Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 233/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 233/1999/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1999 BAN HÀNH QUY CH B O LÃNH C A CHÍNH PH Đ I V I CÁC KHO N VAY NƯ C NGOÀI C A DOANH NGHI P VÀ T CH C TÍN D NG. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh đ nh s 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính và Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch B o lãnh c a Chính ph đ i v i các kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p và t ch c tín d ng. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy đ nh trư c đây trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t đ nh này đ u bãi b . Đi u 3. B trư ng B Tài chính, Th ng đ c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph , B trư ng B K ho ch và Đ u tư, B trư ng B Tư pháp và Th trư ng các cơ quan có liên quan đ th c hi n và hư ng d n, ki m tra vi c thi hành Quy ch B o lãnh c a Chính ph đ i v i các kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p và t ch c tín d ng ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký) QUY CH
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B O LÃNH C A CHÍNH PH Đ I V I CÁC KHO N VAY NƯ C NGOÀI C A DOANH NGHI P VÀ T CH C TÍN D NG (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s :233/1999/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1 CÁC QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Trong Quy ch này các t ng sau đây đư c hi u như sau: Ngư i b o lãnh là Chính ph Vi t Nam thông qua Cơ quan c p b o lãnh là (1) B Tài chính xem xét và c p b o lãnh cho kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p; ho c (2) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét và c p b o lãnh cho kho n vay nư c ngoài c a t ch c tín d ng. Ngư i đư c b o lãnh là doanh nghi p ho c t ch c tín d ng th c hi n vay nư c ngoài (Ngư i vay) đư c Chính ph b o lãnh. Ngư i đư c b o lãnh bao hàm c (các) Ngư i nh n chuy n như ng, Ngư i nh n chuy n giao, Ngư i th v h p pháp c a Ngư i vay đư c Ngư i b o lãnh ch p thu n. Ngư i nh n b o lãnh là ngư i có quy n s h u m t ph n ho c toàn b kho n vay đư c b o lãnh. Ngư i nh n b o lãnh là Ngư i cho vay và (các) Ngư i nh n chuy n như ng, Ngư i nh n chuy n giao, Ngư i th v h p pháp c a Ngư i cho vay và đư c hi u là Ngư i cho vay trong các H p đ ng vay. Ngư i nh n chuy n như ng c a Ngư i đư c b o lãnh ho c c a Ngư i nh n b o lãnh là ngư i công nh n toàn b ho c m t ph n các quy n và các nghĩa v c a Ngư i đư c b o lãnh ho c Ngư i nh n b o lãnh (k c quy n s h u) là các quy n và các nghĩa v c a mình trong chuy n như ng. Ngư i nh n chuy n giao c a Ngư i đư c b o lãnh ho c c a Ngư i nh n b o lãnh là ngư i công nh n toàn b ho c m t ph n các quy n và các nghĩa v c a Ngư i đư c b o lãnh ho c Ngư i nh n b o lãnh (tr quy n s h u) là các quy n và các nghĩa v c a mình trong chuy n giao. Ngư i th v c a Ngư i đư c b o lãnh ho c c a Ngư i nh n b o lãnh là ngư i nh n l i m t ph n ho c toàn b tài s n cùng v i các nghĩa v c a Ngư i đư c b o lãnh ho c Ngư i nh n b o lãnh. Nghĩa v thanh toán là các kho n ph i tr g m n g c, n lãi theo h p đ ng, lãi ch m tr , các kho n phí và chi phí, b i thư ng t n th t (n u có) theo như quy đ nh trong H p đ ng vay c th và phù h p v i Thư b o lãnh. Lãi su t l là m t b ph n c u thành lãi su t vay và là m c chênh l ch gi a lãi su t vay và lãi su t th n i t i m t th trư ng liên ngân hàng qu c t . B o lãnh c a Chính ph đ i v i kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p ho c t ch c tín d ng (sau đây đư c g i là "B o lãnh c a Chính ph ") là cam k t c a Ngư i
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b o lãnh đ i v i (các) Ngư i cho vay nư c ngoài đ m b o vi c th c hi n các nghĩa v thanh toán đã đư c cam k t trong H p đ ng vay c a Ngư i vay cho (các) Ngư i cho vay khi đ n h n; trong trư ng h p Ngư i vay không th c hi n đ y đ và đúng h n các nghĩa v thanh toán đã đư c cam k t trong H p đ ng vay, Ngư i b o lãnh s th c hi n các nghĩa v thanh toán đó thay cho Ngư i vay theo quy đ nh c a Thư b o lãnh, và Ngư i vay ph i có nghĩa v b i hoàn cho Ngư i b o lãnh các kho n ti n mà Ngư i b o lãnh đã tr thay cùng v i lãi và t t c các chi phí phát sinh th c t liên quan đ n kho n ti n đã tr thay. Đi u 2. B o lãnh c a Chính ph là b o lãnh có tính pháp lý cao nh t t i Vi t Nam, văn b n cam k t b o lãnh c a Chính ph đư c th c hi n dư i hình th c Thư b o lãnh. Chính ph ch c p b o lãnh, không c p tái b o lãnh. Đi u 3. B o lãnh c a Chính ph không yêu c u Ngư i đư c b o lãnh là doanh nghi p nhà nư c ho c t ch c tín d ng nhà nư c ph i th ch p tài s n. Các trư ng h p khác giao Cơ quan c p b o lãnh trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Đi u 4. M i v n đ khác có liên quan đ n b o lãnh c a Chính ph v i các kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p và t ch c tín d ng không đư c nêu t i Quy ch này đư c th c hi n theo các quy đ nh t i Ngh đ nh s 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài. Chương 2 Đ I TƯ NG, PH M VI VÀ ĐI U KI N XEM XÉT C P B O LÃNH C A CHÍNH PH Đi u 5. Đ i tư ng đư c Chính ph xem xét c p b o lãnh vay nư c ngoài g m: 1. Doanh nghi p nhà nư c ho c t ch c tín d ng nhà nư c đư c Chính ph cho phép tr c ti p vay v n nư c ngoài theo phương th c t vay, t tr đ th c hi n các d án đ u tư phát tri n, góp v n liên doanh v i nư c ngoài, ho c m r ng ho t đ ng tín d ng. 2. Các đ i tư ng đ c bi t khác ngoài các đ i tư ng nêu trên do Th tư ng Chính ph quy t đ nh tuỳ theo yêu c u th c t và đ ngh c a Cơ quan c p b o lãnh. Đi u 6. Chính ph c p b o lãnh cho doanh nghi p vay nư c ngoài đ th c hi n: 1. Các d án đ u tư có t m quan tr ng l n trong k ho ch phát tri n kinh t c a đ t nư c, ch y u là các d án đ u tư xây d ng k t c u h t ng có thu h i v n. 2. Các d án nh p các thi t b công ngh cao ho c các d án s n xu t hàng xu t kh u. 3. Các d án s d ng các kho n vay thương m i đi cùng v i ngu n vi n tr không hoàn l i ho c vay h tr phát tri n chính th c (ODA) c a nư c ngoài đ t o thành ngu n v n tài tr dư i d ng tín d ng h n h p.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 7. T ch c tín d ng đư c Chính ph xem xét c p b o lãnh c a Chính ph là t ch c tín d ng vay v n nư c ngoài đ th c hi n các phương án đ u tư tín d ng ho c b sung ngu n v n tín d ng trong m i lĩnh v c có kh năng thu h i v n. Đi u 8. Cơ quan c p b o lãnh ch xem xét c p b o lãnh c a Chính ph cho đ i tư ng và d án đư c quy đ nh các Đi u 5, 6 và 7 c a Quy ch này và có đ y đ các đi u ki n sau: 1. Đ i v i doanh nghi p: D án đ u tư c a doanh nghi p ph i đáp ng đư c các yêu c u sau: a) Là d án kh thi đư c cơ quan có th m quy n phê duy t ho c ra quy t đ nh đ u tư theo quy đ nh hi n hành, trong đó nêu rõ phương án vay và tr n đ m b o tr đư c n khi đ n h n, và thu c di n đư c Chính ph xem xét b o lãnh vay nư c ngoài đ th c hi n. b) Ph i có văn b n phê duy t c a c p có th m quy n đ i v i k t qu đ u th u cho d án và d th o các H p đ ng thương m i (h p đ ng tư v n, h p đ ng cung c p thi t b , h p đ ng th u xây d ng...) theo quy đ nh hi n hành. Các H p đ ng thương m i, H p đ ng vay và các văn ki n khác c a d án ph i phù h p v i nhau v các đi u ki n có liên quan. Đ i v i t ch c tín d ng: Kho n vay ph i đư c Th tư ng Chính ph ch p thu n b o lãnh theo trình t quy đ nh t i đi m (b) kho n 1 Đi u 14 Quy ch này. 2. Giá tr m t kho n vay g c đư c b o lãnh không nh hơn m t s ti n tương đương v i 10 tri u đô la M , tr các d án đư c nêu t i kho n 3 Đi u 6 c a Quy ch này. Ngư i cho vay ph i là các t ch c tài chính, tín d ng qu c t , các Chính ph , các ngân hàng thương m i nư c ngoài, các t ch c ho c t p đoàn kinh t l n c a nư c ngoài. 3. H p đ ng vay ph i đ các đi u ki n dư i đây: a) Có th i h n vay t i thi u t 5 năm tr lên (không bao g m th i gian ân h n); b) Lo i ti n vay ph i là lo i ti n t do chuy n đ i; c) Lãi su t vay, lãi su t l , các lo i phí và chi phí phù h p v i đi u ki n hi n t i trên th trư ng qu c t , trong nư c và đ c thù c a d án; d) N i dung các đi u kho n trong H p đ ng vay phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và thông l qu c t ; đ) Đư c Cơ quan c p b o lãnh ch p thu n và trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Có văn b n c a Ngư i cho vay yêu c u Chính ph Vi t Nam b o lãnh.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Doanh nghi p và t ch c tín d ng xin c p b o lãnh đang ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong tr ng thái bình thư ng, không trong tình tr ng thua l kéo dài, không có n quá h n không tr đư c. 6. M c yêu c u b o lãnh không vư t quá h n m c b o lãnh quy đ nh cho doanh nghi p ho c t ch c tín d ng đó. Đi u 9. H n m c b o lãnh H n m c b o lãnh cho t ng doanh nghi p, t ch c tín d ng đư c quy đ nh t i Đi u 18 c a Ngh đ nh s 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài. Chương 3 CƠ QUAN C P VÀ QU N LÝ B O LÃNH C A CHÍNH PH Đi u 10. Cơ quan c p b o lãnh c a Chính ph là cơ quan đư c quy đ nh t i Đi u 17 Ngh đ nh s 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph v ban hành Quy ch Qu n lý vay và tr n nư c ngoài. Đi u 11. Trách nhi m c a Cơ quan c p b o lãnh và cơ quan liên quan. 1. B Tài chính là cơ quan thay m t Chính ph xem xét c p b o lãnh cho doanh nghi p vay nư c ngoài theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c đ i v i t t c các b o lãnh c a Chính ph cho các kho n vay nư c ngoài như đ i v i các kho n vay nư c ngoài c a Chính ph , k c hư ng d n doanh nghi p vay v n nư c ngoài đư c Chính ph b o lãnh n p phí b o lãnh. 2. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là cơ quan thay m t Chính ph xem xét c p b o lãnh cho các t ch c tín d ng vay nư c ngoài theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ; có trách nhi m cung c p thông tin đ y đ , k p th i v các kho n b o lãnh do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th c hi n cho B Tài chính đ qu n lý chung vi c c p b o lãnh c a Chính ph , k c hư ng d n t ch c tín d ng vay v n nư c ngoài đư c Chính ph b o lãnh n p phí b o lãnh. B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam th ng nh t quy ch ph i h p c th trong vi c c p b o lãnh c a Chính ph , trao đ i thông tin và x lý nh ng v n đ phát sinh trong quá trình b o lãnh c a Chính ph , theo dõi, giám sát tình hình th c hi n kho n vay và có h tr khi c n thi t đ i v i doanh nghi p và t ch c tín d ng đư c b o lãnh, có báo cáo đ nh kỳ hàng quý v i Th tư ng Chính ph nh ng kho n vay đư c Chính ph b o lãnh không tr đư c n khi đ n h n. Đ i v i các b o lãnh c a Chính ph mà Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam đã c p trư c khi ban hành Ngh đ nh s 90/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p t c qu n lý theo ch c năng c a Cơ quan c p b o lãnh và có trách nhi m chuy n cho B Tài chính b n sao toàn b h sơ c a các b o lãnh này đ qu n lý chung. Toàn b s phí b o lãnh thu đư c k t ngày có hi u l c c a Quy ch này, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chuy n vào "Qu tích lu tr n " theo hư ng d n c a B Tài chính.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. B Tư pháp có trách nhi m xem xét các v n đ pháp lý trong các văn b n tho thu n s đư c ký v i Ngư i cho vay và c p ý ki n pháp lý đ i v i Ngư i đư c b o lãnh và Ngư i b o lãnh. Đi u 12. Cơ quan c p b o lãnh có th đư c "Bên m i th u" m i tham gia xét các gói th u tài chính cho các d án có các kho n vay nư c ngoài yêu c u có b o lãnh c a Chính ph . Chương 4 TRÌNH T VÀ TH T C C P B O LÃNH C A CHÍNH PH Đi u 13. N i dung Thư b o lãnh c a Chính ph s đư c tho thu n gi a Cơ quan c p b o lãnh và Ngư i nh n b o lãnh, bao g m các chi ti t sau: a) Ngư i b o lãnh và Cơ quan c p b o lãnh; b) Ngư i nh n b o lãnh; ưc) Ngư i đư c b o lãnh; d) D n chi u các h p đ ng thương m i liên quan, H p đ ng vay; đ) M c yêu c u b o lãnh, lo i ti n vay; e) Cam k t c a Ngư i b o lãnh đ i v i Ngư i nh n b o lãnh v các nghĩa v c a Ngư i đư c b o lãnh và Ngư i b o lãnh; g) Quy n l i và trách nhi m c a Ngư i nh n b o lãnh; h) Th i h n hi u l c và thu h i Thư b o lãnh; i) Lu t chi ph i và cơ quan, đ a đi m, ngôn ng đư c s d ng trong xét x khi phát sinh các tranh ch p; k) Đ a đi m, ngày, tháng, năm ký phát hành Thư b o lãnh. Đi u 14. Trình t và th t c xem xét c p b o lãnh ư1. Ch p thu n b o lãnh c a Chính ph : a) Đ i v i doanh nghi p, ch p thu n b o lãnh c a Chính ph đư c quy đ nh t i kho n 1, Đi u 8 c a Quy ch này. b) Đ i v i t ch c tín d ng: Theo đ ngh c a t ch c tín d ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph đ ngh ch p thu n c p b o lãnh c a Chính ph cho kho n vay, trong đó nêu rõ Ngư i cho vay, tr giá kho n vay c n đư c b o lãnh, các đi u ki n vay và tr n sơ b do Ngư i cho vay đưa ra, ý ki n c a Cơ quan c p b o lãnh đ i v i kho n vay, kèm theo văn b n c a Ngư i cho vay yêu c u có b o lãnh c a Chính ph .
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. H sơ đ ngh c p b o lãnh: Căn c quy t đ nh đ u tư (đ i v i doanh nghi p) ho c ch p thu n c a Th tư ng Chính ph (đ i v i t ch c tín d ng), Ngư i vay có trách nhi m cung c p h sơ cho Cơ quan c p b o lãnh, bao g m: a) D th o H p đ ng vay; b) D th o Thư b o lãnh; c) H p đ ng thương m i có liên quan; d) Báo cáo nghiên c u kh thi c a d án có s d ng v n vay nư c ngoài đã đư c c p có th m quy n phê duy t ho c ra quy t đ nh đ u tư; đ) Báo cáo tài chính c a Ngư i vay đã đư c ki m toán ho c đư c cơ quan qu n lý v n và tài s n nhà nư c t i doanh nghi p xác nh n trong 02 năm g n nh t (đ i v i doanh nghi p ho c t ch c tín d ng đang ho t đ ng). e) Văn b n c a Ngư i cho vay yêu c u có b o lãnh c a Chính ph . 3. Xem xét h sơ đ ngh c p b o lãnh: Khi nh n đư c h sơ đ ngh c p b o lãnh, Cơ quan c p b o lãnh có trách nhi m xem xét h sơ trong th i gian không quá 5 ngày làm vi c, và khi c n thi t có th yêu c u doanh nghi p, t ch c tín d ng cung c p b sung ho c làm rõ các tài li u có liên quan. N u h sơ b o lãnh đã đ y đ , Cơ quan c p b o lãnh thông báo cho Ngư i vay th c hi n ti p các công vi c đư c quy đ nh t i các kho n 4, 5 và 6 c a Đi u này. ư4. Đàm phán H p đ ng vay và các văn b n có liên quan: a) Sau khi có thông báo c a Cơ quan c p b o lãnh, Ngư i vay ti n hành đàm phán v i Ngư i cho vay v n i dung c th c a H p đ ng vay v i s tham gia c a Cơ quan c p b o lãnh và các cơ quan liên quan khác. b) Cơ quan c p b o lãnh đàm phán v i Ngư i cho vay v n i dung Thư b o lãnh. ưc) B Tư pháp đàm phán v i Ngư i cho vay v n i dung ý ki n pháp lý. 5. Phê duy t H p đ ng vay, Thư b o lãnh: Trong vòng 30 ngày k t ngày k t thúc đàm phán v H p đ ng vay và các văn b n có liên quan: a) Theo đ ngh c a Ngư i vay ho c cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i vay (n u có), Cơ quan c p b o lãnh có trách nhi m trình Th tư ng Chính ph phê duy t n i dung H p đ ng vay và n i dung Thư b o lãnh. b) Th tư ng Chính ph phê duy t cùng m t lúc n i dung H p đ ng vay và n i dung Thư b o lãnh.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ư6. C p Thư b o lãnh và ý ki n pháp lý. Sau khi có văn b n phê duy t c a Th tư ng Chính ph v n i dung H p đ ng vay và n i dung Thư b o lãnh: a) Ngư i vay ký chính th c H p đ ng vay v i Ngư i cho vay, và ký văn b n cam k t theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 đính kèm Quy ch này có xác nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i vay (n u có) và chuy n cho Cơ quan c p b o lãnh. b) Cơ quan c p b o lãnh phát hành Thư b o lãnh thành 3 b n chính, m i b n đư c lưu gi b i Ngư i cho vay, Ngư i vay và Cơ quan c p b o lãnh. B n do Ngư i cho vay lưu gi đư c chuy n thông qua Ngư i vay. c) Ngư i vay làm th t c đăng ký kho n vay đư c b o lãnh theo quy đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. d) B Tư pháp phát hành ý ki n pháp lý thành 4 b n chính trong trư ng h p Ngư i cho vay yêu c u, m i b n đư c lưu gi b i Ngư i cho vay, Ngư i b o lãnh, Ngư i đư c b o lãnh và B Tư pháp. B n do Ngư i cho vay lưu gi đư c chuy n thông qua Ngư i vay. Đi u 15. Trong trư ng h p b o lãnh các kho n vay thương m i đi cùng kho n vi n tr không hoàn l i ho c vay ODA đ t o thành ngu n tài tr dư i d ng tín d ng h n h p, trình t th t c xem xét b o lãnh đư c th c hi n theo quy đ nh c a các kho n 2, 3, 4 và 6 c a Đi u 14 Quy ch này. Đi u 16. Thu h i b o lãnh c a Chính ph . Ngư i b o lãnh s thu h i Thư b o lãnh khi các nghĩa v thanh toán đư c b o lãnh đã đư c th c hi n đ y đ , ho c khi Ngư i cho vay đơn phương hu b H p đ ng vay, ho c vi c b o lãnh đư c thay th b ng bi n pháp b o đ m khác. Cơ quan c p b o lãnh có trách nhi m thông báo k p th i cho các bên liên quan vi c thu h i này. Trong trư ng h p c n thu h i b o lãnh khác v i các trư ng h p nêu trên, Cơ quan c p b o lãnh tham kh o ý ki n B Tư pháp và trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t đ nh theo quy đ nh c a lu t pháp hi n hành và thông l qu c t . Đi u 17. Trong trư ng h p Ngư i b o lãnh ph i đ ng ra tr thay cho Ngư i đư c b o lãnh, Cơ quan c p b o lãnh th c hi n chi tr thay cho Ngư i đư c b o lãnh theo quy đ nh c a Quy ch l p, s d ng và qu n lý Qu Tích lu tr n nư c ngoài đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 72/1999/QĐ-BTC ngày 9 tháng 7 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính. Kho n ti n thu h i đư c t Ngư i đư c b o lãnh theo quy đ nh c a kho n 1 Đi u 20 c a Quy ch này đư c Cơ quan c p b o lãnh chuy n vào "Qu Tích lu tr n nư c ngoài" và đư c h ch toán thành m t ngu n thu c a Qu . Chương 5 NGHĨA V C A NGƯ I ĐƯ C B O LÃNH Đi u 18. Ngư i đư c b o lãnh có nghĩa v : 1. Cung c p cho Cơ quan c p b o lãnh các thông tin sau:
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Báo cáo theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 đính kèm Quy ch này, g m các n i dung: ngày và tr giá t ng l n rút v n theo kho n vay đư c b o lãnh; ti n đ rút v n, tr n đ nh kỳ theo quý c a kho n vay đư c b o lãnh; b) Báo cáo hàng năm v tình hình th c hi n d án; c) Các báo cáo tài chính có ki m toán ho c có xác nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh (n u có), g m b ng cân đ i k toán, k t qu ho t đ ng kinh doanh, lưu chuy n ti n t , và thuy t minh báo cáo tài chính; d) Các tình hu ng đ c bi t có th nh hư ng t i vi c th c hi n d án và kh năng th c hi n các nghĩa v thanh toán theo H p đ ng vay. 2. T o đi u ki n cho Cơ quan c p b o lãnh ki m tra tình hình th c hi n d án khi c n thi t. 3. N p phí b o lãnh k p th i và đ y đ theo quy đ nh c a Quy ch này. 4. Th c hi n nghiêm ch nh và đ y đ các nghĩa v đã cam k t v i Cơ quan c p b o lãnh trong văn b n cam k t theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 đính kèm Quy ch này. Đi u 19. M c phí b o lãnh và l phí xét h sơ xin c p b o lãnh 1. Ngư i đư c b o lãnh ph i n p cho Cơ quan c p b o lãnh phí b o lãnh, đư c tính trên dư n c a kho n vay đư c b o lãnh, và đư c quy đ nh c th như sau: ưa) 0,5%/năm tính trên dư n c a kho n vay đư c Chính ph b o lãnh đ th c hi n các d án đ u tư xây d ng k t c u h t ng có thu h i v n. b) 1,0%/năm tính trên dư n c a kho n vay đư c Chính ph b o lãnh đ th c hi n các d án ngoài ph m vi các d án nêu đi m (a) nói trên. c) Không thu phí b o lãnh đ i v i các d án nêu t i kho n 3 Đi u 5 c a Quy ch này. Khi c n đi u ch nh m c phí b o lãnh, B Tài chính ch trì cùng Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph phê duy t và công b ít nh t 90 ngày trư c khi th c hi n m c phí b o lãnh m i. Trong m i trư ng h p, m c phí b o lãnh không đư c vư t quá 1,5%/năm tính trên dư n c a kho n vay đư c Chính ph b o lãnh. 2. N p phí b o lãnh. ưPhí b o lãnh đư c tính b ng lo i ngo i t ký vay, và đư c n p vào cùng th i đi m v i ngày thanh toán lãi c a kho n vay b ng ngo i t ký vay, ho c b ng ngo i t chuy n đ i khác, ho c b ng đ ng Vi t Nam theo t giá do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b chính th c ho c thông báo cho B Tài chính t i th i đi m trên. Cơ quan c p b o lãnh hư ng d n Ngư i đư c b o lãnh chuy n tr c ti p kho n phí b o lãnh này vào "Qu Tích lu tr n " theo quy đ nh c a B Tài chính. 3. L phí xét h sơ xin c p b o lãnh.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ngư i đư c b o lãnh ph i n p cho Cơ quan c p b o lãnh kho n l phí c đ nh cho vi c xét h sơ xin c p b o lãnh đ bù đ p các chi phí phát sinh trong quá trình xét và c p b o lãnh. M c l phí c th và th i h n n p l phí này do B Tài chính quy đ nh th ng nh t. Đi u 20. Nghĩa v khác 1. Trong trư ng h p Ngư i b o lãnh ph i đ ng ra tr thay cho Ngư i đư c b o lãnh, Cơ quan c p b o lãnh có quy n th c hi n các ch tài theo pháp lu t đ i v i Ngư i đư c b o lãnh, bu c Ngư i đư c b o lãnh ph i nh n n đ i v i Ngư i b o lãnh và có nghĩa v b i hoàn trong m t th i gian nh t đ nh cho Ngư i b o lãnh các kho n ti n mà Ngư i b o lãnh đã tr thay, c ng v i t t c các chi phí phát sinh th c t liên quan đ n vi c tr thay theo m c lãi su t cao hơn trong 2 m c sau đây: a) Lãi su t quy đ nh t i H p đ ng vay, ho c, b) Lãi su t LIBOR/6 tháng đ i v i đ ng ti n vay theo H p đ ng vay c ng v i 1%/năm tính t ngày Ngư i b o lãnh thanh toán thay Ngư i đư c b o lãnh cho t i ngày Ngư i b o lãnh thu h i đư c kho n ti n đó. 2. Trong trư ng h p Ngư i đư c b o lãnh không tr đư c n do các nguyên nhân ch quan, như s d ng v n kém hi u qu , đ lãng phí, th t thoát v n gây nh hư ng x u đ n uy tín c a Chính ph và thi t h i cho ngân sách nhà nư c, Ngư i đư c b o lãnh s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 21. Ngư i nh n chuy n như ng, Ngư i nh n chuy n giao, Ngư i th v c a Ngư i đư c b o lãnh có nghĩa v đ i v i Cơ quan c p b o lãnh tương ng v i ph m vi nh n chuy n như ng, ho c chuy n giao, ho c th v t Ngư i đư c b o lãnh. Chương 6 X LÝ VI PH M Đi u 22. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh c a Quy ch này tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m s b x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , b i thư ng thi t h i theo các quy đ nh hi n hành. PH L C 1 M U VĂN B N CAM K T DO NGƯ I ĐƯ C B O LÃNH PHÁT HÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ........, ngày ..... tháng ..... năm ...... VĂN B N CAM K T .................. (Tên doanh nghi p) có tr s đăng ký t i............. đư c đ i di n b i .............. (Tên và ch c danh c a Ch t ch H i đ ng qu n tr và/ho c T ng Giám đ c)
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. là Ngư i đ i di n h p pháp c a Doanh nghi p (sau đây đư c g i là "Ngư i đư c b o lãnh") Ngư i đư c b o lãnh cam k t v i............. (tên Cơ quan c p b o lãnh) thay m t Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ("Ngư i b o lãnh") như sau: Đi u 1. Ngư i đư c b o lãnh cam k t: 1. Th c hi n nghiêm ch nh và đ y đ các quy đ nh c a Chính ph t i Quy ch B o lãnh c a Chính ph đ i v i kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p và t ch c tín d ng đư c ban hành theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph s :........ ngày...... tháng....... năm 1999. 2. Ch u trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh và đ y đ các nghĩa v đã cam k t trong h p đ ng thương m i và H p đ ng vay đư c b o lãnh; 3. Có nghĩa v nh n n đ i v i Ngư i b o lãnh và nghĩa v b i hoàn cho Ngư i b o lãnh, các kho n ti n mà Ngư i b o lãnh đã tr thay c ng v i t t c các chi phí phát sinh th c t liên quan đ n vi c tr kho n ti n đã nêu và lãi tính trên kho n ti n mà Ngư i b o lãnh đã tr n thay theo m c cao hơn trong 2 m c (1) lãi su t quy đ nh t i H p đ ng vay ho c (2) lãi su t LIBOR/6 tháng đ i v i đ ng ti n vay theo H p đ ng c ng v i 1%/năm tính t ngày Ngư i b o lãnh thanh toán cho t i ngày mà Ngư i b o lãnh th c t đã thu h i đư c kho n ti n đó trên cơ s 1 năm có 360 ngày. 4. Th a nh n quy n c a Ngư i b o lãnh đ i v i vi c th c hi n b t kỳ các bi n pháp ch tài theo lu t pháp Vi t Nam đ thu h i các kho n n t Ngư i đư c b o lãnh: bu c Ngư i đư c b o lãnh ph i hoàn tr s ti n mà Ngư i b o lãnh đã tr n thay trong m t th i h n nh t đ nh, phong to tài kho n, yêu c u Ngư i đư c b o lãnh ph i bán tài s n hi n có đ th c hi n các nghĩa v tr n ... 5. Cung c p các b ng ch ng ch ng minh v vi c không có kh năng th c hi n các nghĩa v thanh toán đã cam k t trong trư ng h p vi ph m nghĩa v thanh toán. 6. Thanh toán đ y đ và đúng h n các kho n phí b o lãnh. Đi u 2. Ngư i đư c b o lãnh có nghĩa v và trách nhi m: a) Cung c p ngay l p t c cho Cơ quan c p b o lãnh v ngày và tr giá t ng kho n rút v n đư c th c hi n theo kho n vay đư c b o lãnh; cung c p đ nh kỳ theo quý báo cáo ti n đ rút v n, tr n c a kho n vay đư c b o lãnh cho Cơ quan c p b o lãnh; b) Cung c p đ nh kỳ 06 tháng cho Cơ quan c p b o lãnh báo cáo tình hình th c hi n d án, các báo cáo tài chính có ki m toán (ho c có xác nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh) c a doanh nghi p ho c t ch c tín d ng khi k t thúc năm tài chính; c) Báo cáo k p th i cho Cơ quan c p b o lãnh các tình hu ng đ c bi t có th nh hư ng t i vi c th c hi n d án và nh hư ng t i kh năng th c hi n các nghĩa v thanh toán theo H p đ ng vay;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d) T o đi u ki n cho đ i di n c a Cơ quan c p b o lãnh ki m tra tình hình th c hi n d án khi c n thi t. đ) Thông báo cho Cơ quan c p b o lãnh các thông tin chi ti t v Ngư i nh n chuy n như ng, Ngư i nh n chuy n giao, Ngư i th v h p pháp và v các quy n và nghĩa v đư c th v , đư c chuy n giao, đư c chuy n như ng. Đi u 3. Cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh (n u có) có trách nhi m: a) Th m đ nh hi u qu và kh năng tr n c a d án; b) Đôn đ c Ngư i đư c b o lãnh th c hi n nghiêm ch nh các nghĩa v đã cam k t đ i v i Ngư i cho vay và Ngư i b o lãnh, c) Thông báo cho Cơ quan c p b o lãnh các tình hu ng đ c bi t có th nh hư ng t i vi c th c hi n d án và nh hư ng t i kh năng th c hi n các nghĩa v thanh toán theo H p đ ng vay và phương án x lý. Đi u 4. Trong trư ng h p công ty liên doanh v i nư c ngoài đ ng ra vay và đư c Chính ph Vi t Nam b o lãnh tương đương ph n thu c trách nhi m c a Bên Vi t Nam tham gia liên doanh theo đúng t l góp v n liên doanh, cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh có trách nhi m nh n n đ i v i Ngư i b o lãnh và tr n thay Ngư i đư c b o lãnh trong trư ng h p Ngư i đư c b o lãnh không có kh năng hoàn tr n cho Ngư i b o lãnh. Đi u 5. Nghĩa v c a Ngư i đư c b o lãnh (và cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh, n u có) đ i v i Ngư i b o lãnh ch ch m d t khi các nghĩa v c a Ngư i đư c b o lãnh đ i v i Ngư i b o lãnh đã đư c th c hi n đ y đ (không ph thu c vào v n đ k t thúc kho n vay, ch m d t tính hi u l c c a Thư b o lãnh ...). Cam k t này đư c l p thành 3 b n (ho c 4 b n trong trư ng h p công ty liên doanh), m i b n đư c lưu gi b i Cơ quan c p b o lãnh, Ngư i đư c b o lãnh, Cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh. Ngư i đư c b o lãnh (tên doanh nghi p ho c t ch c tín d ng) ......................................................... ...................................................... Tên Tên Ch c danh Ch c danh D u c a cơ quan D u c a ch đ u tư (n u có) Xác nh n và đ ng ý(*): Cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a Ngư i đư c b o lãnh
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (tên cơ quan) .................................................................... Tên Ch c danh D u c a cơ quan (*) xác nh n c a cơ quan qu n lý nhà nư c c p trên c a "Ngư i đư c b o lãnh" (n u có, trong trư ng h p góp v n liên doanh) PH L C 2 M U BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHO N VAY (Ngay sau khi th c hi n rút v n, thanh toán và đ nh kỳ theo quý) Tình hình th c hi n kho n vay: Tên Ngày Tr Ngày/tháng/năm Tr giá Tr giá thanh toán Dư n Ngư i ký H p giá rút v n tính đ n cho đ ng vay .... vay (ngày Rút v n, G c Lãi Phí ngày thanh toán) Ghi chú: Kho n thanh toán nào đư c g c hoá ........................................... (Tên doanh nghi p) có tr s đăng ký t i ....................................................................... đư c đ i di n b i ......................................................................................................
Đồng bộ tài khoản