Quyết định số 231/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 231/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 231/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Công nghệ thông tin trực thuộc trung tâm tin học do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 231/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số 231/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỰC THUỘC TRUNG TÂM TIN HỌC BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị định số 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ-UBDT ngày 11 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí, chức năng Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc Trung tâm Tin học; có chức năng thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ủy ban. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn - Giúp Giám đốc Trung tâm Tin học trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án, dự án tin học hóa các mặt công tác của Ủy ban Dân tộc và các cơ quan công tác dân tộc của địa phương. - Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin; hoạt động đào tạo công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức của Ủy ban. - Quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp và các phần mềm ứng dụng dùng chung của Ủy ban Dân tộc. - Thực hiện các nhiệm vụ được Giám đốc Trung tâm Tin học giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và chức danh viên chức của Phòng Công nghệ Thông tin
  2. Phòng Công nghệ thông tin có 01 trưởng phòng; 01 phó phòng và 02 viên chức Trưởng phòng và phó phòng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học Chức danh viên chức Phòng Công nghệ Thông tin: - Kỹ sư tin học: chịu trách nhiệm lập trình phần mềm hệ thống; nghiên cứu tích hợp các phần mềm dùng chung, kết nối các ứng dụng trong Uỷ ban cũng như các cơ quan làm công tác dân tộc trong cả nước. Nghiên cứu, thiết kế các ứng dụng nhúng bổ trợ cho mạng LAN, WAN của Uỷ ban Dân tộc và Cổng thông tin giao tiếp của Uỷ ban Dân tộc trên mạng Internet. Xây dựng các dự án bảo mật mềm cho các dịch vụ và hệ thống mạng máy tính cũng như các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp trên mạng máy tính. - Kỹ sư tin học: chịu trách nhiệm lập trình phần mềm ứng dụng; khảo sát, phân tích, thiết kế, bảo trì, nâng cấp và xử lý phát sinh các phần mềm ứng dụng trong cơ quan Uỷ ban Dân tộc cũng như các ứng dụng dùng chung các cơ quan làm công tác dân tộc. Xây dựng các phần mềm tổng hợp, phân tích và xử lý các số liệu theo yêu cầu của các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban; - Cử nhân tin học : chịu trách nhiệm nghiên cứu ứng dụng CNTT của các chương trình, dự án quốc tế cũng như trong nước, phối hợp xây dựng các dự án ứng dụng CNTT trong lĩnh vực công tác dân tộc, xây dựng và triển khai các dự án đào tạo ứng dụng CNTT cho cán bộ làm công tác dân tộc trong phạm vi cả nước. - Cử nhân tin học: chịu trách nhiệm về thiết kế đồ hoạ và các ứng dụng bản đồ số; thiết kế các giao diện của Cổng Thông tin Điều hành tác nghiệp của Uỷ ban Dân tộc, các phần mềm dùng chung; duy trì, bảo trì hệ thống CSDL bản đồ số phục vụ công tác quản lý của các cơ quan làm công tác dân tộc; Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Giám đốc Trung tâm Tin học chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Hà Hùng
Đồng bộ tài khoản