Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
111
lượt xem
9
download

Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM _________ Đ c l p - T do - H nh phúc S : 234/2006/QĐ-TTg Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2006 QUY T Đ NH V M TS CH Đ Đ I V I HU N LUY N VIÊN, V N Đ NG VIÊN TH THAO TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao đ ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a B lu t Lao đ ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Xét đ ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao, B trư ng B Tài chính và B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, QUY T Đ NH Đi u 1. Tr công b ng ti n theo ngày cho các hu n luy n viên, v n đ ng viên th thao là ngư i Vi t Nam trong th i gian t p trung t p hu n và thi đ u như sau: 1. Đ i v i hu n luy n viên, v n đ ng viên không hư ng lương t ngân sách nhà nư c: a) Hu n luy n viên: - Hu n luy n viên trư ng đ i tuy n qu c gia: 150.000 đ ng/ngư i/ngày; - Hu n luy n viên đ i tuy n qu c gia: 100.000 đ ng/ngư i/ngày; - Hu n luy n viên trư ng đ i tuy n tr qu c gia: 100.000 đ ng/ngư i/ngày; - Hu n luy n viên đ i tuy n tr qu c gia: 75.000 đ ng/ngư i/ngày; - Hu n luy n viên đ i tuy n c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 75.000 đ ng/ngư i/ngày; - Hu n luy n viên đ i tuy n tr c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 55.000 đ ng/ngư i/ngày; - Hu n luy n viên đ i tuy n năng khi u c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 55.000 đ ng/ngư i/ngày. b) V n đ ng viên: - V n đ ng viên đ i tuy n qu c gia: 70.000 đ ng/ngư i/ngày; - V n đ ng viên đ i tuy n tr qu c gia: 50.000 đ ng/ngư i/ngày; - V n đ ng viên đ i tuy n c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 50.000 đ ng/ngư i/ngày; - V n đ ng viên đ i tuy n tr c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 25.000 đ ng/ngư i/ngày; - V n đ ng viên đ i tuy n năng khi u c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 15.000 đ ng/ngư i/ngày. 2. Đ i v i hu n luy n viên, v n đ ng viên hư ng lương t ngân sách nhà nư c trong th i gian t p trung t p hu n và thi đ u, n u có m c lương th p hơn m c ti n công quy đ nh t i kho n 1 Đi u này thì đư c cơ quan s d ng hu n luy n viên, v n đ ng viên chi tr ph n chênh l ch đ b o đ m b ng các m c quy đ nh tương ng. Đi u 2. Quy đ nh các ch đ b o hi m xã h i, b o hi m y t , ch đ tr c p đ i v i các hu n luy n viên, v n đ ng viên trong đ i tuy n, đ i tuy n tr qu c gia, đ i tuy n, đ i tuy n tr c a ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương đư c hư ng trong th i gian t p trung t p hu n, thi đ u như sau: 1. Hu n luy n viên, v n đ ng viên hư ng lương t ngân sách nhà nư c và hu n luy n viên, v n đ ng viên không hư ng lương t ngân sách nhà nư c nhưng đang làm vi c các cơ quan, doanh nghi p, t ch c thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c trong th i gian t p trung t p hu n, thi đ u đư c hư ng các ch đ b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t . Trư ng h p hu n luy n viên, v n đ ng viên b tai n n ho c
  2. 2 ch t trong khi t p luy n, thi đ u thì đư c cơ quan, t ch c đang s d ng hu n luy n viên, v n đ ng viên b i thư ng m t l n theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 1 Ngh đ nh s 110/2002/NĐ-CP c a Chính ph ngày 27 tháng 12 năm 2002 v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng (sau đây g i t t là Ngh đ nh s 110/2002/NĐ-CP). 2. Hu n luy n viên, v n đ ng viên không hư ng lương t ngân sách nhà nư c và không thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i, b o hi m y t theo quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m xã h i, b o hi m y t thì trong th i gian t p trung t p hu n, thi đ u n u b m đau, ph i ngh t p luy n, ngh thi đ u, b tai n n ho c ch t thì đư c gi i quy t tr c p và b i thư ng như sau: a) N u b m đau đư c chi tr toàn b chi phí khám, ch a b nh và đư c hư ng tr c p b ng 75% m c ti n công hi n hư ng trong nh ng ngày ngh m đau (ho c th c hi n các bi n pháp k ho ch hóa dân s ); b) N u b tai n n trong khi luy n t p, thi đ u thì đư c chi tr toàn b chi phí y t t khi sơ c u, c p c u đ n khi đi u tr n đ nh thương t t; ti n tr c p b ng 100% m c ti n công trong th i gian đi u tr ; c) Sau khi thương t t n đ nh đư c giám đ nh kh năng lao đ ng; n u b suy gi m kh năng lao đ ng t 5% tr lên thì đư c hư ng tr c p và b i thư ng như sau: - Tr c p m t l n ngang v i m c quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v b o hi m xã h i đ i v i đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c; - Ti n b i thư ng theo quy đnh t i kho n 4 Đi u 1 Ngh đnh s 110/2002/NĐ-CP. d) N u hu n luy n viên, v n đ ng viên ch t thì ngư i lo mai táng đư c nh n tr c p mai táng ngang v i m c quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v b o hi m xã h i đ i v i đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c. Trư ng h p hu n luy n viên, v n đ ng viên ch t do tai n n trong khi luy n t p, thi đ u, thì thân nhân đư c nh n tr c p m t l n ngang v i m c quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v b o hi m xã h i đ i v i đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i b t bu c và đư c b i thư ng theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 1 Ngh đ nh s 110/2002/NĐ-CP. 3. Đ i v i các v n đ ng viên, hu n luy n viên không thu c đ i tư ng tham gia b o hi m xã h i, khi thôi làm hu n luy n viên, v n đ ng viên đư c tr c p m t l n, c m i năm (12 tháng) làm hu n luy n viên, v n đ ng viên t p trung (tính c ng d n) đư c hư ng 1,5 tháng (26 ngày/tháng) ti n công trư c khi thôi vi c, nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n công. Đi u 3. Quy đ nh m c thư ng b ng ti n đ i v i các v n đ ng viên, hu n luy n viên l p thành tích t i các gi i thi đ u như sau: 1. V n đ ng viên l p thành tích t i các gi i thi đ u qu c t dư i đây đư c hư ng m c thư ng như sau: Đơn v tính: tri u đ ng TT Thành tích Huy chương Huy chương Huy Phá k l c các vàng b c cu c thi Tên cu c thi chương đ ng 1 Đ i h i Th thao Đông Nam Á (SEA 25 15 10 Đư c c ng thêm 10 Games); tri u đ ng 2 Gi i vô đ ch Đông Nam Á t ng môn: 1. Các môn th thao nhóm I (các môn 25 15 10 Đư c c ng thêm 10 đư c đưa vào chương trình thi đ u tri u đ ng Đ i h i Olympic) 2. Các môn th thao nhóm II (các môn 15 10 7 Đư c c ng thêm thi còn l i) 05 tri u đ ng 3 Đ i h i Th thao châu Á (ASIAD); Đ i h i 45 25 20 Đư c c ng thêm Th thao trong nhà châu Á (Indoor 20 tri u đ ng Games) 4 Gi i vô đ ch châu Á t ng môn, cúp, gi i v n đ ng viên xu t s c châu Á:
  3. 3 1. Các môn th thao nhóm I (các môn 45 25 20 Đư c c ng thêm 20 đư c đưa vào chương trình thi đ u tri u đ ng Đ i h i Olympic) 2. Các môn th thao nhóm II (các môn 35 20 15 Đư c c ng thêm 15 thi còn l i) tri u đ ng 5 Gi i vô đ ch th gi i t ng môn, cúp, gi i v n đ ng viên xu t s c th gi i: 1. Các môn th thao nhóm I (các môn 60 40 30 Đư c c ng thêm đư c đưa vào chương trình thi đ u 50 tri u đ ng Đ i h i Olympic) 2. Các môn th thao nhóm II (các môn 50 30 25 Đư c c ng thêm 25 thi còn l i) tri u đ ng 6 Đ i h i Olympic 80 50 40 Đư c c ng thêm 40 tri u đ ng 2. V n đ ng viên l p thành tích t i các cu c thi đ u c a gi i vô đ ch tr Đông Nam Á, châu Á và th gi i đư c hư ng m c thư ng t i đa b ng 50% m c thư ng tương ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. 3. V n đ ng viên l p thành tích t i các cu c thi đ u vô đ ch qu c gia m c thư ng cao nh t không quá 10 tri u đ ng (bao g m c ti n thư ng huy chương và phá k l c). Đ i v i các gi i vô đ ch tr c p qu c gia m c thư ng t i đa b ng 50% m c thư ng c a các gi i vô đ ch qu c gia. 4. Nh ng hu n luy n viên tr c ti p đào t o v n đ ng viên l p thành tích trong các cu c thi đ u thì m c thư ng chung đư c hư ng b ng m c thư ng đ i v i v n đ ng viên. 5. Đ i v i các môn th thao t p th , s lư ng v n đ ng viên, hu n luy n viên đư c thư ng khi l p thành tích theo quy đ nh c a đi u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng ngư i đư c thư ng nhân v i m c thư ng tương ng quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này. 6. Đ i v i các môn thi đ u đ ng đ i (mà thành tích thi đ u c a t ng cá nhân và đ ng đ i đư c xác đ nh trong cùng m t l n thi), s lư ng v n đ ng viên, hu n luy n viên đư c thư ng khi l p thành tích theo quy đ nh c a đi u l gi i. M c thư ng chung b ng s lư ng ngư i đư c thư ng nhân v i 50% m c thư ng tương ng quy đ nh t i các kho n 1, 2 và 3 Đi u này. 7. Hu n luy n viên, v n đ ng viên l p thành tích t i các gi i th thao dành cho ngư i khuy t t t Đông Nam Á, châu Á, th gi i và các gi i thu c h th ng thi đ u th thao qu n chúng c p qu c gia đư c hư ng m c thư ng b ng 50% m c thư ng tương ng quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Đi u này. Đi u 4. 1. y ban Th d c Th thao quy đ nh h th ng gi i thi đ u th thao qu c gia và quy đ nh m c thư ng c th đ i v i v n đ ng viên, hu n luy n viên l p thành tích t i các gi i thi đ u qu c t c a t ng môn th thao. 2. Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy đ nh m c thư ng c th đ i v i v n đ ng viên, hu n luy n viên c a B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p thành tích t i các gi i thi đ u th thao. Đi u 5. Ngu n kinh phí và cách chi tr : 1. Ngu n kinh phí chi tr cho các ch đ quy đ nh t i Quy t đ nh này đư c b trí trong d toán ngân sách th d c th thao hàng năm theo ch đ hi n hành c a Nhà nư c v phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c: a) y ban Th d c Th thao chi tr ti n công, ti n đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n khám, ch a b nh, tai n n, ti n tr c p và ti n b i thư ng theo quy đ nh cho hu n luy n viên, v n đ ng viên thu c các đ i tuy n, đ i tuy n tr qu c gia; chi ti n thư ng cho các hu n luy n viên, v n đ ng viên đ i tuy n, đ i tuy n tr qu c gia đ t thành tích thi đ u t i các gi i th thao qu c t ; b) Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương chi ti n công, ti n đóng b o hi m xã h i, b o hi m y t , ti n khám, ch a b nh, tai n n, ti n tr c p và ti n b i thư ng theo quy đ nh cho hu n luy n viên, v n đ ng viên thu c các B , ngành và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qu n lý; ti n thư ng cho các hu n luy n viên và v n đ ng viên đ t thành tích
  4. 4 thi đ u t i các gi i thi đ u qu c gia và các gi i thi đ u c a B , ngành, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Nhà nư c khuy n khích các liên đoàn, hi p h i th thao, các đơn v qu n lý hu n luy n viên, v n đ ng viên khai thác các ngu n thu h p pháp đ b sung thêm ti n công, ti n thư ng, ti n tr c p khám, ch a b nh, tai n n và các ch đ , chính sách khác đ i v i hu n luy n viên, v n đ ng viên. Đi u 6. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Bãi b Quy t đ nh s 49/1998/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v m t s ch đ đ i v i v n đ ng viên, hu n luy n viên th thao. Đi u 7. B trư ng B Tài chính, B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và B trư ng, Ch nhi m y ban Th d c Th thao ch u trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 8. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i đ ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản