Quyết định số 234/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộido Thủ tứơng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 234/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộido Thủ tứơng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 234/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộido Thủ tứơng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 234/TTg về việc phê duyệt Dự án đầu tư Khu xây dựng tập trung Định công, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nộido Thủ tứơng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 234/TTg Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN U TƯ KHU XÂY D NG T P TRUNG NNH CÔNG, HUY N THANH TRÌ THÀNH PH HÀ N I TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 177/CP c a Chính ph ngày 20 tháng 10 năm 1994; Xét t trình c a liên B Xây d ng và U ban nhân thành ph Hà N i t i văn b n s 23/BXD-UB ngày 25 tháng 3 năm 1996 và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư t i công văn s 1491/BKH-VPT ngày 10 tháng 4 năm 1996, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án u tư xây d ng Khu xây d ng t p trung nh Công, thành ph Hà N i v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Tên D án: Khu xây d ng t p trung nh công, huy n Thanh Trì, thành ph Hà N i. 2. Ch u tư: Công ty phát tri n nhà và ô th - B xây d ng. 3. a i m: xã nh Công, huy n Thanh Trì, thành ph Hà N i. 4. Di n tích: 35 ha. 5. N i dung u tư: - San l p m t b ng 333.114 m3 - ư ng giao thông 109.826 m2 - ng thoát nư c mưa 5.320 m - ng thoát nư c bNn 11.190 m - ng c p nư c 7.290 m - C p i n 13.350 KVA - Thông tin 4.000 s máy i n tho i
  2. - Trư ng h c 8.150 m2 sàn - Nhà tr m u giáo 7.040 m2 sàn - Công trình công c ng 1.660 m2 sàn - Nhà 297.500 m2 sàn - Công trình d ch v 68.468 m2 sàn. 6. T ng m c u tư (K c n bù, gi i phóng m t b ng): 287.080.558.000 ng. Trong ó: - Xây l p 119.761.415.000 ng. - KTCB khác 155.290.755.000 ng. 7. Ngu n v n u tư: - V n vay, v n huy ng và v n t có c a ch u tư xây d ng các công trình h t ng k thu t. - V n ngân sách xây d ng các công trình h t ng xã h i. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân thành ph Hà N i, B trư ng các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản