Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
92
lượt xem
10
download

Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2352/1999/QĐ-BHXH

 1. B O HI M XÃ H I VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2352/1999/Q -BHXH Hà N i, ngày 28 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM S 2352/1999/Q - BHXH NGÀY 28 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH QUY NNH C P, QU N LÝ VÀ S D NG S B O HI M XÃ H I T NG GIÁM C B O HI M XÃ H I VI T NAM Căn c Ngh nh s 19/CP ngày 16 tháng 02 năm 1995 c a Chính ph v vi c thàng l p B o hi m xã h i Vi t Nam; Căn c Quy ch t ch c và ho t ng c a B o hi m xã h i Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 606/TTg ngày 26 tháng 09 năm 1995 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 1443/L -TBXH ngày 09 tháng 10 năm 1995 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành m u s B o hi m xã h i; Thông tư s 09/L -TBXH ngày 26 tháng 04 năm 1996 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n c p và ghi s B o hi m xã h i; Theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý thu B o hi m xã h i; QUY T NNH i u 1- Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh c p, qu n lý và s d ng s B o hi m xã h i". i u 2- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 1999; thay th Quy t nh s 113/BHXH-Q ngày 22 tháng 06 năm 1996 và nh ng quy nh, hư ng d n v vi c c p, qu n lý s B o hi m xã h i t i các văn b n do B o hi m xã h i Vi t Nam ã ban hành trư c ngày Quy t nh này có hi u l c. i u 3- Trư ng Ban Qu n lý Thu BHXH có trách nhi m hư ng d n, ôn c, ki m tra vi c t ch c th c hi n Quy t nh này. Th trư ng các ơn v tr c thu c B o hi m xã h i Vi t Nam; Giám c B o hi m xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Huy Ban ( ã ký)
 2. QUY NNH C P, QU N LÝ VÀ S D NG S B O HI M XÃ H I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2352/1999/Q -BHXH ngày 28 tháng 09 năm 1999 c a T ng giám c b o hi m xã h i Vi t Nam) I- QUY NNH CHUNG 1. S B o hi m xã h i (sau ây vi t t t là S BHXH) dùng ghi nh n quá trình làm vi c và óng BHXH, là căn c gi i quy t các ch BHXH c a ngư i tham gia BHXH theo quy nh c a pháp lu t. 2. S BHXH ư c qu n lý và lưu hành th ng nh t trong ph m vi c nư c theo các quy nh chung v qu n lý h sơ, tài li u. S BHXH b tNy xóa, rách nát; ghi chép, xác nh n không rõ ràng, không y thì không có giá tr pháp lý. 3. S BHXH do B o hi m xã h i Vi t Nam phát hành, thu chi phí in n, v n chuy n và t ch c c p n ngư i lao ng thông qua ngư i s d ng lao ng II- I TƯ NG, I U KI N C P S B O HI M XÃ H I 1. i tư ng ư c c p S BHXH bao g m: 1.1- Cán b , công ch c, ngư i lao ng ư c quy nh t i i u 3, i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12/CP ngày 26/01/1995 c a Chính ph . 1.2- Quân nhân, công an nhân dân ư c quy nh t i i m 1, i u 3, i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 45/CP ngày 15/07/1995 c a Chính ph . 1.3- Cán b xã, phư ng, th tr n hư ng sinh ho t phí ư c quy nh t i i m 1, 2, 3, 4, 5, i u 3, Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 50/CP ngày 26/07/1995 c a Chính ph v ch sinh ho t phí i v i cán b xã, thư ng, th tr n. 1.4- Ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài theo quy nh t i i m 1, i u 3, Ngh nh s 07/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B Lu t lao ng v ưa ngư i lao ng Vi t Nam i làm vi c nư c ngoài. T tc i tư ng trên ây g i chung là ngư i lao ng. 2. i u ki n c p s BHXH: 2.1- Ngư i lao ng thu c i tư ng tham gia BHXH quy nh t i i m 1 trên ang làm vi c và óng BHXH. 2.2- Ngư i s d ng lao ng có i u ki n v qu n lý s d ng lao ng và tham gia BHXH theo úng quy nh c a pháp lu t. III- QUY NNH V C P S BHXH
 3. 1. Trình t c p S BHXH: 1.1- Ngư i s d ng lao ng l p 02 b n "Danh sách lao ng ngh c p s BHXH" (m u 02/SBH kèm theo) g i cơ quan BHXH nơi tr c ti p qu n lý thu b o hi m xã h i. 1.2- Cơ quan BHXH ti p nh n "Danh sách lao ng ngh c p s BHXH", i chi u v i "Danh sách lao ng và qu ti n lương trích n p BHXH" và "Danh sách lao ng i u ch nh tăng gi m m c n p BHXH" c a ngư i s d ng lao ng xác nh danh sách lao ng ư c c p S BHXH; ng th i hư ng d n ngư i s d ng lao ng phương pháp ti n hành l p và xét duy t "T khai s BHXH" (m u s 01/SBH kèm theo). 1.3- Ngư i lao ng kê khai 03 b n "T khai c p s BHXH" 1.4- Ngư i s d ng lao ng căn c h sơ, lý l ch và quá trình tham gia BHXH c a ngư i lao ng (n u có) i chi u, xác nh n, ký, ghi rõ h tên óng d u lên ch quy nh trên "T khai c p s BHXH". 1.5- Cơ quan BHXH ti n hành thNm nh, ký duy t "T khai c p s BHXH" c a ngư i lao ng. Ghi s s BHXH vào các "T khai c p s BHXH" ã duy t và "Danh sách lao ng ngh c p s BHXH". Căn c s s BHXH ã duy t ghi trên t khai, danh sách, c p cho ngư i s d ng lao ng s BHXH ã ư c ghi ( óng d u) s s BHXH. S s BHXH là s ư c ghi trên s BHXH bao g m 10 ch s , trong ó 02 s u là mã s c a BHXH t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (Danh m c mã s ơn v BHXH t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và cơ quan BHXH Qu c phòng và Công an - ính kèm), 02 s ti p theo là 02 s cu i c a năm duy t c p s , 06 s ti p theo là s th t c a ngư i lao ng ư c duy t c p s BHXH trong năm. 1.6- Ngư i s d ng lao ng căn c danh sách, "T khai c p s BHXH" c a ngư i lao ng ã ư c cơ quan BHXH xét duy t, ti n hành ghi s BHXH cho ngư i lao ng. 1.7- Ngư i lao ng sau khi ki m tra các n i dung ghi trên s BHXH ký, ghi rõ h tên vào nơi quy nh. 1.8- Ngư i s d ng lao ng ký xác nh n và óng d u vào nơi quy nh trên s BHXH. 1.9- Cơ quan BHXH sau khi i chi u v i t khai c a ngư i lao ng, ký, óng d u vào ch quy nh trên s BHXH. ng th i óng d u giáp lai vào s BHXH và tr l i cho ngư i s d ng lao ng qu n lý. 2. Quy nh v thNm nh, xác nh n "T khai c p s BHXH"
 4. 2.1- "T khai c p s BHXH" "T khai c p s BHXH" kích thư c 210 x 297 có 04 trang in li n nhau trong m t t gi y (b ng kh A3 g p ôi) g m 02 ph n: Ph n A- Do ngư i lao ng t kê khai nh ng v n liên quan n nhân thân, quá trình làm vi c có óng d u BHXH. Ph n B- Do ngư i s d ng lao ng và cơ quan BHXH ghi, xác nh n. i v i nh ng ngư i ã có quá trình làm vi c và óng BHXH trư c khi c p s BHXH thì xét duy t th i gian tham gia BHXH trư c khi c p s . Trư ng h p ngư i lao ng có th i gian làm vi c và tham gia BHXH dài, s d ng 1 t khai không thì ph n kê khai quá trình làm vi c có óng BHXH ư c dùng t m. Trên t m có ghi h , tên; ngày tháng năm sinh; s ch ng minh thư, ơn v làm vi c, và ph n kê khai quá trình làm vi c có óng BHXH; ánh s th t c a t m ( trong ngo c ơn) vào sau dòng ch "T khai c p s BHXH" và óng d u c a ngư i s d ng lao ng trên góc trái c a trang thêm này. 2.2- Kê khai trên "T khai c p s BHXH". Ngư i lao ng kê khai các n i dung liên quan n nhân thân và quá trình làm vi c có óng BHXH (n u có) vào "T khai c p s BHXH"; ghi y các y u t , n i dung trong t khai. Khi kê khai quá trình làm vi c có óng BHXH ph i tách các giai o n theo úng th i gian ghi trong h sơ g c; ghi y c p b c, ch c v , ch c danh ngh , công vi c ( c bi t là công vi c n ng nh c c h i), ơn v làm vi c ( i v i doanh nghi p ã ư c x p h ng cũng ghi rõ h ng doanh nghi p), a i m ơn v óng (n u có ph c p khu v c ghi rõ xã, huy n). Các giai o n b gián o n cũng ph i kê khai y , trên c t ghi th i gian tham gia BHXH b gián o n ư c g ch chéo (x). Trư ng h p ngư i lao ng không m b o kê khai úng ư c qua trình làm vi c có óng BHXH thì ngư i s d ng lao ng căn c h sơ ang qu n lý, có th kê khai h nhưng sau ó ph i ưa ngư i lao ng ki m tra k l i. T khai ư c l p làm 03 b n (có th l p m t b n ban u sau ó sao ch p làm 03 b n) và ngư i lao ng ký, ghi rõ h tên lên ch quy nh trên c 03 t khai ó và n p cho ngư i s d ng lao ng. 2.3- ThNm nh, xác nh n "T khai c p s BHXH": 2.3.1- Căn c thNm nh, xác nh n "T khai c p s BHXH". - H sơ xác nh nhân thân c a ngư i lao ng như h khNu, gi y khai sinh, ch ng minh thư. - H sơ g c liên quan xác nh qua trình làm vi c và óng BHXH như: lý l ch công nhân viên ch c, lý l ch ng viên, lý l ch quân nhân, các quy t nh, h p ng lao ng, thông báo, biên b n, trích l c.... y căn c pháp lý liên quan n vi c ti p nh n, phân công ra trư ng, gián o n th i gian công tác; tăng gi m lương, ph c p v.v... N u không có các quy t nh x p lương ho c nâng lương kèm theo thì ngư i s
 5. d ng lao ng ph i ưa ra ư c nh ng căn c pháp lý m b o thay th các quy t nh trên và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 2.3.2- Ngư i s d ng lao ng i chi u các n i dung c a ngư i lao ng kê khai trên t khai v i h sơ lý l ch g c, m b o nguyên t c trùng kh p gi a t khai v i h sơ lý l ch g c mà ơn v ang qu n lý, n u úng xác nh n vào t khai và n p cho cơ quan BHXH. 2.3.3- Cơ quan BHXH ti n hành thNm nh, i chi u gi a các n i dung c a ngư i lao ng kê khai trên t khai v i h sơ, lý l ch g c và xác nh n quá trình óng BHXH c a ngư i lao ng vào ch quy nh trên t khai. (Lưu ý, ngư i s d ng lao ng n p BHXH n th i i m nào ch ư c xác nh n trên t khai cho ngư i lao ng n th i i m ó). 2.3.4- T khai sau khi ư c thNm nh, xác nh n, ngư i lao ng gi m t b n, ngư i s d ng lao ng gi m t b n lưu cùng h sơ cá nhân c a ngư i lao ng; cơ quan BHXH gi m t b n lưu cùng h sơ c p s BHXH. 3. Quy nh v ghi, xác nh n trên s BHXH; 3.1- Ghi, xác nhân khi c p s BHXH: 3.1.1- Ngư i s d ng lao ng ghi s BHXH cho ngư i lao ng ph i m b o úng ngư i, úng s s BHXH ã duy t. Ghi úng, y n i dung; m b o tính liên t c v th i gian, không cách dòng, cách trang. Ti n lương, ph c p ph i ghi theo úng quy t nh, h p ng lao ng; n u b ng h s thì ghi h s , b ng ti n thì ghi m c ti n c th . Các th i gian gián o n không tham gia BHXH ph i ghi y và nêu rõ nguyên nhân, lý do gián o n (các c t 4, 5, 6, 7, 8 ư c g ch chéo (x)). Ghi s b ng m c không phai m u en ho c xanh m, không dùng m c m u ho c các m u khác hay bút chì. Trong t ng l n ghi không ư c dùng hai lo i m c có m u khác nhau. Không ghi ch ng è, vi t t t, tNy xoá, s a ch a. N u có trư ng h p ghi sai thì dùng bút m c m u g ch chính gi a toàn b dòng vi t sai và ghi vào dòng ti p theo. Sau khi i chi u, ki m tra l n cu i ngư i s d ng lao ng ký, óng d u xác nh n trên c t 9 trang ghi quá trình làm vi c và óng BHXH c a s BHXH. 3.1.2- Cơ quan BHXH i chi u gi a "T khai c p s BHXH" v i s BHXH, m b o kh p úng, ký xác nh n vào ch quy nh trên trang 3 và trên c t 10 c a các trang kê khai quá trình làm vi c và óng BHXH. óng d u xác nh n trên ch ký và óng d u vào nơi ti p giáp hai trang cùng gáy (d u giáp lai) c a s BHXH. 3.2- Ghi, xác nh n trên s BHXH khi có y u t thay i: 3.2.1- Trong quá trình làm vi c và tham gia BHXH ngư i lao ng có thay i m t trong nh ng y u t như: c p b c, ch c v , ch c danh ngh , công vi c, ơn v làm vi c, a i m ơn v óng, m c ti n lương, ph c p làm căn c óng BHXH thì
 6. ngư i s d ng lao ng căn c h sơ g c là các quy t nh, h p ng lao ng... ghi vào s BHXH cho ngư i lao ng. Trư ng h p ngư i lao ng có th i gian ngh vi c không óng BHXH (t m t tháng tr lên) do m au dài ngày, ng ng vi c; i tù... u ph i ghi vào s BHXH và nêu rõ lý do gián o n. 3.2.2- Trư c khi ngư i lao ng di chuy n, ng ng vi c ho c ngh hư ng ch tr c p BHXH, ngư i s d ng lao ng có trách nhi m óng y BHXH cho ngư i lao ng; l p, ghi, xác nh n trên s BHXH c a ngư i lao ng n th i i m di chuy n, ng ng vi c, mang kèm các gi y t liên quan n cơ quan BHXH làm các th t c ti p theo. 3.2.3- Ngư i s d ng lao ng, cơ quan BHXH th c hi n ký xác nh n trong m i m t l n ghi s , có ghi tên và óng d u. 3.2.4- Khi xác nh n trên s BHXH c p l i, xác nh n gi i quy t ch BHXH; xác nh n t m ng ng tham gia BHXH do thôi vi c chưa hư ng ch BHXH; di chu n ơn v , cơ quan BHXH ph i g ch m t dòng b ng m c m u sát dư i dòng cu i cùng kê khai quá trình công tác và ghi dòng ch "Th i gian óng BHXH tính n tháng... năm... là.... tháng... năm". Ký óng d u, ghi h tên, ch c danh ngư i xác nh n. 4. Quy nh v c p l i s BHXH: 4.1- S BHXH ã ư c c p cho ngư i lao ng b m t, h ng không s d ng ư c thì ư c xem xét c p l i. 4.2- Ngư i lao ng làm m t, h ng s BHXH ph i có xác nh n c a cơ quan công an nơi x y ra v vi c ho c chính quy n a phương, nơi ang ký h khNu thư ng trú, cùng v i t khai c p s l n u, có ơn ngh c p l i s BHXH, thông qua ngư i s d ng lao ng n p cho cơ quan BHXH. i v i ngư i lao ng ang ng ng vi c, chưa hư ng ch BHXH; chưa có nơi làm vi c m i mà b m t, h ng s , thì ngư i lao ng n p ơn và các gi y t liên quan cho ngư i s d ng lao ng cũ. N u ngư i s d ng lao ng cũ không còn ho t ng do gi i th , sát nh p, phá s n thì n p tr c ti p cho cơ quan BHXH nơi xác nh n trên s BHXH trư c khi ngh vi c. 4.3- Ngư i s d ng lao ng làm m t, h ng s BHXH c a ngư i lao ng thì có công văn ngh kèm theo biên b n xác nh nguyên nhân, s lư ng, tình tr ng, s s BHXH b m t, h ng kèm theo các t khai c a ngư i lao ng n p cho cơ quan BHXH 4.4- Cơ quan BHXH khi nh n ư c công văn (ho c ơn) ngh c p l i s BHXH, ki m tra xem xét tính h p pháp, h p l , i chi u v i t khai và các h sơ lưu có liên quan c p l i s BHXH cho ngư i lao ng và óng d u "C P L N TH HAI" ho c "C p l n th nh t..." vào trang 3 c a s theo kích thư c 10mm x60mm. 5. ThNm quy n ký xác nh n trên s BHXH:
 7. 5.1- Ngư i lao ng ký, ghi rõ h tên vào nơi quy nh trên trang 3 c a s BHXH. Trư ng h p tàn t t ho c không bi t ch thì ph i i m ch vào ch ch ký và ngư i s d ng lao ng thay ngư i lao ng ghi rõ h , tên vào ch quy nh. 5.2- Th trư ng ơn v s d ng lao ng ký xác nh n khi c p s BHXH cho ngư i lao ng, khi di chuy n, thôi vi c chưa hư ng BHXH ho c khi gi i quy t ch BHXH. Ký xác nh n các l n ghi s ti p theo là th trư ng ơn v ho c ngư i ư c th trư ng ơn v u quy n b ng văn b n, 5.3- Huy n u ho c UBND huy n ký xác nh n cho cán b xã phư ng có th i gian làm vi c và óng BHXH trư c 01/01/1998. T 01/01/1998 tr i do Ch t ch UBND xã ký, xác nh n. 5.4- Giám c BHXH c p t nh, Th trư ng cơ quan BHXH thu c B Qu c phòng, B Công an ký xác nh n khi c p s BHXH, khi c p l i s , ngư i lao ng t m ng ng tham gia BHXH do thôi vi c, chưa hư ng BHXH, khi di chuy n a bàn ngoài t nh, ngoài l c lư ng vũ trang và khi gi i quy t ch BHXH cho ngư i lao ng (t i ph n các ch BHXH ã ư c hư ng). 5.5- Trư ng phòng thu BHXH c p t nh ho c tương ương, Giám c BHXH c p qu n, huy n, th ư c ký xác nh n trên s BHXH cho các l n ghi s ti p theo, khi gi i quy t ch BHXH (c t 10 ph n kê khai quá trình làm vi c có óng b o hi m xã h i) và khi ngư i lao ng di chuy n ơn v làm vi c trong a bàn t nh (trong l c lư ng vũ trang có quy nh riêng. IV - QU N LÝ VÀ S D NG S BHXH 1- Ngư i lao ng: 1.1- Ngư i lao ng tr c ti p qu n lý s BHXH, nh n s BHXH (có ký giao nh n) và các gi y t liên quan trong các trư ng h p di chuy n ơn v làm vi c ho c khi t m ng ng tham gia BHXH do thôi vi c, chưa hư ng BHXH. Khi n nơi làm vi c m i có trách nhi m n p ngay s BHXH và các gi y t liên quan cho ngư i s d ng lao ng m i (có ký giao nh n) qu n lý và ăng ký v i cơ quan BHXH. Trong quá trình qu n lý s BHXH không ư c t ý s a ch a, tNy xoá, ghi chép trên s BHXH, ph i b o m an toàn, không hư h ng, m t mát. 1.2- Trư ng h p c bi t khi thay i, bi n ng v nhân thân (h , tên, ngày tháng năm sinh) ngư i lao ng ph i có ơn trình bày kèm theo các gi y t liên quan g i cho cơ quan BHXH lưu cùng h sơ c p s BHXH làm căn c khi gi i quy t các ch BHXH sau này. 1.3- Ngư i lao ng có quy n ư c ki m tra, xem xét các n i dung ghi trong s BHXH. Có quy n khi u n i, t cáo v i cơ quan BHXH ho c các cơ quan có trách nhi m v các v n liên quan n vi c kê khai, xác nh n, ghi và c p s BHXH không úng quy nh cho b n thân cũng như i v i ngư i lao ng khác. 2. Ngư i s d ng lao ng:
 8. 2.1- Ngư i s d ng lao ng qu n lý s trong quá trình ngư i lao ng làm vi c t i ơn v , ng th i l p, ghi, xác nh n và làm các th t c gi i quy t ch BHXH cho ngư i lao ng. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m ghi b sung k p th i khi m t trong nh ng y u t liên quan n m c óng BHXH c a ngư i lao ng thay i. 2.2- Khi ngư i s d ng lao ng thay i v pháp nhân (tên ơn v , ch c danh lãnh o, th trư ng ơn v ) liên quan n vi c qu n lý, ghi và xác nh n trên s BHXH ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan BHXH. 2.3- Ngư i s d ng lao ng trong ph m vi, quy n h n và trách nhi m c a mình qu n lý s BHXH và các h sơ, gi y t liên quan c a ngư i lao ng, không hư h ng, m t mát. Nh ng ngư i không có thNm quy n không ư c sao ch p, ghi chép, s a ch a trên s BHXH. Trong các trư ng h p thiên tai, ho ho n làm m t, h ng S BHXH, ngư i s d ng lao ng ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan BHXH ph i h p x lý. nh kỳ t ch c ki m tra vi c qu n lý, s d ng và b o qu n s BHXH. 3. Cơ quan B o hi m xã h i các c p: 3.1- Cơ quan BHXH có trách nhi m ki m tra thư ng xuyên, nh kỳ ho c t xu t tình hình qu n lý, s d ng s BHXH c a ngư i s d ng lao ng; i chi u v i tình hình và k t qu thu n p BHXH nh m gi i quy t, ch n ch nh k p th i các sai sót. Trong quá trình qu n lý, ki m tra, n u phát hi n nh ng s BHXH ã c p th y có tNy xoá hay sai sót v ghi, xác nh n không úng quy nh ho c s b s a ch a... thì ph i l p biên b n x lý. 3.2- i v i các trư ng h p ngư i lao ng di chuy n, cơ quan BHXH nơi d n ki m tra tính h p pháp, h p l s BHXH c a ngư i di chuy n n. Trư ng h p có v n nào chưa rõ có th yêu c u ngư i lao ng xuát trình t khai lưu ho c các gi y t liên quan. C n th t có th yêu c u BHXH nơi ngư i lao ng chuy n i xác minh. 3.3- Cơ quan BHXH có trách nhi m cung c p các văn b n c a Nhà nư c, c a ngành và các thông tin liên quan n c p, qu n lý, s d ng s BHXH cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng. Th c hi n vi c m s theo dõi, thông tin, báo cáo v tình hình c p, qu n lý, s d ng s BHXH theo các quy nh c a BHXH Vi t Nam. 3.4- Trư ng h p có tranh ch p, khi u n i ho c khi các cơ quan pháp lu t yêu c u, v ghi, xác nh n, c p, qu n lý, s d ng s BHXH, cơ quan BHXH các c p ư c cung c p các h sơ, tài li u liên quan n c p s BHXH theo thNm quy n và ph m vi trách nhi m ư c giao. 4. Qu n lý s BHXH b h ng, không s d ng: 4.1- S BHXH ã ư c c p, ngư i lao ng khi thôi vi c, b vi c không nh n l i s BHXH; ngư i s d ng lao ng có trách nhi m thông báo cho ngư i lao ng; ch m nh t trong vòng 12 tháng k t ngày thông báo l n u, ngư i lao ng không quay l i nh n s BHXH thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m làm th t c n p cho cơ quan BHXH nơi c p phát qu n lý, theo dõi và x lý.
 9. 4.3- S BHXH h ng không s d ng ư c u ph i thu h i, cơ quan BHXH t ch c qu n lý, m s theo dõi riêng s BHXH thu h i, b h ng. 4.4- BHXH t nh, thành ph nh kỳ hàng năm t ch c hu s h ng, khi hu s ph i thành l p H i ng. Trư c khi hu s ph i ki m tra, l p b ng kê chi ti t s lư ng, lo i, tình tr ng c a s h ng, không s d ng ư c. Sau khi hu xong ph i g i biên b n kèm theo Quy t nh, b ng kê chi ti t s hu v BHXH Vi t Nam. V- I U KHO N THI HÀNH 1. Cơ quan B o hi m xã h i, ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng tham gia BHXH có trách nhi m th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và các quy nh trong văn b n này theo úng ch c năng, thNm quy n, trách nhi m và ph m vi ư c pháp lu t quy nh. 2. Các cá nhân, cơ quan, ơn v trong quá trình qu n lý, lưu gi s BHXH không ư c hu ho i, s a ch a, tNy xoá, làm sai l ch các y u t ã ghi trên s . N u c ý s a ch a, hu ho i, làm h ng, man khai thì tuỳ theo m c mà x lý hành chính ho c b truy t trư c pháp lu t. 3. Vi c c p, qu n lý, s d ng s BHXH trong l c lư ng vũ trang căn c quy nh này có văn b n hư ng d n cho phù h p. M US 01/SBH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc T KHAI C P S B O HI M XÃ H I A- NGƯ I LAO NG KÊ KHAI: 1. H và tên: ...................................................................................... Nam (1) N (2) ..........
 10. 2. Ngày tháng năm sinh ..................... 3. Nơi sinh: ........................................................................................
 11. 4. S s BHXH (do cơ quan BHXH ghi) 5. Dân t c:......................................... Qu c t ch:................................... 6. Ch c danh, ngh nghi p, c p b c:..................................................... .............................................................................................................. 7. Cơ quan, ơn v làm vi c:................................................................. .............................................................................................................. 8. a ch thư ng trú:............................................................................ 9. CM thư s ................ do CA............. c p ngày.... tháng..... năm....... I- QUÁ TRÌNH LÀM VI C VÀ ÓNG B O HI M XÃ T n C p b c ch c v , ch c Th i gian tham Căn c óng Ghi tháng tháng danh ngh , công vi c, gia BHXH BHXH chú năm năm ơn v làm vi c, a i m ơn v óng Năm Tháng Lương Ph c p 1 2 3 4 5 6 7 8 II- CÁC CH BHXH Ã Ư C HƯ NG .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. ................................................ .............................................................
 12. .............................................................................................................. .............................................................................................................. ......, ngày..... tháng.... năm.... Ngư i khai (Ký, ghi rõ h và tên) B - PH N XÉT DUY T I- XÉT DUY T C A NGƯ I S D NG LAO NG Th i gian óng BHXH tính n ngày....tháng.... năm.....là ... năm ...tháng. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) II- XÉT DUY T C A CƠ QUAN BHXH Th i gian óng BHXH tính n ngày.... tháng..... năm.....là ..... năm......tháng. NGƯ I TH M NNH GIÁM C BHXH...... (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) DANH M C MÃ S ƠN VN BHXH T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG VÀ BHXH QU C PHÒNG - CÔNG AN STT Tên ơn v (BHXH) Mã ST Tên ơn v Mã s T s 0 BHXH Vi t Nam 00 1 Hà N i 01 34 Bình Thu n 46 2 TP H Chí Minh 02 35 ng Nai 47 3 H i Phòng 03 36 Long An 48 4 à N ng 04 37 ng Tháp 49 5 Hà Giang 10 38 An Giang 50 6 Cao B ng 11 39 Bà R a - Vũng T u 51 7 Lai Châu 12 40 Ti n Giang 52 8 Lào Cai 13 41 Kiên Giang 53 9 Tuyên Quang 14 42 C n Thơ 54 10 L ng Sơn 15 43 B n Tre 55
 13. 11 Yên Bái 17 44 Vĩnh Long 56 12 Sơn La 18 45 Trà Vinh 57 13 Qu ng Ninh 20 46 Sóc Trăng 58 14 Hà Tây 22 47 Hà Nam 60 15 Hoà Bình 24 48 B cC n 80 16 Thái Bình 26 49 Thái Nguyên 81 17 Thanh Hoá 27 50 Phú Th 82 18 Ninh Bình 28 51 Vĩnh Phúc 83 19 Ngh An 29 52 B c Giang 84 20 Hà Tĩnh 30 53 B c Ninh 85 21 Qu ng Bình 31 54 H i Dương 86 22 Qu ng Tr 32 55 Hưng Yên 87 23 Th a thiên - Hu 33 56 Nam nh 89 24 Qu ng Ngãi 35 57 Qu ng Nam 90 25 Kon Tum 36 58 Bình Dương 91 26 Bình nh 37 59 Bình Phư c 92 27 Gia Lai 38 60 B c Liêu 93 28 Phú Yên 39 61 Cà Mau 94 29 cL c 40 30 Khánh Hoà 41 31 Lâm ng 42 62 Qu c Phòng 66 32 Ninh Thu n 44 63 Công An 77 33 Tây Ninh 45 64 Cơ Y u CP 88 M US 02/SBH ơn v ................ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc a ch ............... i n tho i s ...... Mã s ................. DANH SÁCH LAO NG NGHN C P S BHXH
 14. STT H và Năm sinh CM thư Ch c danh, Duy t th i gian S s Ghi tên ngh nghi p có óng BHXH BHXH chú c pb c Nam N S Nơi Năm Tháng c p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BHXH ........ + Duy t c p t này.... s + S s t ........ n......... Ngày...... tháng...... năm ...., ngày... tháng... năm.... Giám c BHXH Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản