Quyết định số 234/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
2
download

Quyết định số 234/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 234/2003/QĐ-UB về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 234/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 234/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH, B SUNG K HO CH U TƯ VÀ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu-chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 4373/KH T-TH ngày 07 tháng 10 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung th c hi n công tác chuNn b u tư cho 194 d án v i t ng s v n 20,11 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm). i u 2.- Sau khi nh n ư c ch tiêu b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung, các s , cơ quan ngang s và y ban nhân dân các qu n-huy n (cơ quan ch qu n c a các ch u tư) ti n hành phân b , giao ch tiêu cho các ơn v tr c thu c theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao ; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Giám c các s , Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c các s , T ng Giám c các T ng Công ty, Th trư ng các cơ quan ngang s và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH
  2. - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT, VX, PC - Các t , T TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản