Quyết định số 233/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
64
lượt xem
4
download

Quyết định số 233/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 233/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành bản Quy định về việc xét thưởng Huy hiệu thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 233/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 233/Q -UB Tp. H Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 1979 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “B N QUY NNH V XÉT THƯ NG HUY HI U THÀNH PH H CHÍ MINH” Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban hành chánh các c p ngày 27-10- 1962 ; Căn c Ngh nh s 24-CP ngày 2-2-1976 c a H i ng Chính ph ban hành quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a chính quy n Nhà nư c c p t nh trong lĩnh v c qu n lý kinh t ; Căn c Ngh quy t H i ng Nhân dân thành ph H Chí Minh khóa I kỳ h p th 8 ngày 28-7-1979 v v n ban hành Huy hi u thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Ban Thi ua và khen thư ng thành ph , QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n “Quy nh v vi c xét thư ng Huy hi u thành ph H Chí Minh”. i u 2. B n quy nh này có hi u l c trong ph m vi thành ph và ư c áp d ng k t ngày ban hành. i u 3. Các ng chí Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành ph , Trư ng ban Thi ua khen thư ng thành ph , Th trư ng s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n thu c thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê ình Nhơn QUY NNH
  2. V VI C XÉT THƯ NG HUY HI U THÀNH PH H CHÍ MINH” (Ban hành kèm theo Quy t nh s 233/Q -UB ngày 22-8-1979 c a UBND Thành ph ) I. M C ÍCH, Ý NGHĨA T th i kỳ thành ph còn b t m chi m và t ngày gi i phóng n nay, cán b , chi n sĩ và nhân dân thành ph không ng ng n u cao truy n th ng cách m ng v vang c a thành ph , hăng hái thi ua hoàn thành m i nhi m v c a ng và Nhà nư c, liên ti p giành ư c nh ng th ng l i to l n trong công cu c gi i phóng thành ph , c i t o xã h i ch nghĩa, xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v thành ph . Trong phong trào thi ua xã h i ch nghĩa ã xu t hi n nhi u i n hình t t tiêu bi u cho con ngư i m i xã h i ch nghĩa, ó là nh ng nhân t tích c c, c n ư c bi u dương. Vi c thư ng Huy hi u Thành ph H Chí Minh là th hi n s quan tâm c a ng b và chính quy n thành ph i v i nh ng ngư i có nhi u thành tích xu t s c, góp nhi u công s c vào s nghi p cách m ng c a thành ph , c vũ ng viên m i ngư i nâng cao nhi t tình yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, tích c c hư ng ng L i kêu g i c a Ban Ch p hành Trung ương ng và L nh t ng ng viên c a Nhà nư c, Ny m nh phong trào ng kh i thi ua lao ng, s n xu t và ti t ki m, s n sàng chi n u và chi n u, hoàn thành xu t s c m i nhi m v c a ng và Nhà nư c, góp ph n x ng áng vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c xã h i ch nghĩa. II. N I DUNG VÀ HÌNH TH C C A HUY HI U N i dung và hình th c huy hi u thành ph H Chí Minh th hi n v trí r t quan tr ng c a thành ph i v i s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v T qu c xã h i ch nghĩa, nói lên nhi m v và m c tiêu ph n u c a nhân dân thành ph là ph i ra s c xây d ng thành ph nhanh chóng tr thành trung tâm công nghi p, trung tâm văn hóa, khoa h c, k thu t, trung tâm giao d ch qu c t l n c a c nư c x ng áng là m t thành ph xã h i ch nghĩa ư c vinh d mang tên Ch t ch H Chí Minh vĩ i. III. I TƯ NG Ư C T NG THƯ NG HUY HI U Huy hi u thành ph H Chí Minh ch dành t ng thư ng cho : 1. Nh ng công dân thành ph có nh ng thành tích theo tiêu chuNn quy nh. 2. T ng lưu ni m khi c n thi t cho nh ng i bi u trong nư c và nư c ngoài n thăm thành ph . IV. TIÊU CHU N Nh ng ngư i ang s ng và ho t ng t i thành ph t ư c 1 trong 8 tiêu chuNn sau ây thì ư c xét t ng huy hi u thành ph H Chí Minh : 1. Nh ng ngư i ã có góp công góp s c cho s nghi p gi i phóng thành ph và t sau ngày gi i phóng n nay v n ch p hànnh t t m i ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c.
  3. 2. Nh ng ngư i ư c y ban nhân dân thành ph công nh n danh hi u Chi n sĩ thi ua. 3. Cán b , công nhân viên hi n công tác t i thành ph và ã ư c công nh n danh hi u lao ng tiên ti n 3 năm li n k t năm 1976 ho c l p thành tích xu t s c trong vi c ph c v nhân dân, ph c v s nghi p cách m ng c a thành ph . 4. Nh ng ngư i ã có hành ng hy sinh dũng c m b t cư p, b o v tài s n xã h i ch nghĩa và tài s n nhân dân, c u kho tàng, c u ngư i b tai n n.. ho c ã có sáng ki n em l i hi u qu thi t th c ph c v s n xu t và i s ng c a nhân dân. 5. Nh ng gia ình có 3 con tr lên ang làm nghĩa v quân s , công an nhân dân vũ trang, thanh niên xung phong, không m t ngư i nào b x k lu t. 6. Chi n sĩ và cán b trong l c lư ng vũ trang công an và thanh niên xung phong t i ngũ ư c 3 năm tr lên không vi ph m tham ô, c a quy n, công tác t t, ư c nhân dân yêu m n. 7. Nh ng ngư i tham gia cách m ng ã ư c thư ng huân chương hi n ang công tác ho c ã hưu trí, ngh vì m t s c lao ng mà v n gi ư c phNm ch t cách m ng t t. 8. Nh ng ngư i s ng b ng lao ng chân chính, tôn tr ng pháp lu t Nhà nư c ; có n p s ng lành m nh, oàn k t tương tr trong t dân ph , thôn, p, hăng hái làm tròn nghĩa v công dân (nghĩa v lương th c, nghĩa v lao ng và nh ng công tác xã h i, v.v...( ã ư c t p th bình b u). V. T CH C XÉ T NG 1. T ch c - Cán b , công nhân viên ch c thu c khu v c Nhà nư c do ban lãnh o ( ng y, Công oàn, Giám c c a ơn v , cơ quan, xí nghi p, trư ng h c, b nh vi n xét ch n ngh ưa lên Th trư ng s , ban, ngành xem xét và ngh lên y ban nhân dân thành ph ). Nh ng ngư i lao ng trong các xí nghi p dân doanh t p th thu c các ban, ngành, s c p thành ph ho c c p qu n, huy n qu n lý thì do Ban qu n tr và công oàn c a xí nghi p, t ch c dân doanh t p th ngh ưa lên th trư ng s , ban, ngành xem xét và ngh lên y ban nhân dân thành ph . - Nh ng ngư i lao ng thu c khu v c s n xu t t p th (h p tác xã, t p oàn s n xu t, t h p..) do y ban nhân dân phư ng, xã ph i h p v i Ban qu n tr và Công oàn hay Nông h i ch n ưa lên y ban nhân dân qu n, huy n xem xét và ngh lên y ban nhân dân thành ph . - Nh ng ngư i khác có thành tích áng ư c khen thư ng thì do y ban nhân dân phư ng, xã ph i h p v i M t tr n T qu c và các oàn th thanh niên, ph n , ...ch n ưa lên qu n, huy n xem xét ngh lên y ban nhân dân thành ph .
  4. L c lư ng vũ trang và công an thành ph , l c lư ng thanh niên xung phong xét ch n trong ngành mình và báo cáo danh sách lên y ban nhân dân thành ph , 2. Phương pháp xét ch n : - Lãnh o ơn v cơ s t ch c sinh ho t ph bi n cho m i ngư i thông su t m c ích, ý nghĩa, tiêu chuNn bình xét, t ó liên h i chi u b n thanh t báo, t phong sau ó thNm tra l i và l p danh sách ngh lên s , ban, ngành, qu n, huy n, lãnh o s , ban, ngành, qu n, huy n xét duy t và l p danh sách trình y ban nhân dân thành ph . - Làm nh nhàng, g n, chính xác, không trùng sót, m b o oàn k t, ng viên ph n kh i nhi t tình yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i c a m i ngư i. VI. Huy hi u thành ph ch dành t ng thư ng vào nh ng d p k ni m truy n th ng c a nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph s có quy nh c th th i gian cho t ng t xét thư ng. Riêng t u tiên xét thư ng huy hi u thành ph H Chí Minh s ti n hành vào d p k ni m Cách m ng tháng Tám (19-8) và Qu c khánh (2-9). VII. Th trư ng các s , ban, ngành, y ban nhân dân qu n, huy n thu c thành ph , các cơ quan Trung ương óng t i thành ph k t h p v i vi c báo cáo t ng k t thành tích nhân d p k ni m 2-9 hư ng d n vi c xét t ng huy hi u thành ph H Chí Minh t k t qu t t.
Đồng bộ tài khoản