Quyết định số 231/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
6
download

Quyết định số 231/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 231/2003/QĐ-TTg về việc bổ sung và thay tên xã thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 231/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 231/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 231/2003/Q -TTG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2003 B SUNG VÀ THAY TÊN XÃ THU C CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN, VÙNG NG BÀO DÂN T C MI N NÚI, BIÊN GI I VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c, QUY T NH: i u 1. B sung 12 xã ư c tách và thành l p m i t xã thu c Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn, vùng ng bào dân t c mi n núi, biên gi i và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) vào danh sách các xã thu c chương trình th c hi n h tr u tư t năm 2004, bao g m: 1. Các xã ư c thành l p m i thu c ngân sách Trung ương h tr u tư: 7 xã, g m: xã Băng A Drênh, huy n Krông Ana, xã Cư Bông, huy n Ea Kar, t nh k L k; xã Phư c L c, huy n Huoai, xã ng Nai Thư ng, huy n Cát Tiên, t nh Lâm ng; xã Tr ng Hoá, huy n Minh Hoá, xã Thanh Th ch, huy n Tuyên Hoá, t nh Qu ng Bình; xã M Bình, huy n c Hu , t nh Long An. 2. Các xã ư c thành l p m i thu c ngân sách a phương h tr u tư: 5 xã, g m: xã Hoà Chánh, huy n Vĩnh Thu n, t nh Kiên Giang; xã Khánh Bình Tây B c, huy n Tr n Văn Th i, xã Tân L c B c, xã Tân L c ông, huy n Th i Bình, xã Khánh H i, huy n U Minh, t nh Cà Mau. i u 2. M c kinh phí h tr u tư: M c kinh phí h tr u tư cho các xã th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chương trình 135. i v i xã do ngân sách Trung ương h tr u tư, B K ho ch và u tư, B Tài chính b trí kinh phí t k ho ch năm 2004 các t nh t ch c th c hi n. i u 3. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và U ban Dân t c nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph quy t nh phê duy t s xã thu c Chương trình 135 ư c
  2. u tư b ng ngân sách Trung ương và s xã ư c u tư b ng ngân sách a phương t k ho ch năm 2004 trên cơ s kh năng áp ng c a ngân sách Trung ương và ngân sách a phương phù h p tình hình th c t hi n nay. i u 4. Thay tên xã thu c Chương trình 135: xã Tân H C, huy n Tân H ng, t nh ng Tháp thành xã Tân H Cơ. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i, B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Ch t ch U ban nhân dân các t nh: Qu ng Bình, Lâm ng, k L k, Long An, Kiên Giang, Cà Mau, ng Tháp ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản