo B Tài chính. Đi u 60. Qu đư c s d ng v n t m th i nhàn r i đ đ u tư tín phi u, trái phi u c a Chính ph , cho vay h tr đ i v i các d án đ u tư thu c ngu n v n c p phát c a ngân sách Nhà nư c t m th i thi u v n, cho vay v n s n xu t ban đ u đ i v i các d án đ u tư đư c vay v n c a Qu . T ng m c v n s d ng cho vay theo quy đ nh c a Đi u này không vư t quá 20% t ng s v n t m th i nhàn r i c a Qu . Đi u 61. K t qu tài chính c a Qu h tr phát tri n là s chênh l ch gi a t ng s thu nh p và t ng chi phí. 1. Chênh l ch thu chi tài chính c a Qu sau khi tr ti n ph t do vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t, đư c phân ph i như sau: a) Trích l p qu d phòng r i ro nghi p v ; b) Trích l p qu đ u tư phát tri n; c) Trích l p qu d phòng tr c p thôi vi c; d) Trích l p qu khen thư ng và qu phúc l i, theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c đ i v i doanh nghi p Nhà nư c; Sau khi trích l p các qu trên n u còn s đư c b sung vào qu đ u tư phát tri n. Vi c trích l p, qu n lý, s d ng các qu trên th c hi n theo Quy ch qu n lý tài chính c a Qu do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 2. Trư ng h p thu nh hơn chi, H i đ ng qu n lý xem xét báo cáo B Tài chính x lý theo th m quy n. 3. Đ t o đi u ki n thu n l i cho Qu ho t đ ng trong 5 năm đ u m i thành l p, Qu đư c phép chi theo k ho ch tài chính đư c H i đ ng qu n lý thông qua và báo cáo
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B Tài chính. K ho ch tài chính c a Qu đư c xây d ng trên cơ s Qu đư c hư ng phí qu n lý v i m c 0,2%/tháng trên s dư n vay bình quân v n tín d ng trong nư c và 0,3%/năm trên s dư n vay bình quân v n tín d ng ngoài nư c. Trư ng h p thu không đ chi theo k ho ch, Qu báo cáo B Tài chính x lý theo th m quy n. Đi u 62. Cu i năm, Qu h tr phát tri n l p báo cáo quy t toán thu chi tài chính trình H i đ ng qu n lý thông qua và g i cho B Tài chính xem xét ki m tra theo ch c năng c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v tài chính. Chương 9 ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 63. Đi u l này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Vi c s a đ i, b sung Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu do H i đ ng qu n lý Qu trình Th tư ng Chính ph phê duy t. Ch t ch H i đ ng qu n lý, T ng Giám đ c Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m t ch c thi hành Đi u l này.
Đồng bộ tài khoản